Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Räpina valla preemiate andmise kord

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2018, 40

Räpina valla preemiate andmise kord

Vastu võetud 21.11.2018 nr 34

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolevas määruses sätestatakse Räpina valla preemiate kategooriad ja tingimused ning preemiate andmise menetlusnormid.

§ 2.  Preemiate andmise tihedus

  Preemiaid antakse välja kord aastas valla pidulikul üritusel, mis üldjuhul toimub jaanuarikuus, eelnenud aastal silma paistnud isikutele ja kollektiividele.

§ 3.  Kandidaatide esitamine

 (1) Kandidaatide esitamise tähtaeg on 15. detsember.

 (2) Ettepanek preemia kandidaatide kohta esitatakse kirjalikult, kusjuures ettepaneku lahutamatuks osaks on kandidaadi kontaktandmed (postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber) ning lühike selgitus, miks kandidaat preemiat väärib.

 (3) Ettepanekud kandidaatide tunnustamiseks esitatakse digitaalselt allkirjastatuna Räpina valla e-posti aadressil vald@rapina.ee või Räpina Vallavalitsusse aadressil Kooli 1, Räpina 64504.

2. peatükk HINDAMISKOMISJON 

§ 4.  Hindamiskomisjoni moodustamine ja töökorraldus

 (1) Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitab vallavalitsus korraldusega.

 (2) Hindamiskomisjon on üheteistkümneliikmeline ning selle koosseis on järgmine: neli volikogu esindajat, üks vallavalitsuse esindaja, üks ettevõtjate esindaja, kolm kodanikualgatuse esindajat, SA Räpina Kultuurkapital nõukogu esimees ning haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja.

 (3) Hindamiskomisjon valib enda seast esimehe.

 (4) Hindamiskomisjoni tööd koordineerib Räpina valla kultuurispetsialist.

 (5) Juhul, kui hindamisprotsessis ei osale kõik hindamiskomisjoni liikmed ning hääled jagunevad võrdselt mitme kandidaadi vahel, saab otsustavaks hindamiskomisjoni esimehe hääl.

§ 5.  Hindamiskomisjoni ülesanded

 (1) Hindamiskomisjon valib esitatud kandidaatide seast preemiate laureaadid.

 (2) Hindamiskomisjon selgitab preemia laureaadi hääletusega. Igal komisjoni liikmel on üks hääl. Preemia saab kandidaat, kelle poolt hääletas vähemalt viis komisjoni liiget.

 (3) Hindamiskomisjoni otsus fikseeritakse hindamiskomisjoni koosoleku protokollis.

 (4) Hindamiskomisjon võib jätta preemia välja andmata, kui pole tähtaegselt esitatud käesolevas määruses sätestatud tingimustele vastavat kandidaati.

3. peatükk PREEMIATE KATEGOORIAD JA KANDIDAADIKS ESITAMISE TINGIMUSED 

§ 6.  Ettevõtja preemia

 (1) Räpina valla ettevõtja preemia antakse väljapaistva tegevuse eest ettevõtluse edendamisel. Preemia antakse Räpina vallas tegutsevale füüsilisest isikust ettevõtjale või vallas registreeritud või tegutsevale ettevõttele.

 (2) Preemia kandidaadiks esitatav isik või ettevõte peab vastama järgmistele tingimustele:
 1) ettevõte on tegutsenud vähemalt kaks aastat;
 2) ettevõttel ei ole maksuvõlgasid;
 3) ettevõttes on vähemalt kaks alalist töötajat.

 (3) Ettevõtja preemiaks on 300 eurot ning nimeline mälestusese.

§ 7.  Kodanikualgatuse preemia

 (1) Räpina valla kodanikualgatuse preemia antakse väljapaistva kohalikku elu edendava kodanikualgatusliku tegevuse eest Räpina vallas tegutsevale isikule, seltsingule või mittetulundusühingule.

 (2) Preemia kandidaadiks esitatav isik, seltsing või mittetulundusühing on preemiale kandideerimise aastal saatnud korda vähemalt ühe laialdast tähelepanu pälvinud ürituse või kodanikuaktsiooni.

 (3) Kodanikualgatuse preemiaks on 300 eurot ja nimeline mälestusese.

§ 8.  Haridus- ja noorsootöö preemia

 (1) Räpina valla haridus- ja noorsootöö preemia antakse väljapaistva tegevuse eest Räpina valla hariduse ja/või noorsootöö valdkonna edendamisel.

 (2) Antakse välja kolm preemiat:
 1) noore preemia (kuni 26-aastasele isikule);
 2) täiskasvanu preemia;
 3) kollektiivi preemia.

 (3) Preemia kandidaadiks esitatav noor, täiskasvanu või kollektiiv on preemiale kandideerimise aastal paistnud silma oma aktiivse tegevuse või saavutustega hariduse ja/või noorsootöö valdkonnas.

 (4) Haridus- ja noorsootöö preemia noorele ja täiskasvanule on 150 eurot ja nimeline mälestusese, kollektiivile 300 eurot ja nimeline mälestusese.

§ 9.  Kultuuri- ja spordipreemia

 (1) Räpina valla kultuuri- ja spordipreemia antakse väljapaistva tegevuse eest Räpina valla kultuuri- või spordivaldkonna edendamisel.

 (2) Antakse välja kolm preemiat:
 1) noore preemia (kuni 26-aastastele isikutele);
 2) täiskasvanu preemia;
 3) kollektiivi preemia.

 (3) Preemia kandidaadiks esitatav noor, täiskasvanu või kollektiiv on preemiale kandideerimise aastal paistnud silma oma aktiivse tegevuse või saavutustega kultuuri- ja/või spordivaldkonnas.

 (4) Kultuuri- ja spordipreemia noorele ja täiskasvanule on 150 eurot ja nimeline mälestusese, kollektiivile 300 eurot ja nimeline mälestusese.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 10.  Määruse rakendamine

 (1) 2018. aastal määrab käesoleva määruse § 4 lõikes 2 nimetatud ettevõtjate esindaja SA Räpina Inkubatsioonikeskus ning kodanikualgatuse esindajad Räpina Vallavalitsus.

 (2) Alates 2019. aastast on hindamiskomisjoni ettevõtjate esindaja eelmise aasta ettevõtja preemia laureaat ning kodanikualgatuse esindajad eelmise aasta kodanikualgatuse preemia laureaat ning kaks vallavalitsuse määratud kodanikualgatuse esindajat. Juhul, kui eelneval aastal pole välja antud ettevõtja preemiat või kodanikualgatuse preemiat, määrab komisjoni nende valdkondade esindajad vastavalt SA Räpina Inkubatsioonikeskus ja Räpina Vallavalitsus.

 (3) Kõik preemiate andmisega kaasnevad maksud tasub vallavalitsus.

§ 11.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Veriora Vallavolikogu 29.04.2010 määrus nr 6 „Veriora valla preemiate statuudid”.

§ 12.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Teet Helm
volikogu esimees