KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Vaivara vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.10.2014, 12

Vaivara vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 22.10.2014 nr 17

Määrus kehtestatakse Korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.  Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuete reguleerimisala

 (1) Vaivara vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuetes (edaspidi nõuded) sätestatakse avaliku ürituse (edaspidi üritus) korraldamise ja pidamise nõuded Vaivara valla haldusterritooriumil.

 (2) Nõudeid ei kohaldata avaliku koosoleku ega ilutulestiku korraldamisele, kui seadus ei sätesta teisiti.

 (3) Spordiseaduse § 20 lõikes 2 nimetatud spordiürituste korraldamiseks loa andmine toimub spordiseaduses sätestatud korras. Muude spordiürituste korraldamisel rakendatakse käesolevat määrust.

§ 2.  Mõisted

 (1) Üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek korrakaitseseaduse tähenduses.

 (2) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

 (3) Avalike ürituste korraldamiseks on vajalik Vallavalitsuse luba.

§ 3.  Loa taotlemine ja loa taotluses esitatavad andmed

 (1) Ürituse korraldajaks võib olla füüsiline või juriidiline isik.

 (2) Vaivara valla hallatava asutuse, sihtasutuse või mittetulundusühingu, mille ainusasutajaks on vald, osaühingu või aktsiaseltsi, mille ainsaks osanikuks või aktsionäriks on vald, poolt korraldatava kultuuriürituse, etenduse või mõne muu sarnase ürituse läbiviimiseks ei ole vaja esitada avaliku ürituse taotlust, vaid see peab olema kooskõlastatud Ida prefektuuriga.

 (3) Luba ei ole vaja taotleda vabaks liikumiseks ja kasutamiseks alaliselt piiratud territooriumil, ehitises või selle osas (sh hoone siseruumides) ürituse korraldamiseks, kui üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele.

 (4) Ürituse korraldaja esitab vähemalt 14 päeva enne ürituse läbiviimise päeva vormikohase allkirjastatud loa taotluse (Lisa 1) koos kõigi nõutavate lisadokumentidega (edaspidi taotlus) vallavalitsusele paberkandjal või elektrooniliselt aadressil vaivara@vaivara.ee. Avaliku ürituse korraldamise loa taotluse vorm on kättesaadav Vaivara valla veebileheküljel www.vaivara.ee.

 (5) Loa taotluses märgitakse avaliku ürituse:
 1) nimetus ja vorm (spordivõistlus, vabaõhukontsert-etendus, näitus, laat või muu üritus);
 2) iseloomustus ürituse sisu kohta, mille võib avaldusele lisada eraldi lehel;
 3) osavõtjate/külastajate eeldatav arv;
 4) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolu korral);
 5) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg, samuti põhjendus, kui üritust soovitakse lõpetada pärast kella 22:00;
 6) korraldaja nimi, elukoht/asukoht, isikukood/registrikood;
 7) korraldajaga sidepidamiseks telefoninumber või muu sidevahend, mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse toimumise aja jooksul;
 8) helitehnika ja/või pürotehnika kasutamine;
 9) turvalisust tagava turvaettevõtja esindaja nimi;
 10) liikluskorraldust tagava juriidilise- või füüsilise isiku nimi;
 11) alkoholi müügi või selle pakkumise korral – antud tegevuse korraldaja ning tema andmed;
 12) reklaami eksponeerimise vajadus;
 13) lisainventari paigaldamise vajadus.

 (6) Kui avaliku üritusega kaasneb turvarisk, tuleb loa taotlusele lisada Ida Prefektuuriga kooskõlastatud turvaplaan.

 (7) Kui avaliku ürituse korraldamisega kaasneb vajadus paigaldada lisainventari, näiteks kauplemise inventari, tribüüni, lava ja muud sellist, tuleb loa taotlusele lisada inventari kirjeldus ja täpne asendiplaaniline lahendus. Kaubanduse korraldamisel tuleb märkida kaubasortiment.

 (8) Taotlusele lisatakse maaomaniku kirjalik kooskõlastus, kui avalik üritus toimub maaüksusel, mis ei ole valla või ürituse korraldaja omandis.

 (9) Ürituse läbiviimisega seotud liikluse ümberkorraldamiseks peab ürituse korraldaja lisama taotlusele liikluskorralduse ja ümbersõiduskeemi paberkandjal või elektrooniliselt mõõtkavas, milles on näidatud:
 1) vajalikud liikluskorraldusvahendid, näiteks liiklusmärgid, tähiskoonused jms;
 2) parkimisvõimalused;
 3) liikluse korralduse eest vastutav isik ja tema kontaktandmed;

 (10) Kui avalik üritus korraldatakse riigimaantee kaitsevööndis, siis liiklusskeem peab olema kooskõlastatud Riigi Maanteeametiga.

 (11) Taotlus lisatakse Ida päästekeskuses kirjalik kooskõlastus, kui:
 1) avalik üritus toimub siseruumis;
 2) avalik üritus on üle 300 osalejaga toimub ajutises ehitises või atraktsioonidel;
 3) tehakse avalikku lõket.

 (12) Loa väljastajal on vajadusel õigus nõuda muid asjassepuutuvaid dokumente, selgitusi või kooskõlastusi.

 (13) Ürituse loa taotlusele kirjutab alla ürituse korraldaja või tema esindaja.

 (14) Avalik üritus peab olema kooskõlastatud Ida Prefektuuriga.

 (15) Avaliku ürituse korraldamise luba saadetakse Ida Prefektuurile, vajadusel ka Ida Päästekeskusele.

§ 4.  Taotluse läbivaatamine ja loa andmine

 (1) Taotluse vaatab vallasekretär läbi ja esitab vallavalitsusele ettepaneku loa andmise kohta.
Ametiisik kontrollib teate vastavust määruses esitatud nõuetele ning nõutud dokumentide olemasolu. Kui avaliku ürituse korraldaja ei esita nõutud dokumente või esineb dokumentides puudusi, määrab ametiasutus tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui korraldaja ei ole tähtajaks puudusi kõrvaldanud, võib avaliku ürituse korraldamise teate jätta läbi vaatamata. Ametiisikul on õigus küsida avaliku ürituse korraldajalt selgitusi ja täiendavat teavet, mis on vajalik loa andmise otsustamiseks.

 (2) Ürituse korraldamiseks annab vallavalitsus välja korralduse, milles märgitakse:
 1) ürituse nimi;
 2) korraldaja nimi, elukoht/aadress, sünniaeg või isikukood/registrinumber ja kontakttelefon;
 3) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
 4) ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut);
 5) loa taotluse kooskõlastanud ametkondade esitatud tingimused.

§ 5.  Loa andmisest keeldumine

  Vallavalitsuse võib motiveeritud korraldusega keelduda loa andmisest, kui:
 1) taotluses ei esitatud nõutud andmeid või esinesid muud puudused ning puudusi ei kõrvaldatud antud tähtaja jooksul;
 2) taotlus ei ole esitatud õigeaegselt;
 3) üritus on loa taotluses märgitud ajal või kohas oma sisult mittesobilik;
 4) samale ajale on juba planeeritud mõni teine üritus;
 5) kui ürituse korraldaja ei täida kooskõlastanud ametkondade kooskõlastamise tingimusi, mis peavad olema täidetud enne loa saamist;
 6) toodud ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi õigusaktidega;
 7) kui ürituse korraldaja on ürituse korraldamisel korduvalt rikkunud Eesti Vabariigi või Vaivara valla õigusaktidest või eeskirjast tulenevaid nõudeid.

§ 6.  Loa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsus võib motiveeritud korraldusega ürituse läbiviimiseks antud loa tunnistada kehtetuks, kui:
 1) loa taotluses on ürituse läbiviimise kohta esitatud valeandmeid;
 2) korraldaja ei täida ürituse loa taotluse kooskõlastanute ettekirjutusi;
 3) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevaid nõudeid;
 4) selguvad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 7.  Ürituse korraldaja kohustused

  Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
 1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
 2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse vastavalt kooskõlastatud turvaplaanile, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule ning kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
 3) järgima tuleohutuse ja tervisekaitsenõudeid;
 4) tagama avaliku korra ja täitma heakorranõudeid;
 5) täitma üritust kooskõlastavate ametkondade ettekirjutusi;
 6) täitma politsei ning päästeasutuse ametnike korraldusi;
 7) tagama, et alla 16-aastastele alaealistele mõeldud üritus lõpeks vähemalt tund enne seaduses sätestatud liikumispiirangu algust;
 8) paigaldama ürituse toimumise kohta vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid;
 9) korraldama ürituse territooriumi ja sellega piirnevate alade koristamise, sh jäätmete eemaldamise, ürituse korraldamiseks loa andmise korralduses sätestatud ajaks, mis ei või olla rohkem kui kuus tundi pärast ürituse lõppemist.

§ 8.  Vastutus ja järelevalve

 (1) Avaliku üritusega kaasnevad rajatiste kasutamise ja liikluse (ühistranspordi, parkimise jm) ümberkorraldamisega seotud kulud kannab avaliku ürituse korraldaja.

 (2) Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras. Vaivara vallale ürituse toimumise kohas tekitatud materiaalse kahju hüvitab ürituse korraldaja.

 (3) Järelevalvet nõuete täitmise üle teevad vallavalitsus ja politsei vastavalt oma pädevusele.

§ 9.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

Veikko Luhalaid
volikogu esimees

Lisa Avaliku ürituse loa taotlus

/otsingu_soovitused.json