Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Valgjärve Valla Avatud Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Valgjärve Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2012, 54

Valgjärve Valla Avatud Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 30.04.2008 nr 17

Määrus on kehtestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2, ja noorsootöö seaduse §2 punktide1 ja 4, §6 lõike1 punktide1, 2, 3 ning. Halduskohtumenetluse seadustiku § 9 lõike 1 alusel.

§ 1.  ÜLDSÄTTED

 (1) Valgjärve Valla Avatud Noortekeskus (edaspidi noortekeskus) on Valgjärve Vallavalitsuse hallatav asutus, milline asutatud Valgjärve Vallavolikogu poolt..

 (2) Noortekeskuse ametlik ja täielik nimi on Valgjärve Valla Avatud Noortekeskus.

 (3) Noortekeskus asub Saverna külas, Valgjärve vald, 63418 Põlvamaa.

 (4) Noortekeskuse teeninduspiirkonna moodustab Valgjärve valla territoorium.

 (5) Noortekeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest
õigusaktidest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 (6) Noortekeskus ei taotle oma tegevusega majanduslikku tulu, ta kasutab oma tulu üksnes põhimääruses toodud eesmärkide saavutamiseks.

 (7) Noortekeskusel on oma eelarve, mille kinnitab vallavolikogu.

§ 2.  EESMÄRK JA ÜLESANDED

 (1) Noortekeskuse eesmärk on noortele tingimuste loomine arendavaks tegevuseks, mis võimaldab neil oma vaba tahte alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt tegutseda.

 (2) Põhieesmärkide täitmiseks noortekeskus:
 1) nõustab noori ja vahendab noortele suunatud informatsiooni, viib läbi karjäärinõustamist;
 2) abistab noori osavõtul laste ja noorte puhkuse- ja koolitusprogrammidest ning muudest noorsooüritustest;
 3) võimaldab lastel ja noortel kasutada noortekeskuse ruume koosviibimisteks ja õppimiseks,
 4) kavandab ja korraldab huviringide tegevust;
 5) algatab ja viib läbi noorteprogramme ning -projekte;
 6) toetab noorte omaalgatust;
 7) korraldab projektlaagreid;
 8) korraldab koostöös kohalike ettevõtetega noorte kui potentsiaalse tööjõu ettevalmistamisest tööalaseks karjääriks;
 9) edendab kohalikku kultuurielu ja korraldab kultuuriüritusi;
 10) teeb koostööd huvikeskuste, laste- ja noorteorganisatsioonidega ning kultuuri- ja haridusasutustega.

§ 3.  JUHTIMINE, TÖÖKORRALDUS JA REVIDEERIMISE KORD

 (1) Noortekeskuse tegevust juhib ja korraldab noortekeskuse juhataja (edaspidi juhataja).

 (2) Juhatajal peab olema noorsootöö alane - või sotsiaalpedagoogiline haridus.

 (3) Avaliku konkursi tulemuse alusel sõlmib juhatajaga töölepingu Valgjärve vallavanem. Juhatajaga sõlmitud töölepingu muudab ja lõpetabValgjärve vallavanem.

 (4) Juhataja kindlustab noortekeskuse tulemusliku, häireteta töö ning teeb koostööd noortekeskuse nõukoguga ning Valgjärve Vallavalitsusega.

 (5) Noortekeskuse juhataja on noortekeskuse seadusjärgne esindaja kes:
 1) juhib noortekeskuse tegevust ja vastutab asutusele pandud ülesannete täitmise eest;
 2) annab noortekeskuse töö korraldamiseks käskkirju, sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab oma pädevuse piires lepinguid, kohaldab distsiplinaarkaristusi ja ergutusi;
 3) korraldab noortekeskuse asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
 4) algatab või osaleb noortekeskuse tegevust reguleerivate õigusaktide ja noortekeskuse põhimääruse eelnõude ning arengukava koostamisel ja esitab need vastuvõtmiseks, kehtestamiseks või kinnitamiseks omavalitsusorganile;
 5) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 6) esitab noortekeskuse tegevust ja noorsootööd kajastavad andmed ja dokumendid järelevalveasutustele;
 7) teeb Valgjärve Vallavalitsusele ettepanekuid noortekeskuse töö paremaks korraldamiseks.
 8) juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest noortekeskuse majandus- ja finantstegevust, esitab Valgjärve Vallavalitsusele noortekeskuse eelarve eelnõu ning vastutab eelarve täitmise eest.

§ 4.  NOORTEKESKUSE NÕUKOGU

 (1) Noortekeskuse nõukogu ( edaspidi nõukogu) on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, anda hinnanguid ning soovitusi noortekeskuse tööd puudutavates küsimustes.

 (2) Nõukogu on viie liikmeline kuhu kuulub üks vallavalitsuse esindaja, üks kooli esindaja, üks huvikeskuse(kultuurikeskuse) esindaja ning kaks noorte esindajat.

 (3) Nõukogu valitakse 3 aastaks, mille kinnitab Valgjärve Vallavalitsus korraldusega.

 (4) Nõukogu töövorm on koosolek. Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kolm korda aastas.

 (5) Nõukogu koosolekutest võtab osa noortekeskuse juhataja, kes on nõukogu ees aruandekohustuslik.

 (6) Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või noortekeskuse juhataja. Nõukogu koosoleku kokkukutsumisest informeeritakse nõukogu liikmeid vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas esimees.

 (7) Nõukogu teeb oma otsused poolthäälteenamusega.

 (8) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Nõukogu protokoll vormistatakse 10 tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist ja saadetakse igale nõukogu liikmele.

 (9) Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Nõukogu protokolle hoitakse noortekeskuses.

 (10) Nõukogu nõustab juhatajat ja teeb Valgjärve Vallavolikogule ja Valgjärve Vallavalitsusele ettepanekuid noortekeskuse töö korraldamise kohta.

 (11) Oma tegevuses juhindub nõukogu noorsootööd reguleerivatest õigusaktidest.

 (12) Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe. Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

 (13) Nõukogu pädevus ja ülesanded on:
 1) ettepanekute tegemine noorsootööga seonduvate noorteprogrammide ja
projektide väljatöötamiseks ja nende väljatöötamises osalemine;
 2) noortekeskuse tegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine arengukavade kohta ning noortekeskuse arengukava heakskiitmine;
 3) noortekeskuse eelarve eelnõu ja aastaaruande läbivaatamine ja heakskiitmine;
 4) muude noorsootööd puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine, ettepanekute tegemine noortekeskuse töö paremaks korraldamiseks ja vajalike vahendite taotlemiseks.

 (14) Nõukogul on õigus:
 1) saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente;
 2) nõuda juhatajalt aruandeid noortekeskuse tegevuse kohta;
 3) teha ettepanekuid noortekeskuse töö paremaks korraldamiseks.

§ 5.  VARAD JA VAHENDID

 (1) Noortekeskuse varad ja vahendid moodustuvad Valgjärve Vallavalitsuse poolt tema valdusesse antud põhi- ning väikevahenditest ja muust varast, mis on talle antud või omandatud.

 (2) Noortekeskuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

 (3) Noortekeskuse ülalpidamiskulud kaetakse Valgjärve valla eelarvest, mille kinnitab Valgjärve Vallavolikogu.

 (4) Noortekeskus võib saada täiendavaid rahalisi vahendeid nii kodu kui välismaa organisatsioonidelt, fondidelt, sponsoritelt ja üksikisikutelt, õppemaksudest, tasulistest teenustest, oksjonitest jm saadavatest tuludest.

 (5) Noortekeskuse rahalisi vahendeid kasutatakse põhimääruses sätestatud tegevuse arendamiseks.

§ 6.  ARUANDLUS

  Noortekeskus on aruandekohustuslik Valgjärve Vallavalitsuse ees.

§ 7.  AVATUD NOORTEKESKUSE TEGEVUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE

 (1) Noortekeskuse tegevus lõpeb reorganiseerimise või likvideerimise teel vallavolikogu otsuse alusel.

 (2) Noortekeskuse reorganiseerimisel või likvideerimisel teatab vallavalitsus asjaosalistele noortekeskuse likvideerimisest vähemalt 4 kuud ette, nõuab tagasi vara ja võlad, rahuldab võlausaldajate nõude, müüb vara või otsustab selle kasutamise muul viisil.

 (3) Noortekeskuse likvideerimisel järele jäänud varad jäävad Valgjärve valla omandisse.

§ 8.  RAKENDUSSÄTTED

  Määrust rakendatakse 01.05.2008.

Hain Randoja
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json