Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Pärnu noorsportlase stipendiumi väljaandmise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2023, 24

Pärnu noorsportlase stipendiumi väljaandmise kord

Vastu võetud 21.09.2023 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel

§ 1.   Pärnu noorsportlase stipendium

  (1) Pärnu noosportlase stipendiumi (edaspidi stipendium) eesmärk on toetada Pärnu linna noori sportlasi, kellel on kõrged sportlikud eesmärgid ja eeldused ning kes on edukalt võistelnud kohalikel ja/või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.

  (2) Stipendium on ette nähtud perspektiivika sportlase edasiseks treeningprotsessi parendamiseks, võistlustel osalemiseks ja spordivarustuse soetamiseks.

  (3) Stipendiumit rahastab Pärnu linn vastavalt stipendiumi eraldamise aasta eelarve võimalustele.

  (4) Minimaalne stipendiumi suurus ühe stipendiumi saaja kohta on 500 eurot.

§ 2.   Stipendiumi taotlemine

  (1) Stipendiumi taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse vastavas infosüsteemis järgmise aasta kohta hiljemalt 1. detsembriks.

  (2) Stipendiumi saab taotleda 14-23 aastasele sportlasele, kes:
  1) on edukalt võistelnud Eesti ja/või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel;
  2) on rahvastikuregistri alusel Pärnu linna elanik ja/või on Pärnus registreeritud spordiklubi liige või õpib Pärnu Spordikoolis.

  (3) Stipendiumi taotluses peavad olema esitatud vähemalt:
  1) sportlase nimi, isikukood ja kontaktandmed;
  2) esindatav spordiklubi, -organisatsioon või -kool;
  3) spordiala ja treener(id);
  4) viimase kahe aasta parimad sportlikud saavutused või varasemad saavutused, kui viimane aasta jäi vigastuse tõttu või muul põhjusel vahele;
  5) sportlikud eesmärgid järgmiseks perioodiks;
  6) kuulumine riigi noorte või täiskasvanute koondisesse;
  7) stipendiumi kasutamise eesmärk.

  (4) Taotlusi saavad esitada nii füüsilised kui juriidilised isikud ning Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsuse) hallatavad asutused.

  (5) Info taotlemise kohta avalikustatakse Pärnu linna veebilehel.

§ 3.   Taotluse menetlemine

  (1) Kultuuri- ja sporditeenistus kontrollib esitatud dokumentide vastavust käesolevale määrusele.

  (2) Taotlust menetleval teenistujal on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (3) Puuduste esinemisel taotluses informeerib kultuuri- ja sporditeenistus sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 10 tööpäeva. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda antud tähtajaks puudusi, lõpetatakse menetlus stipendiumi määramiseks.

  (4) Kui kultuuri- ja sporditeenistus tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus stipendiumi määramiseks.

§ 4.   Stipendiumi määramine

  (1) Stipendiumi taotluste hindamiseks moodustab linnavalitsus komisjoni, kes:
  1) hindab stipendiumi taotlustes toodud põhjendusi, kandidaadi erialaseid eesmärke, arengut ja seniseid saavutusi ning spordiala konkurentsitaset;
  2) teeb lähtuvalt Pärnu linna eelarvevahenditest ja taotluste hindamise tulemusest ettepaneku stipendiumi suuruse osas iga stipendiumi saaja puhul eraldi.

  (2) Ühel kalendriaastal antavatest stipendiumitest peab minimaalselt 50% olema antud sportlastele, kes tegelevad olümpiaaladega.

  (3) Stipendiumi andmise otsustab linnavalitsus korraldusega, arvestades komisjoni ettepanekut.

  (4) Stipendium kantakse taotluses märgitud stipendiumi saaja arvelduskontole linnavalitsuse korralduse alusel 14 kalendripäeva jooksul pärast vastava korralduse jõustumist.

  (5) Sobivate taotluste või kandidaatide puudumisel on õigus jätta stipendium(id) välja andmata.

§ 5.   Stipendiumi kasutamine

  (1) Stipendiumi saaja on kohustatud kasutama stipendiumit sihtotstarbeliselt ning teavitama linnavalitsust, kui ta lõpetab treening- ja võistlusspordialase tegevuse enne stipendiumi ära kasutamist või kui talle seatakse võistluskeeld.

  (2) Stipendiumi saaja kohustub esitama vormikohase aruande stipendiumi kasutamise kohta hiljemalt stipendiumi saamise aastale järgneva aasta 20. jaanuariks.

  (3) Stipendiumi mittesihtotstarbelisel või väiksemas mahus kasutamisel kohustub stipendiumi saaja stipendiumi või selle osa tagasi maksma 10 päeva jooksul pärast vastava nõude esitamist.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andres Metsoja
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json