Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Pärnu Linnavolikogu aukirja andmise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2014, 8

Pärnu Linnavolikogu aukirja andmise kord

Vastu võetud 20.11.2014 nr 37

Määrus kehtestatakse Pärnu Linnavolikogu 17. mai 2012 määruse nr 13 “Pärnu linna põhimäärus” § 9 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus kehtestab Pärnu Linnavolikogu aukirja (edaspidi aukiri) andmise alused ja korra.

§ 2.  Aukiri

  Aukiri antakse tänuväärse tegevuse eest Pärnu linna kogukonna heaks.

§ 3.  Aukirja taotlemine

 (1) Aukirja andmise taotluse võivad esitada Pärnu linna füüsilised ja juriidilised isikud.

 (2) Aukirja andmise taotlus tuleb esitada kirjalikult linnavolikogule vähemalt 1 kuu enne soovitavat üleandmist (vt lisa).

§ 4.  Taotluste läbivaatamine

 (1) Volikogu registreerib kõik nõuetekohaselt vormistatud ja tähtajaks saabunud taotlused.

 (2) Volikogu eestseisus vaatab esitatud taotlused läbi. Eestseisusel on vajadusel õigus paluda taotluse esitajalt lisaselgitusi.

 (3) Aukirja andmise otsustab volikogu.

§ 5.  Aukirja kätteandmine

  Aukirja annab kätte Pärnu Linnavolikogu esimees või volikogu esimehe volitatud isik.

§ 6.  Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Krista Nõmm
Volikogu esimees

Lisa Taotlus