Ehitus

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

PlaneerimineDetailplaneering

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Ridala vallas

Väljaandja:Ridala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2015, 32

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Ridala vallas

Vastu võetud 24.11.2015 nr 44

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, planeerimisseaduse § 74 lg 8, § 95 lg 6, § 124 lg 10, § 128 lg 1, § 134, § 139 lg 1, ehitusseadustiku1 § 28, § 35 lg 2, § 39 lg 1, § 42 lg 2, § 47 lg 3, § 51 lg 1, § 94 lg 1, § 99 lg 2, § 101 lg 1, § 105 lg 1, § 107 lg 1, § 110 lg 1, § 111 lg 1, § 124 lg 3, § 130 lg 2 ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 461 lg 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määrusega reguleeritakse planeerimisseadusega ja ehitusseadustikuga kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmise pädevuse jaotust Ridala vallas.

  Määrusega reguleeritakse planeerimisseadusega ja ehitusseadustikuga kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmise pädevuse jaotust Ridala vallas.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) vallavalitsus on Ridala Vallavalitsus kui Ridala Vallavolikogu poolt moodustatud kollegiaalne haldusorgan;
 2) valla ametiasutus on Ridala Vallavalitsus kui Ridala Vallavolikogu poolt moodustatud valla ametiasutus
 3) volikogu vastav komisjon on Ridala Vallavolikogu (edaspidi volikogu) alatine komisjon, kelle pädevusse kuulub komisjoni asutamise otsuse alusel ehitus- ja planeerimisvaldkonna küsimuste lahendamine.

2. peatükk Planeerimisseaduse rakendamine 

§ 3.  Volikogu pädevuses planeerimisvaldkonna korraldamisel on:

  Volikogu pädevuses planeerimisvaldkonna korraldamisel on:
 1) õigusaktidega volikogu ainupädevusse antud otsustused planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamisel;
 2) üldplaneeringu või eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamise otsustamine;
 3) üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle otsustamine, detailplaneeringu vastuvõtmine ning kehtestamine;
 4) valla üldplaneeringu, teemaplaneeringu, eriplaneeringu ja vallaga piirneva kohaliku omavalitsusüksuse territooriumile koostatava ühise üldplaneeringu planeeringulahenduse heakskiitmine ja avalikule arutelule suunamine.

§ 4.  Vallavalitsuse pädevus

  Vallavalitsuse pädevuses planeerimisvaldkonna korraldamisel on:
 1) üld-, eri-, teema- ja detailplaneeringu koostamise korraldamine;
 2) üldplaneeringut mittemuutva detailplaneeringu koostamise algatamise otsustamine, lähteseisukohtade kinnitamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsustamine ning detailplaneeringu vastuvõtmine;
 3) üldplaneeringut mittemuutva detailplaneeringu kehtestamine, välja arvatud seadusega volikogu ainupädevusse antud erijuhtudel;
 4) otsustamine, kas kavandatav või koostatav detailplaneering muudab kehtestatud üldplaneeringut;
 5) üldplaneeringu seletuskirjas sätestatud kaalutlusõiguse korral konkreetse piirangu rakendamise üle otsustamine juhul, kui otsustus pole õigusaktiga jäetud volikogu ainupädevusse;
 6) üld-, eri- ja teemaplaneeringu ning üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetluse käigus avalike väljapanekute ja avalike arutelude ajal esitatud kirjalike ettepanekute ja vastuväidete osas seisukoha võtmine ning avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel paranduste ja täienduste tegemise vajalikkuse otsustamine; vallavalitsus informeerib avalikustamise käigus esitatud ettepanekutest ja vastuväidetest volikogu vastavat komisjoni;
 7) üleriigilise planeeringu, riigi eriplaneeringu, maakonnaplaneeringu ja valla naabrusse jäävate kohalike omavalitsusüksuste üldplaneeringute kooskõlastamine ja vajadusel koostamises osalemine valla nimel;
 8) seaduses sätestatud valla ametlike teadaannete avaldamise kohaks oleva üleriigilise levikuga ajalehe määramine;
 9) halduslepingu sõlmimine huvitatud isikuga ja halduslepingu tingimuste määramine planeerimisseaduse § 131 lõikes 1 nimetatud detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise kohustuse üleandmise ja/või väljaehitamisega seotud kulude täieliku või osalise kandmise kohta;
 10) planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 sätestatud juhtudel otsustuste tegemine;
 11) kehtestatud planeeringute järgimise ja elluviimise tagamine;
 12) planeerimisseaduses ning muudes planeerimisvaldkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse kooskõlastuse, seisukoha või arvamuse andmine.

§ 5.  Valla ametiasutuse pädevus

  Valla ametiasutuse pädevuses planeerimisvaldkonna korraldamisel on:
 1) üld-, eri-, teema- ja detailplaneeringu koostamise korraldamine osas, mis seisneb menetlustoimingute tegemises ja tehniliste ülesannete täitmises, näiteks teadete edastamine ja avaldamine, info avalikustamine, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine, kooskõlastamise korraldamine jms;
 2) üld-, eri-, teema- ja detailplaneeringu lähteseisukohtade väljatöötamine;
 3) üld-, eri-, teema- ja detailplaneeringu algatamiseks, vastuvõtmiseks ja kehtestamiseks vajalike vallavalitsuse korralduste või volikogu otsuste eelnõude ettevalmistamine;
 4) halduslepingu sõlmimine detailplaneeringu koostamise või detailplaneeringu koostamise tellimise üleandmise ja detailplaneeringu koostamise finantseerimise kohta;
 5) lepingu sõlmimine planeeringu koostamise tellimise ning selle finantseerimise kohta, kui õigusaktide kohaselt saab planeeringu tellija olla vaid kohalik omavalitsus;
 6) eelkokkuleppe sõlmimine huvitatud isikuga halduslepingu sõlmimise võimaliku vajaduse osas planeerimisseaduse § 131 lõikes 1 nimetatud detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise kohustuse üleandmise ja/või väljaehitamisega seotud kulude täieliku või osalise kandmise kohta;
 7) planeeringu koostamise korraldaja nimel vastavas ajalehes ja muudes infokanalites informatsiooni avaldamine;
 8) planeeringute eskiislahenduse tutvustamine, planeeringute avaliku väljapaneku ja avaliku väljapaneku tulemuste kohta avalike arutelude korraldamine;
 9) detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu ajal esitatud kirjalike ettepanekute ja vastuväidete osas seisukoha võtmine ning avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel paranduste ja täienduste tegemise vajalikkuse otsustamine;
 10) kehtestatud planeeringute säilitamise ja huvitatud isikutele kättesaadavuse korraldamine;
 11) planeerimisseaduse § 125 lõigetes 5 ja 6 sätestatud juhtudel vallavalitsuse korralduse eelnõu ettevalmistamine.

§ 6.  Detailplaneeringu koostamise menetlus

 (1) Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku tegemisel esitatakse vormikohane avaldus vallavalitsusele. Avalduse vorm kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (2) Avaldusele lisatakse:
 1) taotletava planeeringuala geodeetiline alusplaan (selle olemasolul);
 2) taotletava detailplaneeringu eesmärkide kirjeldus koos eskiislahendusega;
 3) tootmisehitiste planeerimisel kavandatava tootmistegevuse kirjeldus.

 (3) Üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava planeeringu koostamise algatamise avaldusele lisatakse seletuskiri, milles põhjendatakse üldplaneeringu muutmise vajadust.

 (4) Üldplaneeringut muutva planeeringu koostamise algatamise avaldus vaadatakse enne eelnõu volikogule esitamist läbi vallavalitsuse istungil ning volikogu vastavas komisjonis.

 (5) Valla ametiasutus sõlmib vajadusel detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga enne detailplaneeringu algatamist halduslepingu detailplaneeringu koostamise või detailplaneeringu koostamise tellimise üleandmise ja koostamise finantseerimise kohta, samuti eelkokkuleppe halduslepingu sõlmimise võimaliku vajaduse osas planeerimisseaduse § 131 lõikes 1 nimetatud detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise kohustuse üleandmise ja/või väljaehitamisega seotud kulude täieliku või osalise kandmise kohta.

3. peatükk Ehitusseadustiku rakendamine  

§ 7.  Vallavalitsuse pädevus

  Ehitusseadustikus kohalikule omavalitsusele pandud pädeva asutuse ülesandeid Ridala vallas täidab vallavalitsus järgmiste ülesannete osas:
 1) projekteerimistingimuste väljastamine;
 2) ehitus- ja kasutusteatiste menetluses vajadusel haldusakti andmine;
 3) ehitusloa väljastamise või sellest keeldumise otsustamine, ehitusloa kehtetuks tunnistamine;
 4) kasutusloa väljastamine või sellest keeldumise otsustamine, kasutusloa kehtetuks tunnistamine;
 5) ehitus- ja kasutusloa menetluses keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsustamine;
 6) puuraugu- või kaevu asukoha kooskõlastamine;
 7) eratee avalikuks kasutamiseks määramise otsustamine;
 8) kinnisasja sundvõõrandamise korraldamine;
 9) projekteerimistingimuste alusel sundvalduse seadmine;
 10) vallasvara ehitisregistrisse kandmise otsustamine;
 11) muude ehitusseadustikus ning ehitusvaldkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud kohaliku omavalitsuse üksusele antud ülesannete täitmine, näiteks kooskõlastuse, seisukoha või arvamuse andmine.

§ 8.  Valla ametiasutuse pädevus

  Ehitusseadustikus kohalikule omavalitsusele pandud pädeva asutuse ülesandeid Ridala vallas täidab valla ametiasutus järgmiste ülesannete osas:
 1) projekteerimistingimuste taotluste menetlemine, vajadusel avatud menetluse kohaldamise otsustamine, projekteerimistingimuste koostamine ja avalikustamine;
 2) ehitus- ja kasutusloa taotluste menetlemine;
 3) ehitus- ja kasutusteatise menetlemine;
 4) ehitisregistrisse andmete sisestamine ja väljavõtete tegemine;
 5) riikliku järelevalve ülesannete teostamine ning riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku määramine;
 6) ehitise nõuetele vastavuse kontrollimine ning vajadusel selleks auditite tegemise korraldamine;
 7) vajadusel ehitusprojekti vastavuse kontrollimiseks auditi tegemise korraldamine;
 8) ehitistega toimunud avariide põhjuste uurimise korraldamine;
 9) ehitise teatise ja lammutusteatise registreerimise menetlemine;
 10) ehitusuuringute aruannete säilitamise korraldamine;
 11) ehitusdokumentide ning ehitus- ja kasutusloa väljastamisega ning ehitus- ja kasutusteatise menetlemisega seotud dokumentide säilitamine;
 12) ehitus- ja kasutusloa väljastamisele eelneva keskkonnamõju hindamise kohta teadete avaldamine.

4. peatükk Rakendussäte 

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Vallimäe
Vallavolikogu esimees