KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise kord Mõisaküla linnas

Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2014, 46

Avaliku ürituse korraldamise kord Mõisaküla linnas

Vastu võetud 20.11.2014 nr 15

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega kehtestatakse nõuded avaliku ürituse korraldamiseks ja pidamiseks Mõisaküla linnas.

 (2) Nõuded kehtivad linna haldusterritooriumil ja on kohustuslikud täitmiseks kõigile linna haldusterritooriumil avalikke üritusi korraldatavatele isikutele.

 (3) Avalik üritus on linna haldusterritooriumil avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek.

 (4) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa. Avalikus kohas käitumise üldnõuded on kehtestatud korrakaitseseadusega.

 (5) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Mõisaküla Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 2.  Avaliku ürituse korraldaja

  Avalikku üritust võib korraldada täisealine ja teovõimeline füüsiline isik, juriidiline isik või linnavalitsuse hallatav asutus. Avalikku üritust korraldav füüsiline isik on ise ürituse korraldaja. Kui avalikku üritust korraldab juriidiline isik, peab ta määrama füüsilisest isikust avaliku ürituse korraldaja.

§ 3.  Avaliku ürituse pidamise nõuded

 (1) Avalikku üritust võib pidada territooriumi või ehitise omaniku või valdaja loal. Kui ürituse asukoha omanik on Mõisaküla linn, annab linnavalitsus nõusoleku ehitise või maa-ala kasutamiseks taotluse menetlemise kooskõlastamise käigus.

 (2) Avalikul üritusel peab järgima õigusaktides, sealhulgas korrakaitseseaduses sätestatud avalikus kohas käitumise ja määruses sätestatud avaliku ürituse korraldamise ja pidamise ning muid asjassepuutuvaid nõudeid.

 (3) Avalikul üritusel võib:
 1) kaupa või teenust müüa linnavalitsuse loal kooskõlas kaubandustegevuse seaduse sätetega;
 2) pakkuda või kaubelda alkohoolsete jookidega linnavalitsuse loa alusel alkoholiseadusega sätestatud tingimustel ja korras.

 (4) Avalik üritus peab oma sisult ja laadilt sobima avaliku ürituse pidamise kohaga.

§ 4.  Avaliku ürituse korraldamiseks loa taotlemine

 (1) Mõisaküla linnas tohib avalikku üritust korraldada ainult linnavalitsuse korraldusega väljastatud loa alusel ja selles antud tingimusi arvestades.

 (2) Avaliku ürituse korraldaja esitab vähemalt 14 kalendripäeva enne avaliku ürituse toimumist vormikohase allkirjastatud avaliku ürituse loa taotluse (lisa) koos kõigi nõutud lisadokumentidega (edaspidi loa taotlus) linnavalitsusele või elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna. Loa taotluse vorm avaldatakse linna veebilehel.

 (3) Loa taotluses märgitakse avaliku ürituse kohta järgmised andmed:
 1) ürituse nimetus ja vorm (nt vabaõhukontsert/etendus, näitus, laat või muu üritus);
 2) iseloomustus ürituse sisu kohta;
 3) ürituse korraldaja kontaktandmed (nimi, isiku- või registrikood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress jms);
 4) ürituse eest vastutava isiku nimi ja tema telefoninumber;
 5) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolul);
 6) alguse ja lõpu kuupäev ja kellaaeg;
 7) tasuta või tasuline üritus;
 8) osavõtjate/külastajate eeldatav arv;
 9) andmed helitehnika ja/või pürotehnika kasutamise kohta;
 10) turvalisust tagavad meetmed (s.h andmed, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest);
 11) korraldamisega kaasnev kaubandustegevus, s.h alkohoolsete jookide ja tubakatoodete müük;
 12) andmed liikluskorralduse ja parkimise kohta, liikluse ümberkorralduse vajadus;
 13) muud ürituse läbiviimisega seotud dokumendid.

 (4) Taotlusele tuleb lisada:
 1) ehitise valdaja või maa-ala omaniku kirjalik nõusolek ehitise või maa-ala kasutamiseks;
 2) teede ja tänavate sulgemisloa taotlus ning liikluskorraldusskeem, kui avaliku üritusega kaasneb liikluskorralduse muutmine;
 3) taotlus reklaami/reklaamikandja paigaldamiseks, kui reklaami ei paigaldata vaid linna infostendidele;
 4) taotlus ilutulestiku korraldamiseks. Ilutulestiku korraldamise loa taotluse esitamisel tuleb lähtuda lõhkematerjaliseaduse nõuetest.

 (5) Tuletöödega seotud kõrgendatud turvariskiga ürituste korraldamisel tuleb juhinduda siseministri määrusega kehtestatud tuleohutusnõuetest ja Mõisaküla linna heakorraeeskirjadest.

 (6) Linnavalitsus võib ürituse korraldajalt põhjendatult nõuda ürituse korraldamiseks täiendavaid kooskõlastusi (naaberkinnistute omanike nõusolekud jms).

§ 5.  Avaliku ürituse loa taotluse menetlemine ja loa andmine

 (1) Avaliku ürituse loa taotluse vaatab läbi linnavalitsus viie tööpäeva jooksul arvates taotluse saabumisest.

 (2) Kui taotluses või lisadokumentides on jäetud esitamata nõutud andmed või dokumentides on muid puudusi või üritusest tulenevalt on vajalik esitada täiendavaid dokumente ja/või kooskõlastusi, määrab linnavalitsus taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, võetakse taotlus menetlusse.

 (3) Kui avaliku ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt, on linnavalitsusel õigus jätta taotlus läbi vaatamata.

 (4) Sõltuvalt avaliku ürituse iseloomust ja asukohast võib linnavalitsus saata avaliku ürituse korraldamise loa taotluse koos lisadokumentidega kooskõlastamiseks kohalikule politsei-, pääste- ja meditsiiniasutusele.

 (5) Linnavalitsus annab avaliku ürituse läbiviimiseks loa 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamise päevast arvates või jätab loa andmata põhjendades otsust. Linnavalitsus teavitab avaliku ürituse loa taotlejat loa andmisest või selle keeldumisest 2 tööpäeva jooksul alates loa andmise või sellest keeldumise otsuse tegemisest.

 (6) Avaliku ürituse luba vormistatakse linnavalitsuse korraldusena, milles märgitakse:
 1) avaliku ürituse nimetus;
 2) andmed avaliku ürituse korraldaja kohta (nimi, isiku- või registrikood, telefoninumber ja elektronposti aadress);
 3) avaliku ürituse korraldamise eest vastutaja ja tema kontaktandmed;
 4) avaliku ürituse läbiviimise koht ja/või marsruut;
 5) avaliku ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäevad ning kellaajad;
 6) tingimused ja ettekirjutused osavõtjate ja liikluse turvalisuse, avaliku korra ning heakorra tagamiseks.

 (7) Linnavalitsus võib jätta avaliku ürituse loa andmata, kui:
 1) avaliku ürituse loa taotlus ei vasta kehtestatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
 2) samal ajal ja samas kohas on varem lubatud mõne teise avaliku ürituse läbiviimine;
 3) avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja/või kohas oma sisult mittesobilik;
 4) avaliku ürituse korraldaja ei täienda ürituse loa taotlust linnavalitsuse antud tähtajaks;
 5) korraldaja ei ole järginud eelmiste avalike ürituste korraldamisel linnas kehtivaid õigusakte või loas märgitud nõudeid ja tingimusi;
 6) korraldaja ei ole nõus täitma ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi;
 7) muudel põhjendatud juhtudel.

 (8) Linnavalitsus teavitab tema haldusterritooriumil avaliku ürituse toimumisest ja loa andmisest asukohajärgset prefektuuri.

§ 6.  Avaliku ürituse korraldaja kohustused

  Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud:
 1) avaliku ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt avaliku ürituse loa taotluses esitatud ajal ja viisil;
 2) viibima avalikul üritusel ise või vastutava isiku vahendusel ning olema kättesaadav esitatud kontaktandmete kaudu kogu ürituse ettevalmistamise, korraldamise ja pidamise aja jooksul kuni ürituse korraldamise ja pidamise kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
 3) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, kaasates vajadusel meditsiini-, politsei- ja/või turvatöötajad, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama liiklus- ja parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule;
 4) järgima tuleohutuse- ja tervisekaitsenõudeid;
 5) tagama avalikus kohas käitumise üldnõuete, avaliku korra ja heakorra nõuded;
 6) täitma avaliku ürituse läbiviimiseks linnavalitsuse ja üritust kooskõlastatavate ametkondade ettekirjutusi ja seatud tingimusi;
 7) tagama, et alla 16-aastastele alaealistele suunatud avalik üritus lõpeks vähemalt üks tund enne alaealistele kehtestatud liikumispiirangu algust;
 8) katkestama ürituse ennetähtaegselt, kui üritusel toimuv rikub avaliku korra üldnõudeid ja/või ohustab osalejate elu või tervist;
 9) kindlustama üritusel osalejatele vajadusel WC-de kasutamise võimaluse;
 10) vajadusel korraldama ürituse toimumise ajal toimumiskohas ja selle lähipiirkonnas liikluse sulgemise, ümbersõidu ja sõidukite parkimise;
 11) vajadusel tagama parkimise korraldamisel ürituse toimumise piirkonnas asuvatele hoonetele või kinnistutele juurdepääsu;
 12) korraldama ürituse territooriumi ja sellega piirnevate alade koristamise, sh jäätmete eemaldamise, ürituse korraldamiseks loa andmise korralduses sätestatud ajaks ning heakorrastama avaliku ürituse toimumise koha ja avaliku ürituse käigus rikutud haljastuse;
 13) teavitama linnavalitsust viivitamatult avaliku ürituse ärajäämisest kirjalikult.

§ 7.  Pürotehniliste toodete kasutamine

 (1) Avalikel üritustel ilutulestiku korraldamiseks klasside III ja IV pürotehnilise tootega (keskmine ja suur ilutulestik) peab olema linnavalitsuse luba.

 (2) Ilutulestiku korraldamise loa saamiseks esitab ilutulestikku korraldada sooviv isik linnavalitsusele taotluse, milles peavad sisalduma:
 1) taotleja nimi ja kontaktandmed, ning kui ilutulestikku ei korralda vahetult taotleja, siis andmed ka ilutulestiku korraldaja kohta;
 2) ilutulestiku korraldamise koht, päev ja kellaaeg;
 3) ilutulestiku projekt, milles muu hulgas on kindlaks määratud ka ohuala ning õnnetuste vältimiseks rakendatavad abinõud;
 4) kinnitus Päästeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti teavitamise kohta.

 (3) Linnavalitsus vaatab ilutulestiku korraldamise loa taotluse läbi ja teeb vastava otsuse taotluse saabumise päevast arvates 10 tööpäeva jooksul.

 (4) Linnavalitsus võib keelduda ilutulestiku korraldamise loa andmisest kui ilutulestiku korraldamine rikuks avalikku korda või kahjustaks inimeste elu, tervist, vara või keskkonda ja rakendatavad ohutusabinõud ei oleks piisavad õnnetuste vältimiseks või kui taotlus ei ole nõuetekohane.

§ 8.  Avaliku ürituse loa kehtetuks tunnistamine

  Avaliku ürituse loa võib tunnistada kehtetuks, kui:
 1) avaliku ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
 2) linnavalitsusel on alust eeldada, et avaliku ürituse korraldaja ei täida avaliku ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja Mõisaküla linna õigusaktidest tulenevaid kohustusi või avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastanute asutuste ettekirjutusi;
 3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 9.  Järelevalve ja vastutus

 (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teevad linnavalitsus ja politseiasutus vastavalt oma pädevusele.

 (2) Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab avaliku ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras.

 (3) Avaliku ürituse läbiviimisega Mõisaküla linnale tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele avaliku ürituse korraldaja poolt.

§ 10.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. detsembril 2014.

Jorma Õigus
Volikogu esimees

Lisa  Taotlus