Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Teksti suurus:

Arengukava koostamise menetlemise kord

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.10.2017, 19

Arengukava koostamise menetlemise kord

Vastu võetud 30.03.2016 nr 3
RT IV, 07.04.2016, 6
jõustumine 15.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.10.2017RT IV, 28.10.2017, 1831.10.2017, rakendatakse alates 01.11.2017

Määrus kehtestatakse Võru Linnavolikogu 8. veebruari 2012 määruse nr 1 "Võru linna põhimäärus" § 57 lg 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Võru linna arengukava (edaspidi linna arengukava), valdkonna arengukava (edaspidi valdkonna arengukava) ja Võru Linnavalitsuse hallatava asutuse arengukava (edaspidi hallatava asutuse arengukava) koostamise menetlemise kord.

  (2) Linna arengukava ja valdkonna arengukava algatamise ja muutmise eelnõu koostamist korraldab Võru Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

  (3) Hallatava asutuse arengukava eelnõu valmistab ette vastav asutus.

§ 2.   Linna arengukava eelnõu menetlemine

  (1) Linna arengukava koostamine ja muutmine algatatakse linnavalitsuse otsustusega, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) arengukava nimetus;
  2) menetluse eest vastutav isik;
  3) menetluse ajakava;
  4) kaasatud osapooled.

  (2) Ettepanek linna arengukava muutmiseks esitatakse linnavalitsusele hiljemalt 1. maiks.

  (3) Linnavalitsus esitab Võru Linnavolikogule (edaspidi volikogu) linna arengukava muutmise määruse eelnõu hiljemalt 1. juuniks.

§ 3.   Valdkonna arengukava eelnõu menetlemine

  (1) Valdkonna arengukava koostamine ja muutmine algatatakse linnavalitsuse otsustusega, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) arengukava nimetus;
  2) menetluse eest vastutav isik;
  3) menetluse ajakava;
  4) kaasatud osapooled.

  (2) Ettepanek valdkonna arengukava algatamiseks ja muutmiseks esitatakse linnavalitsusele.

  (3) Linnavalitsus esitab volikogule valdkonna arengukava muutmise ja vastuvõtmise määruse eelnõu.

§ 4.   Linna ja valdkonna arengukava täitmise jälgimine

  (1) Arengukava täitmise jälgimist korraldab linnavalitsus.

  (2) Linnavalitsuse struktuuriüksuste juhid esitavad linnavalitsusele oma valdkonna põhiselt iga aasta 1. märtsiks andmed linna arengukava ja valdkonna arengukava arengueesmärkide täitmise ja tegevuste läbiviimise kohta.

  (3) Ülevaade arengukavades ettenähtud eesmärkide täitmisest koostatakse eelneva kalendriaasta kohta ja esitatakse Võru linna majandusaasta aruandes.

§ 5.   Hallatava asutuse arengukava koostamine

  (1) Hallatava asutuse arengukava koostatakse hallatava asutuse järjepideva arengu tagamiseks.

  (2) Hallatava asutuse arengukava on üldhariduskoolile ja koolieelsele lasteasutusele kohustuslik dokument, teistele linnavalitsusele hallatavatele asutustele on arengukava koostamine vabatahtlik.

  (3) Hallatava asutuse arengukava koostatakse vähemalt kolmeks aastaks.
[RT IV, 28.10.2017, 18 - jõust. 31.10.2017, rakendatakse alates 01.11.2017]

  (4) Üldhariduskoolis ja koolieelses lasteasutuses arvestatakse hallatava asutuse arengukava koostamisel sisehindamise aruandes märgitud asutuse tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega.

§ 6.   Hallatava asutuse arengukava muutmine, vastuvõtmine ja avalikustamine

  (1) Ettepaneku hallatava asutuse arengukava muutmiseks esitab hallatava asutuse juht linnavalitsusele hiljemalt 1. novembriks.
[RT IV, 28.10.2017, 18 - jõust. 31.10.2017, rakendatakse alates 01.11.2017]

  (2) Hallatava asutuse arengukava võtab vastu, muudab ja tunnistab kehtetuks linnavalitsus.

  (3) Hallatava asutuse arengukava avalikustatakse hallatava asutuse veebilehel.

  (4) Hallatava asutuse arengukava täitmise jälgimist korraldab hallatav asutus.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 15. aprillil.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json