Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Sotsiaalvaldkonna ürituste ja projektide toetamise kord

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2018, 23

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Sotsiaalvaldkonna ürituste ja projektide toetamise kord

Vastu võetud 21.01.2015 nr 3
RT IV, 28.01.2015, 3
jõustumine 01.02.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.09.2018RT IV, 28.09.2018, 401.10.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Eesmärk

  (1) Sotsiaalvaldkonna ürituste ja projektide toetamise korras (edaspidi: kord) sätestatakse Rakvere linna eelarvest sotsiaalvaldkonna üritustele ja projektidele toetuse taotlejale esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimused, toetuse väljamaksmise tingimused ja kord ning toetuse saaja kohustused.

  (2) Toetuse andmise eesmärgiks on toetada Rakvere linnas elavate vähem toimetulevate inimeste toimetulekut toetavate ja sotsiaalset tõrjutust ennetavate ning vähendavate ürituste korraldamist.

  (3) Käesoleva korra alusel ei saa toetust taotleda Rakvere Linnavalitsuse hallatavad asutused.

2. peatükk Toetuste taotlemine ja menetlemine 

§ 2.   Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Toetust antakse füüsilisele või juriidilisele isikule, välja arvatud äriühingud (edaspidi taotleja).

  (2) Toetust antakse Rakvere linnas toimuva ürituse korraldamiseks või Rakvere linnaga seotud projekti läbiviimiseks, mis:
  1) on suunatud eelkõige puuetega inimestele, eakatele, paljulapselistele peredele ja pikaajalistele töötutele;
  2) avaldab positiivset mõju sihtgrupile, eelkõige nende toimetuleku parandamisele ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamisele;
  3) teavitab kaaslinlasi erinevatest ohustatud sotsiaalsetest gruppidest.

  (3) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) puuduvad ajatamata maksuvõlad taotluse esitamisel. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksed olema tasutud ajakava kohaselt.
  2) taotleja peab olema esitanud tähtaegselt käesolevas korra §-s 8 nõutud aruande. Antud nõue ei kohaldu toetuse esmakordsel taotlemisel.
  3) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse taotlus elektrooniliselt veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna kaudu Rakvere linnavalitsusele (edaspidi: linnavalitsus) hiljemalt 15. novembril toetuse saamiseks Rakvere linna järgmise aasta eelarvest ning hiljemalt 15. aprillil toetuse saamiseks jooksva aasta eelarvest
[RT IV, 28.09.2018, 4 - jõust. 01.10.2018]

  (2)
[Kehtetu- RT IV, 28.09.2018, 4 - jõust. 01.10.2018]

  (3) Taotluses peavad olema järgmised andmed:
  1) taotleja andmed (kontaktandmed, vastutav isik jms);
  2) ürituse või projekti toimumise aeg ja koht;
  3) ürituse või projekti eesmärk ja kirjeldus, missugusele sihtrühmale on üritus suunatud, mis on oodatavad tulemused, s.h. kas tegemist on iseseisva ürituse või projektiga või tegevus toimub muu ürituse või projekti raames;
  4) ürituse või projekti täpne eelarve, s.h. kaasfinantseerijad;
  5) linnalt saadud muud vahendid (taotluse esitamise aasta kohta);
  6) taotleja kinnitus, et taotleja on teadlik toetuse taotlemise tingimustest ning vastab taotlejale
esitatavatele nõuetele;
  7) taotleja nõusolek taotleja nõuetele vastavuse kontrollimiseks.

§ 4.   Taotluse vastuvõtmine

  (1) Linnavalitsus kontrollib taotleja ja esitatud taotluse vastavust käesoleva korra paragrahvides 2 ja 3 sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel teatab linnavalitsus sellest taotlejale ning annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks kuni 14 päeva. Kui puudust ei kõrvaldata tähtaegselt, võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata ning volikogule edastamata.
[RT IV, 28.09.2018, 4 - jõust. 01.10.2018]

  (2) Kui taotluses on esitatud valeandmeid, jäetakse taotlus läbi vaatamata ning taotlejale ei anta toetust valeandmete esitamisele järgneval kahel kalendriaastal.

  (3) Nõuetele vastavatest taotlustest teeb linnavalitsus koondi ja esitab selle hiljemalt 30 päeva jooksul taotluste esitamise tähtajast arvates Rakvere linnavolikogule.

§ 5.   Taotluste hindamine ja toetuse määr

  (1) Sotsiaalvaldkonna ürituste ja –projektide taotlusi hindab volikogu sotsiaalkomisjon. Taotluste hindamisel eelistatakse projekte, mis on:
  1) suunatud laiemale osavõtjateringile kui ainult oma ühingu liikmed;
  2) uudsed ja omapärased;
  3) soodustavad koostööd teiste organisatsioonidega ja/või isikutega.

  (2) Taotluste hindamine toimub hiljemalt ühe kuu jooksul pärast Rakvere linna eelarve vastu võtmist volikogu poolt. Komisjoni liige ei või hindamises osaleda ja peab end taandama, kui ta on mistahes viisil huvitatud asja lahendist või kui muud asjaolud tekitavad kahtlust tema erapooletuses.

  (3) Toetuse määr on kuni 80% korraldatava ürituse või läbiviidava projekti maksumusest kuid mitte rohkem kui 700 eurot ühe ürituse või projekti kohta.

§ 6.   Taotluste rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) Taotluste hindamistulemuste alusel koostab volikogu sotsiaalkomisjon Rakvere linnavolikogu otsuse eelnõu.

  (2) Komisjon teeb volikogule ettepaneku taotluse rahuldamata jätmise kohta, kui:
  1) taotleja või taotlus ei vasta toetuse saamise nõuetele ja hindamiskriteeriumitele;
  2) Rakvere linna eelarve vahendid ei võimalda teha taotluse summas taotluse rahuldamise otsust ning üritust ei ole võimalik läbi viia väiksema rahasummaga;
  3) taotluses on esitatud teadlikult valeandmeid;
  4) taotleja ei võimalda kontrollida taotleja või taotluse vastavust toetuse saamise nõuetele;
  5) taotleja ei ole puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaja jooksul neid kõrvaldanud.

  (3) Otsus taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta peab olema põhjendatud.

  (4) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta tehtud otsuse ärakiri saadetakse taotlejale hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul arvates vastava otsuse tegemisest. Taotluse rahuldamise kohta tehtud otsus avalikustatakse Rakvere linna veebilehel.

3. peatükk Toetuste kasutamine ja järelvalve 

§ 7.   Toetuse kasutamine

  (1) Toetus kantakse toetuse saaja arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul arvates otsuse tegemisest toetuse eraldamise kohta.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud märkima kõikides läbiviidava ürituse materjalides Rakvere linna toetajana.

§ 8.   Aruanne ja selle esitamine

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama linnavalitsusele toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande hiljemalt 30 päeva jooksul pärast ürituse või projekti lõppemist elektrooniliselt veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna kaudu.
[RT IV, 28.09.2018, 4 - jõust. 01.10.2018]

  (2) Aruanne peab muu hulgas sisaldama toimunud ürituse või projekti kirjeldust/kokkuvõtet, kuidas märgiti Rakvere linna toetajana ning aruandest peavad selguma eraldatud toetuse ja taotluses märgitud omafinantseeringu arvel läbiviidud tegevused.
[RT IV, 28.09.2018, 4 - jõust. 01.10.2018]

§ 9.   Järelevalve

  Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab linnavalitsus. Linnavalitsusel on õigus:
  1) nõuda sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente ning kontrollida toetuse saaja tegevust tema tegevuskohas;
  2) puuduste avastamisel määrata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks kuni 14 päeva;
[RT IV, 28.09.2018, 4 - jõust. 01.10.2018]
  3) nõuda makstud toetus tagasi, kui puudused ei ole tähtajaks kõrvaldatud või neid ei ole võimalik kõrvaldada või toetuse saaja on esitanud valeandmeid.

§ 10.   Eraldatud toetuse kasutamisest loobumine

  (1) Toetuse saajal on õigustoetuse kasutamisest loobuda, kui ilmnevad ürituse või projekti läbiviimist takistavad vältimatud asjaolud.

  (2) Toetusest loobumise kohta esitab toetuse saaja linnavalitsusele avalduse, milles märgitakse ära loobumise põhjus ning kuupäev, millal tagastatakse juba väljamakstud toetus.

4. peatükk Jõustumine 

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. veebruaril 2015. a.

/otsingu_soovitused.json