Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektidele toetuse andmise kord

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.09.2022, 33

Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektidele toetuse andmise kord

Vastu võetud 15.11.2018 nr 51
RT IV, 28.11.2018, 6
jõustumine 01.12.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.09.2019RT IV, 26.09.2019, 301.10.2019
15.09.2022RT IV, 23.09.2022, 2626.09.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, spordiseaduse § 3 punktide 2 ja 2¹ ning noorsootöö seaduse § 8 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Põlva valla eelarvest kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektidele (edaspidi üritused) toetuse taotlemise, taotluse menetlemise, toetuse andmise ning toetuse kasutamise järelevalve tingimused ja kord.

  (2) Toetuse andmise eesmärk on kogukonna algatuse toetamise kaudu Põlva valla kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootöövaldkonna arendamine ning tegevuste mitmekesistamine.

  (3) Toetuseks määratud vahendite suuruse valla eelarves kinnitab Põlva Vallavolikogu.

  (4) Käesolevat määrust ei kohaldata:
  1) Põlva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate asutuste suhtes;
  2) vallavalitsuse hallatavate asutuste põhitegevuse toetamiseks moodustatud või nende põhitegevust hõlmavate mittetulundusühingute suhtes;
  3) riigi- ja eraharidusasutuste ning nende pidajate suhtes.
[RT IV, 23.09.2022, 26 - jõust. 26.09.2022]

§ 2.   Toetuse saajad ja toetuse andmise üldpõhimõtted

  (1) Toetust saab taotleda füüsiline või juriidiline isik ürituse korraldamiseks, mis on suunatud Põlva valla elanikele ja toimub Põlva valla haldusterritooriumil ning toetab Põlva valla mainekujundust. Väljaspool Põlva valla haldusterritooriumi võib üritus toimuda, kui see on oluline Põlva vallale ja selle elanikele.

  (2) Toetuse andmisel eelistatakse:
  1) Põlva vallas toimuvaid üritusi, arvestades ürituse olulisust valla kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööalase tegevuse edendamisel ja mitmekesistamisel ning kohaliku kultuuripärandi ja traditsioonide hoidmisel;
  2) üritusi, mis on kooskõlas Põlva valla arengukavaga ja suunatud võimalikult paljudele Põlva valla elanikele ning mõjutavad positiivselt Põlva valla mainet;
  3) Põlva valla kodaniku osalemist üritusel/võistlusel, millel ta esindab Põlva valda või on valitud vastava organisatsiooni poolt esindama Eesti riiki.

  (3) Põlva valla eelarvest ei toetata reisimisega seotud kulusid (transport, majutus, osalustasu jm), projektijuhtimisega seotud personalikulu, taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi, kinnisvara soetamist ning muid põhjendamatuid ja ebaolulisi kulusid.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele taotluse Põlva valla asutuste taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu (edaspidi andmekogu) kaudu veebilehel https://piksel.ee/spoku/polva.

  (2) I taotlusvooru (jaanuar–detsember toimuvad üritused) taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember.

  (3) II taotlusvooru (mai–detsember toimuvad üritused) taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill.

  (4) III taotlusvooru (oktoober–detsember toimuvad üritused) taotluste esitamise tähtaeg on 1. september.

  (5) Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektide toetuse taotluses esitatakse taotleja ja taotluse andmed:
  1) nimi;
  2) registrikood või isikukood;
  3) postiaadress;
  4) kodulehe või sotsiaalmeediakonto aadress;
  5) esindaja nimi;
  6) telefon;
  7) e-posti aadress;
  8) taotletav summa;
  9) toetuse kasutamise eesmärk;
  10) projekti valdkond;
  11) projekti piirkond;
  12) projekti nimetus;
  13) projekti toimumise aeg või ajad;
  14) projekti läbiviimise koht;
  15) projektis osalejate arv;
  16) projekti kogueelarve;
  17) projekti eesmärk;
  18) projekti tegevus(ed);
  19) projekti tulemus(ed);
  20) projekti rahastusplaan;
  21) aruande esitaja nimi;
  22) aruande esitaja kontaktandmed.
[RT IV, 23.09.2022, 26 - jõust. 26.09.2022]

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna ametnik (edaspidi menetleja) kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust.

  (2) Kui taotluses on nõutud andmed jäetud esitamata, nendes on muid puudusi või toetuse andmise otsustamiseks on vaja esitada lisadokumente või selgitusi, määrab menetleja puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, selgitades, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib jätta taotluse läbi vaatamata. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus tähtaegselt esitatuks ja võetakse menetlusse.

  (3) Taotlus jäetakse läbi vaatamata ja menetlus lõpetatakse, teavitades sellest taotluse esitajat, kui:
  1) taotluses ei kõrvaldata puudusi määratud tähtajaks;
  2) taotlus ei ole esitatud tähtaegselt;
  3) taotlus või taotleja ei vasta käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

  (4) Menetleja koostab taotluste kohta koondtabeli ning esitab selle Põlva Vallavolikogu kultuurikomisjonile (edaspidi komisjon) kahe nädala jooksul arvates taotluste esitamise tähtajast.

  (5) Komisjon esitab ettepanekud toetuste andmiseks vallavalitsusele kahe nädala jooksul.

§ 5.   Toetuse andmise otsustamine või taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Toetuse andmise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus:
  1) I taotlusvoorus 30 päeva jooksul Põlva valla eelarve vastuvõtmisest;
  2) II taotlusvoorus hiljemalt 15. mail;
  3) III taotlusvoorus hiljemalt 15. oktoobril.

  (2) Vallavalitsusel on õigus rahuldada taotlus osaliselt.

  (3) Taotluse võib jätta rahuldamata kui:
  1) taotleja ei ole nõuetekohaselt täitnud Põlva valla eelarvest varasemalt eraldatud toetuse kasutamise lepingus sätestatud kohustusi s.h ei ole toetust kasutanud sihtotstarbeliselt või ei ole tähtaegselt esitanud toetuse kasutamise kohta aruannet;
  2) taotlejal on võlgnevus Põlva valla ees;
  3) puudub tegevuse seotus Põlva valla elanike või valla avalike huvidega;
  4) esinevad muud põhjendatud asjaolud.

  (4) Taotlejat teavitatakse toetuse andmise otsusest või taotluse rahuldamata jätmisest kirjalikult posti või e-posti teel 14 päeva jooksul arvates vastava otsuse tegemisest.

  (5) Teave toetuse saajate kohta avalikustatakse veebilehel.

§ 6.   Lepingu sõlmimine ja toetuse väljamaksmine

  (1) Toetuse väljamaksmist ja kasutamist reguleerib käesolev määrus ning vallavalitsuse ja toetuse saaja vahel sõlmitud toetuse kasutamise leping.

  (2) Toetuse kasutamise lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
  2) toetuse väljamaksmise tingimused ja tähtaeg;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) toetuse kasutamise aruande esitamise aeg ja kord;
  5) vastutus lepingu rikkumise korral;
  6) muud olulised lepingutingimused.

  (3) Taotlejal on õigus leping sõlmida 30 päeva jooksul arvates talle lepingu esitamisest. Kui taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut 30 päeva jooksul või kui pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab taotleja lepingu sõlmimise õiguse ja taotluse menetlus lõpetatakse haldusaktiga.

§ 7.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja esitab vallavalitsusele andmekogu kaudu toetuse kasutamise kohta aruande koos kulu- ja maksedokumentidega pärast ürituse toimumist toetuse kasutamise lepingus sätestatud korras ja tähtajal.
[RT IV, 23.09.2022, 26 - jõust. 26.09.2022]

  (2) Kui aruandes on nõutud andmed jäetud esitamata, nendes on muid puudusi või on vaja esitada lisadokumente või selgitusi, määrab menetleja puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, selgitades, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda.

§ 8.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab menetleja.

  (2) Järelevalve käigus kontrollitakse eelkõige toetuse kasutamise sihipärasust ning käesolevas määruses sätestatud kohustustest kinnipidamist.

  (3) Toetuse saajalt võib toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda ning lepingu ühepoolselt lõpetada kui järelevalve käigus või muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) asjaolu, mille korral toetust ei oleks antud või toetus oleks antud teises summas;
  2) taotlemisel või toetuse kasutamise kohta on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
  3) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  4) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta;
  5) toetuse saaja ei ole täitnud käesolevas määruses nimetatud kohustusi;
  6) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 9.   Rakendussätted

  (1)
[Kehtetu - RT IV, 26.09.2019, 3 - jõust. 01.10.2019]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) Määrus jõustub 2018. aasta 1. detsembril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json