Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2024–2027

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2027
Avaldamismärge:RT IV, 28.10.2023, 30

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2024–2027

Vastu võetud 19.10.2023 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lg-te 1 ja 3 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 372 lg-te 4, 6 ja 7 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 71 lg 4 p-ga 2 ja lg-ga 5 ning Tallinna Linnavalitsuse 3. märtsi 2021 määruse nr 8 „Tallinna arengudokumentide koostamise, avalikustamise ja aruandluse kord“ § 12 lg-ga 4 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

§ 1.  Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2024–2027 kinnitamine

  Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2024–2027 kinnistatakse vastavalt lisale.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavolikogu 20. oktoobri 2022 määrus nr 15 „Tallinna eelarvestrateegia ja arengustrateegia „Tallinn 2035“ rakenduskava aastateks 2023–2026“ § 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Tallinna eelarvestrateegia 2024–2027 avalikustamine

  Tallinna Strateegiakeskus avaldab määruse seitsme tööpäeva jooksul selle vastuvõtmisest arvates Tallinna veebilehel.

§ 4.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024.

Maris Sild
Esimees

Lisa Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2024 - 2027

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json