Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Spordiürituste ja -projektide toetamise kord

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2018, 51

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Spordiürituste ja -projektide toetamise kord

Vastu võetud 25.09.2013 nr 19
RT IV, 05.10.2013, 2
jõustumine 10.10.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.09.2018RT IV, 28.09.2018, 901.10.2018

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Eesmärk

  (1) Spordiürituste ja -projektide toetamise korras (edaspidi: kord) sätestatakse Rakvere linna eelarvest spordiüritustele ja -projektidele toetuse taotlejale esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimused, toetuse väljamaksmise tingimused ja kord ning toetuse saaja kohustused.

  (2) Toetuse andmise eesmärgiks on arendada ja mitmekesistada spordialast tegevust Rakvere linnas.

§ 2.   Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Toetust antakse füüsilisele või juriidilisele isikule, välja arvatud äriühingud (edaspidi taotleja).

  (2) Käesoleva korra alusel ei saa toetust taotleda Rakvere Linnavalitsuse hallatavad asutused.

  (3) Toetust antakse:
  1) Rakvere linnas toimuva ürituse korraldamiseks;
  2) Rakvere linnaga seotud projekti finantseerimiseks/läbiviimiseks.

  (4) Üritus või projekt, millele toetust taotletakse, peab toimuma või olema lõppenud hiljemalt toetuse eraldamise kalendriaastale järgneva aasta 01. veebruaril.

  (5) Taotlejal puuduvad ajatamata maksuvõlad taotluse vastavaks tunnistamise ning taotluse rahuldamise otsuse hetke seisuga. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksed olema tasutud ajakava kohaselt.

  (6) Taotleja peab olema esitanud käesolevas korras nõutud aruanded varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta.

  (7) Taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.

2. peatükk Toetuste taotlemine ja menetlemine 

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus koos nõutud dokumentidega. Taotluse esitatakse elektrooniliselt veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna kaudu (edaspidi veebikeskkonnas) hiljemalt iga aasta 15. novembril toetuse saamiseks Rakvere linna järgmise aasta eelarvest ning hiljemalt 15. augustil toetuse saamiseks jooksva aasta eelarvest. Toetuse täpsema jaotuse eelarveaastaks, lähtudes käesolevas lõikes sätestatud tähtaegadest, otsustab linnavolikogu spordikomisjon hiljemalt 30 päeva jooksul pärast Rakvere linna eelarve vastuvõtmist arvestusega, et toetusteks ettenähtud vahendite jääk taotluste esitamise teiseks tähtajaks ei tohi olla väiksem kui 10%.

  (2) Taotlus peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) ) taotleja andmed (nimi ja kontaktandmed, vastutav isik, arveldusarve number, kuhu toetus kantakse);
  2) ürituse või projekti toimumise aeg ja toimumiskoht;
  3) ürituse või projekti eesmärk ja kirjeldus, s.h. kas tegemist on iseseisva ürituse või projektiga või tegevus toimub muu ürituse või projekti raames;
  4) ürituse või projekti täpne eelarve, s.h. kaasfinantseerijad;
  5) linnalt saadud muud vahendid, s.h. mitterahaline toetus esitatud projekti kohta
  6) taotleja kinnitus, et taotleja on teadlik toetuse taotlemise tingimustest ning vastab taotlejale esitatavatele nõuetele;
  7) nõusolek järelpärimise tegemiseks Maksu- ja Tolliametile riiklike maksude nõuetekohase tasumise kohta.
[RT IV, 28.09.2018, 9 - jõust. 01.10.2018]

§ 4.   Taotluse vastuvõtmine

  (1) Linnavalitsus kontrollib taotleja ja esitatud taotluse vastavust käesoleva korra paragrahvides 2 ja 3 sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel teatab linnavalitsus sellest taotlejale ning annab kuni kümme tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudust ei kõrvaldata tähtaegselt, teeb linnavalitsus otsuse jätta taotlus läbi vaatamata ning volikogule edastamata.

  (2) Kui taotluses on esitatud valeandmeid, jäetakse taotlus läbi vaatamata ning taotlejale ei anta toetust valeandmete esitamisele järgneval kahel kalendriaastal.

  (3) Nõuetele vastavatest taotlustest teeb linnavalitsus koondi ja esitab selle hiljemalt 30 päeva jooksul taotluste esitamise tähtajast arvates Rakvere linnavolikogule.

§ 5.   Taotluste hindamine

  (1) ) Spordiürituste ja –projektide taotlusi hindab volikogu spordikomisjon. Hindamine toimib veebikeskkonnas vastavalt korra lisaks olevale hindamisjuhendile. Taotluste hindamisel arvestatakse järgmisi hindamiskriteeriume:
  1) traditsioone ja jätkusuutlikkust;
  2) uudsust ja omapära;
  3) suunatust avalikkusele
  4) omafinantseeringu ( s.h kaasfinantseeringu) ja linnapoolse finantseeringu suhet.
  5) võimalust ürituse/projekti korraldamisega tõsta Rakvere linna mainet;
  6) koostööd teiste organisatsioonidega ja/või isikutega;
  7) seotust linna tähtpäevadega ja -sündmustega.

  (2) Taotluste hindamine toimub hiljemalt ühe kuu jooksul pärast linnaeelarve vastu võtmist volikogu poolt.

  (3) Hindamispunkte annavad kõik komisjoni liikmed. Komisjoni liige peab taandama end taotluse hindamisest, kui ta on taotlejaga seotud või tekitavad muud asjaolud kahtlust tema erapooletuses
[RT IV, 28.09.2018, 9 - jõust. 01.10.2018]

§ 6.   Taotluste rahuldamine ja toetuse määr

  (1) Taotluste hindamistulemuste alusel koostab volikogu spordikomisjon Rakvere linnavolikogu otsuse eelnõu, millele lisatakse seletuskirjana komisjoni hindamislehed.

  (2) Toetuse taotlemisel peab omafinantseering olema vähemalt 50% ürituse või projekti maksumusest. Maksimaalne toetuse määr on kuni 50% ürituse või projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1500 eurot. Nimetatud toetuse määra ei rakendata käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud suurüritustele toetuse andmisel.
[RT IV, 28.09.2018, 9 - jõust. 01.10.2018]

  (3) Suurüritus käeoleva määruse mõistes on Rakvere linnas toimuv spordiüritus, mille toimumisel on täidetud vähemalt kaks järgmistest tingimustest:
  1) üritusest osavõtvate isikute või võistlejate arv on suurem kui 100;
  2) ürituse varasem või eeldatav pealtvaatajate arv on suurem kui 1500;
  3) üritus omab üleriigilist või rahvusvahelist iseloomu.

  (4) Taotluste rahuldamine toimub koondhinnete paremusjärjestuse alusel. Esimesena rahuldatakse kõrgeima koondhinde saanud taotlus, misjärel liigutakse mööda pingerida alanevas järjekorras kuni Rakvere linna eelarves spordiürituste ja -projektide toetamiseks eraldatud vahendite ammendumiseni.

  (5) Komisjonil on õigusteha volikogule ettepanek otsustada käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud toetuse maksimaalse määra vähendamine ning rahuldada kõik nõuetele vastavad taotlused osaliselt, kui taotluses toodud eesmärgid on saavutatavad ka osalise toetusega.

  (6) Komisjon teeb volikogule ettepaneku taotluse rahuldamata jätmise kohta, kui:
  1) taotleja või taotlus ei vasta toetuse saamise nõuetele;
  2) Rakvere linna eelarve vahendid ei võimalda teha enam ühtegi taotluse rahuldamise otsust;
  3) taotluses on esitatud teadlikult valeandmeid;
  4) taotleja ei võimalda kontrollida taotleja või taotluse vastavust toetuse saamise nõuetele;
  5) taotleja ei ole puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaja jooksul neid kõrvaldanud;
  6) taotletakse toetust üritusele või projektile, mille kohta esitatud varasem taotlus on jooksval eelarveaastal juba rahuldatud (ka osaliselt).

  (7) Otsus taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta saadetakse taotlejale hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul arvates vastava otsuse tegemisest. Taotluse rahuldamise kohta tehtud otsus avalikustatakse Rakvere linna veebilehel www.rakvere.ee
[RT IV, 28.09.2018, 9 - jõust. 01.10.2018]

3. peatükk Toetuste kasutamine ja järelvalve 

§ 7.   Toetuse maksmine

  (1) ) Linnavalitsus maksab toetuse välja Rakvere linnavolikogu otsuse alusel hiljemalt 30 päeva jooksul pärast otsuse tegemist.

  (2) Toetus või selle osa makstakse välja eeldusel, et:
  1) toetuse saajal puudub riiklike ja kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  2) toetuse saaja on esitanud varasemalt Rakvere linnalt saadud toetuse kohta nõuetekohase aruande.

  (3) Linnavalitsusel on õigus toetuse või selle osa väljamaksmine peatada, kui toetuse saaja osas on algatatud järelevalvemenetlus käesolevas määruses sätestatud kohustuste täitmise ja toetuse kasutamise kontrollimiseks.
[RT IV, 28.09.2018, 9 - jõust. 01.10.2018]

§ 8.   Toetuse kasutamise tingimused

  Toetuse saaja on kohustub:
  1) toetust saanud projekti lubatud mahus ellu viima;
  2) kasutama toetust taotluses nimetatud tegevuste elluviimisega seotud kulude katmiseks;
  3) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja kasutama kuludokumentidel vastavat märgistust;
  4) avalikustama avaliku sündmuse toimumise täpse kuupäeva ja toimumise täpse asukoha vähemalt kaks nädalat enne sündmuse toimumist veebikeskkonnas www.kultuurikava.ee või saatma info info@rakverespordikeskus.ee;
  5) avalikkusele mitte suunatud sündmuse toimumise täpse kuupäeva ja toimumise täpse asukoha info esitama Rakvere linnavalitsuse kultuuri- ja noorsootööspetsialistile;
  6) nimetama Rakvere linna enda toetajana;
  7) lubama teha järelevalvet toetuse kasutamise üle;
  8) esitama linnavalitsusele nõudmisel toetuse kasutamise kontrollimiseks vajalikud täiendavad dokumendid;
  9) täitma muid käesolevas määruses nimetatud kohustusi.
[RT IV, 28.09.2018, 9 - jõust. 01.10.2018]

§ 9.   Aruanne ja selle esitamine

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta linnavalitsusele aruande veebikeskkonna kaudu hiljemalt 30 päeva jooksul pärast ürituse või projekti lõppemist.

  (2) Aruanne peab muu hulgas sisaldama toimunud ürituse või projekti kirjeldust/kokkuvõtet, kuidas märgiti Rakvere linna toetajana ning aruandest peavad selguma eraldatud toetuse ja taotluses märgitud omafinantseeringu arvel läbiviidud tegevused.
[RT IV, 28.09.2018, 9 - jõust. 01.10.2018]

§ 10.   Järelevalve

  Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab linnavalitsus. Linnavalitsusel on õigus:
  1) nõuda sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente ning kontrollida toetuse saaja tegevust tema tegevuskohas;
  2) puuduste avastamisel määrata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks;
  3) nõuda makstud toetus tagasi, kui puudused ei ole tähtajaks kõrvaldatud või neid ei ole võimalik kõrvaldada või toetuse saaja on esitanud valeandmeid.
[RT IV, 28.09.2018, 9 - jõust. 01.10.2018]

§ 101.   Eraldatud toetuse kasutamisest loobumine

  (1) Toetuse saajal on õigus toetuse kasutamisest loobuda, kui ilmnevad toetuse kasutamist takistavad vältimatud asjaolud.

  (2) Toetusest loobumise kohta esitab toetuse saaja veebikeskkonna kaudu linnavalitsusele avalduse, milles märgitakse ära toetusest taganemise põhjus ning kuupäev ja tagastatakse kasutamata toetus.

  (3) Toetusest loobumisel välja maksmata või tagastatavad rahalised vahendid, mis laekuvad Rakvere linna arvelduskontole hiljemalt 1.septembriks, lisatakse vastava valdkonna toetusteks ettenähtud vahendite jäägile taotluste esitamise teiseks tähtajaks.
[RT IV, 28.09.2018, 9 - jõust. 01.10.2018]

4. peatükk Rakendussäted 

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 10. oktoobril 2013. a.

Lisa Rakvere linna eelarvest spordiürituste ja -projektide hindamise juhend

/otsingu_soovitused.json