Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Ridala vallavara valitsemise kord

Väljaandja:Ridala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2012, 11

Ridala vallavara valitsemise kord

Vastu võetud 17.05.2007 nr 47
jõustumine 27.05.2007

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 6 ja Ridala valla põhimääruse § 27 lg 1 punkti 6 alusel.


I ÜLDSÄTTED
§ 1. Eesmärk ja reguleerimisala
(1) Käesolev kord sätestab Ridala valla omandis oleva vara (edaspidi vallavara) valitsemise, kasutamise ja käsutamise õiguslikud alused.
(2) Käesolevat korda kohaldatakse koos Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja õigusaktidega.
(3) Käesolev kord ei reguleeri Ridala vallale kuuluvate sotsiaal- ja teiste eluruumide üürile andmist.
§ 2. Vallavara mõiste
(1) Vallavara on vallale kuuluv kinnis- ja vallasvara ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused.
(2) Vallavara kasutamisest ja käsutamisest saadav kasu kuulub vallale, kui seadusest, valla õigusaktidest või lepingutest ei tulene teisiti.

II VALLAVARA VALITSEMINE
§ 3. Vallavara valitsemine ja kasutamine
(1) Vallavara valitsemine on vara suhtes omandiõiguse korraldamine omaniku poolt käesoleva korraga antud õiguste piires.
(2) Vallavara valitsejad on Ridala Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) ja vallavallitsuse hallatavad asutused.
(3) Vallavara kasutajaks võib olla kolmas isik.
(4) Vallavara valitsejad ja kasutajad on kohustatud nende valitsemisel olevat või kasutusse antud vallavara majandama heaperemehelikult ning tagama vara säilimise, korrashoiu ja sihipärase kasutamise.
(5) Vallavara majandamisega seotud lepingu sõlmib vallavara valitseja, kui käesolevast korrast või vallavara kasutusse
andmise otsusest ei tulene teisiti.

§ 4. Vallavara üleandmine ja jaotus
(1) Vallavara üleandmise ja jaotuse valitsejate vahel otsustab vallavalitsus.
(2) Vallavara jääkmaksumusega alla 3 195.58 eurot (v.a. kinnisasjad) üleandmise ühelt valitsejalt teisele võib toimuda vastavate valitsejate kokkuleppel.
(3) Valla kinnisvara üleandmise ühelt valitsejalt teisele otsustab Ridala Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).
(4) Vallavara üleandmine ja vastuvõtmine ühelt valitsejalt teisele toimub kirjaliku akti alusel. Akti märgitakse andmed
üleandja ja vastuvõtja, üleandmise aja, vara koosseisu, bilansilise väärtuse ning üleandmise õigusliku aluse kohta.
(5) Üleandmise-vastuvõtmise akt koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks jääb üleandjale, üks vastuvõtjale ja üks vallavalitsuse finantsteenistusele.

§ 5. Vallavara arvestus
(1) Vallavara arvestust korraldab vallavalitsus raamatupidamise seaduse ja rahandusministri poolt kehtestatud ning
vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatud korras.
(2) Vallavara arvestuse pidamise kohustus lasub vallavara valitsejatel, kes esitavad regulaarselt vallavalitsusele nõutavad andmed nende valitsemisel oleva vallavara kohta.

III VALLAVARA OMANDAMINE JA VARALISTE KOHUSTUSTE VÕTMINE
§ 6. Asja ostmine, teenuse või ehitustöö tellimine
(1) Vallavara omandamisel peab kasutama rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt, peab tagama olemasoleva
konkurentsi efektiivse ärakasutamise ning järgima riigihangete seaduses sätestatut.
(2) Asja ostmise, teenuse või ehitustöö tellimise (edaspidi vallavara omandamine) otsustab:
1) vallavara valitseja:
a) jooksva aasta eelarves ettenähtud vahendite piires kui vallavara omandamine on vajallik nimetatud vallavara valitseja
korrapärase tegevuse tagamiseks;
b) käesoleva korra paragrahv 3 lõikes 5 nimetatud kommunaalmajandusteenuste tellimine.
2) vallavolikogu, kui sellega võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarves või võetavad
rahalised kohustused ületavad ühte eelarve aastat või mille võtmist pole delegeeritud vallavalitsusele;
3) muudel juhtudel vallavalitsus.
(3) Vallavara omandamise lepingu sõlmimise korraldab vallavalitsus. Kui vallavara omandamine kuulub vallavara valitseja
pädevusse, sõlmib vara omandamise lepingu vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 2 punktile 1 vastav vallavara valitseja.

§ 7. Asja ostmine, teenuse või ehitustöö tellimine riigihanke korras
(1) Riigihankeid korraldavad valla nimel vallavara valitsejad.
(2) [Kehtetu - jõust.08.11.2012].
(3) Pakkumise edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimise korraldab vallavalitsus. Kui hankelepinguga võetakse
vallale rahalisi kohustusi, millisedi ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes, annab vallavalitsusele lepingu sõlmimiseks loa vallavolikogu. Kui hankeleping sõlmitakse pikemaks perioodiks kui üks eelarveaasta ja selle riigihanke väljakuulutamiseks andis loa vallavolikogu, ei pea hankelepingu sõlmimiseks vallavolikogu luba küsima.

§ 8. Laenu või muu rahalise kohustuse võtmine.
(1) Laenu võtmise otsustab vallavolikogu.
(2) Laenu võtmist eelarves sätestatud mahus korraldab vallavalitsus.
(3) Muu rahalise kohustuse võtmise otsustab:
1) vallavolikogu, kui sellega võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarves või mille
võtmist pole delegeeritud vallavalitsusele;
2) muudel juhtudel vallavalitsus.

§ 9. Ostueesõiguse teostamine ning pärandi ja kingi vastuvõtmine
(1) Ostueesõiguse kasutamise või sellest loobumise otsustab vallavalitsus. Kui ostueesõiguse kasutamisel võetakse vallale
rahalisi kohustusi, milliseid ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarves, annab loa ostueesõiguse kasutamiseks vallavolikogu.
(2) Pärandi ja kingi vastuvõtmise otsustab vallavalitsus. Kui asjaga kaasnevad varalised õigused on ilmselt väiksemad kui
sellega kaasnevad kohustused, otsustab pärandi või kingi vastuvõtmise vallavolikogu.

IV VALLAVARA KASUTAMINE
§ 10. Vallavara kasutamise põhimõtted
(1) Vallavara kasutamine on vallavara kasulike omaduste tarbimine, samuti valla kasuks seatud servituutide ja
reaalkoormatiste teostamine.
(2) Vallavara kasutatakse:
1) avalikuks otstarbeks;
2) valitsemise otstarbeks;
3) kasu saamiseks.

§ 11. Avalikuks otstarbeks kasutatav vallavara
(1) Avalikuks otstarbeks kasutatav vallavara on avalikud asjad, mis oma iseloomu tõttu on kättesaadavad kõigile
(kohalikud maanteed, tänavad, platsid, pargid, supluskohad jne).
(2) Vallavolikogu võib kinnitada avalikuks otstarbeks kasutatava vallavara kasutuseeskirjad, seada selle kasutamise piiranguid, muuta kasutamise eesmärki või kehtestada tasu selle kasutamise eest.
(3) Vallavalitsus tagab avalikul otstarbel kasutatava vallavara kohta sätestatud kasutamise tingimuste ja piirangute avalikustamise.

§ 12. Valitsemiseks kasutatav vallavara
(1) Valitsemise otstarbel kasutatav vallavara on vara, mis on vajalik vallavolikogule, vallavalitsusele ja vallavalitsuse
hallatavatele asutustele õigusaktides ettenähtud ülesannete täitmiseks.
(2) Vallavara valitsemiseks kasutamise vajaduse lõppemisel, teatab vallavara valdaja sellest vallavalitsusele kirjalikult.
Vara edasise kasutuse otsustab vallavalitsus.

§ 13. Tulu saamiseks kasutatav vallavara
(1) Vallavara, mida ei kasutata avalikul otstarbel, valitsemise otstarbel ja ei ole otsustatud võõrandada,
antakse kasutusse tulu saamise eesmärgil.
(2) Tulu saamiseks võib vallavara anda kasutusvaldusesse või rendile või üürile või paigutada ettevõtlusesse.

V VALLAVARA KASUTUSSE ANDMINE
§ 14. Vallavara kasutuse andmine
(1) Vallavara antakse tasu eest või tasuta kasutada:
1) enampakkumise korras;
2) eelläbirääkimistega pakkumise korras;
3) otsustsuskorras;

§ 15. Vallavara kasutusse andmise põhimõtted
(1) Vallavara antakse:
1) enampakkumise, eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras üürile või rendile;
2) tasuta kasutada.
(2) Vallavara kasutusse andmise otsustab (edaspidi otsustaja):
1) vallavolikogu, kui vallavara koormatakse kasutusse andmisel ostueesõigusega või vallvara antakse kasutusse
tähtajaga üle 10 aasta;
2) vallavara valitseja, kui kasutusse antakse väheväärtuslikku inventari või vastava vallavara valitseja kasutuses
olevaid ruume või põhivara kasutamiseks väljaspool ametlikku tööaega, ühekordsete ürituste korraldamiseks, kuid mitte kauemaks kui üks nädal;
3) muudel juhtudel vallavalitsus.

§ 16. Vallavara kasutusse andmine enampakkumise korras
(1) Enampakkumisest võivad üldjuhul osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut
ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole vastuolus seaduse või teiste õigusaktidega ning kellel ei ole valla ees
võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid rahalisi kohustusi.

(2) Vallavara kasutusse andmise otsustaja määrab:
1) enampakkumise viisi;
2) kasutusse andmise alghinna;
3) osavõtutasu;
4) tagatisraha;
5) enampakkumises osalejate ringi (piiratud enampakkumisel);
6) nõuded pakkumisel osalemiseks või pakkumiste vormistamiseks;
7) enampakkumise läbiviija (edaspidi komisjon) ja vastutava isiku ( edaspidi komisjoni esimees).

(3) Vara kasutusse andmiseks enampakkumise korras annab otsustaja sellest teada ühes maakondlikus ajalehes ja vajadusel muus infokanalis. Kuulutus avaldatakse vähemalt kaks nädalat enne enampakkumise korraldamist. Teistkordsel enampakkumisel võib kuulutuse avaldamise tähtaeg olla seitse kalendripäeva.
Kuulutus peab sisaldama järgmisi enampakkumise tingimusi ja andmeid:
1) enampakkumise korraldaja;
2) kasutusse antava vallavara nimetus, täpne asukoht ja iseloomustus;
3) enampakkumise koht ja aeg, kirjaliku enampakkumise korral pakkumiste esitamise tähtaeg, märgusõna ning pakkumiste avamise koht ja aeg;
4) enampakkumise viis (suuline, kirjalik);
5) enampakkumise ja lepingu tingimustega tutvumiseks ettenähtud aeg ja koht;
6) kasutusse antava varaga tutvumiseks ettenähtud aeg ja koht;
7) osavõtutasu ja tagatisraha suurus, nende tasumise tähtajad ning viis;
8) enampakkumisest osa võtvate isikute ring (piiratud enampakkumisel);
9) objekti kasutusotstarve;
10) nõuded pakkumisel osalemiseks või pakkumiste vormistamiseks;
11) pakkumise alghind;
12) kasutusse andmise tähtaeg.

(4) Alghinda ei pea määrama, kui kasutusse antava vara suhtes on enampakkumine eelnevalt juba toimunud ja alghinna määramise korral võib põhjendatult eeldada enampakkumise nurjumist.

(5) Enampakkumine loetakse toimunuks, kui enampakkumisest osavõtuks avaldab soovi vähemalt üks isik.

(6) Pakkumisele ei lubata pakkujaid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumise või ei ole registreerinud ennast pakkujaks.

(7) Suuline enampakkumine toimub järgmiselt:
1) komisjoni esimees kuulutab enampakkumise ajalehe kuulutuses märgitud ajal ja kohas avatuks. Enampakkumisest osa võtta
soovijad esitavad oma isikut või volitusi tõendavad dokumendid ning tagatisraha ja osavõtutasu tasumist tõendavad
dokumendid ning annavad allkirja, et nad on teadlikud enampakkumise korrast ja kasutuslepingu tingimustest. Allkirja mitteandnud isikud, samuti isikuid, kes ei esita oma isikut või volitusi tõendavaid dokmente ning osavõtustasu ja tagatisraha tasumist tõendavaid dokumente, pakkumisele ei lubata. Seejärel kuulutab komisjoni esimees suulise enampakkumiste avatuks;
2) enne enampakkumise alustamist tutvustab komisjoni esimees enampakkumise protseduurireegleid, teatab osalejate arvu ja nende registreerimisnumbrid ning enampakkumise sammu suuruse, mis lepitakse kokku enampakkujate vahel enne enampakkumise alustamist;
3) kõik enampakkumisel osalejad ja kohalviibijad on kohustatrud enampakkumise ajal alluma komisjoni esimehe korraldustele. Komisjoni esimehel on õigus nõuda osalejate või teiste kohalviibijate lahkumist, kui nad on teistkordselt rikkunud
enampakkumise protseduuri või ei ole täitnud esimehe korraldusi. Eelnimetatud juhtudel on komisjonil õigus katkestada enampakkumine ja teha kasutusse andmise otsustajale ettepanek tunnistada enampakkumine nurjunuks;
4) enampakkumine algab vara alghinna teatamisest enampakkumise komisjoni esimehe poolt ja tema haamrilöögist, pakkuja annab oma soovist märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab pakkumise suuruse pärast komisjoni esimehe vastavat luba;
5) enampakkumine lõpeb komisjoni esimehe haamrilöögiga pärast pakutava kõrgeima pakkumise kolmekordset teatamist;
6) enampakkumise käik ja tulemused protokollitakse, protokollija nimetatakse komisjoni liikmete seast. Protokolli
lahutamatuks osaks on osalejate registeerimisleht ja tehtud pakkumiste leht;
7) pakkuja, kes tegi kõrgeima pakkumise, annab protokollile allkirja selle kohta, et ta kohustusb sõlmima kasutus-, üüri- või rendilepingu enampakkumiseks esitatud tingimustel otsustaja poolt määrataval tähtajal;
8) sobivate pakkumiste puudumisel teeb komisjon vallavalitsusele ettepaneku tunnistada eelläbirääkimistega pakkumine nurjunuks.

(8) Kirjalik enampakkumine toimub järgmiselt:
1) enampakkumisel osalemiseks esitab isik hiljemalt enampakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks ja kohta pakkumise
kinnises ümbrikus, ümbrikule peab olema märgitud, milisele enampakkumisele ümbrik on esitatud. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid: pakkuja nimi, registri- või isikukood (sünniaeg), asu- või elukoht ja aadress ning panga arvelduskonto number; nõusolek kasutusse andmise tingimustega; kinnitus, et pakkuja on teadlik vara seisukorrast; dokument osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta; pakutav tasu kirjutatud sõnade ja numbritega; pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri ning allakirjutamisel esindaja poolt - volikiri ja juriidilise isiku puhul äriregistrikaardi ärakiri;
2) saabunud pakkumised registreeritakse vallavalitsuses või vallavalitsuse hallatavas asutuses nende saabumise järjekorras ja pitseeritakse;
3) kõik ajalehe kuulutuses märgitud tähtajaks laekunud pakkumised avab komisjon nende registreerimise järjekorras ja
kannab pakkumised protokolli. Pakkujad võivad osaleda pakkumiste avamise juures ning tutvuda protokolliga. Protokoll koostatakse vahetult pärast pakkumiste avamist ja sellele kirjutavad alla kõik kohalviibivad komisjoni liikmed, komisjoni liikme eriarvamus lisatakse protokollile ja selle kohta tehakse protokolli vastav märge;
4) pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta käesoleva lõike punktis 1 nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale ning selle kohta tehakse protokolli vastav märge;
5) enampakkumise võitjaks osutub osaleja, kes tegi kõrgeima pakkumise. Kui kaks või enam osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, annab komisjon võrdse kõrgeima pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada täiendav kirjalik pakkumine 10 tööpäeva jooksul. Täiendav pakkumine ei tohi olla väiksem esialgsest pakkumisest. Täiendavad pakkumised vaatab läbi komisjon;
6) sobivate pakkumiste puudumisel teeb komisjon vallavalitsusele ettepaneku tunnistada eelläbirääkimistega pakkumine nurjunuks.

§ 17. Vallavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras
(1) Vallavara antakse kasutusse eelläbirääkimistega pakkumise korras, kui lisatingimuste täitmine on olulisem vallavara kasutamise eest makstava tasu suurusest.
(2) Lisatingimusteks võivad olla:
1) tähtajalise teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
2) investeeringute suurus;
3) keskkonnakaitsealaste tingimuste täitmine;
4) muinsuskaitsealaste tingimuste täitmine;
5) töökohtade loomine paikkonda;
6) muud valla huvidest lähtuvad tingimused.
(3) Vallavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras toimub käesoleva korra paragrahvis 16 sätestatud korras, arvestades järgmisi erisusi:
1) eelläbirääkimistega pakkumise esemeks on tasu suurus ja lisatingimused;
2) eelläbirääkimistega pakkumise kuulutusse märgitakse eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused;
3) isikud, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumise, läbirääkimistele ei lubata;
4) eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad;
5) pärast eelläbirääkimiste lõppu esitab iga pakkuja kirjalikult lõpliku pakkumise;
6) eelläbirääkimistega pakkumise võitjaks on isik, kelle pakkumise on komisjon tunnistanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda.

§ 18. Enampakkumise ja eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine
(1) Enampakkumise ja eelläbirääkimistega pakkumise (edaspidi pakkumine) tulemused kinnitab või tunnistab pakkumise nurjunuks komisjoni ettepanekul vallavalitsus.
(2) Pakkumise tulemuste kinnitamisel sõlmitakse parima pakkumise teinud isikuga vara kasutusse andmise leping. Lepingu sõlmib vallavanem.
Kui pakkumine tunnistatakse nurjunuks, siis tulemusi ei kinnitata ning lepingut ei sõlmita.
(3) Pakkumise võitjale saadetakse vastav teade koos õigusakti ärakirjaga enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta
tähitud väljastusteatega kirjaga või väljastatakse allkirja vastu. Teates märgitakse lepingu sõlmimise aeg ja koht.
(4) Kui enampakkumise võitja keeldub käesoleva paragrahvi lõike 3 nimetatud õigusakti vastuvõtmisest või mõjuva põhjuseta ei
ilmu ettenähtud tähtaja jooksul lepingu sõlmimisele, kaotab õiguse lepingu sõlmimiseks ja tagatisraha.
(5) Enampakkumises osalejale, kellele ei laiene käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatu, tagastatakse tagatisraha
kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste (mitte)kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Osavõtumaks tagastamisele ei kuulu. Osavõtumaksu arvel katab enampakkumise korraldaja enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamisega seotud kulud.

§ 19. Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras
(1) Vallavara võib anda kasutusse otsustuskorras:
1) valla osalusega äriühingule;
2) avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
3) mittetulundusühingutele;
4) teistele isikutele lähtudes avalikest huvidest;
5) kui vallavara kasutusse andmine enampakkumise korras või eelläbirääkimistega pakkumise korras on ebaõnnestunud.
(2) Vallavara kasutusse andmisel otsustuskorras käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud alusel peab kasutusse andmise otsustaja avalikku huvi põhjendama.
(3) Vallavara otsustuskorras kasutusse andmisel määrab tasu suuruse vallavalitsus.
(4) Vallavara võib tasuta kasutusse anda ainult lähtudes avalikest huvidest, tasuta kasutusse andmise otsust peab otsustaja
põhjendama.

VI VALLAVARA VÕÕRANDAMINE
§ 20. Vallavara võõrandamise mõiste
Vallavara võõrandamine on vallavara müük või muul viisil vara kolmandate isikute omandisse andmine käesolevas korras kehtestatud tingimustel.

§ 21. Vallavara võõrandamise tingimused
Vallavara võib võõrandada nii tasu eest kui tasuta, kui:
1) vallavara ei ole enam võimalik valitsemise otstarbel kasutada;
2) vallavara ei ole valitsemise otstarbeks vajalik ning selle muul viisil kasutamine ja käsutamine ei ole otstarbeks;
3) vallavara võõrandatakse isikule, kes vajab seda töö tegemiseks avalikes huvides ning vara võõrandamiseks tehtud
ettepanekust nähtub, et nimetatud töö tegemine ilma vallavara omandamiseta ei ole võimalik;
4) vallavara on vajalik heategevuslikele ja avalikke huve teenivatele organisatsioonidele nende ülesannete täitmiseks või muudele ühingutele või asutustele avalike huvide kaitstuse või valla arengu paremaks tagamiseks;
5) vallavara on vallale üle antud erastamise kohustusega;
6) muudel seaduses või vallavolikogu poolt ettenähtud juhtudel.

§ 22. Vallavara võõrandamise viisid
Vallavara võõrandamise viisid on:
1) võõrandamine enampakkumise korras (suuline, kirjalik);
2) võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras;
3) võõrandamine otsustuskorras.

§ 23. Vallavara võõrandamise otsustamine
(1) Vallavara võõrandamise otsustab:
1) vallavolikogu, kui võõrandatakse vallavara tasuta või alandatud hinnaga või võõrandatakse vallavarana kinnisvara või vallasvara väärtusega üle 3 195.58 euro;
2) vallavalitsus või vallavara valitseja, kui võõrandatakse vallasvara väärtusega 1 597.58 euro kuni 3 195.58 eurot;
3) vallavanem või vallavara valitseja, kui võõrandatakse vallasvara väärtusega kuni 1 597.58 eurot.
(2) Vallavara võõrandamise korraldaja on vallavalitsus.
(3) Vallavara võõrandamise viisi ja tasu suuruse määrab võõrandamise otsustaja.

§ 24. Vallavara võõrandamine otsustuskorras
Vallavara võõrandamine otsustuskorras toimub käesoleva korra paragrahvis 23 toodud otsustaja igakordse otsuse alusel.

§ 25.Vallavara müük enampakkumise korras
(1) Vallavara müük enampakkumise korras toimub käesoleva korra paragrahvides 16 ja 17 sätestatud korras, arvestades käesoleva paragrahvi erisusi.
(2) Enampakkumise kuulutuses märgitakse lisaks müüdava vara ostjale üleandmise kord, ostuhinna tasumise kord ja tähtajad.
(3) Enampakkumise tulemused kinnitatakse ja võitjaga sõlmitakse müügileping käesoleva paragrahvis 18 sätestatud korras.
(4) Pärast enampakkumise tulemuste kinnitamise õigusakti saamist on enampakkumise võitja kohustatud tasuma ostuhinna enampakkumise tingimustes ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul.
(5) Enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma müügilepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta hiljemalt ühe kuu jooksul õigusakti kättesaamisest.
(6) Kui enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest sõlminud
ostu-müügilepingut, on müügi otsustajal õigus tühistada läbiviidud enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine.

§ 26. Vallavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras
(1) Vallavara müüakse eelläbirääkimisega pakkumise korras, kui lisatingimuste täitmine vallavara müügil on olulisem müügihinnast.
(2) Lisatingimusteks võivad olla:
1) tähtajalise teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
2) investeeringute suurus;
3) keskkonnaalaste tingimuste täitmine;
4) tööhõive tagamine;
5) muud valla huvidest lähtuvad tingimused.
(3) Vallavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras toimub käesoleva korra paragrahvides 16 ja 17 sätestatud korras, arvestades käesoleva paragrahvi erisusi:
1) eelläbirääkimistega pakkumise kuulutusse märgitakse lisaks eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused;
2) isikuid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumise, läbirääkimistele ei lubata;
3) eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu, avalikustada võib asjaolu,
mitu pakkumist on tehtud ja mitu vastab nõuetele;
4) eelläbirääkimistele kutsustakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad:
5) pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult lõpliku pakkumise vara ostuhinna ja kõigi lisatingimuste kohta;
6) võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon pakkujatele võimaluse oma pakkumisi 10 tööpäeva jooksul täiendada;
7) eelläbirääkimistega pakkumise võitjaga sõlmib müügilepingu vallavanem. Võitjaks on isik, kelle pakkumise on korraldaja tunnistanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda. Sobivate pakkumiste puudumisel tunnistab korraldaja eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks;
8) pärast eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamise õigusakti saamist on eelläbirääkimistega pakkumisel võitja kohustatud tasuma ostuhinna ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul;
9) eelläbirääkimistega pakkumise võitja on kohustatud ilmuma müügilepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta hiljemalt ühe kuu jooksul korralduse kättesaamisest. Nimetatud kohustuse täitmata jätmisel on korraldajal õigus tühistada otsus eeleläbrääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamise kohta ja korraldada uus eelläbirääkimistega pakkumine.
(4) Teistkordsel enampakkumisel on lubatud vallavalitsusel alghinda vähendada.
(5) Pakkumise nurjunuks tunnistamisel või tulemuste kinnitamata jätmisel otsustab varaga edasise toimimise viisi müügi otsustaja:
1) kes võib alandada vara hinda ja korraldada uue enampakkumise;
2) võõrandada vara otsustuskorras.

VII VALLAVARA KOORMAMINE JA MUUL VIISIL KÄSUTAMINE
§ 27. Vallavara koormamine
Vallavara koormamine käesoleva korra tähenduses on valla omandis olevale kinnisasjale servituudi, reaalkoormatise, hoonestusõiguse või ostueesõiguse seadmine.

§ 28. Vallavara koormamise tingimused
(1) Vallavara koormamine toimub vallavolikogu otsuse alusel.
(2) Vallavara koormamine võib toimuda enampakkumise (hoonestusõiguse seadmine) või otsustuskorras.
(3) Vallavara koormamine enampakkumise korras toimub käesoleva korra paragrahvides 16,17 ja 18 sätestatud korras.

VIII VALLAVARA MAHAKANDMINE
§ 29. Mahakandmisele kuuluv vallavara
(1) Vallavara kuulub mahakandmisele:
1) kui vara on muutunud kasutamiskõlbmatuks ning selle võõrandamine ei ole võimailk;
2) kui ilmneb erinevusi olemasoleva vallavara ja raamatupidamisandmete vahel ning võib põhjendatult eeldada, et selline puudujääk ei ole kõrvaldatav.
(2) Mahakandmisele kuuluva vallavara kohta koostab vara valdaja akti, milles näidatakse mahakandmisele kuuluva vara täpne koosseis ja bilansiline maksumus ning meetmed, mis on tarvitusele võetud puudujäägi likvideerimiseks.
(3) Vallavara mahakandmise otsustab vallavolikogu, kui vara bilansiline väärtus on suurem kui 12 782.33 eurot. Muudel juhtudel otsustab vallavara mahakandmise vallavalitsus.

§ 30. Vallavara hulka kuuluvate nõuete esitamine ja nõuetest loobumine
(1) Nõuded võlgnike suhtes esitab kohtulikus ja kohtuvälises korras vallavalitsus.
(2) Kui vallavara hulka kuuluv nõue osutub lootusetuks või nõude aluseks olevad dokuendid on puudulikud, otsutab nõude esitamisest, hagist või sissenõude pöördumisest loobumise:
1) vallavolikogu, kui nõue on suurem kui 3 195.58 eurot;
2) vallavalitsus, kui nõue on väiksem kui 3 195.59 eurot.
(3) Vallavalitsusel on õigus sõlmida võlgnikuga kokkuleppeid nõude vähendamiseks, kui see on konkreetseid asjaolusid arvestades põhjendatud ja vallale kasulik.

IX RAKENDUSSÄTTED
§ 31. Määruse kehtetuks tunnistamine
[Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 32. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.