HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse toidu- ja õppekulu arvestamise, maksmise ja soodustuse taotlemise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.09.2023, 27

Koolieelse lasteasutuse toidu- ja õppekulu arvestamise, maksmise ja soodustuse taotlemise kord

Vastu võetud 05.11.2018 nr 22
RT IV, 10.11.2018, 17
jõustumine 13.11.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.06.2021RT IV, 22.06.2021, 125.06.2021
20.09.2021RT IV, 28.09.2021, 301.10.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2021
04.09.2023RT IV, 07.09.2023, 1810.09.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. augustist 2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 2, 3 ja 4, Viljandi Linnavolikogu 27.11.2014 määruse nr 46 „Vanema poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine Viljandi linna koolieelses lasteasutuses“ ning Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määruse nr 13 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ § 9 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

Käesolev kord sätestab Viljandi linna koolieelsetes lasteasutuses (edaspidi lasteaed) koha saanud lapse lapsevanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) poolt makstava õppekulu ja toidukulu maksmise ning soodustuse taotlemise.

§ 2.   Mõisted

  (1) Toidukulu – lapse toidukulu lasteasutuses, mille katab vanem. Toidukulu päevamaksumuse kinnitab hoolekogu ettepanekul lasteaia direktor, kusjuures toidukulu päevamaksumusest moodustab hommikusöök 25%, lõunasöök 45% ja oode 30% (edaspidi toidukorrad).
[RT IV, 07.09.2023, 18 - jõust. 10.09.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. augustist 2023]

  (2) Õppekulu – lasteaia majandamiskulu, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulu, mille katmine toimub linnaeelarve vahenditest ning osaliselt vanema poolt. Vanemate poolt kaetava osa suuruse kehtestab Viljandi Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

  (3) Õppekulu tasumise soodustus – õppekulu soodustus, mille tingimused kehtestab linnavolikogu.

  (4) Toidukulu tasumise soodustus - toitlustamise toetus vähekindlustatud pere lapsele, mille tingimused kehtestab linnavolikogu.

§ 3.   Vanema poolt kaetava toidukulu ja õppekulu arvestamine

  (1) Vanema poolt kaetava toidukulu arvestamine:
  1) Toidukulu arvestatakse alates lasteaia koha kasutamise esimesest päevast kuni lasteaia nimekirjast väljaarvamise päevani.
  2) Vanemal on kohustus tasuda lõunasöögi ja oote eest, v.a kui vanem on ette teatanud toidukorrast loobumisest või lapse puudumisest, vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktidele 4,5,6.
[RT IV, 28.09.2021, 3 - jõust. 01.10.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2021]
  3) Toidukulu arvestamise aluseks võetavate toidupäevade ja toidukordade arv saadakse lasteaia poolt peetavast lapse kohaloleku tabelist. Kohaloleku tabelit peetakse e-keskkonnas, mille kasutamise tingimused ja korra kehtestab lasteaed, s.h. infovahetuse vanematega, kellel puudub võimalus e-keskkonna kasutamiseks.
  4) Toidukulu arvutamisel jäetakse arvesse võtmata need toidukorrad, millest laps vanema sellekohase kirjaliku avalduse alusel pidevalt loobub (lõunasöök või oode). Avalduste esitamise korra kehtestab lasteaed.
[RT IV, 28.09.2021, 3 - jõust. 01.10.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2021]
  5) Toidukulu arvutamisel jäetakse arvesse võtmata need päevad, kui laps puudub vanema sellekohase kirjaliku avalduse alusel lasteaiast alati kindlal nädalapäeval. Avalduste esitamise korra kehtestab lasteaed.
  6) Toidukulu arvutamisel jäetakse arvesse võtmata kõik lepingujärgsed toidukorrad teatamisele järgneval päeval või puudumisteatises märgitud ajavahemikul, kui lapse puudumisest on ette teatatud eelneva tööpäeva kella 14.00-ks. Erandjuhtudel lapse puudumisest ette teatamisel eelmisel tööpäeval peale kella 14.00 kuni järgneva tööpäeva (s.t puudumise päeva) kella 8.00-ni jäetakse toidukulu arvestamisel arvesse võtmata puudutud päeva lõunasöök ja oode.
[RT IV, 28.09.2021, 3 - jõust. 01.10.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2021]

  (2) Vanema poolt kaetava õppekulu arvestamine:
  1) Õppekulu kuulub vanema poolt tasumisele sõltumata lapse kohal käidud päevade arvust.
  2) Vanemal ei ole õppekulu maksmise kohustust ühel kuul aastas, mil tema laps ei kasuta lasteaiakohta ja vanem on lasteaeda sellest kirjalikult informeerinud. Avalduste esitamise korra kehtestab lasteaed.
  3) Esmakordselt lasteaeda tuleva lapse õppekulu arvestatakse lasteaia nimekirja kandmise päevast.
  4) Lasteaiast väljaarvamisel arvestatakse lapse õppekulu lasteaianimekirjast väljaarvamise päevani.
  5) Õppekulu päevatasu suurus saadakse õppekulu kuutasu jagamisel 21-ga.

§ 4.   Maksmine

  (1) Õppekulu ja toidukulu maksab vanem esitatud arve alusel eelmise kuu eest.
[RT IV, 22.06.2021, 1 - jõust. 25.06.2021]

  (2) Toidukulu ja õppekulu maksmata jätmisel arvel märgitud maksetähtajaks on arve väljastajal õigus anda võlgnevus sissenõudmiseks üle inkassofirmale.

§ 5.   Soodustuse taotlemine

  (1) Soodustus määratakse vanema kirjaliku vormikohase avalduse alusel.

  (2) Taotleja esitab õppetasu soodustuse saamiseks iga õppeaasta kohta vormikohase avalduse Viljandi Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus).

  (3) Taotleja teavitab linnavalitsust viivitamatult kui taotlejal on toimunud esitatud andmetes muudatus ning ei vasta kehtivatele tingimustele soodustuse saamiseks. Taotleja poolt esitatud andmete võimaliku muutumise korral menetletakse avaldusi igakuiselt 20. kuupäeva seisuga.

  (4) Haridus- ja kultuuriamet esitab iga kuu õppekulu soodustuste avalduste põhjal koostatud soodustuse saajate nimekirja rahandusametile.

  (5) Toidukulu soodustuse taotlusi koos lisadokumentidega võetakse vastu kolm korda kalendriaastas: 1.-20. aprill, 1.-20. august ja 1.-20. detsember. Pärast tähtaega esitatud taotlusi menetletakse jooksvalt. Sotsiaalkomisjon otsustab nimetatud toetuste määramise.

§ 6.   Avalduse vormi kinnitamine

Kinnitada avalduse vorm lasteaia õppekulu maksmisel soodustuse taotlemiseks (lisa).

§ 7.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 8.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lisa Lasteaia õppekulu soodustuse taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json