Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2018, 21

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord

Vastu võetud 27.06.2012 nr 7
RT IV, 07.02.2013, 37
jõustumine 02.07.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.09.2018RT IV, 28.09.2018, 301.10.2018

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord (edaspidi: kord ) sätestab Rakvere linna eelarvest sotsiaal- või tervishoiuvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele toetuse andmise tingimused, taotluse esitamise ja menetlemise korra, taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimused, toetuse väljamaksmise tingimused ning toetuse saaja kohustused.

  (2) Toetuse andmise eesmärgiks on riskigruppidesse kuuluvate inimeste aitamine sotsiaalabi ja ennetustegevuse regulaarse pakkumise kaudu.

  (3) Toetuste andmisega soodustatakse sotsiaal- või tervishoiuvaldkonnas tegutsevate mittetulundusühingute tegevust Rakvere linnas.

  (4) Rakvere linna eelarvest Rakvere linna haldusterritooriumil toimuvate või Rakvere linnaga muul viisil seotud sotsiaal- või tervishoiuvaldkonna ürituste ning projektide rahastamiseks toetuse taotlemise tingimused ja kord sätestatakse eraldi õigusaktiga.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) sotsiaal- või tervishoiuvaldkonnas tegutsevaks mittetulundusühinguks (edaspidi: ühing) on ühing, mille põhikirjaliseks eesmärgiks või põhitegevuseks on tegutsemine sotsiaal- või tervishoiuvaldkonda kuuluval tegevusalal (edaspidi ühing).
  2) Riskigrupid on vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse suhtes enim ohustatud elanikkonna grupid, sh puuetega inimesed, eakad, paljulapselised pered ja pikaajalised töötud.
  3) Linnavalitsus - Rakvere Linnavalitsus ametiasutusena koos struktuuriüksustega:
  4) Ühingu tegutsemise all mõistetakse ürituste ja koolituste korraldamist, ühingu liikmete kooskäimist, kindlal ajal lahtioleku- ja vastuvõtuaegu, teenuste, s.h. nõustamise ning muu abi pakkumist riskigruppidele.

§ 3.   Tegevustoetus ja toetuse määr

  (1) Ühingu tegevustoetus on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks Rakvere linna eelarvest antav toetus ühingule regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulude katmiseks.

  (2) Ühing peab tegutsema regulaarselt vähemalt 9 kuul aastas.

  (3) Ühingutele eraldatava tegevustoetuse arvutamise aluseks on toetuse arvestuslik määr, mis saadakse Rakvere linna eelarves ühingute tegevustoetuseks arvestatud vahendite summast 40 % jagamisel nõuetele vastavate taotlejate (ühingute) arvuga.

  (4) Rakvere linnavolikogu sotsiaalkomisjonil (edaspidi: sotsiaalkomisjonil) on õigusteha ülejäänud vahendite arvel ühingu arvestuslikule määrale täiendava toetusesumma lisamise ettepanek järgmiste näitajate alusel:
  1) 30 % ulatuses jagatakse eelarves ühingute toetuseks ette nähtud vahendid ära arvestades proportsionaalselt tegevuses osalejate või teenuse kasutajate arvu eelnenud aastal, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri kohaselt on Rakvere linn.
  2) ülejäänud 30 % jagamisel lähtub komisjon ühingu mõjust valdkonna arengule ja kasust sihtgrupile.

§ 4.   Taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Taotlus tegevustoetuse saamiseks esitatakse Linnavalitsusele hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 15.oktoobril. Taotlus esitatakse elektrooniliselt veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna kaudu.
[RT IV, 28.09.2018, 3 - jõust. 01.10.2018]

  (2)
[Kehtetu - RT IV, 28.09.2018, 3 - jõust. 01.10.2018]

  (3) Taotluses peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) taotleja nimi, aadress, registrikood;
  2) taotleja kontaktandmed;
  3) liikmete arv, sealhulgas tuua eraldi välja liikmete arv, koos nime ja isikukoodiga, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri kohaselt on Rakvere linn;
[RT IV, 28.09.2018, 3 - jõust. 01.10.2018]
  4) tegevustes osalejate või kasusaajate arv, juhul kui see ei kattu liikmete arvuga;
  5) ülevaade senise tegevuse kohta;
  6) tegevuskava toetuse taotlemise perioodiks ja järgnevateks aastateks;
  7) ühingu kavandatav eelarve;
  8) andmed taotleja omafinantseeringu ja teistelt isikutelt saadavate toetuste kohta, sealhulgas mitterahaliste toetuste ka mitterahalise tööpanuse kohta ja liikmemaksu kohta;
  9) panga rekvisiidid;
  10) kinnitus, et taotleja vastab käesolevas korras sätestatud nõuetele ja esitatud andmed on õiged.

  (4)
[Kehtetu - RT IV, 28.09.2018, 3 - jõust. 01.10.2018]

§ 5.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Toetust on õigustatud taotlema ühing:
  1) mis on taotlemisele eelnevalt tegutsenud Rakvere linna haldusterritooriumil vähemalt 12 kuud;
  2) mille asukoht on registreeritud Rakvere linnas;
  3) mis on nõuetekohaselt täitnud eelneval aastal Rakvere linna eelarvest saadud toetuse eraldamise tingimused;
  4) mis on esitanud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile toetuse taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaasta aruande;
  5) mis on nõuetekohaselt täitnud riiklike maksude tasumise kohustuse;
  6) mille suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.
  7) mille põhikirjas on põhjakirjalise eesmärgina või põhitegevusena märgitud tegutsemine sotsiaal- või tervishoiuvaldkonnas.

  (2) Korra mõistes ei ole abikõlbulikud taotlejad, kus liikme(te)ks on avaliku sektori organisatsioon(id).

§ 6.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Linnavalitsus kontrollib taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastavust käesolevale korrale ning edastab esitatud materjalid hiljemalt 1.detsembril sotsiaalkomisjonile.

  (2) Puuduste korral määrab Linnavalitsus tähtaja puuduste kõrvaldamiseks kuni 14 päeva. Määratud tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jätab Linnavalitsus taotluse läbi vaatamata ning taotlust sotsiaalkomisjonile ei esitata.
[RT IV, 28.09.2018, 3 - jõust. 01.10.2018]

§ 7.   Toetuse eraldamine

  (1) Hiljemalt ühe kuu jooksul pärast Rakvere linnaeelarve kinnitamist esitab sotsiaalkomisjon Rakvere linnavolikogule põhjendatud ettepanekud taotlejatele toetuse eraldamise või eraldamata jätmise kohta.

  (2) Toetuse eraldamise või eraldamata jätmise otsustab Rakvere linnavolikogu.

  (3) Toetuse saajad avalikustatakse linna veebilehel.

§ 8.   Toetuse välja maksmine
[RT IV, 28.09.2018, 3 - jõust. 01.10.2018]

  Linnavalitsus maksab toetuse välja vastavalt Rakvere Linnavolikogu otsusele hiljemalt 30 päeva jooksul pärast otsuse tegemist.
[RT IV, 28.09.2018, 3 - jõust. 01.10.2018]

§ 9.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama Linnavalitsusele toetuse kasutamise kohta aruande hiljemalt järgmise aasta 01. veebruaril elektrooniliselt veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna kaudu.
[RT IV, 28.09.2018, 3 - jõust. 01.10.2018]

  (2)
[Kehtetu - RT IV, 28.09.2018, 3 - jõust. 01.10.2018]

  (3) Aruande vormi kinnitab Rakvere linnavalitsus.

§ 10.   Järelvalve toetuse kasutamise üle

  (1) Järelvalvet eraldatud toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab Linnavalitsus.

  (2) Linnavalitsusel on õigus nõuda sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente ning kontrollida toetuse saaja tegevust.

  (3) Puuduste avastamisel määratakse tähtaeg nende kõrvaldamiseks tähtaeg kuni 14 päeva.
[RT IV, 28.09.2018, 3 - jõust. 01.10.2018]

  (4) Rikkumise ilmnemise korral on Linnavalitsusel õigus peatada toetuse eraldamisega seotud toimingud.

  (5) Toetust ei eraldata järgmise kahe aasta jooksul ja Linnavalitsus nõuab makstud toetuse tagasi, kui:
  1) toetuse saaja ei ole toetust kasutanud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse saaja on toetuse taotlemisel teadlikult esitanud valeandmeid;
  3) toetuse saaja ei ole esitanud aruannet tähtaegselt.
[RT IV, 28.09.2018, 3 - jõust. 01.10.2018]

§ 11.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud] .

/otsingu_soovitused.json