SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Täisealisele isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2018, 13

Täisealisele isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Vastu võetud 20.09.2018 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 26 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus kehtestab:
  1) täisealisele puudega isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hoolduse lõpetamise korra Lääne-Nigula vallas;
  2) täisealise isiku hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra Lääne-Nigula vallas.

  (2) Käesoleva määruse eesmärk on tagada täisealisele puudega isikule abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks ning toetada hooldajat igakuiselt selle abi osutamisel.

  (3) Määrust kohaldatakse koostoimes sotsiaalseadustiku üldosa seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja haldusmenetluse seadusega.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) hooldatav- täisealine isik, kes vajab kehalise või vaimse puude tõttu toimetulekuks kõrvalabi ja juhendamist ja/või järelevalvet;
  2) hooldaja- vallavalitsuse korraldusega määratud hooldust teostav isik, kes tagab hooldatavale kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve;
  3) hooldus- hooldaja poolne kõrvalabi, juhendamine ja järelvalve hooldatava üle;
  4) hindamisinstrument- küsimustik, mille abil selgitatakse välja isiku hooldusvajadus;
  5) hooldajatoetus- Lääne-Nigula valla eelarvest hooldajale igakuiselt makstav rahaline toetus hooldatava toimetuleku tagamisel;
  6) sotsiaaltöötaja- Lääne-Nigula Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) sotsiaalhoolekande osakonna ametnik.

§ 3.   Hoolduse seadmise ja hooldajaks määramise taotlemine

  (1) Hoolduse seadmist ja hooldaja määramist saab taotleda puudega isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Lääne-Nigula vallas.

  (2) Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise aluseks on vallavalitsusele esitatud kirjalik taotlus. Taotluse vormi kehtestab vallavalitsus.

  (3) Taotluses on märgitud hooldaja ja hooldatava isikuandmed, hoolduse seadmise ja hooldaja määramise vajaduse põhjendus, nõusolek isikuandmete töötlemiseks, hooldaja nõusolek hoolduse seadmiseks.

  (4) Taotlusele lisatakse juurde sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia hooldatava puude raskusastme tuvastamise kohta ning koopia hooldaja ja hooldatava isikut tõendavast dokumendist.

  (5) Sotsiaaltöötajal on vajaduse korral õigus ja kohustus teha päringuid, nõuda ning kontrollida esitatud andmete õigsust.

  (6) Kui taotlusele ei ole kümne tööpäeva jooksul esitatud otsustamiseks vajalikke täiendavaid lisadokumente ja kui vaatamata korduvale meeldetuletusele ei ole neid esitatud, võidakse jätta taotlus läbi vaatamata.

§ 4.   Hooldusvajaduse ja hooldaja sobivuse hindamine

  (1) Hooldusvajaduse selgitamiseks teeb sotsiaaltöötaja hooldatava juurde kodukülastuse, mille käigus kaardistab ära hooldatava kõrvalabi, juhendamise ja järelvalve vajaduse ulatuse. Hooldusvajaduse kaardistamiseks kasutab sotsiaaltöötaja vallavalitsuse poolt kinnitatud hindamisinstrumenti.

  (2) Menetluse käigus on sotsiaaltöötajal õigus konsulteerida hinnangu saamiseks teiste eriala spetsialistidega.

  (3) Hooldust ei seata ja hooldajat ei määrata täisealisele isikule, kui isiku parima toimetuleku tagab muu sotsiaalteenus või abi.

  (4) Menetluse käigus hinnatakse ka hooldaja sobivust hoolduse teostamiseks. Hooldajaks võib määrata teovõimelise isiku, kellel endal ei ole terviseseisundist tulenevaid takistusi hooldust teostada.

§ 5.   Hoolduse seadmine

  (1) Otsuse hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kohta teeb vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest arvates.

  (2) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse tähtajaliselt hooldatava puude raskusastme kehtivuse tähtaja lõppemiseni, kui lühema tähtaja määramist ei tingi hooldatavast või hooldajast tulenevad asjaolud. Kui puude raskusaste on määratud tähtajatult, seatakse hooldus tähtajaga kuni 5 aastat.

  (3) Otsusega sätestatakse muuhulgas hooldaja ülesanded hoolduse teostamisel.

  (4) Põhjendatud otsus hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kohta tehakse taotlejale kirjalikult teatavaks viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

§ 6.   Hooldajatoetuse taotlemine

  (1) Õigus hooldajatoetusele on isikul, kes on määratud vallavalitsuse poolt täisealise raske või sügava puudega isiku hooldajaks ja kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Lääne-Nigula vallas.

  (2) Hooldajatoetust võib erandolukorras taotleda hooldaja, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on teise omavalitsusüksuse territooriumil, kuid seda üksnes juhul, kui hooldamine on hooldusvajaduse hinnangust tulenevalt sel viisil võimalik.

  (3) Hooldajatoetuse taotlemiseks esitab hooldaja vallavalitsusele kirjaliku taotluse. Taotluse vormi kehtestab vallavalitsus.

  (4) Sotsiaaltöötajal on vajaduse korral õigus ja kohustus teha päringuid, nõuda ning kontrollida esitatud andmete õigsust.

  (5) Kui taotlusele ei ole kümne tööpäeva jooksul esitatud otsustamiseks vajalikke täiendavaid lisadokumente ja kui vaatamata korduvale meeldetuletusele ei ole neid esitatud, võidakse jätta taotlus läbi vaatamata.

§ 7.   Hooldajatoetuse määramine ja maksmine

  (1) Otsuse hooldajatoetuse määramise kohta teeb vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest arvates.

  (2) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt:
  1) hoolduse seadmise ja hooldaja määramise tähtaja lõpuni;
  2) kui tegemist on tähtajalise elamisloaga isikuga, siis mitte kauem kui tähtajalise elamisloa lõpuni.

  (3) Hooldajatoetust võib vallavalitsus erandjuhul määrata hooldust teostavale ja hooldajaks määratud ülalpidamiskohustusega isikule (abikaasa, vanem, täisealine laps, täisealine lapselaps, vanavanem), kui hooldatav ei suuda teostada igapäevaselt eneseteenindusega seotud toiminguid ja hooldatav vajab pidevat järelevalvet ning hoolduskoormust ei ole võimalik muul viisil lahendada.

  (4) Hooldajatoetust ei määrata täisealise puudega isiku hooldamise eest, kelle ülalpidamiskohustusega isikud elavad samas korteris või majas, väljaarvatud juhul, kui ülalpidamiskohustusega isikud on ise hooldusvajadusega.

  (5) Põhjendatud otsus toetuse määramise või määramata jätmise kohta tehakse taotlejale kirjalikult teatavaks viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

  (6) Hooldajatoetust hakatakse maksma välja toetuse määramise otsuse tegemise kalendrikuule järgnevast kuust igakuiselt jooksva kuu eest hiljemalt 20. kuupäevaks hooldaja poolt soovitud viisil.

  (7) Kui toetuse saamise õigus lõpeb kuu keskel, makstakse toetus selle kuu eest välja täies ulatuses.

  (8) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest. Valeandmete esitamise korral toetuse taotluse menetlemine ja maksmine lõpetatakse. Vallavalitsusel on õigus makstud toetus seaduses sätestatud korras tagasi nõuda.

  (9) Hooldajatoetuse määrad kehtestab Lääne-Nigula Vallavolikogu määrusega.

  (10) Hooldajatoetuse saaja eest maksab sotsiaalmaksu vallavalitsus, kui seda ei ole makstud muudel alustel, tagades nii hooldajale sotsiaalkindlustuse saamise.

§ 8.   Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

  (1) Hooldus ja hooldajatoetuse maksmine lõpeb tähtaja saabumisel ning hooldatava või hooldaja surma korral.

  (2) Hooldus lõpetatakse:
  1) hooldatava või hooldaja loobumistaotluse alusel;
  2) hooldatava elama asumisel teise omavalitsusse;
  3) hooldatava hoolduse korraldamisel teiste sotsiaalteenustega;
  4) hooldaja ei täida vallavalitsuse otsusega temale seatud kohustusi.

§ 9.   Teatamise kohustus ja toetuse tagasinõudmine

  (1) Hooldaja on kohustatud teavitama sotsiaaltöötajat viivitamatult asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa:
  1) hoolduse lõpetamise;
  2) määratud hooldajatoetuse suuruse vähenemise või hooldajatoetuse maksmise lõpetamise;
  3) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või ära langemise.

  (2) Kui nimetatud asjaoludest ei teatatud, siis on vallavalitsusel õigus enam makstud hooldajatoetus tagasi nõuda.

§ 10.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Nõva Vallavolikogu 25.04.2007 määrus nr 9 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise ning puuetega inimestele teenuste osutamise kord Nõva vallas“;
  2) Nõva Vallavolikogu 20.12.2016 määrus 12 „Hooldajatoetuse määrade kinnitamine Nõva vallas“;
  3) Noarootsi Vallavolikogu 16.12.2010 määrus nr 32 „Täisealisele isikule hoolduse seadmine ja hooldaja määramise kord“;
  4) Lääne-Nigula Vallavolikogu 27.12.2017 määrus nr 6 „Noarootsi osavalla sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine“ § 2 punktid 6 -7;
  5) Lääne-Nigula Vallavolikogu 30.10.2014 määrus nr 45 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord Lääne-Nigula vallas“;
  6) Martna Vallavolikogu 30.05.2011 määrus nr 42 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord“;
  7) Martna Vallavolikogu 30.05.2011 määrus nr 48 „Puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“;
  8) Martna Vallavolikogu 22.12.2014 määrus nr 11 „Sotsiaaltoetuste määrad Martna vallas“;
  9) Kullamaa Vallavolikogu 29.10.2010 määrus nr 36 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord“;
  10) Kullamaa Vallavolikogu 27.02.2009 nr 12 „Kullamaa valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ § 121.

§ 11.   Määruste jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

Neeme Suur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json