Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Hiiumaa Noorsootöö Keskuse põhimäärus

Väljaandja:Hiiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2014, 24

Hiiumaa Noorsootöö Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 20.11.2014 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja § 35 lg 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Hiiumaa Noorsootöö Keskuse (edaspidi noorsootöö keskus) tegevuse eesmärgid ja ülesanded, tegevuse korraldamise, majandamise ja asjaajamise alused.

§ 2.   Asutuse nimetus, asukoht, tegevuskohad ja lahtiolekuajad

  (1) Noorsootöö keskuse ametlik ja täielik nimi on Hiiumaa Noorsootöö Keskus. Noorsootöö keskuse ametlik nimi inglise keeles on Hiiumaa Youth Work Centre.

  (2) Noorsootöö keskuse asukoht on Kärdla vallasisene linn, Hiiu vald, Hiiu maakond ja aadress Uus 4/5, Kärdla 92413, Hiiu vald, Hiiu maakond.

  (3) Noorsootöö keskuse tegevuskohad on:
  1) Nõustamisteenistus – Uus 4/5, Kärdla;
  2) Kärdla noortemaja – Kõrgessaare mnt 2, Kärdla;
  3) Kõrgessaare noortemaja – Tööstuse tee 16a, Kõrgessaare.

  (4) Noorsootöö keskusel võib olla tegevuskohti väljaspool Hiiu valda Hiiu maakonnas omavalitsustevahelise kokkuleppe alusel.

  (5) Noorsootöö keskuse lahtiolekuajad kehtestab juhataja taotluse alusel Hiiu Vallavalitsus.

§ 3.   Noorsootöö keskuse õiguslik seisund

  (1) Hiiumaa Noorsootöö Keskus on Hiiu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis korraldab Hiiu valla noorsootööd, algatab ja viib ellu maakondlikke tegevusi ja on maakondliku noorsootöötajate võrgustiku eestvedaja.

  (2) Noorsootöö keskus juhindub oma tegevuses avatud noorsootöö põhimõtetest, riigi ja Hiiu valla õigusaktidest, arengukavast ja põhimäärusest.

  (3) Noorsootöö keskus on Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse HUPS ning Kärdla Avatud Noortekeskuse õigusjärglane.

  (4) Noorsootöö keskuse tegevust juhendab ja koordineerib vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond.

  (5) Noorsootöö keskusel on oma arengukava.

§ 4.   Noorsootöö keskuse sümboolika ja kodulehekülg

  (1) Noorsootöö keskusel on oma nimega pitsat ja sümboolika, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab noorsootöö keskuse juhataja (edaspidi juhataja) oma käskkirjaga.

  (2) Noorsootöö Keskusel on kodulehekülg aadressiga ntk.hiiuvald.ee.

§ 5.   Asjaajamise alused

  (1) Noorsootöö keskuse asjaajamise keel on eesti keel.

  (2) Noorsootöö keskuse asjaajamise korraldust reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab juhataja käskkirjaga.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 6.   Noorsootöö keskuse eesmärk

  Noorsootöö keskuse tegevuse eesmärgiks on läbi toimiva koostöövõrgustiku toetada laste ja noorte mitmekülgset arengut, toimetulekut, ennetada riskikäitumist ning luua koos noortega võimalusi noortele vaba tahte alusel tegutsemiseks ning vaba aja sisustamiseks.

§ 7.   Noorsootöö keskuse ülesanded

  (1) Noorsootöö keskuse ülesanded maakondlikul tasandil, tulenevalt Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse HUPS õigusjärglasena ülevõetavatest kohustustest:
  1) Hiiu maakonna noorsootöö koordineerimine, arendamine ning noortele teavitamis-, nõustamis- ja koolitusteenuse pakkumine;
  2) noorsootöö strateegiliste suundade väljatöötamine;
11.12.2014 13:23
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus eemaldatus sõnad „ja eestkõneleja roll“ Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel arvestades Hiiu Vallavalitsuse taotlust 04.12.2014 nr 21-1.2/2032
  3) erinoorsootöö tugiisikute mentorlus;
  4) noorteinfo koondamine ja vahendamine;
  5) noorsootöötajate võrgustiku eestvedamine ja arendamine;
  6) Euroopa Vabatahtlik Teenistus ja vabatahtlike mentorlus;
  7) noorteprojektide algatamine ja läbiviimine;
  8) õpilasmalevate koordineerimine;
  9) noorte infomessi ja noortefoorumi korraldamine;
  10) noorte huvi ja osaluse suurendamine noorsoopoliitika kujundamisel ja tegevuste läbiviimisel;
  11) noortevolikogude mentorlus;
  12) noorsoouuringute koondamine ja läbiviimine.

  (2) Noorsootöö keskuse ülesanded valla tasandil, tulenevalt Kärdla Avatud Noortekeskuse õigusjärglasena ja Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse noorsootöö ülevõetavatest kohustustest:
  1) avatud noorsootöö korraldamine, pakkudes noortele täiendavaid võimalusi arendavaks tegevuseks ja oma vaba aja sisustamiseks läbi aktiivse kaasamise ja osaluse;
  2) ennetusalaste tegevuste ning mobiilse noorsootöö korraldamine;
  3) noorte algatuse ja osaluse toetamine;
  4) õpilasmalevate ja noortelaagrite korraldamine;
  5) erinoorsootöö korraldamine;
  6) vabatahtlike töö korraldamine;
  7) kolmanda sektori noorsootöö korraldamisse kaasamine;
  8) projektitegevuste elluviimine;
  9) koostöö teiste samalaadsete organisatsioonidega Eestis ja välismaal;
  10) Hiiu valla noorsootöö esindamine Eestis ja välismaal.
  11) teiste tegevuste elluviimine ja teenuste pakkumine, mis on kooskõlas seadustega ning vajalikud noorsootöö keskuse edukaks toimimiseks.

3. peatükk JUHTIMINE JA NÕUKOGU 

§ 8.   Noorsootöö keskuse juhtimine

  (1) Noorsootöö keskuse tegevust juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

  (2) Töölepingu juhatajaga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab vallavanem.

  (3) Noorsootöö keskuse tegevuse korraldamisel ja noorsootöö keskuse tegevusega seotud küsimuste lahendamisel nõustab juhatajat noorsootöö keskuse nõukogu ja vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond.

  (4) Noorsootöö keskuse koosseisu kinnitab vallavalitsus juhataja ettepanekul.

§ 9.   Juhataja

  (1) Noorsootöö keskuse juhataja:
  1) juhib noorsootöö keskuse tegevust ja
  2) vastutab asutusele pandud ülesannete täitmise eest;
  3) on tööandja õigust omavaks isikuks noorsootöö keskuse töötajatele kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega;
  4) vastutab noorsootöö keskuse vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
  5) esindab noorsootöö keskust kõigis õigustoimingutes;
  6) korraldab koostööd teiste asutuste ja ühendustega;
  7) esitab sisulise tegevuse aastaaruande vallavalitsusele ja nõukogule;
  8) esitab noorsootöö keskuse tegevust kajastavad andmed ja dokumendid järelevalveasutusele;
  9) esitab vallavalitsusele noorsootöö keskuse eelarve eelnõu ja vastutab eelarve täitmise eest;
  10) esitab kehtestatud tähtaegadel aruanded teenuste osutamise ja riigi poolt eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kohta;
  11) esitab vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale ettepanekuid noorsootööd korraldatavate õigusaktide väljatöötamiseks või muutmiseks;
  12) annab oma pädevuse piires käskkirju.

  (2) Juhataja äraolekul täidab juhataja ülesandeid juhataja käskkirjaga volitatud töötaja või vallavanema poolt käskkirjaga määratud isik.

§ 10.   Noorsootöö keskuse nõukogu

  (1) Noorsootöö keskuse edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks, tegevuste ja arenguga seotud küsimuste koordineerimiseks ja nõustamiseks kinnitab vallavalitsus juhataja ettepanekul 8-liikmelise nõukogu (edaspidi nõukogu).

  (2) Nõukogu koosseisu kuuluvad:
  1) vallavolikogu esindaja;
  2) vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna esindaja;
  3) vallavalitsuse sotsiaalosakonna esindaja;
  4) Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindaja;
  5) Hiiu Maavalitsuse esindaja;
  6) kaks Hiiu valla noorte esindajat arvestades piirkondlikku esindatust;
  7) Hiiumaa noorte esindusorganisatsioonide esindaja;

  (3) Nõukogu pädevuses on:
  1) noorsootöö keskuse tegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle kohta ettepanekute tegemine;
  2) ettepanekute tegemine vallavalitsusele ja juhatajale töö paremaks planeerimiseks ja korraldamiseks;
  3) noorsootöö keskuse põhimääruse ja arengukava kooskõlastamine;
  4) noorsootöö keskuse tegevuse aastaaruande ja eelarveprojekti kooskõlastamine;
  5) muude oluliste küsimuste arutamine ja vastavate ettepanekute tegemine juhatajale.

  (4) Nõukogu töökorralduse põhimõtted on:
  1) nõukogu esimese koosoleku kutsub kokku noorsootöö keskuse juhataja, kes osaleb nõukogu koosolekutel, kuid ei ole nõukogu liige;
  2) nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja protokollija;
  3) nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord poolaastas ning koosolekud kutsub kokku nõukogu esimees;
  4) nõukogu teeb otsused poolthäälteenamusega. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on kaks kolmandikku liikmetest. Nõukogu otsused protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees ja protokollija;
  5) nõukogu võib vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt on andnud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma nõusoleku üle poole nõukogu liikmetest.

4. peatükk VARA JA MAJANDUSTEGEVUS 

§ 11.   Noorsootöö keskuse vara

  (1) Noorsootöö keskusel on oma eelarve, mis on Hiiu valla eelarve osa.

  (2) Noorsootöö keskus eelarve tulud moodustuvad:
  1) riigi- ja vallaeelarvelistest eraldistest;
  2) füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt tehtud annetustest;
  3) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt;
  4) põhimääruses sätestatud majandustegevusest saadavast tulust.

  (3) Juhataja esitab taotluse vallavalitsusele ruumide ja inventari kasutamise ning teenuste hinnakirja kehtestamiseks.

  (4) Noorsootöö keskuse valduses olev vara on Hiiu valla omand.

  (5) Noorsootöö keskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt Hiiu valla vallavara valitsemise korrale.

§ 12.   Noorsootöö keskuse majandustegevus

  (1) Noorsootöö keskusel on õigus osutada tasulisi teenuseid juriidilistele ja füüsilistele isikutele, korraldada tasulisi üritusi ja koolitusi vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

  (2) Noorsootöö keskus kasutab oma vara ja rahalisi vahendeid heaperemehelikult noorsootöö keskuse põhiülesannete ja tegevuste täitmiseks ning halduskuludeks.

  (3) Noorsootöö keskuse raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

  (4) Noorsootöö keskuse eelarvedistsipliinist kinnipidamist ja finantstegevust kontrollib vallavalitsus.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 13.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Kärdla Linnavolikogu 18.12.2008.a määrus nr 57 „Kärdla Avatud Noortekeskuse põhimäärus“ ning Hiiu Vallavolikogu 21.08.2014. a määrus nr 23 „Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse HUPS põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub 01.01.2015.a.

Jaanus Valk
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json