ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Eluruumi tagamise kord

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 28.10.2016, 15

Eluruumi tagamise kord

Vastu võetud 19.10.2016 nr 59

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolkande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Eluruumi tagamise kord (edaspidi kord) sätestab Kehtna vallale kuuluvate sotsiaaleluruumide (edaspidi eluruum) üürile andmise ning eluruumide üürile taotlemise ja menetlemise korra.

  (2) Eluruumi tagamise eesmärgiks on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

  (3) Määrusega sätestatakse eluruumi mõiste, üürileandmise tingimused, üürilepingu sõlmimise, pikendamise ja lõpetamise kord ning eluruumi üürniku õigused, kohustused ning piirangud eluruumi kasutamisel.

§ 2.   Eluruumi mõiste ja üürileandja

  (1) Eluruumi tagamine on teenus, mille osutamiseks üürib Kehtna Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) isikule eluruumi. Eluruumi üürile andmise otsustab vallavalitsus ning see vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Eluruum on Kehtna valla (edaspidi valla) omandis olev eluruum, tuba või osa toast, mis antakse sotsiaalteenusena tähtajaliselt üürile eluaset vajavale isikule ja tema perekonnale, kes ise ei ole suuteline ega võimeline eluaset endale või oma perekonnale tagama.

§ 3.   Eluruumi üürile andmise tingimused ja alused

  (1) Eluruumi on õigustatud taotlema isik või perekond, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Kehtna vald ja kes ebapiisavate füüsiliste võimete, psüühiliste erivajaduste või materiaalse seisundi tõttu ei ole võimeline tagama endale või oma perekonnale eluruumi kasutamist.

  (2) Eluruum antakse üürile:
  1) isikule, kes tingituna oma vanusest, tervislikust seisukorrast, arengutasemest või varalisest olukorrast ei ole suuteline endale või oma perekonnale eluruumi soetama ning sotsiaaleluruumi eraldamata jätmine ohustab isiku elu, tervist ja toimetulekut;
  2) elamispinnata jäänud orvule;
  3) isikule, kes tulekahju, loodusõnnetuse või muul sarnasel põhjusel on kaotanud oma elamispinna;
  4) isikud, kelle elukoht vahetult enne asenduskodusse (lastekodusse) paigutamist oli Kehtna vallas ning kes ei oma valla territooriumil elamispinda;
  5) muudel asjaoludel sotsiaalselt väljapääsmatusse olukorda sattunud isikutele.

  (3) Eluruume antakse reeglina üürile korteri või toa kaupa. Toana eluruumi üürival isikul on õigus kasutada korteri ühisruume (köök, koridor, WC jne) võrdselt teiste eluruumi üürnikega. Erandina võib eluruumiks olevat tuba anda kasutusse mitmele üürnikule nende eelneval nõusolekul.

  (4) Üürnik võib majutada talle üürile antud eluruumi oma abikaasat, alaealisi lapsi ning töövõimetuid ja hooldust vajavaid vanemaid ainult vallavalitsuse vastava korralduse alusel.

  (5) Üürnik võib pidada talle eraldatud eluruumis lemmikloomi ainult vallavalitsuse loal.

§ 4.   Eluruumi taotlemine

  (1) Eluruumi taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele kirjaliku avalduse, koos põhjendusega, milles märgitakse muu hulgas:
  1) avaldaja isiku ja kontaktandmed ( ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, telefon, senise elukoha aadress );
  2) andmed perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
  3) andmeid isiku(te) elukoha ja endiste elukohtade kohta, elukohtade vahetamise põhjuseid;
  4) elamistingimuste halvenemise või eelmise elukoha kaotamise põhjused;
  5) eluruumi taotlemise põhjus;
  6) vajadusel taotluse seisukohast olulisi andmeid tervisliku seisundi kohta;
  7) andmed taotleja või tema perekonna majandusliku seisu kohta (kinnisvara, sõidukid, väärtpaberid, arvelduskontol olevad rahalised vahendid jms).

  (2) Asjaolude selgitamiseks on sotsiaaltöö spetsialistil õigus vajadusel taotlejalt nõuda täiendavaid dokumente ja andmeid.

§ 5.   Avalduse menetlemine

  (1) Esitatud avalduse ja seda kinnitavad dokumendid vaatab läbi vallavalitsuse sotsiaalnõunik hiljemalt ühe kuu jooksul, kes kontrollib avalduses toodud asjaolusid ja edastab avalduse otsustamiseks vallavalitsusele. Vajadusel on sotsiaalnõunikul õigus nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente või andmeid.

  (2) Kui isiku avaldust ei ole võimalik rahuldada, võetakse sotsiaaltöö spetsialistide poolt taotleja arvele eluruumi teenust vajava isikuna, pärast dokumentide läbivaatamist vallavalitsuse alatise sotsiaalkomisjoni poolt. Isikut teavitatakse avalduse menetlemise käigust.

  (3) Eluruumi üürile andmise või mitteandmise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (4) Eluruumi üürile andmise korralduses märgitakse:
  1) isiku nimi ja isikukood (teised leibkonda kuuluvad ning sama sotsiaaleluruumi kasutavad isikud märgitakse üürilepingus);
  2) eluruumi aadress;
  3) eluruumi suurus;
  4) tasu eluruumi kasutamise eest;
  5) eluruumi üürilepingu tähtaeg.

  (5) Korralduse ärakiri eluruumi üürile andmise või mitteandmise kohta edastatakse taotlejale seitsme tööpäeva jooksul korralduse vastuvõtmisest.

§ 6.   Üürilepingu sõlmimine

  (1) Isikuga, kellele vallavalitsuse korralduse alusel eraldatakse eluruum, sõlmitakse selle kasutamiseks kirjalik üürileping. Üürilepingu koostamisel lähtutakse vallavalitsuse 20.05.2014. a määrusega nr 6 kehtestatud “Eluruumi üürilepingu täitmise tingimustest” arvestades eluruumi üürimise erisusi.

  (2) Üürileping sõlmitakse vallavalitsuse volitatud ametniku poolt 15 tööpäeva jooksul peale vallavalitsuse korralduse teatavakstegemist. Nimetatud tähtaja jooksul üürniku süül üürilepingu sõlmimata jätmisel on vallavalitsusel õigus tunnistada vastav korraldus kehtetuks. Volitatud ametnik vormistab ka üürilepingute pikendamise ja lõpetamise.

  (3) Eluruumi võib üürile anda üldreeglina kuni üheks aastaks. Üürilepingut tähtajaga kuni viis aastat võib sõlmida oluliste ja pikaajaliste asjaolude korral. Üürilepingus kohustatakse üürniku eluruum tähtaja möödumisel vabastama.

  (4) Üürilepingu täitmist ja tähtaegadest kinnipidamist kontrollivad sotsiaaltöö spetsialistid.

§ 7.   Üürilepingu pikendamine

  (1) Üürilepingu tähtaja saabumisel ning eluruumi kasutamise vajaduse säilimisel võib üürilepingust tulenevaid kõiki kohustusi korralikult täitnud üürniku põhjendatud avalduse alusel üürilepingut pikendada reeglina samaks tähtajaks. Üürilepingut võib pikendada korduvalt.

  (2) Üürilepingu pikendamise avalduse peab üürnik esitama vähemalt kuu aega enne üürilepingu lõppemist.

  (3) Üürilepingu sõlmimise pikendamise otsuse tegemisel lähtub vallavalitsus üürilepingujärgsete kohustuste täitmisest üürniku poolt, senise eluruumi sobilikkusest ning üürilepingu pikendamist taotleva üürniku vajadusest eluruumi järele.

§ 8.   Üürilepingu lõpetamine ja lõppemine

  (1) Eluruumi üürileping lõpeb tähtaja möödumisel.

  (2) Üürilepingu võib ennetähtaegselt lõpetada:
  1) üürniku avalduse alusel eluruumi vajaduse äralangemisel;
  2) vallavalitsuse algatusel juhul, kui üürnik või temaga koos elavad isikud rikuvad üürilepingu tingimusi ja/või teiste majaelanike rahu;
  3) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

§ 9.   Üüri ja kõrvalkulude tasumine

  (1) Üüri ja kõrvalkulude tasumine toimub vastavalt valla õigusaktidele eluruumi haldajale.

  (2) Mitme isiku majutamisel ühte korterisse või tuppa jagatakse kulud vastavalt üürnikevahelisele kokkuleppele, mis on üürilepingu lisaks.

  (3) Ajutiselt asustamata eluruumide püsikulude katmise korraldab vallavalitsuse sotsiaalteenistus.

§ 10.   Eluruumi kasutamise kord

  (1) Üürnik on muu hulgas kohustatud:
  1) pidama kinni sanitaar-, tuleohutuse ja elamute ekspluateerimise eeskirjast;
  2) hoidma puhtust ja korda eluruumi ja vastava korterelamu üldkasutatavates ruumides;
  3) hüvitama vallale üürniku või temaga koos elavate isikute süül eluruumile või selle seadmetele tekitatud kahjud või hüvitama teistele majaelanikele tekitatud kahjud.

  (2) Üürnikul muu hulgas keelatud:
  1) majutada üürile antud eluruumi teisi isikuid ilma vallavalitsuse vastava korralduseta;
  2) anda eluruumi allüürile kolmandatele isikutele;
  3) teha eluruumi või selle seadmete ümberehitust või paigutust ilma üürileandja kirjaliku nõusolekuta.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavolikogu 18.11.2008. a määrus nr 59 „Sotsiaaleluruumide eraldamise ja kasutamise kord”.

  (2) Määrus jõustub 10. novembril 2016. a.

Katrin Velleste
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json