Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Otepää valla eelarvest kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse andmise kord

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2021, 40

Otepää valla eelarvest kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse andmise kord

Vastu võetud 20.09.2018 nr 12
RT IV, 28.09.2018, 20
jõustumine 01.10.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.05.2020RT IV, 29.05.2020, 4201.06.2020
22.04.2021RT IV, 30.04.2021, 803.05.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab Otepää valla eelarvest kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse taotlemise, rahaliste vahendite eraldamise ja toetuse kasutamise kontrolli korra.

  (2) Määruse eesmärk on Otepää valla eelarvest rahaliste vahendite eraldamisega arendada külade, alevike ja linna asumite omaalgatuslikku tegevust, parandada elukeskkonda ja -kvaliteeti ning aktiviseerida elanikke organiseeruma ja seisma oma kogukonna probleemide lahendamise eest Otepää vallas.

§ 2.   Toetuste liigid

  Otepää valla eelarvest eraldatakse kogukondlikuks arendustegevuseks järgmisi toetusi:
  1) tegevustoetus;
  2) kaasfinantseerimise toetus;
  3) ürituse korraldamise toetus.

2. peatükk TOETUSE ANDMISE TINGIMUSED 

§ 3.   Tegevustoetuse andmise tingimused

  (1) Tegevustoetuse andmise eesmärgiks on aleviku, küla, vallasisese linna asumi või nimetatud kogukondade koostöövõrgustiku arendamiseks ja ühistegevuseks vajalike tegevuskulude katmine.
[RT IV, 30.04.2021, 8 - jõust. 03.05.2021]

  (2) Tegevustoetust saab taotleda Otepää vallas kogukondliku arendustegevusega või kogukondade koostöövõrgustiku arendamisega tegelev mittetulundusühing või seltsing. Aleviku või küla kogukondliku arendustegevusega tegeleva mittetulundusühingu või seltsingu taotlus peab olema allkirjastatud ka vastava aleviku- või külavanema poolt.
[RT IV, 30.04.2021, 8 - jõust. 03.05.2021]

  (3) Aleviku, küla või vallasisese linna asumi tegevustoetuse ülempiiriks on 500 eurot taotleja eesmärkide täitmisel ettenähtud tegevuste kuludeks ja 500 eurot taotleja haldamisel või omandis oleva hoone ja ruumide majandamiskuludeks.
[RT IV, 30.04.2021, 8 - jõust. 03.05.2021]

  (4) Kogukondade koostöövõrgustiku arendamisega tegeleva mittetulundusühingu või seltsingu tegevustoetust antakse juhul kui valla eelarves on selleks vahendid ette nähtud.
[RT IV, 30.04.2021, 8 - jõust. 03.05.2021]

§ 4.   Kaasfinantseerimise toetuse andmise tingimused

  (1) Kaasfinantseerimise toetuse andmise eesmärgiks on teistest fondidest taotletavate kogukonna elukeskkonda parandavate või kogukondade vahelist koostööd soodustavate projektide elluviimiseks vajaliku kaasfinantseerimine andmine.

  (2) Kaasfinantseerimise toetust saab taotleda Otepää vallas kogukondliku arendustegevusega tegelev mittetulundusühing.

  (3) Kaasfinantseerimise toetuse ülempiiriks on projekti minimaalne omaosaluse määr, kuid mitte rohkem kui 3000 eurot.

§ 5.   Ürituse korraldamise toetuse andmise tingimused

  (1) Ürituse korraldamise toetuse andmise eesmärgiks on toetada ühekordseid üritusi või tegevusi, mis aitavad kaasata kogukonna liikmeid oma elukeskkonna parandamisse ning luua kogukonnas või kogukondade vahel ühistunnet.

  (2) Ürituse korraldamise toetust saab taotleda Otepää vallas kogukondliku arendustegevusega tegelev mittetulundusühing või seltsing.

  (3) Ürituse korraldamise toetuse ülempiiriks on 250 eurot.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE JA MENETLEMINE 

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlus esitatakse vallavalitsusele järgmistel tähtaegadel:
  1) aleviku, küla või vallasisese linna asumi tegevustoetuse taotlus hiljemalt 1. novembriks ja kogukondade koostöövõrgustiku arendamise tegevustoetuse taotlus jooksvalt;
[RT IV, 30.04.2021, 8 - jõust. 03.05.2021]
  2) kaasfinantseerimise toetuse taotlus hiljemalt üks kuu enne projekti alguskuupäeva;
  3) ürituse korraldamise toetuse taotlus hiljemalt 1. novembriks esimesel poolaastal toimuva ürituse puhul või 1. maiks teisel poolaastal toimuva ürituse puhul.

  (2) Tegevustoetuse taotluses esitatakse:
  1) taotleja andmed;
  2) järgneva kalendriaasta tegevuskava ja eelarve;
  3) andmed tegutsemiskoha kohta, millele on lisatud hoone või ruumide kasutusõigust tõendav dokument;
  4) ülevaade jooksva kalendriaasta tegevustest ja saavutustest.

  (3) Kaasfinantseerimise toetuse taotluses esitatakse:
  1) taotleja andmed;
  2) projekti iseloomustus, millele on lisatud projektitaotlus;
  3) projekti eelarve ja kaasfinantseerijad, millele on lisatud projekti rahastamisotsus (selle olemasolul).

  (4) Ürituse korraldamise toetuse taotluses esitatakse:
  1) taotleja andmed;
  2) ürituse põhiandmed;
  3) ürituse eelarve ja kaasfinantseerijad;
  4) taotluse sisuline põhjendus.

  (5) Toetuse taotluse vormid kehtestab vallavalitsus.

§ 7.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsus kontrollib esitatud taotluse vastavust nõuetele. Vajadusel määratakse taotluse esitajale tähtaeg täiendavate dokumentide esitamiseks ja puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Kui puudus kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus tähtaegselt esitatuks. Kui puudust ei kõrvaldata tähtaegselt, võib vallavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

§ 8.   Toetuse määramine

  (1) Aleviku, küla või vallasisese linna asumi tegevustoetuse määramise otsustab vallavalitsus ühe kuu jooksul pärast Otepää valla eelarve vastuvõtmist. Kogukondade koostöövõrgustiku tegevustoetuse määramise otsustab vallavalitsus ühe kuu jooksul pärast nõuetekohase taotluse esitamist.
[RT IV, 30.04.2021, 8 - jõust. 03.05.2021]

  (2) Kaasfinantseerimise toetuse määramise otsustab vallavalitsus ühe kuu jooksul pärast nõuetekohase taotluse esitamist.

  (3) Ürituse korraldamise toetuse määramise otsustab vallavalitsus ühe kuu jooksul pärast Otepää valla eelarve vastuvõtmist esimesel poolaastal toimuva ürituse puhul ja hiljemalt 1. juuliks teisel poolaastal toimuva ürituse puhul.

  (4) Vallavalitsus jätab toetuse taotluse rahuldamata, kui:
  1) eelarvelised vahendid on lõppenud;
  2) kavandatav tegevus ei toeta toetuse andmise eesmärki;
  3) taotleja on jätnud eelnevalt aruande tähtajaks esitamata.

§ 9.   Toetuse maksmine

  Toetust makstakse vastavalt lepingule, milles sätestatakse:
  1) toetuse saaja;
  2) toetuse saamise otstarve;
  3) toetuse suurus;
  4) toetuse maksmise tähtaeg;
  5) toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise tingimused;
  6) vastutus lepingu rikkumise korral.

4. peatükk TOETUSE KASUTAMISE KONTROLL JA ARUANDLUS 

§ 10.   Toetuse saaja kohustus

  (1) Tegevustoetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande 31. detsembriks.

  (2) Kaasfinantseerimise toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande ühe kuu jooksul pärast projekti elluviimist.

  (3) Ürituse korraldamise toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande ühe kuu jooksul pärast ürituse toimumist.

  (4) Aruande vormi kehtestab vallavalitsus.

§ 11.   Vallavalitsuse õigused kontrollimisel

  (1) Vallavalitsusel on õigus:
  1) kontrollida toetuse sihipärast kasutamist ja esitatud andmete õigsust;
  2) nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletusi ja aruandeid ning viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

  (2) Vallavalitsusel on õigus lõpetada toetuse maksmine või nõuda toetuse tagastamist, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) toetuse saaja ei esita toetuse kasutamise kohta aruannet või esitab valeandmeid;
  4) tegevust, mille jaoks toetus eraldati, ei toimunud.

§ 12.   Järelevalve

  Määruses sätestatud toetuste määramist ja maksmist kontrollib revisjonikomisjon.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 13.   2019. aasta tegevustoetuse taotlemise tähtaja erisus

  2019. aasta tegevustoetuse taotlemisel on taotluse esitamise tähtaeg 1. veebruar 2019. a.

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json