Teksti suurus:

Pärnu linna 2014. aasta teine lisaeelarve

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2014, 9

Pärnu linna 2014. aasta teine lisaeelarve

Vastu võetud 20.11.2014 nr 38

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.   Võtta vastu Pärnu linna 2014. aasta teine lisaeelarve ja muuta Pärnu Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määrust nr 30 „Pärnu linna 2014. aasta eelarve“ järgmiselt:

1) koondeelarve lisa 1 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 1);
2) põhitegevuse tulude eelarve lisa 2 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 2);
3) põhitegevuse kulude eelarve lisa 3 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 3);
4) investeerimistegevuse eelarve lisa 4 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 4);
5) määruse paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:
„7) 2014. aasta riigieelarvest Pärnu linnale määratud hariduskulude toetuse jaotamisel üldhariduskoolide vahel kuni 5% põhikooliõpetajate tööjõukulude toetusest kasutada gümnaasiumiastme õpetajate töö tasustamiseks.“

§ 2.   Jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas

Krista Nõmm
Volikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Põhitegevuse tulud

Lisa 3 Põhitegevuse kulud

Lisa 4 Investeerimistegevus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json