Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Valga valla külavanema statuut

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2019, 20

Valga valla külavanema statuut

Vastu võetud 22.11.2019 nr 93

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 58 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Valga valla külavanema kandidaadile esitatavaid nõudeid, valimise korda, õigusi ja kohustusi ning volituse kestuse perioodi.

§ 2.   Mõisted

  (1) Elanik - füüsiline isik, kelle elukoht või kinnisvara on asjaomases alevikus või külas (edaspidi küla). Elukoha määramise aluseks on rahvastikuregister ning kinnisvara määramise aluseks on kinnistusraamat.

  (2) Hääleõiguslik elanik - vähemalt 16-aastane elanik.

  (3) Külavanem on aleviku või külaelanike ühiste huvide esindaja, kes on valitud hääleõiguslike elanike poolt statuudi alusel ning juhindub oma tegevuses aleviku ja küla ühistest huvidest ja seisukohtadest. Külavanem (edaspidi vanem) on riigi ja Valga Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt tunnustatud kontaktisik alevikus ja külas.

§ 3.   Vanema kandidaadile esitatavad nõuded

  (1) Vanema kandidaat peab olema vähemalt 18-aastane elanik.

  (2) Vanema kandidaadiks saab esitada elaniku tema nõusolekul. Nõusolek võib olla suuline, kui kandidaat osaleb vanema valimise üldkoosolekul, või kirjalik, kui kandidaadil ei ole võimalik vanema valimiste üldkoosolekul osaleda.

§ 4.   Vanema valimine

  (1) Vanema valivad hääleõiguslikud elanikud küla üldkoosolekul hääletamise teel. Igal osaleval hääleõiguslikul elanikul on vanema valimisel üks hääl. Hääletamine on isiklik, hääle edasivolitusõiguseta.

  (2) Ühist piiri omavad külad võivad valida ühise vanema. Sellisel juhul peab valitav vanem olema piiri omavatest küladest ühe küla elanik.

  (3) Külas valitakse üks vanem ning külas ei ole korraga enam kui üks vanem.

  (4) Vanem valitakse kuni viieks aastaks.

  (5) Vanemat valiva üldkoosoleku kokkukutsumise saavad algatada vanem, külas registreeritud kohaliku elu edendamisega tegeleva mittetulundusühingu juhatus või vähemalt kolm hääleõiguslikku küla elanikku.

  (6) Teade vanema valimise üldkoosoleku toimumise koha ja aja kohta teatatakse ette vähemalt kaks nädalat. Teade avaldatakse vallavalitsuse veebilehel. Teate edastamiseks kasutatakse erinevaid kommunikatsioonivahendeid (isiklik suhtlemine, teadetetahvlid, e-post, veebilehed, sotsiaalmeedia ning teised infokanalid).

  (7) Üldkoosolekul valitakse koosoleku juhataja ja protokollija ning osalejad registreeritakse.

  (8) Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle 5% hääleõiguslikest elanikest, kuid mitte vähem kui kaheksa hääleõiguslikku elanikku.

  (9) Hääletamine on üldjuhul avalik. Salajast hääletamist rakendatakse siis, kui seda nõuab kasvõi üks hääleõiguslik elanik. Avalikul hääletamisel avaldatakse kandidaadile toetust käetõstmisega. Avalikul hääletamisel loeb hääled kokku üldkoosoleku juhataja ning teatab tulemuse koheselt. Salajane hääletamine viiakse läbi hääletussedelite abil. Salajase hääletamise korraldamiseks valitakse vähemalt kolmeliikmeline valimiskomisjon, kes viib hääletamise läbi ja koostab hääletamise tulemuste kohta protokolli.

  (10) Vanemaks valitakse kandidaat, kes kogub üle poole üldkoosolekul osalenud hääleõiguslike elanike häältest. Kui esimeses hääletusvoorus ükski kandidaat osalejate poolthäälte enamust ei saavuta, korraldatakse teine hääletusvoor, milles jäävad kandideerima kaks esimeses hääletusvoorus enim hääli saanud kandidaati.

  (11) Üldkoosolekul võib lisaks vanemale valida vanemale nõuandva ja abistava organi küla- või alevikukogu, mille üks liige on soovitavalt antud küla noorte esindaja.

  (12) Üldkoosoleku juhataja esitab vanema valimise kohta koostatud protokolli koos registreerimislehega vallavalitsusele teadmiseks kümne (10) tööpäeva jooksul üldkoosoleku toimumise päevast arvates.

§ 5.   Vanema õigused ja ülesanded

  (1) Vanemal on õigus:
  1) esindada küla või ühise piirkonna külasid;
  2) algatada külaelu probleemide lahendamiseks arutelusid ning kutsuda kokku ja juhatada küla üldkoosolekuid ühiste seisukohtade kujundamiseks ja otsuste vastuvõtmiseks;
  3) teha ettepanekuid küla huve puudutavate küsimuste arutamiseks vallavalitsuses, riigiasutustes või muudes institutsioonides, samuti vanemate ümarlaua kokkukutsumiseks;
  4) osaleda sõnaõigusega vallavolikogu istungil;
  5) korraldada küla arengukava arutelusid ja koostamist ning osaleda valla arengukava koostamisel;
  6) saada vallavalitsusest oma ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid, infot, dokumente, õigusakte ja muud teavet, välja arvatud teave, mille avaldamine on seadusega keelatud;
  7) juhtida elanike ning küla territooriumil viibivate füüsiliste ja juriidiliste isikute tähelepanu heakorda ja avalikku käitumist puudutavatele probleemidele;
  8) saada tagasivalituks uueks ametiajaks;
  9) astuda vanema kohalt tagasi.

  (2) Vanema ülesanneteks on:
  1) juhinduda oma tegevuses küla kokkulepetest ja vajadustest, küla arengukavast ning kohaliku omavalitsuse ja riigi õigusaktidest. Olukordades, millede lahendamine ei ole määratletud kehtivate õigusaktidega, lähtub vanem üldinimlikest põhimõtetest ja inimõigustest;
  2) tegutseda küla esindajana ja ametliku kontaktisikuna;
  3) korraldada infovahetust vallavolikogu, vallavalitsuse, teiste institutsioonide ja elanike vahel;
  4) teavitada vallavalitsust ja vallavolikogu küla sotsiaalsetest probleemidest;
  5) aidata kaasa õnnetusjuhtumite, eriolukordade ja kriisikollete lahendamisele;
  6) teha koostööd külas tegutsevate mittetulundusühendustega külaelu tulemuslikumaks arendamiseks ja elanike koostöö tugevdamiseks;
  7) kutsuda vähemalt üks kord aastas kokku küla üldkoosolek statuudis sätestatud
korras ja esitada elanikele aruanne oma tegevuse kohta vanemana;
  8) tagada vanema tegevusega seotud dokumentatsiooni säilimine;
  9) ametiaja lõppemisel ja tagasiastumisel kutsuda kokku küla üldkoosolek uue vanema valimiseks.

§ 6.   Vallavalitsuse ülesanded

  Vallavalitsus:
  1) peab valitud vanemate nimistut ja kontaktandmeid ning annab üle vanema ametimärgi;
  2) tagab vanemale tema tegevuseks vajalikud andmed, info, dokumendid, õigusaktid ja muu teabe, välja arvatud teabe, mille avaldamine on seadusega keelatud;
  3) nõustab vanemat ametikohustuste valdkonnas ning arengudokumentide koostamisel;
  4) kaasab vanema valla arengudokumentide koostamisse;
  5) avaldab külasid puudutava olulise informatsiooni valla ajalehes ja kodulehel ning edastab vanemale küla ja külaelanikke puudutavat teavet;
  6) abistab vanemat küla puudutava dokumentatsiooni säilitamisel;
  7) kutsub kokku vanema ettepanekul külade huve puudutavate küsimuste arutamiseks vanemate ümarlaua.

§ 7.   Vanema volituste kestuse periood

  (1) Vanema ametiaja pikkus on kuni viis aastat, mille täpne pikkus otsustatakse vanemat valival üldkoosolekul.

  (2) Vanema volitused lõpevad seoses:
  1) vanema ametiaja lõppemisega;
  2) vanema tagasiastumisega. Vanem võib igal ajal vanema ametist tagasi astuda, esitades kirjalikus vormis tagasiastumise avalduse üldkoosolekule;
  3) vanema tagasikutsumisega. Üldkoosolek võib vanema igal ajal tagasi kutsuda §-s 4 sätestatud reeglite järgi;
  4) süüteos süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega;
  5) Eesti rahvastikuregistri või kinnistusregistri andmete muutumisega selliselt, et vanem ei vasta enam statuudis sätestatud tingimustele.

  (3) Vanema tagasiastumisel ja tagasikutsumisel loetakse vanema volitused lõppenuks tagasiastumise avalduse esitamisest või tagasikutsumise otsuse tegemisest. Muudel juhtudel lõppevad volitused faktilise sündmuse saabumisel.

§ 8.   Vanema ametimärk

  (1) Ametikohuste täitmisel kannab vanem ametimärki.

  (2) Ametimärgi väljastab vallavalitsus üldkoosoleku otsuse alusel.

  (3) Vanema märki võib kanda üksnes isik, kellele vanema märk on antud.

  (4) Vanema märki võib kanda vanem ainult oma volituste kehtivuse ajal.

  (5) Vanema märgi saanud isiku ametist lahkumise korral märki ei tagastata.

§ 9.   Vanema ametitegevusega seotud kulude kompenseerimine

  Vallavalitsuse poolt vanemale antud konkreetsete ülesannete täitmisega kaasnevad kulud kompenseerib vallavalitsus eelneva kooskõlastuse alusel.

§ 10.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Riigi Teatajas.

Külliki Siilak
Esimees

/otsingu_soovitused.json