HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2019, 10

Lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 19.09.2019 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 ja Viru-Nigula valla lasteaed Kelluke põhimääruse § 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Viru-Nigula valla lasteaed Kelluke (edaspidi lasteasutus) lasteaiarühmadesse laste vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

  (2) Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteasutuse direktor vastavalt asutuses kehtestatud korrale. Lasteasutuse direktor esitab vastuvõetud laste andmed valla finantsosakonnale ja lasteaia toitlustajale.

  (3) Lapsevanemal, eestkostjal või hooldajal (edaspidi lapsevanem) on õigus saada lasteasutusest informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteasutuses, samuti lapsevanema õiguste ja kohustuste kohta.

  (4) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor lapsevanemale lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteasutuse kodukorda ning informeerib lapsevanemat kuludest, mis hõlmavad lapsevanema poolt kaetava osa määra.

§ 2.   Laste lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lapse lasteasutusse järjekorda panemiseks esitab lapsevanem lasteasutuse direktorile lapse sünnitõendi ja kirjaliku vormikohase avalduse, milles märgitakse lapse ees- ja perekonnanimi ning sünniaeg, eeldatav lasteasutusse tuleku aeg, lapsevanema kontaktandmed.

  (2) Avaldused registreeritakse nende laekumise järjekorras lasteasutuse vastuvõtu avalduste registris.

  (3) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel sõlmib lapsevanem koha kasutamise lepingu, milles märgitakse:
  1) lapse ees- ja perekonnanimi ning isikukood, lapsevanema ees- ja perekonnanimi ning isikukood, kodune keel, kontaktandmed;
  2) lasteasutuse ja lapsevanema kohustused ja õigused;
  3) lapsevanema poolt makstava tasu suurus.

  (4) Lasteasutuse direktor kontrollib vajadusel lapse elukoha andmeid vallavalitsuse registripidaja juures.

  (5) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi väljastpoolt Viru-Nigula valla haldusterritooriumi.

  (6) Lasteasutuse rühmad komplekteerib lasteasutuse direktor vastavalt avalduste esitamise järjekorrale 1. juuniks ning teatab sellest koha saanud lapsevanemale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (7) Lapsevanem peab augustikuu jooksul sõlmima lasteasutuse koha kasutamise lepingu. Lepingu sõlmimata jätmisel loeb lasteasutuse direktor koha vakantseks ja selle saab järjekorras olev järgmine laps.

  (8) Muudatused komplekteeritud rühmade nimekirjades viib direktor sisse üldjuhul 10. septembriks.

  (9) Vabade kohtade puudumisel võib lapsevanem jääda lasteasutuses koha taotlejana järjekorda. Vabade kohtade tekkimisel täidetakse need järjekorra alusel. Vaba koha olemasolust teatab lasteasutuse direktor lapsevanemale kirjalikult ühe nädala jooksul.

  (10) Juhul, kui lapsevanem ei ole last avalduses märgitud tähtaja saabudes lasteasutusse toonud, võtab lasteasutuse direktor lapsevanemaga ühendust, et selgitada välja lapse lasteasutuse vajadus. Kui lapsevanem loobub lasteasutuse kohast, saab selle järjekorras olev järgmine laps.

  (11) Vabade kohtade olemasolul saab lapsi lasteasutusse vastu võtta kogu õppeaasta kestel.

  (12) Lapsed arvatakse lasteasutuse nimekirja lepingus fikseeritud kuupäevast lasteasutuse direktori käskkirjaga.

§ 3.   Laste lasteasutusest väljaarvamine

  (1) Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab lapsevanem lasteasutuse direktorile vormikohase avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt üks nädal enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise kuupäev.

  (2) Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirja alusel, kui ta asub täitma koolikohustust.

  (3) Lasteasutuse direktor võib lapse lasteasutusest välja arvata alljärgnevatel juhtudel:
  1) kui kohatasu või toidukulu ei ole tasutud kahe kuu jooksul pärast maksetähtaja möödumist ja lapsevanem ei ole teavitanud direktorit tekkinud makseraskustest ning avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks;
  2) kui laps on puudunud lasteasutusest üle ühe kalendrikuu ning lasteasutust ei ole mõjuvast põhjusest informeeritud.

  (4) Lapse lasteasutusest väljaarvamisest käesoleva korra paragrahvi 3 lõike 3 punktis 1 sätestatud juhul teavitab lasteasutuse direktor lapsevanemat ja annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlga tähtajaks ei ole tasutud, on lasteasutuse direktoril õigus laps lasteasutuse nimekirjast välja arvata.

  (5) Lapse lasteasutusest lahkumisel on lapsevanem kohustatud tasuma lapsevanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani. Tasumata jäetud summa nõutakse sisse seaduses sätestatud korras.

  (6) Laps arvatakse nimekirjast välja lasteasutuse direktori käskkirjaga, misjärel teavitatakse sellest vallavalitsuse finantsosakonda.

§ 4.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Kunda Linnavalitsuse 27.05.2008 määrus nr 15 „Laste lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“;
  2) Aseri Vallavalitsuse 04.02.2015 määrus nr 1 „Aseri Kooli lasteaiarühmadesse vastuvõtu ja väljaarvamise kord“.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Einar Vallbaum
vallavanem

Krista Engelbrecht
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json