Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse andmise kord

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2018, 8

Kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse andmise kord

Vastu võetud 15.11.2018 nr 53
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Põlva valla eelarvest makstava kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse (edaspidi toetus) taotlemise, taotluse menetlemise, toetuse andmise ning toetuse kasutamise järelevalve tingimused ja kord.

  (2) Toetuse andmise eesmärk on elu- ja looduskeskkonna parendamine, kogukonna aktiivsuse toetamine ja avalikkusele suunatud objektide arendamine Põlva vallas.

  (3) Toetuseks määratud vahendite suuruse valla eelarves kinnitab Põlva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) avalikkusele suunatud hoone – avalikus kasutuses olev seltsimaja, kultuurimaja, spordihoone või muu sarnase eesmärgi ja otstarbega hoone;
  2) avalikkusele suunatud rajatis – avalikus kasutuses olev mänguväljak, spordiplats, külakiik, laululava, lõkkeplats, park, puu- ja taimeistik (haljastus), teeviit (sh märk, külatähis jms), õppe-, tervise-, matka- või puhkerada, puhkekoht või muu sarnase eesmärgi ja otstarbega rajatis;
  3) ehitamine – ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad selle füüsikalised omadused;
  4) ehitise laiendamine – ehitamine, mille käigus muudetakse olemasolevat ehitist sellele juurde- ehk külge-, peale- või allaehitamisega;
  5) ehitise ümberehitamine ehk rekonstrueerimine – ehitamine, mille käigus olemasoleva ehitise omadused muutuvad oluliselt;
  6) mittetulundusühing – avalikes huvides ehk kogukonna hüvanguks tegutsev ja piirkonna huvide eest seismiseks loodud ühing;
  7) asustusüksuse vanem – vallavolikogu poolt määratud korras valitud isik (aleviku-, külaosa- või külavanem);
  8) omafinantseering – toetuse saaja rahaline või rahaliselt mõõdetav panus toetatavasse tegevusse;
  9) kaasfinantseering – kaasatud partnerite rahaline või mitterahaline panus.

§ 3.   Toetuse andmise üldpõhimõtted

  (1) Toetust antakse Põlva vallas asuva avalikkusele suunatud hoone või rajatise projekteerimiseks, ehitamiseks, laiendamiseks, ümberehitamiseks, parendustöödeks või avalikkusele suunatud hoones või rajatises kasutatava inventari soetamiseks (edaspidi toetuse objekt).

  (2) Toetuse saamiseks peab toetuse objekt olema munitsipaalomandis ja antud toetuse taotlejale avalikku kastusse või olema toetuse taotleja omandis või kasutuses. Kui objekt ei ole munitsipaalomandis, antakse toetust, kui objekti omanikul ja kasutajal on vallaga sõlmitud leping objekti avaliku kasutamise kohustusega, tähtajaga vähemalt kümme aastat peale toetuse kasutamise tähtaja lõppu. Hoone korral peab kasutustähtaeg olema vähemalt 20 aastat.

  (3) Toetuse andmisel eelistatakse objekte, mis on kajastatud asustusüksuse arengukavas ning toetuse objekti rajamise või selle olemasolu vastu on põhjendatud avalik huvi, võimalikult suur kasusaajate hulk ning sarnaste objektide puudumine piirkonnas. Toetuse andmisel hinnatakse taotleja omafinantseeringu suurust, objektist saadavat rahalist tulu ning objekti hooldus- ja halduskulude suurust.

§ 4.   Õigustatud isikud

  (1) Toetuse taotlemise õigus on asustusüksuse vanemal ja mittetulundusühingul (edaspidi taotleja).

  (2) Kui taotluse esitajaks on mittetulundusühing, kooskõlastatakse taotlus enne selle esitamist asustusüksuse vanemaga.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatut ei rakendata mittetulundusühingutele, kes tegutsevad Põlva linna kui asustusüksuse territooriumil.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatut ei rakendata kuni 2020. aasta 1. jaanuarini asustusüksuses, kus ei ole valitud asustusüksuse vanemat.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja Põlva Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) hiljemalt 15. aprillil vormikohase taotluse. Taotluse vorm avalikustatakse Põlva valla veebilehel www.polva.ee (edaspidi veebileht).

  (2) Toetusvahendite jäägi korral võib vallavalitsus korraldada uue taotlusvooru. Informatsioon taotlusvooru avamise kohta avaldatakse Põlva Vallavalitsuse infolehes Põlva Teataja ja vähemalt 30 päeva enne taotluste esitamise tähtaega veebilehel.

  (3) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, aadress, registrikood;
  2) taotleja kontaktandmed (kontaktaadress, mobiilinumber ja elektronposti aadress);
  3) toetuse objekti kirjeldus, kavandatavad tegevused;
  4) toetuse objekti eelarve;
  5) muud taotluse vormil märgitud andmed.

  (4) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) kinnisasja, mis ei ole munitsipaalvara, omaniku või valdaja kirjalik nõusolek kinnisasja kasutamiseks;
  2) avaliku kasutamise leping või eelleping, selle olemasolul;
  3) väljavõte asustusüksuse arengukavast või asustusüksuse elanike üldkoosoleku protokollist, kus on kinnitatud toetatavad tegevused, selle olemasolul;
  4) hinnapakkumine asjade ja/või teenuse ostmiseks;
  5) muudest allikatest taotletava või rahastatava toetuse kinnitus või otsus, selle olemasolul.

§ 6.   Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetust antakse kuni 20% objekti maksumusest oma- või kaasfinantseeringu tasumiseks.

  (2) Vallavalitsuse kaalutletud otsusel suurendatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud toetuse määra.

§ 7.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse vaatab läbi vallavalitsuse vastava valdkonna ametnik (edaspidi menetleja) 30 päeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast või toetuse taotlemiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi saamise päevast.

  (2) Kui taotluses või selle lisadokumentides on nõutud andmed jäetud esitamata, nendes on muid puudusi või toetuse andmise otsustamiseks on vaja esitada lisadokumente või selgitusi, määrab menetleja puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, selgitades, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib jätta taotluse läbi vaatamata. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus tähtaegselt esitatuks ja võetakse menetlusse.

  (3) Lähtudes taotluse läbivaatamise tulemustest esitab menetleja vallavalitsusele ettepaneku toetuse määramise kohta.

  (4) Taotlus jäetakse läbi vaatamata ja menetlus lõpetatakse, teavitades sellest taotluse esitajat, kui:
  1) taotluses ei kõrvaldata puudusi määratud tähtajaks;
  2) taotlus ei ole esitatud tähtaegselt;
  3) taotlus või taotleja ei vasta käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

§ 8.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Lähtudes käesoleva määruse § 7 lõikes 3 nimetatud ettepanekust vallavalitsus:
  1) rahuldab taotluse või;
  2) rahuldab taotluse osaliselt või;
  3) jätab taotluse rahuldamata taotleja või objekti käesolevale korrale mittevastavuse tõttu või;
  4) jätab taotluse rahuldamata, kui objekti projekteerimiseks või ehitamiseks puudub oluline avalik huvi või objekti projekteerimis- ja ehitus või ülevalpidamis- ja hoolduskulud ei vasta valla rahalistele võimalustele.

  (2) Vallavalitsusel on õigus rahaliselt mõõdetav panus toetatavasse tegevusse või muu kulu tunnistada mitteabikõlblikuks kuluks ning rahuldada taotluse osaliselt.

  (3) Taotluse võib jätta rahuldamata kui:
  1) taotleja ei ole nõuetekohaselt täitnud Põlva valla eelarvest varasemalt eraldatud toetuse kasutamise lepingus sätestatud kohustusi s.h ei ole toetust kasutanud sihtotstarbeliselt või ei ole tähtaegselt esitanud toetuse kasutamise kohta aruannet;
  2) taotlejal on võlgnevus Põlva valla ees;
  3) esinevad muud põhjendatud asjaolud.

  (4) Vallavalitsus teeb taotluse rahuldamise otsuse, taotluse rahuldamata jätmise otsuse või taotluse osalise rahuldamise otsuse kahe kuu jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast.

  (5) Taotlejat teavitatakse toetuse andmise otsusest või taotluse rahuldamata jätmisest kirjalikult posti või e-posti teel 14 päeva jooksul arvates vastava otsuse tegemist.

  (6) Teave toetuse saajate kohta avalikustatakse veebilehel.

§ 9.   Lepingu sõlmimine ja toetuse maksmine

  (1) Taotlejaga, kellele vallavalitsus on otsustanud toetust anda ( edaspidi toetuse saaja), sõlmib vallavalitsus toetuse kasutamise lepingu (edaspidi leping), milles sätestatakse:
  1) toetuse suurus;
  2) toetuse väljamaksmise tähtaeg ja tingimused;
  3) toetuse kasutamise tingimused, sihtotstarve ja kasutamise tähtaeg;
  4) toetuse kasutamise aruande esitamise tähaaeg ja kord;
  5) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  6) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  7) muud olulised tingimused.

  (2) Taotlejal on õigus leping sõlmida 30 päeva jooksul arvates talle lepingu esitamisest. Kui taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut 30 päeva jooksul või kui pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab taotleja lepingu sõlmimise õiguse, jäetakse toetus välja maksmata ja taotluse menetlus lõpetatakse haldusaktiga.

  (3) Toetus makstakse välja lepingu alusel.

§ 10.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja esitab vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande koos kulu- ja maksedokumentide koopiatega 30 päeva jooksul pärast toetatava tegevuse elluviimise tähtaega lepingus sätestatud korras. Aruande vorm avalikustatakse veebilehel.

  (2) Kui aruandes on nõutud andmed jäetud esitamata, nendes on muid puudusi või on vaja esitada lisadokumente või selgitusi, määrab menetleja puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, selgitades, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda.

§ 11.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse kasutamise tingimuste täitmise üle teostab menetleja.

  (2) Järelevalve käigus kontrollitakse eelkõige toetuse kasutamise sihipärasust ning käesolevas määruses sätestatud kohustustest kinnipidamist.

  (3) Toetuse saajalt võib toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda ning lepingu ühepoolselt lõpetada kui järelevalve käigus või muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) asjaolu, mille korral toetust ei oleks antud või toetus oleks antud teises summas;
  2) taotlemisel või toetuse kasutamise kohta on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
  3) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  4) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta;
  5) toetuse saaja ei ole täitnud käesolevas määruses nimetatud kohustusi;
  6) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus.

  (2) Põlva Vallavolikogu 9. detsembri 2015. a määrus nr 1-33 "Põlva valla külade arengutoetuse andmise kord" tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Lennart Liba
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json