Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 44 „Reklaamimaks Tallinnas“ muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2023, 25

Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 44 „Reklaamimaks Tallinnas“ muutmine

Vastu võetud 16.11.2023 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2, § 22 lg 1 p 2 ja § 36 lg 1, maksukorralduse seaduse § 3 lg 3 ning kohalike maksude seaduse § 2 lg 1, § 5 p 5 ja § 10 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine 

  Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruses nr 44 „Reklaamimaks Tallinnas“ tehakse järgmised muudatused: 
  1) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) sotsiaalreklaami osas 100%;“;


  2) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) linna asutuse või linna osalusega äriühingu tellimusel või linna kaasrahastusega tehtava ehitustöö piirkonda jääva majandus- või kutsetegevuse koha reklaami osas 50% vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 21.“;


  3) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 nimetatud maksusoodustust on õigus taotleda linna asutuse või linna osalusega äriühingu tellimusel või linna kaasrahastusega tehtava ehitustöö piirkonda jääva majandus- või kutsetegevuse koha reklaami osas, kui ehitustööst tingituna toimub majandus- või kutsetegevuse kohta mõjutav tänava sulgemine või osaline sulgemine, mis kestab järjest vähemalt kuus kuud või vähemalt kuus kuud kokku ühe aasta jooksul. Maksusoodustust võib anda linna asutuse määratud tänava sulgemise või osalise sulgemise perioodiks ning kolmeks kuuks pärast tänava sulgemise või osalise sulgemise lõppemist. “;


  4) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Taotluse maksusoodustuse saamiseks esitab maksukohustuslane linnavalitsusele Tallinna Strateegiakeskuse (edaspidi keskus) kaudu. Taotlusele lisatakse reklaami näidis või kavand, reklaami eksponeerimise asukohtade nimekiri, eksponeerimise periood ja maksusoodustuse taotlemise põhjendatud selgitus. Maksusoodustust ei kohaldata tagasiulatuvalt.“;


  5) paragrahvi 4 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui puudub alus maksusoodustuse andmiseks vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 1 või kui reklaam on vastuolus reklaamiseaduse või muu õigusaktiga, tagastab keskus taotluse kümne tööpäeva jooksul.“;


  6) paragrahvi 10 lõike 1 punktid 4 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) linna ettevõtlusteenistuse kohalike maksude büroo juht;

5) linna ettevõtlusteenistuse kohalike maksude büroo peaspetsialist.“;


  7) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Määruse § 4 lõike 1 punktis 6 toodud maksusoodustust võib 2023. ja 2024. aastal anda kuni kolmeks kuuks taotlejale, kes vastas määruse § 4 lõikes 21 toodud tingimustele 2023. aasta jooksul.“;

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. detsembril 2023.

Maris Sild
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json