HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Saku Muusikakooli põhimäärus

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2012, 1

Saku Muusikakooli põhimäärus

Vastu võetud 15.11.2012 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimi ja asukoht

  (1) Muusikakooli nimi on Saku Muusikakool (edaspidi muusikakool).

  (2) Muusikakooli asukoht on Eesti Vabariik, Harjumaa, Saku vald, Saku alevik.

§ 2.   Õiguslik seisund

  (1) Muusikakool on haridusasutus, mis registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris ning Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (2) Muusikakooli põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Saku Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (3) Muusikakool omab tööandja õigusi. Muusikakooli töötajate koosseisu kinnitab muusikakooli direktori (edaspidi direktor) ettepanekul Saku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (4) Muusikakooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja korra ning õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kehtestab vallavalitsus.

  (5) Muusikakool juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest ja kehtivatest õigus- ning haldusaktidest.

§ 3.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Muusikakooli pitsat on sõõrikujuline, läbimõõduga 35 mm. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri „Saku Muusikakool“ ja sõõri alumisel äärel kiri „Saku vald“. Pitsati keskel kasutatakse valla vappi.

  (2) Muusikakool võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab direktor kooskõlastatult vallavalitsusega.

§ 4.   Õppekeel

  Muusikakooli õppekeel on eesti keel.

§ 5.   Asjaajamise alused

  (1) Muusikakooli asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) Asjaajamise korraldamisel lähtutakse seadustes ja Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetes alustes sätestatust.

  (3) Muusikakooli asjaajamiskorra kinnitab direktor.

§ 6.   Arengukava

  Muusikakooli arengukava on Saku valla arengukava osa.

2. peatükk MUUSIKAKOOLI TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 7.   Tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Muusikakooli tegevuse eesmärk on pakkuda muusikalist haridust ja võimalusi isiksuse igakülgseks muusikaliseks arenguks.

  (2) Muusikakooli ülesanded on:
  1) laste ja noorte muusikaliste võimete avastamine ja kavakindel arendamine ning Saku valla kultuurielu edendamine;
  2) täiskasvanud õppuritele sobivas vormis õppe korraldamine;
  3) koostöö arendamine õppetegevuse korraldamisel lastevanemate ja hoolekoguga;
  4) tegevuse eesmärgiga seotud projektide koostamine ja juhtimine.

3. peatükk ÕPPEKORRALDUS  

§ 8.   Õppeaasta

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest. Õppeperioodi arvestusühikud on poolaasta ja õppetund. Õppeperiood jaguneb kaheks poolaastaks. Õppeperioodis on kokku vähemalt 175 õppepäeva.

  (3) Õppevaheajad on üldhariduskooli õppeaasta koolivaheaegadega samal ajal.

  (4) Õppetunni pikkus on üldjuhul 45 minutit. Ettevalmistusklassi ja 1. klassi õpilase pilliõppe individuaaltunni pikkus võib olla 30 minutit.

  (5) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab direktor.

§ 9.   Õppekorralduse alused

  (1) Õpe toimub üld- või kutsealast haridust andvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.

  (2) Õppekorralduse aluseks on õppekavad.

  (3) Õpe toimub õpperühmades ja individuaalselt.

  (4) Muusikahariduse andmine toimub järgmiste õppeastmetena:
  1) ettevalmistusklass 5 -7-aastastele õppuritele;
  2) põhi- ja üldõpe;
  3) lisa-aasta õpe kestusega kuni kaks aastat.

  (5) Ettevalmistusklassi ülesandeks on õppurite kooliks ettevalmistamine.

  (6) Põhi- ja üldõppe noorema astme (1.-4. klass) läbimine annab õppurile muusikalise alghariduse ja võimaldab edasi õppida vanemas astmes. Vanema astme (5.-7. klass) läbimine annab õppurile muusikalise põhihariduse ja võimaldab edasi õppida lisa-aastal või jätkata muusika erialadel kõrgemas õppeasutuses. Vanema astme lõpetamisel saavad õppurid lõputunnistuse koos hinnetelehega.

  (7) Täiskasvanud õppurile laienevad täiskasvanute koolituse seaduse vabaharidusliku koolituse sätted. Vabade kohtade olemasolul võib rahvastikuregistri andmetel Saku valla elanikuks oleva täiskasvanud õppuri õpe toimuda kokkuleppel õppuriga ainult pilliõppe ainekava järgi. Õppe kestus on kuni seitse aastat, õppurile ei väljastata muusikakooli lõputunnistust.

  (8) Õpe on tasuline.

§ 10.   Õppekavad

  (1) Muusikakool koostab õppekavad lähtudes huviharidusstandardist ja huvialade riiklikust raamõppekavast.

  (2) Õppekavadega sätestatakse:
  1) õppe eesmärk ja kestus;
  2) ainekavad;
  3) tunnijaotuskava.

  (3) Õppekavade alusel koostatakse igaks õppeperioodiks tunni- ja tööplaanid ning õppurite individuaalplaanid.

  (4) Põhi- ja üldõppe õppekavad on erineva raskusastmega, et võimaldada õppurile võimetekohane õpe.

  (5) Direktor kinnitab õppekavad käskkirjaga pärast hoolekogu ja õppenõukogu heakskiitu.

  (6) Õppekavade või õppekavade muudatuste registreerimiseks edastab direktor kinnitatud õppekavad või õppekavade muudatused viie tööpäeva jooksul Eesti Hariduse Infosüsteemile.

  (7) Muusikakooli õppekavad registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis.

§ 11.   Õppekavaväline tegevus

  Õppekavade väliselt võib muusikakool korraldada loenguid, kontserte ning muusikakooli põhitegevusega seotud tasulisi üritusi.

§ 12.   Õppurite hindamine

  Õppurite hindamise korra kehtestab õppenõukogu.

4. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 13.   Direktor

  (1) Muusikakooli juhib direktor, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles vallavanem või selleks tema poolt volitatud ametiisik.

  (2) Direktor:
  1) vastutab muusikakooli üldseisundi ja arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  2) koostab muusikakooli eelarve eelnõu, esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja vallavalitsusele menetlemiseks;
  3) korraldab muusikakooli valduses oleva vara valitsemist;
  4) tegutseb muusikakooli nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  5) kinnitab muusikakooli kodukorra, töökorralduse reeglid ja teised töökorralduslikud dokumendid;
  6) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud töötajatega;
  7) kinnitab õppekavad ja nende muudatused;
  8) annab seaduses ja käesolevas põhimääruses sätestatud pädevuse piires töö koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  9) vastutab asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilitamise eest;
  10) juhatab õppenõukogu;
  11) tagab hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  12) kinnitab igal aastal õppurite arvu Eesti Hariduse Infosüsteemis vastavalt kehtestatud korrale ja tähtaegadele;
  13) esitab õppeaasta lõpus muusikakooli tegevuse aruande hoolekogule ja vallavalitsusele;
  14) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  15) sõlmib käsundus- ja töövõtulepinguid, vara üüri- ja rendilepinguid ning ostu-müügilepinguid muusikakooli eelarves ettenähtud vahendite piires, lepingute kestus ei tohi ületada eelarveaastat;
  16) osaleb valla arengukava koostamisel;
  17) lahendab muid seadusega ning käesoleva põhimäärusega tema pädevusse antud ülesanded.

  (3) Direktori äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik.

  (4) Direktori ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra, direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded, sealhulgas ka vajalike erialateadmiste taseme, kehtestab vallavalitsus. Konkursi direktori ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus.

§ 14.   Õppenõukogu töökord

  (1) Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.

  (2) Õppenõukogu töövorm on koosolek. Õppenõukogu koosolek peab toimuma vähemalt üks kord poolaastas.

  (3) Õppenõukogu kutsub kokku direktor. Õppenõukogu koosoleku toimumisest teavitatakse kõiki liikmeid vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.

  (4) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole õppenõukogu liikmetest.

  (5) Päevakorras märgitud otsuseid võtab õppenõukogu vastu hääletamise teel. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab enamus koosolekul viibivatest liikmetest.

  (6) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse.

§ 15.   Hoolekogu töökord

  (1) Vallavalitsus moodustab viieliikmelise muusikakooli hoolekogu. Hoolekogu liikmeteks on vallavolikogu, õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate, lastevanemate, õppurite ja muusikakooli toetavate organisatsioonide esindajad. Hoolekogu esimeheks ei või valida õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindajat.

  (2) Hoolekogu töövorm on koosolek. Hoolekogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord poolaastas. Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (3) Hoolekogu kokkukutsumisest tuleb hoolekogu liikmeid teavitada vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist. Koos kutsega edastatakse hoolekogu liikmetele koosoleku päevakord.

  (4) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest. Kui koosolekule kogunenud liikmete arv on alla poole liikmetest, kutsutakse hoolekogu koosolek seitsme tööpäeva jooksul uuesti kokku.

  (5) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees.

  (6) Hoolekogu koosolek algab päevakorra kinnitamisega. Koosolekul arutatakse päevakorras märgitud küsimusi.

  (7) Hoolekogu võtab otsuseid vastu hääletamise teel. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab enamus koosolekul viibivatest liikmetest.

  (8) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokoll peab olema kättesaadav hiljemalt seitsmendal päeval koosoleku toimumise päevast arvates. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (9) Hoolekogu koosolekutest võtab hoolekogu esimehe kutsel osa direktor, kes on hoolekogu ees aruandekohustuslik. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe loal või kutsel.

5. peatükk MUUSIKAKOOLI TÖÖTAJATE JA ÕPPURITE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 16.   Muusikakooli töötaja õigused ja kohustused

  Muusikakooli töötaja õigused, kohustused, vastutus ja tööülesanded sätestatakse töötaja ametijuhendis, töölepingus ja töökorralduse reeglites.

§ 17.   Õppuri õigused ja kohustused

  (1) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne muusikakooli õppima asumist ja õppimise ajal põhimääruse, õppekavade ning kodukorraga;
  2) nõuda õppekavale vastavat tegevust;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu hoolekogu tegevuses;
  4) kasutada muid seaduse ja Saku valla õigus- ja haldusaktidega kehtestatud õigusi.

  (2) Õppur on kohustatud:
  1) järgima kodukorda;
  2) hoidma muusikakooli kasutuses olevat vara;
  3) täitma muid seaduses ja Saku valla õigus- ja haldusaktidega sätestatud kohustusi.

6. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 18.   Vara

  (1) Muusikakooli vara moodustavad talle valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valitsemiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ning muu vara. Muusikakooli vara on Saku valla omand.

  (2) Muusikakooli vara valitsemine toimub vastavalt Saku vallavara valitsemise korrale.

  (3) Muusikakool hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid.

§ 19.   Eelarve ja finantseerimine

  (1) Eelarve eelnõu koostamiseks esitab direktor vallavalitsusele kirjalikult põhjendatud ettepanekud vastavalt Saku valla põhimääruses sätestatule.

  (2) Vallavolikogu võtab vastu Saku valla eelarve, mille koosseisus on muusikakooli kulude ja investeeringute eelarve. Eelarve tuludes kajastuvad muusikakooli omatulud, millest osa moodustab muusikakooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadav tulu.

  (3) Direktor korraldab muusikakooli tegevust selleks ettenähtud eelarve piires.

  (4) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult vallavalitsuses.

§ 20.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Muusikakool esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet muusikakooli tegevuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Riiklikku järelevalvet muusikakooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või tema volitusel Harju maavanem.

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE  

§ 21.   Muusikakooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  Muusikakooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine toimub seadusega ettenähtud korras.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 22.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Saku Vallavolikogu 10. aprilli 2008 määrus nr 8 „Saku Muusikakooli põhimäärus“.

§ 23.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. detsembril 2012.

Marianne Rande
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json