Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Hiiumaa valla heakorra eeskiri

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2018, 11

Hiiumaa valla heakorra eeskiri

Vastu võetud 20.09.2018 nr 34
jõustumine 01.10.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktide 4 ja 361 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Hiiumaa valla (edaspidi vald) heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärk on tagada valla puhtus, heakord ning meeldiv väljanägemine.

  (2) Eeskirjaga kehtestatakse valla heakorra nõuded ja koormised nõuete täitmiseks.

  (3) Eeskiri on kohustuslik valla territooriumil viibivale ja tegutsevale isikule ning kinnis- või vallasvara omanikule, omaniku poolt asja valdama, haldama või kasutama volitatud isikule.

  (4) Heakorra nõuded sisalduvad ka teistes õigusaktides, sealhulgas liiklusseaduses, korrakaitseseaduses, ehitusseadustikus, looduskaitseseaduses, veeseaduses, jäätmeseaduses ja selle alusel kehtestatud Hiiumaa jäätmehoolduseeskirjas.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgnevalt:
  1) omanik – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnistu või vallasasi; omanikuga on võrdsustatud isik, kes õiguslikul alusel asja valdab või kasutab või kes on omaniku poolt volitatud asja haldama. Tegutseva korteriühistu kinnistul tagab eeskirjast tuleneva heakorra nõuete täitmise ühistu. Ühistu puudumisel korraldab heakorratöö elamu haldaja või omanikud omavahelisel kokkuleppel;
  2) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maapinna piiritletud osa ehk maatükk) või hoonestusõigus; kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus ja katastriüksus;
  3) tiheasustusala – valla üldplaneeringuga määratud ja hoonestatud tiheasustusala või kompaktse asustusega ala;
  4) romusõiduk on sõiduk, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab asula esteetilist väljanägemist või rikub valla puhtust ja heakorda;
  5) korterelamu – kahe või enama korteriga elamu, mis ei ole ridaelamu;
  6) heakorratööd – heina ja muru niitmine; puulehtede, okste, prügi, tolmu, liiva, lume ja jää koristamine ning libeduse tõrje; kuivanud puude eemaldamine, nähtavust piiravate hekkide pügamine.
  7) puhastusala – kinnistu või ehitisega piirnev ala, mis ulatub kinnistu või ehitise piirist kõnniteeni või kõnnitee puudumisel sõidutee välispiirini;
  8) kaevetöö – töö, mida tehakse osavalla valitsuse kaevetöö loa alusel ning mille tegemiseks kehtestab volikogu Hiiumaa valla kaevetöö eeskirja;
  9) loata grafiti – omaniku või osavalla valitsuse kooskõlastuseta ehitise olulistele osadele (näiteks seinale, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootepaviljonile, kommunikatsiooni ehitisele ning ühistranspordisõidukile) kantud kritseldus ja joonis;
  10) tänavavalgustuspunkt – tänavavalgustuse taristu osa, mis koosneb tänavavalgustist ja selle juhtimisseadmest, kandekonstruktsioonist ja kandekonstruktsioonis või -konstruktsioonil asuvast elektritoitekaablist.
  11) haljasala - teadlikult kujundatud maastik, maastikuosa või hoonetevaheline välisruum asulas, mida iseloomustab ümberkujundatud reljeef või taimestik ning vastavafunktsioonilised rajatised.
  12) avalik koht on üldkasutatav või vabaks liikumiseks mõeldud territoorium, ehitis või selle osa (näiteks tänav, hoov, haljasala, parkla, ametiasutus, tervishoiu- ja kultuuriasutus, kauplus) ja ühissõiduk.

2. peatükk Heakorranõuded 

§ 3.   Avaliku koha heakorra nõuded

  (1) Ühissõiduki peatuse ooteala või -platvorm, tähistatud jalakäijate ülekäigurada ja -koht ning ehitise välistrepp peab olema puhastatud ning seal tuleb vältida libeduse teket. Ühissõiduki peatus peab olema varustatud vajaliku hulga istepinkide ja jäätmemahutitega.

  (2) Avalikku kohta tohib pinki, tõkkepiiret, reklaamtahvlit, viita, vitriini ja teist teisaldatavat väikevormi paigaldada ainult osavalla valitsuse kooskõlastusel ning selle korrasoleku ja ohutuse tagab selle omanik.

  (3) Veose või koorma vedaja peab kinnitama ja katma veose või koorma nii, et see väldiks materjalide ja tolmu sattumist teele. Vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal maha pudenenud eseme, materjali vms. Ohtlikust reostusest tuleb viivitamatult teatada Päästeametile või Hiiumaa Vallavalitsusele.

  (4) Avaliku tee kasutaja tagab, et ei risustaks, reostaks ega kahjustaks teepeenart, kraavi, sõidu- ja teist teed. Risustus või reostus tuleb likvideerida viivitamatult peale tegevuse lõppu.

  (5) Avalikus kohas asuva mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liiva, mänguvahendi, väikevormi puhtuse, hooldamise ning remondi. Mänguväljaku kasutajale potentsiaalselt ohtlik mänguvahend ja väikevorm tuleb viivitamatult demonteerida või tagada ohutus muul viisil.

  (6) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala ja selle ümbrus, millel üritus läbi viidi, hiljemalt 12 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas või lepingus määratud tähtajaks.

  (7) Kauplemisel tuleb hoida korras ja puhtana kauplemisest mõjutatud ümbrus 6 meetri raadiuses. Kaubanduse või teenindusega tegelev ettevõte tagab piisava arvu jäätmemahuteid nimetatud raadiuses ning nende perioodilise tühjendamise, et vältida jäätmete kuhjumist. Kauba laadimise või kauplemise lõpetamisel avalikus kohas tuleb kauplejal ümbrus kohe korrastada.

  (8) Vallas võib sulgeda valla teid ja tänavaid ainult osavalla valitsuse kooskõlastusel.

  (9) Valla territooriumile paigaldatud uued prügikastid peavad olema pealt kaetud.

  (10) Avalikus kohas on teekatte, murukamara, lille, põõsa, heki, puu või muu sarnase vigastamine ja kahjustamine ning omavoliline raietöö keelatud.

  (11) Ehitise omanik kõrvaldab avalikus kohas olevalt ehitiselt lume ja jääpurika, varisemisohtliku kivi ja plaadi jms ning tagab selle töö tegemise ajal ohutuse, tähistades vajadusel eelnevalt ohtliku töötsooni.

§ 4.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  Keelatud on:
  1) prügi maha loopimine ja igasugune muu risustamine ning reostamine ükskõik mil viisil;
  2) hoone, rajatise, müüri, jäätmemahuti, mängu- ja spordiväljaku inventari, piirdeaia, tee, liikluskorraldusvahendi, ühistranspordipeatuse, -ootekoja, muu avaliku ruumi objekti vms sodimine, loata grafiti tegemine, määrimine või mistahes muul viisil kahjustamine;
  3) kütte-, ehitus-, lammutus- või muu materjali hoidmine ja ladustamine väljaspool kinnistu piire või inimesi või vara ohustaval viisil. Erandkorras, kui kinnistu seda ei võimalda, on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine avalikule territooriumile (v.a kõnni- ja sõidutee) tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse mõistliku aja jooksul ning sellega ei takistata liiklust ega ohustata inimesi või vara;
  4) lume lükkamine või paigutamine sõiduteele ning sõiduteel hooldustöö käigus lume ja jää lükkamine kõnniteele. Lund võib paigutada kõnniteele juhul kui jalakäijale jääb vähemalt 1,1 meetrit käiguruumi;
  5) kuhjata kloriidisegust liiva või lund puude ja põõsaste ümber või paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud prügi valla parki, haljasalale või mujale selleks mitte ettenähtud kohta;
  6) pühkida puhastusalalt koristusjäätmeid sõiduteele;
  7) telkimine ja ööbimine avalikus kohas välja arvatud selleks ette nähtud kohas;
  8) veekogus ja veekogu ääres liiklusvahendi, masina, mahuti ja muu eseme pesemine;
  9) mootorsõiduki ja/või haagise parkimine selleks mitte ettenähtud avalikus kohas;
  10) lasta pinnasesse, veekogusse, kanalisatsiooni või sadeveetorustikku naftasaadusi ning söövitavaid, kergesti süttivaid ja teravaid esemeid;
  11) lasta olmeheitvett või reostatud sadevett veekogusse ning reostada või risustada veekogu muul viisil;
  12) sademevee kraavi kinni ajamine või sulgemine torusse osavalla valitsuse kooskõlastuseta;
  13) panna jäätmeid maha või matta pinnasesse selleks mitte ettenähtud kohas. Kompostitakse Hiiumaa jäätmehoolduseeskirja kohaselt;
  14) romusõiduki parkimine avalikus kohas või kinnistu tänavaäärses õue osas. Romusõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema korteriühistu luba;
  15) lõkke tegemine teisi oluliselt häirival (rohke suitsu tekitamine) või inimese elule, varale ja keskkonnale ohtlikul viisil ja tuleohutusnõudeid eirates ning prügi ja jäätmete põletamine lõkkes;
  16) kulu põletamine.

3. peatükk Isikute kohustused heakorra tagamisel 

§ 5.   Osavalla valitsuse kohustused

  Osavalla valitsus:
  1) tagab valla kohaliku tee, tänava, kõnnitee ning selle ääres asuva ühistranspordi ootekoha korrashoiu;
  2) tagab valla hallatava tänavavalgustuspunkti korrashoiu;
  3) tagab pargi, haljasala, spordiplatsi, supluskoha, laste mänguväljaku, kalmistu ja muu avaliku koha korrashoiu;
  4) paigaldab parki, haljasalale, mänguväljakule või muusse avalikku kohta vajalikul hulgal prügikaste ja korraldab nende regulaarse tühjendamise;
  5) tagab avalikus kohas asuva tuletõrje veevõtukoha ja veehoidla korrasoleku ning juurdepääsu;
  6) tagab avalikus kasutuses oleva tee (v.a riigimaantee) algusesse, lõppu ja ristmikule teenimega sildi või viida paigaldamise ja hooldamise;
  7) tagab valla teel ja tänaval, kõnniteel, ühissõiduki peatuskohas, ootealal, tähistatud jalakäijate ülekäigurajal talvise lume- ja libedusetõrje ning puistematerjali koristamise kevadel.
  8) tagada pimedal ajal tänavavalgustus seal, kus on välja ehitatud tänavavalgustuse võrk vastavalt osavallakogu määratud ajaperioodile ja kellaaegadele.

§ 6.   Kinnistu omaniku kohustused

  Kinnistu omanik:
  1) hoiab korras tema omandis või kasutuses oleva kinnistu ja kinnistu piirdeaia ning korraldab heki, põõsa ja puuoksa kärpimist, mis kasvab väljaspoole kinnistu piire ja varjab avalikul teel asuvat liiklusmärki, tänavavalgustust, takistab jalakäija või sõiduki liiklust;
  2) tagab, et kinnistu olulise osa sh ehitise ja kinnistul asuva vallasasja seisund ei ohusta teist isikut, vara või keskkonda;
  3) ei kahjusta ja risusta kinnistut läbivat ja kinnistuga külgnevat avalikku teed ja selle kaitsevööndit;
  4) puhastab regulaarselt kinnistul paikneva sadeveekaevu kaane ja selle ümbruse, kraavi ning truubi;
  5) taotleb tiheasustusalal asuval kinnistul kasvava puu raieks (v.a viljapuu ja põõsa) osavalla valitsuselt raieloa. Raieloa saamise tingimused kehtestab Hiiumaa Vallavalitsus määrusega;
  6) taotleb truubi paigaldamiseks või kraavi torustamiseks või nende kinni ajamiseks osavalla valitsuse kooskõlastuse;
  7) niidab tiheasustusalal asuval kinnistul regulaarselt muru ja kinnistu peab olema heakorrastatud.
  8) teeb tiheasustusalal heakorratöid kinnistuga külgneval puhastusalal;
  9) tagab, et kinnistult ei lendu naaberkinnistutele või avalikule alale prügi
  10) tagab loomapidamishoone vastavuse sanitaarnõuetele, hoone ümbrus on korrastatud ja sööt korralikult paigutatud
  11) hoiab tiheasustusalal komposti eelistatult kaetuna.

§ 7.   Ehitise omaniku kohustused

  (1) Ehitise omanik:
  1) hoiab korras ehitise fassaadi ja sinna juurde kuuluva elemendi, mis peab olema terve, viimistletud ning vastavuses ehitusprojektiga;
  2) tagab talvisel ajal üldkasutatava hoone juurdepääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel teeb lume- ja libedusetõrjet;
  3) paigaldab hoonestatud kinnistu nähtavale kohale korrektse numbrisildi või maaüksuse nime ning kortermaja trepikoja välisukse juurde sildi selles asuvate korterite numbritega;
  4) paigutab üldkasutatava hoone juurde jäätmemahuti ja tühjendab selle õigeaegselt ning hooldab jäätmemahuti ümbrust;
  5) käitleb reovett arvestades Hiiumaa valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja.
  6) tagab üldkasutatava trepikoja korrasoleku ja pimedal ajal selle valgustamise võimaluse;
  7) tagab kasutuses mitteoleva ehitise ja kinnistu heakorra ning väldib ehitise varisemisohtlikuks muutumist;
  8) remondib või kehtestatud korras lammutab kinnistul asuva ja ümbruskonna välisilmet rikkuva lagunenud ehitise;
  9) tagab põllumajandushoone ja -rajatise vastavuse riigi ja valla õigusaktides sätestatud nõuetele, hoiab ümbruse korras ja väldib selle saastumist.

  (2) Korterelamus tagab eeskirjast tuleneva ehitise omaniku kohustuse täitmise korteriühistu.

§ 8.   Ehitus-, remondi- ja kaevetöö tegija kohustused

  (1) Ehitus-, remondi- ja kaevetöö tegija:
  1) võtab töö tegemiseks osavalla valitsuselt ehitus- või kaevetöö loa;
  2) tagab töö piirkonnas ohutuse;
  3) hoiab korras ja puhastab objekti juurdepääsutee ning piirneva sõidu- ja kõnnitee;
  4) väldib objektilt pori, prügi ja lume sattumist ümbritsevale territooriumile, sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistule;
  5) pärast töö lõpetamist objektil taastab haljastuse ning tee seisundi vastavalt aastaaja võimalustele ning lõplikult osavallava valitsuse antud tähtajaks.

  (2) Tehnovõrgu kaevu, puu ja põõsa peale või vastu ei tohi ladustada materjale, töövahendit, jm. Töö tegemise ajal peab ehitaja või remontija tagama juurdepääsu olemasolevale tehnovõrgule ja ehitisele.

  (3) Kommunikatsioonide vigastusest ja avariist põhjustatud antisanitaarne või ohtlik olukord tuleb likvideerida ning heakord taastada kahju põhjustajal mõistliku aja jooksul, kahju põhjustaja puudumisel kommunikatsiooni valdajal.

  (4) Kaevetöö korral peab täiendavalt arvestama Hiiumaa valla kaevetöö eeskirjas ja kaevetöö loas esitatud nõudeid.

§ 9.   Tehnovõrgu omaniku kohustused

  Tehnovõrgu omanik:
  1) hoiab korras temale kuuluva tehnovõrgu;
  2) koostöös tee omanikuga hoiab tehnovõrgu nähtava osa ja muu konstruktsiooni seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevupea peab olema teekattega ühes tasapinnas.

§ 10.   Tule tegemine küttekoldeväliselt

  (1) Küttekoldevälise tule tegemisel ja grillimisel tuleb kinni pidada tuleohutuse üldnõuetest ning siseministri määruse 30.08.2010 nr 40 „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded“ nõuetest.

  (2) Avalikul üritusel lõkke tegemiseks tuleb lõkke asukoht ja tule leviku piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus kooskõlastada Päästeametiga.

4. peatükk Järelevalve, vastutus ja määruse rakendamine 

§ 11.   Järelevalve

  Eeskirja täitmist kontrollib vastavalt oma pädevusele Hiiumaa Vallavalitsus, Keskkonnainspektsioon või Politsei- ja Piirivalveamet.

§ 12.   Vastutus

  Eeskirja nõuete rikkumise ning koormise täitmata jätmise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

§ 13.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Hiiu Vallavolikogu 17.11.2016 määrus nr 79 „Hiiu valla heakorraeeskiri“;
  2) Pühalepa Vallavolikogu 26.05.2015 nr 9 „Pühalepa valla heakorraeeskiri“;
  3) Käina Vallavolikogu 30.09.2002 nr 59 „Käina valla korra eeskirja kehtestamine“;
  4) Emmaste Vallavolikogu 26.03.2015 nr 22 „Emmaste valla heakorra eeskiri“.

  (2) Määrus jõustub 1. oktoobrist 2018.

Riho Rahuoja
vallavolikogu aseesimees vallavolikogu esimehe ülesannetes

/otsingu_soovitused.json