HaridusKool

Teksti suurus:

Toiduhinna määramise, kehtestamise ja toidukulu arvestuse pidamise kord

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2018, 16

Toiduhinna määramise, kehtestamise ja toidukulu arvestuse pidamise kord

Vastu võetud 20.09.2018 nr 39

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1-2 ja põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse hallatavate asutuste toiduhinna määramise, kehtestamise ja toidukulu arvestuse alused ning koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) koolilõuna – lõunasöök, mida serveeritakse põhisöögikorrana ja mille kulude katmist toetatakse riigieelarvest. Personal katab koolilõuna kulud täisosas;
 2) koolieine – eine, mida serveeritakse täiendava söögikorrana ja mille kulud katavad osaliselt või täielikult sööjad ja/või sööja seaduslik esindaja;
 3) toiduportsjon – toidukorra üks arvestuslik portsjon, kuhu arvestatakse kõik selles toidukorras ühte portsjonisse kasutatavate toiduainete maksumus;
 4) omahind – toiduportsjoni valmistamiseks tehtud otsesed kulud.

§ 3.  Toiduportsjoni hinna määramise alused

 (1) Õpilaste koolieine toiduportsjoni hind peab katma sööjate grupi toiduportsjoni toiduainete kulud.

 (2) Personali ja iseseisvas majandustegevuses müüdud toiduportsjoni hind peab katma omahinna.

 (3) Lasteaedade ja koolide personali toiduhind kujuneb hallatavate asutuste keskmise hinna alusel. Hooldekodudel rakendatakse hallatava asutuse põhist hinda.

 (4) Toitlustusteenuse sisse ostmisel leitakse toiduportsjoni toidukulu maksumus proportsiooni teel.

§ 4.  Õpilaste koolilõuna toetuseks määratud eraldised ja nende kasutamine

 (1) Lääne-Nigula valla munitsipaalkoolides 1-12. klasside õpilaste koolilõuna toiduainete kulud kaetakse eelarves riigi poolt ettenähtud eraldiste osas arvestades Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud koolilõuna arvestuslikku maksumust.

 (2) Koolilõuna toetuseks eraldatud vabade vahendite korral võib koolilõuna jääki kasutada köögiga seotud tegevuskulude katteks.

§ 5.  Arvestusliku toiduportsjoni hinna kehtestamine ja arvestuse pidamine

 (1) Toiduportsjoni hind vaadatakse üle kaks korda aastas, s.o aasta esimesel kuul ja õppeaasta alguses.

 (2) Täpsema toiduportsjoni hinna arvutamise metoodika ja arvestusliku toiduportsjoni hinnad sööjate gruppide lõikes kinnitab Vallavalitsus.

 (3) Toidukordade, sööjate gruppide ja toidukulu arvestuse kohta peab arvestust hallatav asutus ANC toitlustusprogrammis.

§ 6.  Kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks
 1) Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.11.2014 määrus nr 48 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord“;
 2) Martna Vallavolikogu 18.11.2014 määrus nr 8 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord“.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Neeme Suur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json