ElamumajandusEluruumid

Teksti suurus:

Eluruumi üüri piirmäära kehtestamine

Väljaandja:Vändra Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.08.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2012, 81

Eluruumi üüri piirmäära kehtestamine

Vastu võetud 17.08.2010 nr 29

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lg 1 punkt 37, "Elamuseaduse" § 371 lõike 1 ning teiste vastavate Vändra valla õigusaktide alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Vändra valla omandis olevatele eluruumidele üüri piirmäär.

§ 2.  Üüri piirmäära mõiste

 (1) Üüri piirmäär on üürniku poolt tasutav kõrgeim tasu Vändra valla omandis oleva eluruumi kasutamise eest.

 (2) Vändra valla omandis olevate eluruumide üüri arvestatakse üldpinna ühe ruutmeetri kohta.

§ 3.  Üüri piirmäär

 (1) Vändra valla omandis olevate eluruumide üüri ülemmäär ühes kuus on kuni 10 krooni (0,64 eurot) ühe ruutmeetri eest.

 (2) Eluruumi üürileping sõlmitakse vallavalitsuse korralduse alusel ning konkreetse eluruumi üüri määramisel arvestatakse:
 1) eluruumi asukohta;
 2) eluruumi ehituslikku seisukorda (küte, veevarustus- ja kanalisatsioon, jms);
 3) eluruumis teostatud remonte ja renoveerimisi.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Vändra Vallavolikogu 01. detsembri 1998. a. määrus nr. 5 "Korteriüüri ja haldustasude piirmäärad".

 (2) Tunnistada kehtetuks Kaisma Vallavolikogu 15. septembri 2009. a. määrus nr. 9 "Munitsipaalomandis olevate eluruumide üüri piirmäärad".

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

 (4) Määrus rakendub alates 01. november 2010. a.

Kaido Madisson
Vallavolikogu esimees