Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kanepi valla 2014. aasta teine lisaeelarve

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 28.10.2014, 23

Kanepi valla 2014. aasta teine lisaeelarve

Vastu võetud 14.10.2014 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 1, § 38 lõige 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel ja Kanepi Vallavolikogu 24.01.2013.a kinnitatud Kanepi valla põhimääruse § 34 alusel.

§ 1.   Kinnitada Kanepi valla 2014.aasta teine lisaeelarve kogumahuga 33 936,89 (kolmkümmend üks tuhat kolmsada kolmkümmend kuus eurot ja 89 senti) vastavalt lisale (Lisa 1)

§ 2.   Muuta Kanepi Vallavolikogu 22.aprillil 2014.a määrusega nr 7 vastu võetud Kanepi valla 2014.aasta eelarvet vastavalt määruse lisale.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Kakk
Volikogu esimees

Lisa koondeelarve