HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Võru Järve Kooli arengukava 2019-2024

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2021, 13

Võru Järve Kooli arengukava 2019-2024

Vastu võetud 21.11.2018 nr 4
RT IV, 28.11.2018, 26
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.06.2021RT IV, 18.06.2021, 401.07.2021

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 30 lg 1 p 2, Võru Linnavolikogu 8. veebruari 2012 määruse nr 1 "Võru linna põhimäärus" § 58 lg 2 ja Võru Linnavalitsuse 30. märtsi 2016 määruse nr 3 "Arengukava koostamise menetlemise kord" § 6 lg 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Võru Järve Kooli arengukava koostamisel on lähtutud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldusest, riikliku õppekava eesmärkidest, Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna suunistest ning Võru linna arengukavast 2017-2035. Arengukava eesmärkide ja põhisuundade määratlemisel on arvestatud Võrumaa arendusstrateegia 2035+ dokumendi tööversiooni. Arengukavas on määratud kooli visioon, missioon ning arengu eesmärgid ja põhisuunad, et tagada kooli tulemuslik toimimine ja jätkusuutlik areng. Arengukava on aluseks kooli iga-aastase üldtööplaani koostamisel ja eelarve planeerimisel.

  (2) Arengukava on koostatud koostöös koolitöötajatega ja kooskõlastatud Võru Järve Kooli hoolekoguga.

§ 2.   Missioon

  Võru Järve Kool on õpilase arengut, võimetekohast õppimist ja sotsiaalseid oskusi toetav mitmekülgsete võimalustega eritoe keskus.

§ 3.   Visioon

  (1) Võru Järve Kool on eritoe keskus, mis hõlmab endas:
  1) eritoe kooli, mis on päevase õppevormiga lihtsustatut õpet, toimetuleku- ja hooldusõpet andev kaasaegse õpi- ning töökeskkonnaga põhikool;
[RT IV, 18.06.2021, 4 - jõust. 01.07.2021]
  2) koolieelsete laste erirühma;
  3) lapsehoiuteenust eritoe õpilastele (k.a tavakooli eritoe õpilastele) õppetööst vabal ajal.

  (2) Koostöös Rajaleidjaga kompetentsikeskusega toimub esimese tasandi tugiteenuste osutamine haridusasutustes ja MTÜ Toetuskeskus Meielaga rehabilitatsiooniteenuste osutamine.

§ 4.   Põhiväärtused

  Võru Järve Kooli põhiväärtused on:
  1) sallivus, tolerantsus – iga indiviidi eripäradega arvestamine;
  2) paindlikkus – eritoe ja erinevate teenuste rakendamine ning kättesaadavuse tagamine kaasaegses õpi- ja töökeskkonnas, õpilaste individuaalsuse arvestamine, perede toetamine;
  3) meeskondlikkus, usaldusväärsus;
  4) partnerlus, koostöö – teeme koostööd haridus-, meditsiini- ja sotsiaalvaldkonna asutustega, oleme avatud kogukonnale, Eesti ja rahvusvahelistele koostööpartneritele.

§ 5.   Kooli arengu põhisuunad ja eesmärgid

  Missiooni ja visiooni teostamiseks on seatud järgmised eesmärgid:
  1) erivajadustega koolieelsete laste arengu toetamine ning ettevalmistamine kooliks;
  2) õppimist toetavate tingimuste loomine, õpikeskkonna kaasajastamine ja kohandamine erivajadustest lähtuvalt – eritoe õppe tagamine, täiendavate õppeaastate ja lisaõppe võimaldamine, teraapiate (kunsti-, muusika- ja füsioteraapia) kaudu arendamine, õpilaste ettevalmistamine üleminekuks toetatud ellu;
  3) koostöö Rajaleidja kompetentsikeskusega – koostööline juhtimine, regulaarsed juhtmeeskonna kohtumised, valdkonna strateegiline planeerimine ja I tasandi tugiteenuste osutamine;
  4) võrgustikutöös osalemine – koostöö lastevanemate, kohaliku omavalitsuse ametnike, haridus-, meditsiini- ja sotsiaalvaldkonna asutustega;
  5) lähivõrgustiku toetamine – lapsehoid, nõustamine, koolituste korraldamine;
  6) pedagoogilise personali pidev erialane enesetäiendamine, sh koostöö teiste haridusasutustega Eestis ja välismaal;
  7) õpetajate järelkasv – koostöö kõrgkoolidega, praktikabaasiks olemine.

§ 6.   Arengukava rakendamine ja eesmärkide hindamine

  Arengukava põhieesmärkide saavutamiseks püstitatakse kooli üldtööplaanis igaks õppeaastaks alaeesmärgid, milles määratletakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava. Arengukava eesmärkide ja põhisuundade realiseerumise hindamiseks kasutatakse sisehindamise analüüsi.

§ 7.   Arengukava muutmine ja kinnitamine

  (1) Arengukava kinnitatakse ja muudetakse Võru Linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (2) Arengukava elluviimise tulemusi analüüsitakse vähemalt kord aastas. Analüüsi tulemused arutatakse läbi õppenõukogus ning vajadusel tehakse ettepanekud arengukava muutmiseks.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json