Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Are valla eelarve reservfondi kasutamise kord

Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.07.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2012, 26

Are valla eelarve reservfondi kasutamise kord

Vastu võetud 22.11.2012 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reservfondi moodustamine

  (1) Are valla eelarve reservfond (edaspidi reservfond) moodustatakse ettenägematute väljaminekute tegemiseks.

  (2) Reservfond moodustatakse vähemalt 0,25 % ulatuses eelarvemahust. Reservfondi täpse suuruse igaks eelarveaastaks määrab Are Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

§ 2.   Reservfondi kasutamine

  (1) Are Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) eraldab reservfondist vahendeid sihtotstarbeliselt.

  (2) Reservfondist võib vahendeid eraldada niisuguste kulude katmiseks, mille kohta ei olnud võimalik esitada taotlust õigeaegselt enne eelarve koostamist ja vastuvõtmist. Niisugusteks kuludeks on näiteks:
  1) tulekahju, loodusõnnetuse või muu vääramatu jõu poolt tekitatud kahjude, avariiolukordade ning inimese elu, tervist või vara ohtu seadvate olukordade likvideerimise kulud;
  2) eelarveaasta jooksul objektiivsetel põhjustel suurenenud arvestuslikud kulud (elektrikulu, küttekulu vms);
  3) riigieelarvest ettenähtud sihtotstarbeliste eraldiste vähendamisest tulenevalt tekkinud kulud;
  4) lühiajaliste laenude kasutamise kulud;
  5) kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 541 alusel makstav hüvitis;
  6) teistest seadustest või muudest õigusaktidest tulenevad täiendavad kulud.

  (3) Vallavalitsus ei või reservfondi kasutada eelarves ettenähtud koosseisuliste töötajate palgafondi suurendamiseks.

§ 3.   Reservfondist vahendite taotlemine ja taotluse läbivaatamine

  (1) Reservfondist vahendite eraldamiseks esitatakse vallavalitsusele kirjalik põhjendatud taotlus.

  (2) Põhjendamata taotluse jätab vallavalitsus läbi vaatamata. Taotlejale teatatakse kirjalikult taotluse läbivaatamata jätmisest.

  (3) Põhjendatud taotlus edastatakse pearaamatupidajale, kes lisab omapoolse seisukoha taotluse põhjendatuse kohta.

  (4) Vallavalitsusel on õigus:
  1) nõuda taotlejalt täiendavaid põhjendusi;
  2) jätta taotlus rahuldamata;
  3) rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.

§ 4.   Reservfondist vahendite eraldamine

  (1) Vahendite eraldamine reservfondist vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Reservfondist eraldatud vahendite ulatuses võib taotleja teha sihtotstarbelisi kulutusi pärast vallavalitsuse vastava korralduse jõustumist.

  (3) Vallavalitsus esitab vallavolikogule aruande reservfondi kasutamise kohta koos eelarve täitmise aruandega, samuti vallavolikogu igakordsel nõudmisel.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Are Vallavolikogu 23. mai 2008 määrus nr 6 "Reservfondi käsutamise kord".

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Leelo Lusik
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json