Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Reservfondi kasutamise kord

Väljaandja:Kihnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2012, 40

Reservfondi kasutamise kord

Vastu võetud 22.11.2012 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reservfondi moodustamine

  (1) Kihnu valla eelarve reservfond (edaspidi reservfond) moodustatakse ettenägematute väljaminekute tegemiseks. Reservfondi suuruse igaks eelarveaastaks määrab Kihnu Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) eelarve vastuvõtmisel.

  (2) Vallavolikogu võib reservfondi suurust eelarveaasta jooksul muuta eelarve muutmise või lisaeelarve vastuvõtmise teel.

§ 2.   Reservfondi kasutamine

  (1) Kihnu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) eraldab reservfondist vahendeid sihtotstarbeliselt.

  (2) Vallaeelarve reservfondist võib teha eraldisi järgmisteks ettenägemata ja põhjendatud kuludeks:
  1) suurema kahju vältimise eesmärgil avariiliste olukordade kõrvaldamiseks;
  2) ülevallalise tähtsusega tegevuste ja ürituste toetamiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida;
  3) arvestuslike kulude katmiseks summas, mis ületab eelarves kavandatud kulusid ja mille tegemise kohustus tuleneb otseselt riigi või valla õigusaktidest;
  4) eelarve koostamisel mittearvestatud välisabist või laenulepingust vallale tulenevate kohustustega seotud kulude katmiseks;
  5) hüvitise maksmiseks teenistusest vabastamisel juhul, kui eelarve koostamisel ei olnud võimalik ette näha asutuse likvideerimist või töötajate koosseisu muutmist või kui asutuse eelarves ei olnud selleks piisavalt vahendeid;
  6) projektide omaosaluse katmiseks, kui selleks ei ole valla eelarvesse vahendeid planeeritud või planeeritud vahendid on ebapiisavad;
  7) eelarveaasta kestel vallavolikogu otsusega moodustatavate ametiasutuste või nende struktuuriüksuste finantseerimiseks;
  8) muude ettenägemata ning põhjendatud kulude katmiseks.

§ 3.   Reservfondist vahendite taotlemine

  (1) Reservfondist vahendite eraldamiseks esitatakse vallavalitsusele kirjalik põhjendatud taotlus.

  (2) Vallavalitsusel on õigus:
  1) nõuda taotlejalt täiendavaid põhjendusi või
  2) jätta taotlus rahuldamata ühes põhjuste äranäitamisega või
  3) rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.

  (3) Kui taotluses on puudusi, tagastatakse taotlus selle esitajale ja antakse 14 päeva aega puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata. Taotlejale teatatakse kirjalikult taotluse läbi vaatamata jätmisest.

  (4) Taotluse osalisel rahuldamisel põhjendab vallavalitsus taotluse osalist rahuldamist.

§ 4.   Reservfondist vahendite eraldamine

  (1) Vahendite eraldamine reservfondist vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Reservfondist eraldatud vahendite ulatuses võib taotleja teha sihtotstarbelisi kulutusi üldreeglina pärast vallavalitsuse vastava korralduse jõustumist. Vallavalitsus võib erandkorras põhjendatud juhtudel katta ka enne korralduse jõustumist kantud kulutusi.

§ 5.   Reservfondi aruandlus ja kontroll

  (1) Reservfondist eraldiste ja väljamaksete kohta peab arvestust vallavalitsuse raamatupidamine.

  (2) Reservfondi kasutamise kohta esitab vallavalitsus informatsiooni vallavolikogule igal vallavolikogu istungil ja majandusaasta aruande koosseisus.

  (3) Kontrolli reservfondi vahendite kasutamise üle teostab vallavolikogu revisjonikomisjon.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 27. novembril 2012.

Paal Põlluste
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json