HaridusKool

Teksti suurus:

Kose valla üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2017, 13

Kose valla üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 21.09.2017 nr 152
jõustumine 01.10.2017

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 73 lõike 1 ja „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 24 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kose valla (edaspidi kooli pidaja) üldhariduskoolide (edaspidi kool) hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord.

§ 2.   Hoolekogu ülesanded

  (1) Otsustab nõusoleku andmise või mitteandmise:
  1) kui kooli direktor soovib muuta riikliku õppekava kohustuslike õppeainete ja läbivate teemade nimistut ning muuta tunnijaotusplaani riiklikes õppekavades sätestatud tingimustel ja korras;
  2) kui kooli pidaja soovib kehtestada gümnaasiumis haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad;
  3) kui kooli pidaja soovib kehtestada põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kehtestatud klassi täitumuse piirnormist (milleks on 24 õpilast) suuremat klassi täitumuse ülemist piirnormi;
  4) kui kooli pidaja soovib kehtestada pikapäevarühmas põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kehtestatud ülemisest piirnormist suurema rühma täitumuse ülemise piirnormi;
  5) kui kooli pidaja soovib kehtestada põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kehtestatud õpilaskodu rühma täitumuse ülemisest piirnormist (milleks on 24 õpilast) suurema rühma täitumuse ülemise piirnormi;
  6) lasteaialapse toidukulu päevamaksumuse kohta.

  (2) Avaldab arvamust:
  1) kooli õppekava ja selle muudatuste kohta enne selle kehtestamist;
  2) kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu kohta enne selle kehtestamist;
  3) arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta enne selle kehtestamist;
  4) õpilaskodu kodukorra kohta enne selle kehtestamist;
  5) põhimääruse ja selle muudatuste kohta enne selle kehtestamist;
  6) arengukava ja selle muudatuste kohta enne selle kehtestamist;
  7) kooli kodukorra ja selle muudatuste kohta enne selle kehtestamist;
  8) sisehindamise aruande kohta enne selle kehtestamist;
  9) kooli eelarve projekti kohta enne valla eelarve kehtestamist.

  (3) Teeb ettepaneku:
  1) kooli pidajale pikapäevarühma moodustamiseks;
  2) kooli pidajale pikapäevarühma töö planeerimiseks ja korraldamiseks;
  3) kooli direktorile koolis tasuta või tasu eest pakutava toiduvaliku kohta, mis soodustaks tervislikku toitumist;
  4) vallavalitsusele laste arvu suurendamiseks rühmades;
  5) vallavalitsusele kooli tööaja kohta;
  6) kooli direktorile ja vallavalitsusele lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks.

  (4) Osaleb:
  1) kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamises;
  2) arengukava ja selle muudatuste ettevalmistamisel;
  3) arutelul õpilasega, kellele on kohaldatud vastavat mõjutusmeedet, tema käitumist, eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis;
  4) esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös.

  (5) Otsustab sisehindamise aruande kooskõlastamise või kooskõlastuse mitteandmise enne selle kinnitamist.

  (6) Kehtestab pedagoogide ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra direktori ettepanekul.

  (7) Lahendab hoolekogule õpilaste ja vanemate esitatud, õpetamist ja kasvatamist puudutavaid, vaidlusküsimusi.

  (8) Kuulab ära direktori aruande õppe-ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust, ja raha kasutamisest.

  (9) Otsustab teisi õigusaktides või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

§ 3.   Hoolekogu liikmete arv

  Hoolekogu on vähemalt 9-liikmeline.

§ 4.   Hoolekogu moodustamine

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ.

  (2) Hoolekogu koosseisu ja muudatused koosseisus kinnitab Kose Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kooli direktori ettepanekul.

  (3) Vallavalitsusele hoolekogu liikmete kandidaatide esitamisel lähtub kooli direktor järgmistest põhimõtetest:
  1) õppenõukogu esindaja(d) valitakse õppenõukogu koosolekul;
  2) ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi (edaspidi Kose Gümnaasium) hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid;
  3) ühe asutusena tegutseva lasteaia ja põhikooli (edaspidi Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool) hoolekogu koosseisu kulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab lasteaia ja teine põhikooli õpetajaid;
  4) vanemate esindaja valitakse vanemate poolt;
  5) Kose Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu peab kuuluma nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilaste vanemaid;
  6) Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli hoolekogu koosseisu peab kuuluma nii lasteaialaste kui ka kooliõpilaste vanemaid;
  7) õpilaste esindaja(d) nimetatakse õpilasesinduse poolt õpilasesinduse põhimääruses sätestatud korras;
  8) põhikoolis kuulub õpilaste esindaja hoolekogu koosseisu juhul, kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus;
  9) Kose Gümnaasium hoolekogu koosseisu peab kuuluma nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilaste esindaja;
  10) vilistlaste esindajaks hoolekogus võib olla iga antud kooli lõpetanud täiskasvanud isik;
  11) kooli toetava organisatsiooni esindaja;
  12) hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka;
  13) vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad peavad moodustama enamuse hoolekogu koosseisust.

  (4) Pidaja esindaja hoolekogusse valib volikogu.

  (5) Hoolekogu liikme volitused algavad tema kinnitamisest vallavalitsuse poolt hoolekogu koosseisu.

§ 5.   Kooli pidaja esindaja valimine hoolekogusse

  (1) Kooli pidaja esindaja hoolekogusse valitakse Kose Vallavolikogu (edaspidi volikogu) liikmete hulgast salajasel hääletamisel Kose valla põhimääruse § 29 lõikes 3 sätestatud korras. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (2) Kui volikogu ei otsusta teisiti, kehtivad kooli pidaja esindaja volitused hoolekogus kuni tema kui volikogu liikme volituste lõppemiseni.

§ 6.   Õppenõukogu esindaja(te) valimine hoolekogusse

  (1) Õpetajate esindajaks hoolekogus võib olla kooli iga pedagoog, välja arvatud kooli direktor või tema asetäitja.

  (2) Õpetajate esindaja valitakse hoolekogusse õppenõukogu koosolekul hääletamise teel. Kose Gümnaasiumis viiakse põhikooli ning gümnaasiumi õpetajate esindajate valimised läbi eraldi. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Koolis viiakse lasteaia ja kooli õpetajate esindajate valimised läbi eraldi. Kandidaadi võib üles seada kooli iga õpetaja. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (3) Õpetajate esindaja volitused hoolekogus kehtivad kuni tema tagasikutsumiseni hoolekogust või töölt lahkumiseni. Õpetajate esindaja tagasikutsumine hoolekogust saab toimuda kas esindaja enda või õppenõukogu algatusel. Tagasikutsumiseks õppenõukogu algatusel viiakse läbi hääletuse teel.

§ 7.   Vanemate esindajate valimine hoolekogusse

  (1) Vanemate esindajaks hoolekogus võib olla iga vanem, või lapse eestkostja (edaspidi vanem), kelle laps või eestkostetav (edaspidi laps) koolis õpib.

  (2) Vanemate esindajad valitakse hoolekogusse vanemate koosolekul. Kandidaadi võib üles seada iga vanem. Kandidaat peab olema nõustunud kandideerima hoolekogusse. Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid.

  (3) Kose-Uuemõisa Lasteaed-Koolis valitakse hoolekogusse üks vanemate esindaja igast lasteaia rühmast ja vähemalt kaks vanemate esindajat koolist.

  (4) Vanemate esindaja volitused hoolekogus kehtivad kuni tema tagasikutsumiseni hoolekogust vanemate koosolekul. Vanemate esindaja, kelle laps on kooli lõpetanud või koolist välja arvatud, volitused lõpevad esimesel sellele järgneval vanemate koosolekul.

§ 8.   Hoolekogu juhtimine ja töö korraldamine

  (1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

  (2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 9.   Hoolekogu töövorm

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek ja/või e-koosolek.

  (2) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Koolis toimuvad hoolekogu koosolekud kord kvartalis.

  (3) Koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees ning protokollib hoolekogu sekretär.

  (4) Hoolekogu koosolek võib toimuda side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

§ 10.   Hoolekogu korraline koosolek

  (1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

  (2) Korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos korralise koosoleku teatega.

§ 11.   Hoolekogu erakorraline koosolek

  (1) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või kooli direktori või volikogu või vallavalitsuse ettepanekul kokku erakorralise koosoleku hiljemalt kolme päeva jooksul ettepaneku saamisest.

  (2) Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku materjalid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos erakorralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui üks päev enne koosoleku toimumist.

§ 12.   Koosoleku läbiviimine

  (1) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (3) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

  (4) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa kooli direktor.

  (5) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

§ 13.   E-koosoleku läbiviimine

  (1) E-koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees elektrooniliselt.

  (2) Igal hoolekogu liikmel on kohustus avaldada e-koosolekul oma arvamust, esitada arutatavates küsimustes selgitused ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (3) E-koosoleku päevakorra punktid arutatakse 1-3 päeva jooksul. Esimees, tema äraolekul aseesimees e-koosoleku protolli vormistamisel lisavad iga hoolekogu liikme digiallkirja juurde koos kinnituslehtega.

  (4) E-koosoleku otsused on samaväärsed nagu koosoleku otsused.

§ 14.   Koosoleku ja e-koosoleku protokoll ja hoolekogu koosolekute kajastamine kooli veebilehel

  (1) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (2) Koosoleku protokolli märgitakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja ettepanekud;
  8) vastuvõetud otsused;
  9) hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe ja sekretäri allkirjad.

  (3) Protokoll saadetakse hiljemalt viiendal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele.

  (4) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

  (5) Hoolekogu koosolekutel arutusel olnud küsimustest ja hoolekogu seisukohtadest antakse ülevaade kooli veebilehel.

§ 15.   Hoolekogu otsustusvõime

  (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui e-koosolekust võtab osa vähemalt 3/4 hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku ja/või e-koosoleku kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

§ 16.   Otsuste vastuvõtmine ja täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks koosolekule järgneva viie tööpäeva jooksul.

  (3) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees, ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.

§ 17.   Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Hääletustulemused protokollib hoolekogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja sekretär.

§ 18.   Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

§ 19.   Määruse jõustumine

  (1) Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 16.12.2010 määrus nr 43 „Kose valla üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord“.

  (2) Määrus jõustub 01.10.2017.

Uno Silberg
Kose Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json