Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Elanike arvamuse väljaselgitamise kord

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2018, 59

Elanike arvamuse väljaselgitamise kord

Vastu võetud 20.09.2018 nr 35

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse nr 87 „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord“ § 2 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tori Vallavolikogu poolt algatatud Tori valda kuuluvate asustusüksuste Sauga aleviku, Tammiste, Eametsa, Kilksama, Nurme, Kiisa ja Vainu külade elanike arvamuse väljaselgitamise kord nende asustusüksuste arvamise kohta Pärnu linna koosseisu.

§ 2.   Elanike arvamuse väljaselgitamise põhimõtted

  (1) Sauga aleviku, Tammiste, Eametsa, Kilksama, Nurme, Kiisa ja Vainu külade elanike arvamus selgitatakse välja küsitluse korraldamisega kohaliku omavalitsuse üksuse küsitluspunktides ja elektrooniliselt.

  (2) Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud hääleõiguslikul elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Sauga alevikus, Tammiste, Eametsa, Kilksama, Nurme, Kiisa või Vainu külas.

  (3) Küsitlusest ei saa osa võtta isik, kes on:
  1) valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud;
  2) kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

§ 3.   Küsitluse aeg ja koht

  (1) Küsitlus viiakse läbi 2018. aasta jooksul. Küsitluse läbiviimise täpse aja määrab vallavalitsus.

  (2) Küsitluspunktid asuvad Sauga alevikus endises Sauga vallamajas ning Tammiste külas Tammiste lasteaias.

  (3) Paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud isik, kes viibib küsitluse toimumise päeval asjaomase kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus, kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel. Küsitluslehe kodus täitmise taotlus esitatakse komisjonile või valla- või linnasekretärile hiljemalt kolm tundi enne küsitluskoha sulgemist küsitluse viimasel päeval.

  (4) Küsitluslehe täitmist kodus korraldavad vähemalt kaks komisjoni liiget, järgides käesolevas määruses sätestatud tingimusi. Nende küsitlusest osavõtjate kohta, kes täidavad küsitluslehe kodus, koostatakse eraldi nimekiri ning küsitluslehe saaja annab sellele küsitluslehe saamise kohta allkirja.

  (5) Küsitlust puudutav oluline teave, sealhulgas küsitluse aeg, avalikustatakse Tori valla veebilehel, valla ajalehes ja vähemalt kahel korral Pärnu Postimehes ning vastavat teavet sisaldavad infovoldikud saadetakse Sauga aleviku, Tammiste, Eametsa, Kilksama, Nurme, Kiisa ja Vainu küla elanikele postkasti.

§ 4.   Küsitlusest osavõtjate nimekiri

  (1) Vallavalitsus koostab rahvastikuregistri andmete põhjal küsitluses osalejate nimekirja vastavalt käesoleva korra § 2 lõikele 2.

  (2) Nimekirja kantakse elaniku kohta järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) elukoha aadress.

  (3) Nimekirja allkirjastab vallasekretär.

  (4) Nimekiri ei ole avalik. Küsitluses osaleja võib kontrollida enda kohta küsitluses osalejate nimekirja kantud andmete õigsust.

§ 5.   Küsitluse sisu ja küsitlusleht

  (1) Küsitluse käigus tuleb välja selgitada Sauga aleviku, Tammiste, Eametsa, Kilksama, Nurme, Kiisa ja Vainu külade elanike arvamus nende asustusüksuste arvamise kohta Pärnu linna koosseisu.

  (2) Küsitluslehele kantakse vastavalt asustusüksusele järgmised küsimused:
  1) „Kas olete nõus Sauga aleviku arvamisega Pärnu linna koosseisu?” ning vastusevariandid „JAH” ja „EI”;
  2) „Kas olete nõus Tammiste küla arvamisega Pärnu linna koosseisu?” ning vastusevariandid „JAH” ja „EI”;
  3) „Kas olete nõus Eametsa küla arvamisega Pärnu linna koosseisu?” ning vastusevariandid „JAH” ja „EI”;
  4) „Kas olete nõus Kilksama küla arvamisega Pärnu linna koosseisu?” ning vastusevariandid „JAH” ja „EI”;
  5) „Kas olete nõus Nurme küla arvamisega Pärnu linna koosseisu?” ning vastusevariandid „JAH” ja „EI”;
  6) „Kas olete nõus Kiisa küla arvamisega Pärnu linna koosseisu?” ning vastusevariandid „JAH” ja „EI”;
  7) „Kas olete nõus Vainu küla arvamisega Pärnu linna koosseisu?” ning vastusevariandid „JAH” ja „EI”.

  (3) Küsitlusleht on A6 formaadis paberileht, mis murtakse pooleks, nii et moodustub neli lehekülge. Lehekülgedele kantakse järgmine tekst:
  1) esimene lehekülg on tühi;
  2) teisel leheküljel on tekst „Sauga aleviku, Tammiste, Eametsa, Kilksama, Nurme, Kiisa ja Vainu külade elanike küsitlus”, küsitluse kuupäev;
  3) kolmandal leheküljel on tekst vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 2;
  4) neljas lehekülg on tühi.

  (4) Küsitluslehe teisele leheküljele kantavad konkreetsed kuupäevad kehtestab vallavalitsus vastavalt käesoleva korra § 3 lõikele 1. Küsitluslehe valmistamise korraldab vallavalitsus.

  (5) Enne küsitluslehe väljaandmist pannakse selle teisele leheküljele valla vapipitsati jäljend.

§ 6.   Komisjoni moodustamine ja ülesanded

  (1) Küsitlust korraldab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt kaks kolmandikku komisjoni liikmetest. Komisjoni otsused tehakse poolthäälte enamusega.

  (3) Komisjoni ülesanne on:
  1) lahendada küsitluse korraldamisega seonduvad organisatsioonilised ja tehnilised küsimused;
  2) korraldada küsitluseks vajalike dokumentide ettevalmistamine ja vormistamine;
  3) valmistada ette küsitluse koht ja muu küsitluse korraldamiseks vajalik ning korraldada küsitluse vahetu läbiviimine küsitluspunktides;
  4) teha kindlaks küsitluse tulemused ja edastada need vallavalitsusele avalikustamiseks;
  5) edastada komisjoni otsuste ja tegevuse kohta esitatud kaebused vallavalitsusele.

§ 7.   Küsitluse läbiviimine

  (1) Kehtiva isikut tõendava dokumendi esitamisel antakse küsitluses osalejale täitmiseks samase sõnastuse ja vormistusega küsitlusleht, mille kohta ta annab allkirja § 4 lõikes 1 nimetatud nimekirja lehele oma nime järele.

  (2) Küsitluses osalejale võimaldatakse küsitluslehe salajane täitmine.

  (3) Küsitluses osaleja täidab küsitluslehe, tehes sellele märke vastusevariandi „jah” või „ei” juurde.

  (4) Pärast küsitluslehe täitmist murrab küsitluses osaleja küsitluslehe kokku. Kokkumurtud küsitluslehe esimesele leheküljele pannakse pitsati jäljend ning seejärel laseb küsitluses osaleja küsitluslehe ise küsitluskasti.

  (5) Elektrooniline küsitlus toimub veebikeskkonnas VOLIS. Küsitluskeskkonnas kuvatakse teade hääle arvessevõtmise kohta. Soovi korral saab küsitluses osaleja oma häält muuta kuni küsitluse lõppemiseni. Kehtima jääb viimasena antud hääl.

  (6) Pärast elektroonilise küsitluse lõppu koostatakse elektrooniliselt arvamuse andnud isikute nimekiri ning esitatakse see vallavalitsusele 3 tööpäeva jooksul.

§ 8.   Küsitluse tulemuste kindlaks tegemine

  (1) Küsitluse tulemused tehakse küsitluse lõppemisel komisjoni poolt järgmiselt:
  1) avatakse valimiskast ja tehakse kindlaks küsitluses osalenud isikute arv;
  2) küsitluslehtede alusel tehakse kindlaks küsitluse tulemused.

  (2) Küsitlusleht on kehtiv, kui see on täidetud nõuetekohaselt, kui sellele on arusaadavalt märgitud, millist vastusevarianti isik toetas. Küsitlusleht on kehtiv, kui sellel ei ole täidetud ühtegi vastuselahtrit, kuid hääletaja tahe on üheselt arusaadav. Kahtluse korral tunnistatakse leht kehtetuks.

  (3) Kehtetuks tunnistatakse küsitlusleht, kui:
  1) sellel puudub valla vapipitsati jäljend;
  2) sellele ei ole tehtud märget kummagi vastusevariandi juurde või on neid tehtud rohkem kui üks;
  3) sellele tehtud märget on parandatud ja seetõttu ei ole arvamus üheselt mõistetav.

  (4) Lõplik küsitlustulemus selgub, kui liidetakse elektroonilise küsitlusega laekunud ja küsitluspunktides antud vastused.

  (5) Kui küsitluses osaleja on oma arvamuse andnud nii elektrooniliselt kui ka küsitluslehel, loetakse kehtivaks küsitluslehel antud arvamus ning elektrooniline arvamus tühistatakse.

  (6) Küsitluse tulemused kantakse komisjoni protokolli ning see edastatakse vallavalitsusele, kes valmistab ette vastavasisulise volikogu otsuse eelnõu.

  (7) Küsitluse tulemused kinnitab volikogu otsusega.

§ 9.   Kaebuste esitamine ja läbivaatamine

  (1) Kirjalikult vormistatud kaebuse käesolevas määruses sätestatud korra rikkumise või vastuvõetud otsuste kohta võib esitada vallavalitsusele kolme päeva jooksul küsitluse lõppemisest arvates isik, kes leiab, et küsitluse läbiviimisel on rikutud tema õigusi.

  (2) Vallavalitsus vaatab kaebuse läbi kolme tööpäeva jooksul kaebuse laekumisest arvates ning teeb kaebuse kohta ühe järgmistest otsustest:
  1) jätta kaebus rahuldamata;
  2) kaebus rahuldada;
  3) rahuldada kaebus osaliselt.

  (3) Vallavalitsus teeb otsuse viivitamata kaebuse esitajale teatavaks.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json