Teksti suurus:

Rakvere linnavolikogu 21. jaanuari 2015. a määruse nr 3 „Sotsiaalvaldkonnas ürituste ja projektide toetamise kord“ muutmine

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2018, 4

Rakvere linnavolikogu 21. jaanuari 2015. a määruse nr 3 „Sotsiaalvaldkonnas ürituste ja projektide toetamise kord“ muutmine

Vastu võetud 19.09.2018 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1. Rakvere linnavolikogu 21. jaanuari 2015. a määruse nr 3 „Sotsiaalvaldkonnas ürituste ja projektide toetamise kord“ muutmine
Rakvere linnavolikogu 21. jaanuari 2015. a määruses nr 3 "Sotsiaalvaldkonnas ürituste ja projektide toetamise kord " ( RT IV, 28.01.2015, 3 ) tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastust muudetakse järgmiselt
„Toetuse taotlemiseks esitatakse taotlus elektrooniliselt veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna kaudu Rakvere linnavalitsusele (edaspidi: linnavalitsus) hiljemalt 15. novembril toetuse saamiseks Rakvere linna järgmise aasta eelarvest ning hiljemalt 15. aprillil toetuse saamiseks jooksva aasta eelarvest.“;
2) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
3) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastust muudetakse järgmiselt
„Linnavalitsus kontrollib taotleja ja esitatud taotluse vastavust käesoleva korra paragrahvides 2 ja 3 sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel teatab linnavalitsus sellest taotlejale ning annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks kuni 14 päeva. Kui puudust ei kõrvaldata tähtaegselt, võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata ning volikogule edastamata.“;
4) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastust muudetakse järgmiselt:
„Toetuse saaja on kohustatud esitama linnavalitsusele toetuse kasutamise kohta aruande hiljemalt 30 päeva jooksul pärast ürituse või projekti lõppemist elektrooniliselt veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna kaudu.
5) paragrahvi 8 lõike 2 esimene lause tunnistatakse kehtetuks;
6) paragrahvi 9 punkt 2 sõnastust muudetakse järgmiselt:
„2) puuduste avastamisel määrata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks kuni 14 päeva;.“.

Mihkel Juhkami
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json