Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Järvamaa Keskraamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2018, 22

Järvamaa Keskraamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 15.11.2018 nr 63

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Järvamaa Keskraamatukogu kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Järvamaa Keskraamatukogu, sealhulgas tema haruraamatukogude (Tarbja raamatukogu, Sargvere raamatukogu, Roosna-Alliku raamatukogu, Viisu raamatukogu ja Tarbja raamatukogu Anna teeninduspunkt) (edaspidi raamatukogu) teeninduse korralduse, lugejate õigused ja kohustused ning raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta või tasu eest võõrandamise nõuded.

§ 2.   Raamatukogu teenused

  (1) Raamatukogu põhiteenused on kogu kohapeal kasutamine, koju laenutamine ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine, teatme- ja teabeteenindus. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (2) Raamatukogu eriteenused on tasulised. Eriteenuste loetelu ja nende hinnakirja kehtestab Paide Linnavalitsus täitevorganina (edaspidi linnavalitsus).

  (3) Raamatukogus saab kasutada lugejaarvutit.

§ 3.   Lugejaks registreerimine

  (1) Raamatukogu lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel. Raamatukogu andmebaasi kantakse lugeja kohta järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) elukoht;
  4) kontaktaadress(id);
  5) telefoninumber;
  6) elektronposti aadress;
  7) lugejarühm;
  8) õppeasutus.

  (2) Lugejaks registreerimisel täidab lugeja vormikohase registreerimiskaardi, milles ta kinnitab, et on tutvunud raamatukogu kasutamise eeskirjaga ja kohustub seda täitma.

  (3) Õpilasi registreeritakse lugejaks õpilaspileti alusel.

  (4) Alaealist esindab lugeja õiguste ning kohustuste täitmisel tema seaduslik esindaja.

  (5) Lugejaks registreerinule kehtib lugemisõigust tõendava dokumendina ID-kaart või elektrooniline lugejapilet (tasuline). Lugejapiletit on keelatud anda teistele isikutele.

  (6) Lugejate andmebaas on raamatukogusiseseks kasutamiseks. Lugejate andmeid töödeldakse vastavuses kehtivate õigusaktidega.

  (7) Registreerimisel saab lugeja salasõna raamatukogu elektroonilisse kataloogi (edaspidi RIKSWEB) sisselogimiseks.

  (8) RIKSWEB võimaldab lugejal:
  1) sirvida enda aktiivseid ja eelmisi laenutusi;
  2) sirvida ja kustutada reserveeringuid;
  3) pikendada teavikute laenutusi;
  4) sirvida viiviseid ja muid talle määratud makseid;
  5) sirvida talle tehtud märkusi;
  6) vahetada salasõna.

§ 4.   Teavikute laenutamine, pikendamine ja tagatised

  (1) Teavikuid laenutatakse nii kohapeal kui kodus kasutamiseks. Koju on õigus teavikuid laenutada registreeritud lugejatel. Teavikute laenutamisel esitab lugeja lugejapileti või ID-kaardi.

  (2) Teavikute kohapeal kasutamiseks ei ole lugejaks registreerimine nõutav.

  (3) Teavikuid laenutatakse koju üldjuhul 14 päevaks. Suurema nõudlusega või erilise väärtusega teavikutele on raamatukogul õigus seada lühemaid laenutusaegu.

  (4) Lugemissaalis olevaid teavikuid koju ei laenutata.

  (5) Koju ei laenutata üldjuhul:
  1) raamatukogule olulise väärtusega raamatuid, teatmeteoseid ja käsikirju;
  2) ajakirju;
  3) ajalehti.

  (6) Vajalikest materjalidest võib teha koopiaid. Autoriõigustega kaitstavaid teoseid on lubatud reprodutseerida ainult isiklikeks vajadusteks. Raamatukogul on õigus keelduda koopia valmistamisest juhul, kui kopeerimine kahjustab teavikut.

  (7) Koopiaid on võimalik teha raamatukogu lahtioleku aegadel. Mahukamad kopeerimistööd (üle 50 lk) tehakse lugejaga kokkulepitud ajaks.

  (8) Sisult või hinnalt väärtuslike teavikute koju laenutamise eest võib raamatukogu võtta tagatist 50% raamatu hinnast. Raamatu tagastamisel tagatisraha tagastatakse.

  (9) Lugejal on võimalus koju laenutatud teavikute tagastamistähtaega pikendada (sh telefoni või e-posti teel) maksimaalselt neli korda, kui teaviku saamiseks ei ole teised lugejad soovi avaldanud.

  (10) Raamatukogus puuduvaid teavikuid tellitakse teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul.

  (11) Kui raamatukogu on suletud, saab raamatuid tagastada ka raamatukogude välisuste kõrval asuvatesse raamatute tagastamiskastidesse.

§ 5.   Lugeja õigused ning arvuti kasutaja kohustused

  (1) Lugejal on õigus:
  1) kasutada raamatukogu teenuseid, välja arvatud eeskirja § 6 lõigetes 2 ja 6 nimetatud juhtudel;
  2) soovi korral registreerida ennast teavikute laenutusjärjekorda. Järjekorra lugejani jõudmisest teavitatakse lugejat e-posti või telefoni teel, tellitud teavikuid hoitakse lugejale kolm päeva;
  3) saada raamatukoguhoidjalt teavet ja abi andmebaaside kasutamisel, teemaotsingul, fakti- ja bibliograafiliste andmete leidmisel ja täpsustamisel;
  4) teha suuliselt või kirjalikult infopäringuid ja saada sobivas vormis vastuseid;
  5) kasutada lugejaarvutit;
  6) teha ettepanekuid raamatukoguteeninduse parema korralduse kohta.

  (2) Arvuti kasutaja on kohustatud:
  1) esitama iga kord isikut tõestava dokumendi või raamatukogukaardi;
  2) teatama raamatukogu töötajale tõrgetest arvuti või programmi töötamisel;
  3) enne tasuliste lisateenuste kasutamist informeerima raamatukogu töötajat;
  4) kasutusaja lõppedes sulgema kõik enda poolt käivitatud programmid ja kustutama enda poolt loodud failid;
  5) hüvitama enda poolt tahtlikult tekitatud materiaalse kahju.

  (3) Arvuti kasutajal on keelatud:
  1) teha muudatusi arvuti seadistuses;
  2) salvestada andmeid arvuti kõvakettale ja installeerida programme;
  3) külastada tasulisi interneti lehekülgi ja täiskasvanute lehekülgi;
  4) arvutit taaskäivitada ja välja lülitada.

§ 6.   Lugeja kohustused ja vastutus

  (1) Lugejal on kohustus:
  1) tutvuda raamatukogu kasutamise eeskirjaga;
  2) teavitada raamatukogu lugejapileti kaotamisest;
  3) teavitada raamatukogu andmebaasi kantud oma andmete muutumisest ja esitama uued andmed;
  4) tagastada teavikud laenutustähtaja jooksul.

  (2) Teaviku rikkumise ja tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama samaväärsega või tasuma teaviku hinna kuni kümnekordses ulatuses. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute koju laenutamise õigus ära kuni üheks aastaks.

  (3) Alla 18-aastase isiku poolt tagastamata või rikutud teavikute eest vastutavad vanemad.

  (4) Tähtajaks teaviku tagastamata jätmise eest võib võtta tasu viivitatud aja eest. Viivise suuruse kinnitab linnavalitsus korraldusega.

  (5) Raamatukogul on õigus korraldada viivisevabasid päevi.

  (6) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 4 nimetatud summade tasumiseks. Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb linnavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega. Ettekirjutus tehakse lugejale teatavaks posti teel lugeja poolt antud elukoha aadressi(de)l. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on Paide Linnavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

  (7) Lugejate suhtes, kelle vastu on algatatud käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud korras menetlus, kehtib laenutuskeeld kuni menetluse lõpuni.

§ 7.   Raamatukogu sisekord

  (1) Lugejal on keelatud raamatukogu ruumides rikkuda avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu, solvata oma käitumisega teisi inimesi.

  (2) Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest.

  (3) Raamatukogu vara valvamiseks on paigaldatud Järvamaa Keskraamatukogus turvakaamerad.

  (4) Joobe- ja narkotunnustega lugejaid ei teenindata.

  (5) Kogude korrastamiseks on raamatukogu suletud iga kuu (v.a. juuni, juuli, august) viimasel reedel.

§ 8.   Teavikute tasuta võõrandamine ja müük

  (1) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta või tasu eest võõrandada.

  (2) Teavikute tasuta võõrandamiseks eraldatud teavikute kohta koostatakse kustutusakt vastavalt rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile.

  (3) Tasu eest võõrandamiseks pakutavate teavikute hind määratakse raamatukogus arvestades teaviku kulumist, väljanägemist ja muid tegureid.

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Paide Linnavolikogu 18.12.2008 määrus nr 25 „Järvamaa Keskraamatukogu kasutamise eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Roosna-Alliku Vallavolikogu 25.10.2007 määrus nr 24 „Roosna-Alliku Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Roosna-Alliku Vallavolikogu 25.10.2007 määrus nr 25 „Viisu Raamatukogu kasutamise eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Paide Vallavolikogu 25.09.2014 määrus nr 23 „Raamatukogude kasutamise eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Paide Linnavolikogu 21.06.2007 määrus nr 25 „Järvamaa Keskraamatukogu teavikute tasuta üleandmise ja müügi kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json