Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Elva valla kogukonnavaldkonna tunnustusavalduste statuut

Väljaandja:Elva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2018, 65

Elva valla kogukonnavaldkonna tunnustusavalduste statuut

Vastu võetud 25.09.2018 nr 9

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Elva valla tunnustusavalduste korra § 7 lg 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev statuut sätestab Elva valla kogukonnavaldkonna tunnustuste omistamiste põhimõtted ja väljaandmise korra:
  1) Aasta kogukonnaedendaja aunimetuse andmisel;
  2) Aasta küla aunimetuse andmisel;
  3) Kaunimate kodude, ehitiste ja avaliku ruumi tunnustuse andmisel.

§ 2.   Aunimetus Aasta kogukonnaedendaja

  (1) Aasta kogukonnaedendaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada üksikisikut või organisatsiooni, kes on oma tegevusega suunanud kogukonna koostööd ja arengut.

  (2) Aasta kogukonnaedendaja aunimetuse saab üksikisik või organisatsioon, kelle pühendunud ja sihipärase töö tulemusel on suurenenud kogukonna liikmete kaasatus, kes on innustanud ja eest vedanud uusi algatusi ja ühistegevusi ning kelle initsiatiivil on kogukond arenenud ja kasvanud kodanikuaktiivsus.

  (3) Aasta kogukonnaedendaja aunimetuse kandidaate saab esitada igaüks kalendriaasta 15. oktoobrini Elva valla veebilehel oleval e-vormil.

  (4) Aasta kogukonnaedendaja aunimetuse laureaadi otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

  (5) Aasta kogukonnaedendaja aunimetus antakse üle novembrikuus üleriigilise Ühisnädala raames vallavalitsuse poolt korraldataval tänuüritusel.

  (6) Aasta kogukonnaedendaja aunimetuse saajale antakse üle meene ja tänukiri. Aasta kogukonnaedendaja kantakse Elva valla auraamatusse.

§ 3.   Aunimetus Aasta küla

  (1) Aasta küla aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada Elva valla asulaid, kus läbi koostöö on toimunud kogukonna positiivne areng.

  (2) Aasta küla aunimetuse saab üks Elva valla küla, külade piirkond või alevik, kus on viimase aasta jooksul toimunud nähtav positiivne areng, kus on algatatud ja ellu viidud kogukonda liitvaid ja külaarenduslike ettevõtmisi, kus toimuvad ühistegevused ja koostöö omavalitsusega ning piirkonna ajaloo talletamine.

  (3) Aasta küla aunimetuse kandidaate saab esitada igaüks igal kalendriaasta 15. oktoobrini Elva valla veebilehel oleval e-vormil.

  (4) Aasta küla aunimetuse laureaadi otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

  (5) Aasta küla aunimetus antakse üle novembrikuus üleriigilise Ühisnädala raames vallavalitsuse poolt korraldataval tänuüritusel.

  (6) Aasta küla aunimetuse saajale antakse üle meene ja tänukiri. Aasta küla kantakse Elva valla auraamatusse.

§ 4.   Kaunimate kodude, ehitiste ja avaliku ruumi tunnustused

  (1) Kaunimate kodude, ehitiste ja avaliku ruumi tunnustuste andmiseks korraldab vallavalitsus konkursi „Kaunis kodu“ (edaspidi konkurss).

  (2) Konkursi eesmärgiks on innustada omanikke heakorrastama oma kinnistuid, ehitisi ja avalikku ruumi.

  (3) Konkursi põhikategooriad on:
  1) elamud tiheasustuses;
  2) kortermajad;
  3) maakodud;
  4) majutusasutused;
  5) sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid;
  6) spordi- või vabaajaveetmise objekt või maastik;
  7) muinsuskaitseobjekt (koostöös muinsuskaitseametiga);
  8) energiasäästlik kodu;
  9) muu kategooria (väikevorm, värav, piire, postkast või muu).

  (4) Konkursi kuulutab välja vallavalitsus korraldusega, milles määratakse kindlaks millistes põhikategooriates konkurss välja kuulutatakse, aunimetused, konkursil osalemise tingimused, kandidaatide esitamise tähtaeg ja hindamiskomisjoni koosseis.

  (5) Konkurss kuulutatakse välja Elva valla veebilehel ning vajadusel muudes meediaväljaannetes ja infokanalites.

  (6) Konkursi kandidaate saab esitada igaüks Elva valla veebilehel oleval e-vormil.

  (7) Konkursi kategooriate laureaadid nimetab vallavalitsuse poolt moodustatud hindamiskomisjon. Konkursi laureaadiks ei nimetata kandidaati kellele on omistatud tunnustus samas kategoorias eelneva kolme aasta jooksul.

  (8) Komisjonil on õigus sobivate kandidaatide puudumisel jätta tunnustus välja andmata või anda välja eriauhind eriliselt silmapaistva rajatise, heakorrastatud objekti või nutika lahenduse eest.

  (9) Vallavalitsusel on õigus esitada laureaate üleriigilise kodukaunistamise konkursi nominendiks.

  (10) Konkursi võitjate tunnustused antakse üle üleriigilise Ühisnädala raames vallavalitsuse poolt korraldataval tänuüritusel.

  (11) Konkursi võitjatele antakse üle meene ja tänukiri. Võitjate nimed kantakse Elva valla auraamatusse.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) 2018. aastal saab paragrahvides 2 ja 3 nimetatud aunimetuste kandidaate esitada kuni 30. oktoobrini Elva valla veebilehel oleval e-vormil.

  (2) Paragrahvis 4 nimetatud konkurss kuulutatakse esmakordselt välja 2019. aastal.

  (3) Kinnitada aunimetuste Aasta küla ja Aasta kogukonnaedendaja kandidaadi esitamise vorm (lisa).

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Toomas Järveoja
vallavanem

Salle Ritso
vallasekretär

Lisa Kandidaadi esitamise vorm

/otsingu_soovitused.json