Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Räpina valla tunnustuse avaldamise kord

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2018, 41

Räpina valla tunnustuse avaldamise kord

Vastu võetud 21.11.2018 nr 35

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 3 punkti 2 ja Räpina valla põhimääruse § 3 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala või ülesanne

  Käesolevas määruses sätestatakse Räpina valla kui omavalitsuse tunnustusavalduste vormid, tunnustusavalduste määramise ja välja andmise menetlusnormid ja tseremoonia erisused.

§ 2.  Tunnustuse avaldamise vormid

  Räpina vald avaldab tunnustust:
 1) Räpina valla aukodanikuks nimetamisega;
 2) Räpina valla kuldmärgi andmisega;
 3) Räpina valla hõbemärgi andmisega;
 4) Räpina valla aukirja andmisega;
 5) Räpina valla tänukirja andmisega.

2. peatükk RÄPINA VALLA AUKODANIKUKS NIMETAMINE 

§ 3.  Räpina valla aukodaniku mõiste ja tiitli andmise eesmärk

 (1) Räpina valla aukodanikuks nimetamine on Räpina valla kui omavalitsuse kõrgeim tunnustusavaldus.

 (2) Aukodaniku nimetus antakse Räpina valla poolse erilise austusavaldusena üksikisikule, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju majanduse-, kultuuri-, hariduse-, spordi-, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas on pikema perioodi vältel silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja kes on mõjutanud oluliselt valla arengut.

 (3) Aukodanikuks nimetatakse reeglina Räpina valla kodanikke, erandina võib aukodaniku nimetuse andmiseks esitada ka inimesi väljastpoolt valda, kellel on Räpina valla ees olulisi teeneid.

 (4) Aukodanikuks nimetatakse mitte tihedamini kui üks kord viie aasta jooksul.

§ 4.  Räpina valla aukodanikuks nimetamise menetlus

 (1) Aukodanikuks nimetamise algatab Räpina Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus), kuulutades välja aukodanikuks nimetamise koos kandidaatide esitamise tähtajaga Räpina valla ajalehes ja valla kodulehel.

 (2) Aukodanikuks nimetamise ettepanek esitatakse kirjalikult Räpina vallavanema nimele valla kantseleisse. Tähtajaväliselt saabunud ettepanekuid ei arvestata.

 (3) Aukodanikuks nimetamise ettepanekul on vähemalt viiekümne Räpina valla kodaniku toetus.

 (4) Aukodanikuks nimetamise ettepaneku lahutamatuks osaks on:
 1) kandidaadi eluloo kirjeldus;
 2) aukodanikuks nimetamise põhjendus;
 3) soovitus- ja/või toetuskirjad kandidaadi tegevusvaldkonda esindavatelt organisatsioonidelt ja ühendustelt;
 4) kandidaadi kirjalik nõusolek, v.a käesoleva § lõikes 6 nimetatud juhul;
 5) ettepaneku toetajate nimed, kontaktandmed ja allkirjad;
 6) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
 7) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.

 (5) Aukodanikuks nimetamise ettepanekuid menetleb vallavalitsus, vormistades nõuetekohaselt esitatud aukodanikuks nimetamise ettepanekud volikogu otsuse eelnõuna.

 (6) Aukodaniku nimetuse võib anda postuumselt.

 (7) Aukodanikuks nimetamise otsustab salajasel hääletusel Räpina Vallavolikogu.

§ 5.  Aukodanikuks nimetamise tseremoonia

 (1) Aukodanikuks nimetamise tseremoonia toimub Räpina valla aastapäeva või Eesti Vabariigi aastapäeva puhul. Erandjuhtudel võib aukodaniku nimetuse andmise tseremoonia toimuda ka muul ajal. Teade valla aukodaniku nimetuse määramise kohta avaldatakse valla ajalehes ja valla koduleheküljel.

 (2) Aukodanikule antakse valla aukodaniku tunnistus, millele kantakse aukodaniku nimetuse saaja ees- ja perekonnanimi, tunnistuse andmise kuupäev ja tunnistuse järjekorranumber.

 (3) Tunnistusele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem. Tunnistus kinnitatakse Räpina valla pitsatiga.

 (4) Tunnistusega kaasneb valla aukodaniku märk ja rahaline preemia summas 1 000 (üks tuhat) eurot.

 (5) Aukodaniku tiitli postuumse omistamise korral tiitliga rahalist preemiat ei kaasne.

 (6) Räpina valla aukodaniku tunnistuse, aukodaniku märgi ja rahalise preemia annavad üle vallavolikogu esimees ja vallavanem.

 (7) Aukodaniku nimi kantakse valla auraamatusse.

 (8) Arvestust aukodaniku nimetuse ja aukodaniku märgi andmise üle peab vallavalitsuse kantselei.

3. peatükk RÄPINA VALLA KULDMÄRGI ANDMINE 

§ 6.  Räpina valla kuldmärgi andmise eesmärk

  Räpina valla kuldmärk antakse füüsilisele isikule eesmärgiga avaldada tunnustust suure panuse andmise eest Räpina valla arengusse või märkimisväärsete teenete eest Räpina valla maine tõstmisel.

§ 7.  Räpina valla kuldmärgi andmise menetlus

 (1) Räpina valla kuldmärgi andmise võib algatada
 1) vallavalitsus omal initsiatiivil;
 2) vallavalitsus, tuginedes juriidilise või füüsilise isiku poolt esitatud ettepanekule.

 (2) Ettepanek Räpina valla kuldmärgi andmiseks esitatakse kirjalikult Räpina vallavanema nimele valla kantseleisse.

 (3) Räpina valla kuldmärgi andmise ettepaneku lahutamatuks osaks on:
 1) kandidaadi andmed (nimi, sünniaeg, elukoht, kontaktandmed);
 2) kuldmärgi andmise põhjendus;
 3) soovitus- ja/või toetuskirjad kandidaadi tegevusvaldkonda esindavatelt organisatsioonidelt ja ühendustelt;
 4) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
 5) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.

 (4) Räpina valla kuldmärgi andmise ettepanekuid menetleb vallavalitsus, vormistades nõuetekohaselt esitatud kuldmärgi andmise ettepanekud volikogu otsuse eelnõuna.

 (5) Räpina valla kuldmärgi andmise otsustab Räpina Vallavolikogu.

§ 8.  Räpina valla kuldmärgi andmise tseremoonia

 (1) Räpina valla kuldmärgi andmise tseremoonia toimub Räpina valla aastapäeval või mõnel muul valla pidulikul üritusel. Teade Räpina valla kuldmärgi andmise kohta avaldatakse valla ajalehes ja valla koduleheküljel.

 (2) Räpina valla kuldmärgi saajale antakse vastav tunnistus, millele kantakse kuldmärgi saaja ees- ja perekonnanimi, tunnistuse andmise kuupäev ja tunnistuse järjekorranumber.

 (3) Tunnistusele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem. Tunnistus kinnitatakse Räpina valla pitsatiga.

 (4) Räpina valla kuldmärgi annavad üle vallavolikogu esimees ja vallavanem.

 (5) Räpina valla kuldmärgi saaja nimi kantakse valla auraamatusse.

 (6) Arvestust Räpina valla kuldmärgi andmise üle peab vallavalitsuse kantselei.

4. peatükk RÄPINA VALLA HÕBEMÄRGI ANDMINE 

§ 9.  Räpina valla hõbemärgi andmise eesmärk

  Räpina valla hõbemärk antakse füüsilisele isikule eesmärgiga avaldada tunnustust kauaaegse tulemusliku töötamise eest volikogus, vallavalitsuses, valla hallatavas asutuses, valla asutatud mittetulundusühingus või sihtasutuses.

§ 10.  Räpina valla hõbemärgi andmise menetlus

 (1) Räpina valla hõbemärgi andmise ettepaneku võivad teha volikogu liikmed, vallavalitsus, valla hallatavad asutused, valla asutatud mittetulundusühingud ja sihtasutused.

 (2) Ettepanek Räpina valla hõbemärgi andmiseks esitatakse kirjalikult Räpina vallavanema nimele valla kantseleisse.

 (3) Räpina valla hõbemärgi andmise ettepaneku lahutamatuks osaks on:
 1) kandidaadi andmed (nimi, sünniaeg, elukoht, kontaktandmed);
 2) hõbemärgi andmise põhjendus;
 3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
 4) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.

 (4) Räpina valla hõbemärgi andmise ettepanekuid menetleb vallavalitsus, vormistades nõuetekohaselt esitatud hõbemärgi andmise ettepanekud volikogu otsuse eelnõuna.

 (5) Räpina valla hõbemärgi andmise otsustab Räpina Vallavolikogu.

§ 11.  Räpina valla hõbemärgi andmise tseremoonia

 (1) Räpina valla hõbemärgi andmise tseremoonia toimub Räpina valla aastapäeval või mõnel muul valla või vastava hallatava asutuse, mittetulundusühingu või sihtasutuse pidulikul üritusel. Teade Räpina valla hõbemärgi andmise kohta avaldatakse valla ajalehes ja Internetis valla koduleheküljel.

 (2) Räpina valla hõbemärgi saajale antakse vastav tunnistus, millele kantakse hõbemärgi saaja ees- ja perekonnanimi, tunnistuse andmise kuupäev ja tunnistuse järjekorranumber.

 (3) Tunnistusele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem. Tunnistus kinnitatakse Räpina valla pitsatiga.

 (4) Räpina valla hõbemärgi annavad üle vallavolikogu esimees ja vallavanem.

 (5) Räpina valla hõbemärgi saaja nimi kantakse valla auraamatusse.

 (6) Arvestust Räpina valla hõbemärgi andmise üle peab vallavalitsuse kantselei.

5. peatükk RÄPINA VALLA AUKIRJA ANDMINE 

§ 12.  Räpina valla aukirja andmise eesmärk

  Räpina valla aukiri on Räpina valla autasu, mis antakse Räpina valla tunnustusavaldusena füüsilisele või juriidilisele isikule, kes:
 1) on edukalt esindanud valda;
 2) kaaskodanike vara või elu päästmine;
 3) teened Räpina valla tutvustamisel;
 4) muudel juhtudel vastavalt vallavalitsuse otsusele.

§ 13.  Räpina valla aukirja andmise menetlus

 (1) Räpina valla aukirja andmine algatatakse vallavalitsuse initsiatiivil või valla hallatavate asutuste, Räpina vallas tegutsevate ettevõtete või registreeritud kodanikuühenduste ettepanekul.

 (2) Räpina valla aukirja andmise ettepanekus tuleb näidata:
 1) esitatud isiku nimi, elukoht ja kontaktandmed;
 2) aukirja andmise põhjendus;
 3) soovitav aukirja üleandmise aeg ja koht;
 4) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
 5) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.

 (3) Aukirja võib ühele isikule anda mitmel korral.

 (4) Räpina valla aukiri antakse välja vallavanema käskkirjaga, milles tuuakse ära aukirja saaja nimi ja andmise põhjendus.

§ 14.  Räpina valla aukirja andmise tseremoonia

 (1) Räpina valla aukirja andmise tseremoonia toimub valla pidulikul üritusel või aukirja saajaga seotud valla hallatava asutuse, ettevõtte või registreeritud kodanikuühenduse pidulikul sündmusel.

 (2) Räpina valla aukirja kindlateks kujunduselementideks on tekst „Räpina valla AUKIRI”, Räpina valla vapp, vallavanema ja/või volikogu esimehe nimi ning allkiri.

 (3) Üleandmisel asetatakse aukiri Räpina valla vapimärgiga kaante vahele või raamitakse.

 (4) Räpina valla aukirja annab üle vallavanem ja/või vallavolikogu esimees.

 (5) Arvestust valla tunnustusena välja antud aukirjade üle peab vallavalitsuse kantselei.

6. peatükk RÄPINA VALLA TÄNUKIRJA ANDMINE 

§ 15.  Räpina valla tänukirja andmise eesmärk

 (1) Räpina valla tänukiri on Räpina valla autasu, mis antakse füüsilisele või juriidilisele isikule vallapoolse tänuavaldusena.

 (2) Tänukirjaga avaldatakse Räpina valla poolset tänu:
 1) mistahes valdkonnas tegutsevatele inimestele, kes on oma töös saavutanud silmapaistvaid tulemusi või kes on kohusetundlikult täitnud oma tööülesandeid, saavutades kõrge kvalifikatsiooni ning autoriteedi oma ala spetsialistide hulgas või nende inimeste juubelitähtpäevade ja ametist lahkumise puhul;
 2) Räpina valla haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevatele aktivistidele,isetegevuslastele, sportlastele ja kolmandas sektoris tegutsevatele inimestele eduka esinemise eest võistlustel, konkurssidel, suurüritustel ning Räpina vallas suurürituste eduka korraldamise eest;
 3) ettevõtjatele valla hallatavate asutuste ning valla ürituste toetamise eest;
 4) teistele füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele mitmesuguse Räpina vallale kasu ja/või tunnustust toonud tegevuse eest.

§ 16.  Räpina valla tänukirja andmise menetlus

 (1) Räpina valla tänukirja andmine algatatakse vallavalitsuse initsiatiivil või hallatavate asutuste, vallas tegutsevate ettevõtete või kodanikuühenduste ettepanekul.

 (2) Ettepanekus tuleb näidata:
 1) esitatud isiku nimi, elukoht ja kontaktandmed;
 2) tänukirja andmise põhjendus;
 3) soovitav tänukirja üleandmise aeg ja koht;
 4) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
 5) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.

 (3) Tänukirja võib ühele isikule anda mitmel korral.

 (4) Räpina valla tänukiri antakse välja vallavanema käskkirjaga, milles tuuakse ära tänukirja saaja nimi ja andmise põhjendus.

§ 17.  Räpina valla tänukirja andmise tseremoonia

 (1) Räpina valla tänukirja andmise tseremoonia toimub valla pidulikul üritusel või tänukirja saajaga seotud vastava valla hallatava asutuse, ettevõtte või registreeritud kodanikuühenduse pidulikul sündmusel.

 (2) Räpina valla tänukirja kindlateks kujunduselementideks on tekst „Räpina valla TÄNUKIRI”, Räpina valla vapp, vallavanema ja/või volikogu esimehe nimi ning allkiri.

 (3) Üleandmisel asetatakse tänukiri Räpina valla vapimärgiga kaante vahele või raamitakse.

 (4) Räpina valla tänukirja annab üle vallavanem ja/või vallavolikogu esimees.

 (5) Arvestust valla tänuavaldusena välja antud aukirjade üle peab vallavalitsuse kantselei.

7. peatükk RÄPINA VALLA AURAAMAT 

§ 18.  Auraamatusse kandmine

 (1) Räpina valla auraamatusse kantakse Räpina valla aukodaniku tiitliga, Räpina valla kuld- ja hõbemärgiga tunnustatud isikud.

 (2) Auraamatusse kantakse austusavalduse liik, saaja nimi, teenete kirjeldus ja austusavalduse omistamise aeg. Austusavalduse kavaler annab võimalusel Räpina valla auraamatusse oma autogrammi.

 (3) Räpina valla auraamatusse kantakse Räpina vallavalitsust ja -volikogu külastanud erilise austuse ja lugupidamise pälvinud isikud.

 (4) Räpina valla auraamat asub alaliselt valla kantseleis ja selle kasutamist jälgib vallasekretär.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.  Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 21.04.2010 määrus nr 7 „Räpina valla tunnustuse avaldamise kord“.

 (2) Tunnistada kehtetuks Meeksi Vallavolikogu 21.05.2008 määrus nr 5 „Meeksi valla tänukirja andmise kord“.

§ 20.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Teet Helm
volikogu esimees