HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise transpordikulude hüvitamise kord

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.10.2020, 22

Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise transpordikulude hüvitamise kord

Vastu võetud 21.10.2020 nr 35

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 151 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Käesoleva määruse eesmärk on kehtestada ühtne transpordikulude hüvitamise kord rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vallas elavate 7-19-aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise toetamiseks.

  (2) Huvihariduse ja – tegevuse transporditoetust (edaspidi toetus) makstakse Saaremaa valla eelarvest huvikoolis või – tegevuses osalemisega seotud kulude katmiseks.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) huviharidus – pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal;
  2) huvitegevus – lühiajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal;
  3) õppur – Saaremaa vallas elav 7-19-aastane laps või noor, kes õpib huvikoolis või osaleb huvitegevuses.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust makstakse huvihariduse ja huvitegevuse riiklike vahendite olemasolul.

  (2) Toetuse taotlemine toimub elektroonilises taotluskeskkonnas. Erandkorras on toetuse taotlus võimalik esitada paberkandjal Saaremaa Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Taotluses tuleb esitada:
  1) taotleja andmed – õppuri nimi ja isikukood, seadusliku esindaja nimi ja isikukood, arvelduskonto number ja kontaktandmed;
  2) selgitus kulu hüvitamise ja/või sõidu vajalikkuse kohta;
  3) huvikooli või huvitegevuse teenusepakkuja andmed – teenuse osutaja nimi ja huviala nimetus;
  4) isikliku sõiduvahendi transpordikulu andmed – ajavahemik, sõidu marsruut, kordade arv, kilometraaž, kütusekulu arve number ja summa;
  5) ühistranspordikulu andmed – ajavahemik, sõidu marsruut, piletite arv, piletite numbrid, piletite arv;
  6) kinnitus andmete õigsuse kohta, kuupäev ja taotleja allkiri.

  (4) Toetuse alusel hüvitatakse õppuri seadusliku esindaja isikliku sõiduvahendi ja/või õppuri ühistranspordi piletite kulud.

  (5) Toetust saab taotleda neli korda aastas. Taotlus esitatakse vallavalitsusele 5. detsembriks (septembrist novembrini tehtud transpordikulude eest), 5. märtsiks (detsembrist veebruarini tehtud transpordikulude eest), 5. juuniks (märtsist maini tehtud transpordikulude eest) ja 5. septembriks (juunist augustini tehtud transpordikulude eest).

  (6) Toetuse taotlemiseks tuleb õppuri seaduslikul esindajal esitada elektroonilises taotluskeskkonnas toetuse taotlus. Toetust taotleva õppuri seaduslikul esindajal on võimalik esitada ühistaotlus mitme õppuri transpordikulude hüvitamiseks. Ühistaotluse esitamisel peab toetust taotleva õppuri seaduslikul esindajal olema teiste ühistaotluses olevate õppurite seaduslike esindajate nõusolekud.

  (7) Eraldatavad toetused määratakse haridus- ja noorsootöö valdkonna eest vastutava osakonna juhataja otsusega.

§ 4.   Toetuse maksmise ja menetlemise tingimused

  (1) Toetust makstakse kui:
  1) õppuri(te) registreeritud elukoht on Saaremaa valla haldusterritooriumil;
  2) huvialaga tegelemise koht on Saare maakonnas;
  3) huvialaga tegelemise koht on elukohast kaugemal kui viis kilomeetrit;
  4) elukohas ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust või kui elukohas ei ole võimalik vastava huvialaga tegeleda mõjuval põhjusel;
  5) elukoha ja huvialaga tegelemise koha vahel puudub regulaarne või huviala korraldusega sobiv ühistranspordiliin.

  (2) Kaugliini bussidega sõitmist kompenseeritakse, kui puudub elukoha ja huvialaga tegelemise koha vahel regulaarne või huviala korraldusega sobiv maakonna – või linnaliin.

  (3) Kütusekulu korral makstakse toetust arvestuslikult 0,1 eurot kilomeetri kohta.

  (4) Ühe õppuri kohta makstakse toetust kuni 40 eurot kuus.

  (5) Kui isikliku sõiduvahendiga transporditakse mitut õppurit makstakse kütusekompensatsiooni täiendavalt 10 eurot õppuri kohta.

  (6) Vallavalitsus vaatab õigeaegselt laekunud taotlused läbi 14 päeva jooksul, kontrollib esitatud andmete õigsust ning vajadusel küsib täiendavat informatsiooni.

  (7) Toetuse määramise korral kantakse toetus 14 päeva jooksul pärast haridus- ja noorsootöö valdkonna eest vastutava osakonna juhataja vastavasisulist otsust taotluse esitaja arvelduskontole.

§ 5.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida õppuri osalemist huvikoolis või -tegevuses vallavalitsuse huviharidusregistri kaudu.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda kuludokumentide esitamist. Kuludokumendid tuleb säilitada üks aasta alates taotluse esitamise hetkest.

  (3) Nõuete rikkumise korral on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine või nõuda toetuse tagastamist.

  (4) Vallavalitsus võib toetuse andmisest keelduda, kui
  1) taotlus ei vasta määruse tingimustele;
  2) taotleja on esitanud valeandmeid;
  3) taotlejal on vallavalitsuse ees võlgnevusi.
  4) õppuri andmed ei kajastu huviharidusregistris.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Saaremaa Vallavolikogu 30. augusti 2018. a määrus nr 36 „Huvihariduses ja huvitegevuses osalemisega seotud transpordi kulude hüvitamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja seda rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2020.

Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json