Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Põlva valla aleviku- ja külavanema statuut

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2018, 9

Põlva valla aleviku- ja külavanema statuut

Vastu võetud 15.11.2018 nr 54
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 58 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Põlva valla aleviku- ja külavanema statuut (edaspidi statuut) reguleerib Põlva valla aleviku-, külaosavanema ja külavanema (edaspidi külavanem) valimise korda, kandidaadile esitatavaid nõudeid, külavanema õigusi ja ülesandeid, volituste kestust ning külavanema ametimärgi andmist ja kandmist.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Külavanem on aleviku, külaosa või ühe või mitme küla elanike (edaspidi elanik) ühiste huvide esindaja ning Põlva valla koostööpartner, kes juhindub oma tegevuses aleviku või küla elanike enamuse seisukohtadest, küla või aleviku arengukavast, Põlva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja Põlva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) õigusaktidest ning Eesti Vabariigi seadustest. Olukordades, kus tegevus ei ole määratletud õigusaktidega, tegutseb külavanem headest tavadest lähtudes. Külavanem on küla ühendaja, hoidja ja edendaja, kes koordineerib ja aitab korraldada küla ühistegevusi ning ellu viia küla ühisprojekte. Külavanem on riigi ja kohaliku omavalitsuse ametlikult tunnustatud kontaktisik külas.

  (2) Elanik käesoleva statuudi mõistes on vähemalt 16-aastane isik, kes elab vastavas alevikus või külas või omab vastavas alevikus või külas kinnisvara. Elukoha määramise aluseks on rahvastikuregister ning kinnisvara määramise aluseks on kinnistusraamat.

  (3) Alevik või küla võib kasutada oma sümboolikat, kui elanikud üldkoosolekul nii otsustavad.

§ 3.   Külavanema volituste kestus

  Külavanem valitakse kuni viieks aastaks.

§ 4.   Külavanema kandidaadile esitatavad nõuded

  (1) Külavanemaks võib valida isiku, kes on valimise hetkel vähemalt 18-aastane.

  (2) Külavanema kandidaadiks saab esitada elaniku, kes elab alaliselt alevikus või külas või omab alevikus või külas kinnisvara ja kes on andnud nõusoleku külavanemaks kandideerida. Nõusolek võib olla suuline, kui kandidaat osaleb külavanema valimise üldkoosolekul, või kirjalik, kui kandidaadil ei ole võimalik külavanema valimise üldkoosolekul osaleda.

§ 5.   Külavanema valimine

  (1) Külavanema valivad ja kutsuvad tagasi elanikud aleviku või küla(de) üldkoosolekul (edaspidi üldkoosolek).

  (2) Külale valitakse üks külavanem. Elanike otsusel võib alevike või ühist piiri omavate küladele valida ühise külavanema või küla osale külaosavanema.

  (3) Teade üldkoosoleku toimumise koha, aja ja päevakorra kohta avaldatakse vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumise päeva Põlva Vallavalitsuse infolehes Põlva Teataja ja Põlva valla veebilehel. Teate edastamiseks kasutatakse ka teisi kommunikatsioonivahendeid (sotsiaalmeedia, küla teadetetahvel, e-post jt).

  (4) Külavanemat valiva küla üldkoosoleku kokkukutsumise saavad algatada vähemalt 5% elanikest kuid mitte vähem kui seitse elanikku.

  (5) Vallavalitsuse esindajal on õigus üldkoosolekul osaleda.

  (6) Üldkoosoleku kokkukutsujad tagavad üldkoosoleku käigu ja otsuste protokollimise ning üldkoosolekul osalejate registreerimise. Üldkoosolekul otsustatakse hääletamise viis. Üldkoosolekul valitakse üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Üldkoosoleku juhataja juhib üldkoosolekut ja viib läbi hääletamise.

  (7) Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui koosoleku koht, aeg ja päevakord on käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud viisil teatavaks tehtud ning üldkoosolekul osaleb vähemalt 10% elanikest kuid mitte vähem kui seitse elanikku.

  (8) Külavanema kandidaadi võib üles seada iga elanik.

  (9) Külavanem valitakse avalikul või salajasel hääletusel. Salajane hääletamine viiakse läbi, kui selleks avaldab soovi vähemalt kaks elanikku. Avalikul hääletamisel avaldatakse kandidaadile toetust käetõstmisega. Avalikul hääletamisel loeb hääled kokku üldkoosoleku juhataja ning teatab tulemuse koheselt. Salajane hääletamine viiakse läbi hääletussedelite abil. Salajase hääletamise korraldamiseks valitakse vähemalt kolmeliikmeline komisjon.

  (10) Igal üldkoosolekul osaleval elanikul on valimisel üks hääl. Hääletamine on isiklik, hääle edasivolitusõiguseta.

  (11) Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab enam kui pool üldkoosolekul osalevatest elanikest. Kui esimeses hääletusvoorus ükski kandidaat osalejate poolthäälteenamust ei saavuta, korraldatakse teine hääletusvoor, milles jäävad kandideerima kaks esimeses hääletusvoorus enim hääli saanud kandidaati.

  (12) Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll. Protokolli allkirjastavad üldkoosoleku juhataja ja protokollija, protokollile lisatakse üldkoosolekul osalenud elanike registreerimisleht. Üldkoosoleku juhataja esitab protokolli koos registreerimislehega vallavalitsusele kümne tööpäeva jooksul arvates üldkoosoleku toimumise päevast.

  (13) Statuudis reguleerimata valimistoimingute üle otsustab üldkoosolek.

§ 6.   Külavanema volituste lõppemine

  (1) Külavanema volitused lõpevad volituste perioodi lõppemisega, tagasi astumise või tagasi kutsumisega.

  (2) Külavanem võib ise igal ajal ametist tagasi astuda, kutsudes kokku üldkoosoleku. Kirjalik tagasiastumisavaldus esitatakse üldkoosolekule ja sellest teavitatakse vallavalitsust.

  (3) Üldkoosolek võib külavanema igal ajal tagasi kutsuda. Üldkoosolek külavanema tagasikutsumiseks kutsutakse kokku käesoleva määruse §-s 5 sätestatud reegleid järgides.

  (4) Külavanema tagasiastumisel loetakse tema volitused lõppenuks tagasiastumisavalduse esitamisest. Külavanema tagasikutsumisel loetakse tema volitused lõppenuks üldkoosolekul tagasikutsumise otsuse tegemisest. Muudel juhtudel lõpevad volitused faktilise sündmuse saabumisel.

§ 7.   Külavanema ametimärk

  (1) Ametikohuste täitmisel kannab külavanem ametimärki.

  (2) Ametimärgi annab üle vallavanem.

  (3) Volituste lõppemisel tagastatakse ametimärk vallavanemale, kui külavanem on ametikohustusi täitnud vähem kui kuus aastat.

§ 8.   Külavanema õigused

  Külavanemal on õigus:
  1) esindada küla;
  2) algatada arutelusid ning kutsuda kokku ja juhatada üldkoosolekuid ühiste seisukohtade kujundamiseks ja otsuste vastuvõtmiseks;
  3) olla kaasatud ja esindada elanikke külaelu korralduslikes küsimustes vallavolikogus ja -valitsuses ning oma volituste piires ametiasutustes;
  4) osaleda kutsutuna vallavalitsuse istungitel, komisjonide koosolekutel ja nõupidamistel, kus arutatakse ja otsustatakse aleviku või küla eluolu ja arengut puudutavaid küsimusi;
  5) osaleda aleviku või küla esindajana vallavolikogu istungitel sõnaõigusega;
  6) teha vallavolikogule ja -valitsusele ettepanekuid elanike huve puudutavate küsimuste arutamiseks ning probleemide lahendamiseks;
  7) taotleda aleviku või küla nimel rahalisi vahendeid valla eelarvest ja muudest allikatest, lähtudes üldkoosolekul vastuvõetud otsustest ning arengukavast;
  8) saada vallavalitsuselt oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet;
  9) korraldada aleviku või küla arengukava koostamist ja elluviimist.

§ 9.   Külavanema ülesanded

  Külavanema ülesandeks on:
  1) juhinduda oma tegevuses elanike ühistest seisukohtadest, küla või aleviku arengukavast, vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktidest ning Eesti Vabariigi seadustest;
  2) korraldada infovahetust vallavolikogu, -valitsuse, teiste institutsioonide ja elanike vahel;
  3) teavitada vallavolikogu või -valitsust aleviku või küla sotsiaalsetest probleemidest;
  4) teha koostööd mittetulundusühingute, seltside ja seltsingutega oma tegevuse paremaks koordineerimiseks ja külaelu tulemuslikumaks arendamiseks;
  5) vajadusel korraldada aleviku või küla arengukava arutelusid;
  6) näidata üles aktiivsust alevikus või külas ühistegevuse organiseerimisel, toetades elanike omaalgatusvõimet ja ärgitades elanikke koostööle;
  7) aidata organiseerida õnnetusjuhtumite ja eriolukordade lahendamist;
  8) tagada üldkoosolekuid ja külavanema ametitegevust puudutava dokumentatsiooni säilimine;
  9) esitada elanikele vähemalt ühel korral aastas üldkoosolekul suuline aruanne oma tegevuse kohta;
  10) jälgida keskkonna säästlikku kasutamist ning vajadusel sekkuda pöördumisega asjaomaste asutuste ja organisatsioonide poole;
  11) ametiaja lõppemisel ja tagasiastumisel kutsuda kokku üldkoosolek uue külavanema valimiseks.

§ 10.   Vallavalitsuse ülesanded

  Vallavalitsus:
  1) tagab külavanemale tema tegevuseks vajalikud andmed, info, dokumendid, õigusaktid ja muu teabe, välja arvatud teabe, mille avaldamine on seadusega keelatud;
  2) informeerib külavanemat küla puudutavatest menetlus- ja otsustusprotsessidest, teavitades külavanemat õigeaegselt istungite ja koosolekute toimumise aegadest ning päevakorras olevatest küsimustest;
  3) määrab struktuuris ametniku kogukonnaküsimustega tegelemiseks.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Põlva Vallavolikogu 26. mai 2005. a määrus nr 86 "Külavanema statuudi kinnitamine" tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Lennart Liba
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json