Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Laeva Rahvaraamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2012, 4

Laeva Rahvaraamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 29.06.2010 nr 15

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja kultuuriministri 12. juuli 2004. a määruse nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“ § 12 lg 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev eeskiri reguleerib teeninduse korraldamise, lugejate õigused ja kohustused ning sisekorra Laeva Rahvaraamatukogus( edaspidi raamatukogu).

  (2) Lugeja kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja ja kinnitab seda oma allkirjaga eeskirjade lisalehele.

  (3) Eeskirja teeb igale lugejale teatavaks raamatukogu direktor.

§ 2.   Teeninduse korraldamine

  (1) Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik isikud, välja arvatud lugejad, kellelt on võetud vastavalt «Rahvaraamatukogu seadusele» raamatukogu kasutamise õigus.

  (2) Raamatukogu põhiteenuseks on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine.

  (3) Raamatukogu ja Avaliku Internetipunkti (edaspidi AIP) põhiteenused on tasuta.

  (4) Raamatukogus puuduvad teavikud (v.a ilukirjandus) tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

  (5) Osutatavad eriteenused (koopiad, väljatrükid jms) on tasulised ja nende hinna kinnitab Laeva vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 3.   Lugeja registreerimine

  (1) Lugejaks registreeritakse isikuttõendava dokumendi alusel.

  (2) Koolieelik registreeritakse lugejaks koos vanemaga (eestkostja või hooldajaga).

  (3) Lugeja registreeritakse raamatukogu andmebaasis. Andmebaasis on järgmised lugejaandmed: lugeja nimi; elukoht (postiaadress); telefon; elektronpostiaadress; lugejarühm ja sünniaeg.

  (4) Iga kalendriaasta algul toimub lugejate ümberregistreerimine (isiku- ja kontaktandmete täpsustamine). Võlglasi ümber ei registreerita ja neil puudub võlgnevuse likvideerimiseni raamatukogust kojulaenutuse õigus.

§ 4.   Lugeja õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Lugejal on õigus:
  1) kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus);
  2) taotleda raamatukogult teatme- ja teabeteenindust, puuduva teaviku või informatsiooni tellimist teisest raamatukogust omal kulul;
  3) saada raamatukogult teenustealast nõustamist ja igakülgset abi ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

  (2) Lugeja on kohustatud:
  1) teavitama raamatukogu tema poolt lugejaks registreerimisel esitatud andmete muutumisest ning esitama raamatukogule uued andmed;
  2) hoidma teavikuid nende säilimiseks vajaliku hoolega, s.t teavikutesse ei tohi kirjutada ja teavikuid ei tohi lõhkuda ega määrida;
  3) kontrollima teaviku saamisel selle korrasolekut ja avastatud rikkumistest kohe teatama raamatukogu töötajale;
  4) tagastama teaviku mitte halvemas seisukorras, millises ta teaviku laenutas;
  5) tagastama teaviku laenutustähtaja jooksul või tähtaega pikendama;
  6) säilitama korda ja vaikust ning kasutama teenuseid viisil, mis ei häiriks teisi lugejaid, arvutikasutajaid ega kahjustaks raamatukogu vara;
  7) tasuma õigusaktidega sätestatud kahju- või viivisetasu;
  8) täitma raamatukogu kasutamise eeskirja.

  (3) Lugejale kohaldatakse «Rahvaraamatukogu seaduse» paragrahvis 17 sätestatud vastutust.

  (4) Teavikute rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama teise eksemplari või samaväärse teavikuga või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses, kuid mitte vähem kui 50.- krooni teaviku eest. Alaealise poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem (eestkostja või hooldaja).

  (5) Käesoleva eeskirja rikkujatelt võib raamatukogu direktor ära võtta teavikute kojulaenutamise õiguse kuni üheks aastaks.

§ 5.   Kojulaenutus

  (1) Raamatukogu ei laenuta koju eriti väärtuslikke teavikuid teatmeteoseid ja perioodikaväljaannete viimaseid numbreid.

  (2) Laenutatavate teavikute arvu määrab raamatukogu.

  (3) Laenutuse tähtajaks on 30 kalendripäeva, enamnõutud teavikutel ja perioodikal 10 kalendripäeva.

  (4) Lugejal ei ole õigust laenutada teavikut teisele lugejale.

  (5) Lugeja soovi korral võib laenutustähtaega pikendada, kui teavikut ei ole soovinud laenata teised lugejad. Tähtaja pikendamine loetakse uueks laenutuseks.

  (6) Laenutustähtaja möödumisel saadab raamatukogu lugejale meeldetuletuse, kusjuures teavitamisega seotud kulud tasub lugeja.

  (7) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenamisel tagatist, kui lugeja elukohaks ei ole Laeva vald või see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

  (8) Tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab vallavalitsus.

  (9) Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava raamatu saamiseks järjekorda. Teaviku saabumisest informeeritakse lugejat.

§ 6.   AIP-i kasutamine

  (1) AIP-i võivad üldjuhul kasutada külastajad alates 7. eluaastast. Alla 7- aasta vanune külastaja võib AIP-i teenuseid kasutada koos täiskasvanuga või raamatukogu direktori loal erandkorras ka üksinda.

  (2) AIP-i arvutite kasutamiseks saab registreeruda kohapeal või telefoni teel.

  (3) Registreeritu kaotab õiguse arvuti kasutusele teiste soovijate ees, kui ta hilineb üle 10 minuti.

  (4) Kasutaja kohustub enne arvutiga töötamist tutvuma arvuti kasutamise eeskirjadega ning andma selle kohta allkirja AIP-i külastuste registreerimise vihikusse.

  (5) Arvuti kasutajal on keelatud:
  1) arvutite omavoliline väljalülitamine ja taaskäivitamine;
  2) igasugune muudatuste tegemine arvuti konfiguratsioonis;
  3) jätta oma salvestatud faile (dokumendid, pildid) kõvakettale;
  4) programmide omavoliline installeerimine;
  5) seadmete ja tarkvara mittesihtotstarbeline kasutamine, riist- ja tarkvara kahjustamine;
  6) tasuliste ja pornograafiliste lehekülgede külastamine;
  7) oma isikliku disketi, mälupulga ja/või CD vms kasutamine ilma raamatukogu töötaja loata.

  (6) Arvuti kasutaja kohustub:
  1) enne arvutist väljatrüki tegemist informeerima raamatukogu töötajat;
  2) teatama tõrgetest mingi süsteemi käivitamisel ning pöörduma nõuande ja abi saamiseks raamatukogu töötaja poole;
  3) kandma vastutust «Autoriõiguse seaduse» rikkumise eest interneti kasutamisel.

  (7) Arvuti kasutaja poolt raamatukogule tekitatud materiaalse kahju hüvitab kasutaja või tema seaduslik esindaja.

§ 7.   Sisekord

  (1) Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda alkoholi- või narkojoobes ning määrdunud ning haisvates riietes.

  (2) Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua loomi, relvi, kergestisüttivaid ning lehkavaid ja määrivaid esemeid.

  (3) Raamatukogu ruumides on keelatud söömine, joomine, suitsetamine, lärmi tekitamine ja mobiiltelefoniga rääkimine.

  (4) Avariiulite vahele on keelatud kaasa võtta mahukaid kotte.

  (5) Raamatukogu ei vastuta lugeja poolt raamatukogusse kaasa võetud isiklike esemete eest.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Laeva vallavolikogu 30.08.2001 määrus nr 45 “Laeva raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine”

  (2) Määrus avalikustatakse Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.

  (3) Määrus jõustub 5. juulil 2010. a.

Elviire Villa
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json