EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaamimaks Tallinnas

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2023, 33

Reklaamimaks Tallinnas

Vastu võetud 17.12.2009 nr 44
RT IV, 29.12.2020, 54
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.03.2013RT IV, 13.03.2013, 716.03.2013
13.06.2013RT IV, 26.06.2013, 1329.06.2013
10.12.2015RT IV, 18.12.2015, 1321.12.2015
19.04.2018RT IV, 27.04.2018, 801.01.2019
13.06.2019RT IV, 20.06.2019, 601.04.2020
17.12.2020RT IV, 29.12.2020, 4301.01.2021
16.11.2023RT IV, 28.11.2023, 2501.12.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2, § 22 lg 1 p 2 ja § 36 lg 1, maksukorralduse seaduse § 3 lg 3, kohalike maksude seaduse § 2 lg 1, § 5 p 5 ja § 10 ning reklaamiseaduse § 2 lg 1 p 3 ja lg 2 ning § 30 lg 2 p 4
[RT IV, 18.12.2015, 13 - jõust. 21.12.2015]

§ 1.  Mõisted

  (1) Käesolevas määruses (edaspidi määrus) kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) reklaam – teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil;
  2) reklaamimaks (edaspidi maks) – Tallinna linna avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamiseks määruses sätestatud korras maksukohustuslase poolt maksuobjekti osas, suuruses ja tähtaegadel ilma otsese vastutasuta tasumisele kuuluv kohalik maks;
  3) maksuobjekt – reklaam, mida eksponeeritakse Tallinna linna haldusterritooriumil füüsilise või juriidilise isiku poolt;
  4) maksukohustuslane - välireklaamikandja otsene valdaja või ühistranspordiloa või taksoveoloa omaja;
(Tvk m 17.11.2011 nr 36 - jõust. 01.01.2012)
  5)
[Kehtetu - RT IV, 26.06.2013, 13 - jõust. 29.06.2013]
  6) majandus- või kutsetegevuse koht – koht, kus vahetult pakutakse ja müüakse kaupa või vahetult pakutakse ja osutatakse teenust;
  7) tagastusnõue – seaduses või haldusaktis ettenähtust suuremas summas tehtud makse ja rahalise kohustuse tasumisel või tasaarvestamisel tekkinud enammakse tagasisaamiseks koostatud kirjalik taotlus, mis esitatakse maksuhaldurile reklaamimaksualase maksudeklaratsiooni (edaspidi maksudeklaratsioon) paranduses või muus kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
  8) maksudeklaratsioon – maksuhaldurile esitatav reklaamimaksu arvestamise dokument;
  9) reklaampind – tasapinnaline või ruumiline objekt, mis paigaldatakse Tallinna linna haldusterritooriumile avalikkusele suunatud reklaami eksponeerimise eesmärgil. Reklaampind määratakse tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud tervikliku reklaami pindalaga ja ruumilise reklaami puhul avalikkusele suunatud vaadete arvutuslike pindaladega;
  10) mobiilne konstruktsioon - sõiduk, haagis või pukseeritav seade, mille vahendusel reklaami edastatakse. Mobiilne konstruktsioon ei pea olema kantud liiklusregistrisse;
[RT IV, 18.12.2015, 13 - jõust. 21.12.2015]
  11) välireklaam - avalikus kohas asuv või avalikust kohast jälgitav reklaam;
[RT IV, 18.12.2015, 13 - jõust. 21.12.2015]
  12) välireklaamikandja – asi, millele paigaldatakse välireklaami või mille vahendusel edastatakse välireklaami;
  13) sotsiaalreklaam – reklaam, mille eesmärk on saavutada hinnangute andmise kaudu inimese käitumine avalikes huvides ja milles teatud probleemile keskendudes ei pakuta kaubamärgipõhist, vaid üldist lahendit;
  14) linna ühiskondlikuks objektiks olev välireklaamikandja – Tallinna linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluva ehitise pinnale õiguspäraselt paigutatud välireklaamikandja, mis samaaegselt selle kasutamisega reklaamialaseks tegevuseks teenib linna avalikke huve (linnateaberajatis, ootekoda, prügikast jm);
  15) maksustatav väärtus - reklaampinna ruutmeetrite ja reklaami eksponeerimise kalendripäevade aritmeetiline korrutis;
(Tvk m 17.11.2011 nr 36 - jõust. 01.01.2012)
  16) diferentseeritud maksumäär - määruses kehtestatud tavamaksumäärast kõrgem maksumäär;
(Tvk m 17.11.2011 nr 36 - jõust. 01.01.2012)
  17) valimiskampaania reklaam - erakondade, valimisliitude või üksikkandidaatidega seostuv reklaam valimiste väljakuulutamisest kuni valimispäevani;
[RT IV, 18.12.2015, 13 - jõust. 21.12.2015]
  18) hinnakiri - kõikide pakutavate roogade ja jookide hindade loetelu;
[RT IV, 18.12.2015, 13 - jõust. 21.12.2015]
  19) pakendipunkt - pakendiettevõtja ja taaskasutusorganisatsiooni hallatav avalik pakendite või pakendijäätmete mahutite komplekt, mis on mõeldud tasuta kasutamiseks kõigile Tallinna haldusterritooriumil viibivatele isikutele. Pakendipunktis on vähemalt kolm eri liiki jäätmete kogumiseks mõeldud mahutit;
[RT IV, 18.12.2015, 13 - jõust. 21.12.2015]
  20) linnateaberajatis - eraõigusliku juriidilise isiku otseses valduses olev välireklaamikandja, mille reklaampinnast vähemalt 50% hõlmab Tallinna linna asutuste informatsioon;
[RT IV, 18.12.2015, 13 - jõust. 21.12.2015]
  21) vahelduva reklaamiga välireklaamikandja - teabekandja (vitriin, tahvel, digi- või LED-ekraan vm), millel edastatakse liikuva kujutisega reklaami või vahelduvat reklaami.
[RT IV, 20.06.2019, 6 - jõust. 01.07.2019]

  (2) Reklaamina ei käsitata:
  1) majandus- või kutsetegevuse kohas antavat teavet kauba, teenuse või selle müügitingimuste kohta (tarbijakaitseseaduse § 4 lõikes 2 nimetatud teave);
  2) majandus- või kutsetegevuse koha tähistust selle nime, liigi, kauba müügi või teenuse osutamise aja, isiku nime, kaubamärgi ja domeeninimega ehitisel või tänavakaubanduse kioskil, kus majandus- või kutsetegevuse koht asub, ja majandus- või kutsetegevuse koha sissepääsu juures;
(Tvk m 17.11.2011 nr 36 - jõust. 01.01.2012)
  3) väljaspool ehitist asuva majandus- või kutsetegevuse koha tähistust käesoleva lõike punktis 2 nimetatud teabega;
[RT IV, 18.12.2015, 13 - jõust. 21.12.2015]
  4) isiku majandus- või kutsetegevuses kasutatava sõiduki tähistust selle isiku nime, kontaktandmete, kaubamärgi, domeeninime ja tegevusalaga;
  5) märgistust kauba müügipakendil pakendiseaduse tähenduses;
  6) sponsorteates avaldatud spondeerija nime, kaubamärki ja teavet tema antud materiaalse toetuse kohta;
  7) roogade ja jookide hinnakirja, mis on paigutatud toitlustusettevõtte peasissekäigu juurde.
(Tvk m 17.11.2011 nr 36 - jõust. 01.01.2012)

§ 2.  Maksuobjekt
(Tvk m 17.11.2011 nr 36 - jõust. 01.01.2012)

  (1) Maksuobjekt on reklaam, mida eksponeeritakse:
  1) avalikus kohas, milleks on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa ja mis asub ehitise siseruumidest või väljaspool ehitise siseruume avalikkusele suunatult;
  2) eraomandis oleval kinnistul või ehitisel või selle siseruumides avalikkusele suunatult;
  3) linnaliinibussi, trammi, trollibussi või takso välisküljel või siseruumis avalikkusele suunatult, kui selle transpordivahendi kasutaja on äriühing, mille asukoht on äriregistri andmetel Tallinnas, või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle ettevõtte asukoht on äriregistri andmetel Tallinnas;
  4) mobiilse konstruktsiooni vahendusel avalikkusele suunatult.

  (2)
(Kehtetu - Tvk m 17.11.2011 nr 36 - jõust. 01.01.2012)

  (3)
(Kehtetu - Tvk m 17.11.2011 nr 36 - jõust. 01.01.2012)

§ 3.  Maksu mittekohaldamine

  (1) Reklaamimaksuga ei maksustata:
[RT IV, 18.12.2015, 13 - jõust. 21.12.2015]
  1) riigi- ja omavalitsusasutuste reklaami;
  2) sellise sihtasutuse reklaami, mille ainuasutaja või üks asutajatest on Tallinna linn;
[RT IV, 26.06.2013, 13 - jõust. 29.06.2013]
  3) Euroopa Liidu institutsioonide reklaami;
  4) muuseumide, kunstinäituste, raamatunäituste, teatrietenduste (v.a muusikalid) ning laulu- ja tantsupeo reklaami;
(Tvk m 03.06.2010 nr 30 - jõust. 01.01.2011)
  5) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaami;
  6) reklaami tarbijale kasutamiseks ette nähtud kaubanduslikul inventaril (toolid, lauad, külmikud, päikesevarjud, prügikastid, tuhatoosid jms) jaekaubandusettevõtte tegevuse laiendamisel väljaspool siseruume või kauplemisel avalikul üritusel;
  7) vahetult inimeste teostatavat reklaami (kostümeeritult, trükiseid jagades jms);
  8) Tallinna linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluvate kaubamärkide kasutamist kaubamärgiseaduses ette nähtud korras;
  9) kaubamärgi “Welcome to ESTonia” kasutamist kaubamärgiseaduses ette nähtud korras;
  10) reklaami sularahaautomaadi ekraanil, samuti krediidiasutuse nime ja temale registreeritud kaubamärgi eksponeerimist sularahaautomaadi asukoha tähisena;
  11) jäätmekäitlejale registreeritud kaubamärgi, jäätmekäitleja nime ja kontaktandmete eksponeerimist jäätmekogumisvahendil;
  12) ehitamise ajal ehitise läheduses asuval informatsioonitahvlil eksponeeritud teavet, mille esitamise kohustus tuleneb õigusaktist;
[RT IV, 18.12.2015, 13 - jõust. 21.12.2015]
  121) ehitamise ajal ehitise piirdel eksponeeritud ehitusettevõtja nime ja kontaktandmeid;
[RT IV, 18.12.2015, 13 - jõust. 21.12.2015]
  13) ühistranspordiloa omajale registreeritud kaubamärgi, nime ja kontaktandmete eksponeerimist selle loa alusel sõitjateveoks kasutatava sõiduki välisküljel;
  14)
[Kehtetu - RT IV, 27.04.2018, 8 - jõust. 01.01.2019]
  15)
[Kehtetu - RT IV, 27.04.2018, 8 - jõust. 01.01.2019]
  16) pakendipunktil eksponeeritavat reklaami;
  17) välireklaamikandja kanduril olevat teavet välireklaamikandja omaniku või otsese valdaja kohta (nimi ja kontaktandmed);
[RT IV, 18.12.2015, 13 - jõust. 21.12.2015]
  18) ettevõtja majandus- või kutsetegevuse koha kinnistul asuval lipul eksponeeritavat kaubamärki, kui see on ettevõtjale registreeritud või ettevõtja on kaubamärgi omaniku ainuesindaja Tallinnas;
[RT IV, 18.12.2015, 13 - jõust. 21.12.2015]
  19) Tallinna haldusterritooriumil asuva spordirajatise sisepinnale paigaldatud ja spordirajatises viibivatele isikutele suunatud reklaami;
  20) liiklusmärke.
[RT IV, 26.06.2013, 13 - jõust. 29.06.2013]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 16 nimetatud välireklaamikandjal määruse § 5 lõikes 3 nimetatud reklaami eksponeerimisel ei kohaldu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maksuerand.
[RT IV, 27.04.2018, 8 - jõust. 01.01.2019]

§ 4.  Maksusoodustused ja taotluse esitamine

  (1) Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) võib anda maksusoodustusi:
  1) kontsertide, muusikalide ja kirjandusürituste, mille kaasfinantseerijaks on riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, reklaami osas 50%;
[RT IV, 27.04.2018, 8 - jõust. 01.01.2019]
  2) filmide reklaami osas vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 2 50%;
  21) raamatute, mille kaasfinantseerijaks on riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus või Eesti Kultuurkapital, reklaami osas 50%;
[RT IV, 27.04.2018, 8 - jõust. 01.01.2019]
  3) spordiürituste reklaami osas 50%;
  4) selliste heategevusürituste reklaami osas, kus üritusest saadav kogu tulu suunatakse heategevuseks 100%;
  5) sotsiaalreklaami osas 100%;
[RT IV, 28.11.2023, 25 - jõust. 01.12.2023]
  6) linna asutuse või linna osalusega äriühingu tellimusel või linna kaasrahastusega tehtava ehitustöö piirkonda jääva majandus- või kutsetegevuse koha reklaami osas 50% vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 21.
[RT IV, 28.11.2023, 25 - jõust. 01.12.2023]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 toodud maksusoodustust on õigus taotleda filmide reklaami osas, mille valmimise kaasfinantseerija on riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, Eesti Kultuurkapital või Sihtasutus Eesti Filmi Instituut. Maksusoodustust on õigus taotleda ka Kultuuriministeeriumi levitoetuste eraldamise komisjoni ning teiste riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste rahalisel toel Eesti Vabariigi kinodes esitatavate filmide reklaami osas.
[RT IV, 27.04.2018, 8 - jõust. 01.01.2019]

  (21) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 nimetatud maksusoodustust on õigus taotleda linna asutuse või linna osalusega äriühingu tellimusel või linna kaasrahastusega tehtava ehitustöö piirkonda jääva majandus- või kutsetegevuse koha reklaami osas, kui ehitustööst tingituna toimub majandus- või kutsetegevuse kohta mõjutav tänava sulgemine või osaline sulgemine, mis kestab järjest vähemalt kuus kuud või vähemalt kuus kuud kokku ühe aasta jooksul. Maksusoodustust võib anda linna asutuse määratud tänava sulgemise või osalise sulgemise perioodiks ning kolmeks kuuks pärast tänava sulgemise või osalise sulgemise lõppemist. 
[RT IV, 28.11.2023, 25 - jõust. 01.12.2023]

  (3) Taotluse maksusoodustuse saamiseks esitab maksukohustuslane linnavalitsusele Tallinna Strateegiakeskuse (edaspidi keskus) kaudu. Taotlusele lisatakse reklaami näidis või kavand, reklaami eksponeerimise asukohtade nimekiri, eksponeerimise periood ja maksusoodustuse taotlemise põhjendatud selgitus. Maksusoodustust ei kohaldata tagasiulatuvalt.
[RT IV, 28.11.2023, 25 - jõust. 01.12.2023]

  (4) Linnavalitsus ei anna maksusoodustust taotlejale, kes on soodustuse taotlemisel esitanud valeandmeid, kellel on Tallinna linna kohalike maksude osas maksuvõlg või kellel on esitamata reklaamimaksualased maksudeklaratsioonid. Samuti ei anna linnavalitsus maksusoodustust taotlejale, kelle suhtes on jõustunud kontrollimenetluse otsus, millega on tuvastatud valeandmete esitamine maksudeklaratsioonis, taotluse esitamisele eelnenud 12 kuu jooksul.
[RT IV, 18.12.2015, 13 - jõust. 21.12.2015]

  (5) Keskuse ettepanekul on linnavalitsusel õigus valeandmete ilmnemisel maksukohustuslase esitatud andmetes anda välja uus korraldus maksusoodustuse andmise tühistamise kohta ja nõuda parandatud maksudeklaratsiooni esitamist.
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]

  (6) Kui puudub alus maksusoodustuse andmiseks vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 1 või kui reklaam on vastuolus reklaamiseaduse või muu õigusaktiga, tagastab keskus taotluse kümne tööpäeva jooksul.
[RT IV, 28.11.2023, 25 - jõust. 01.12.2023]

§ 5.  Maksumäärad

  (1) Maksumäär 1. jaanuarist 2013 kuni 31. detsembrini 2016 on 0,45 eurot kalendripäevas ühe reklaampinna ruutmeetri kohta. Alates 1. jaanuarist 2017 on maksumäär 0,55 eurot kalendripäevas ühe reklaampinna ruutmeetri kohta.
[RT IV, 18.12.2015, 13 - jõust. 21.12.2015]

  (2)
[Kehtetu - RT IV, 27.04.2018, 8 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Reklaamile, milles teavitatakse valmisolekut anda tarbijale krediiti või laenu ja/või vahendada selliseid lepinguid, millega teavitatakse valmisolekust anda tarbijale krediiti või laenu, mille krediidi kulukuse määr on suurem kui 25% (kaasa arvatud) aasta kohta, kohaldatakse viiekordset diferentseeritud maksumäära.
[RT IV, 18.12.2015, 13 - jõust. 21.12.2015]

  (31) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud maksumäärasid kohaldatakse § 3 lõike 1 punktis 16 nimetatud välireklaamikandjal vastava reklaami eksponeerimisel.
[RT IV, 27.04.2018, 8 - jõust. 01.01.2019]

  (4)
[Kehtetu - RT IV, 20.06.2019, 6 - jõust. 01.07.2019]

  (5) Reklaamile, mida eksponeeritakse vahelduva reklaamiga välireklaamikandja vahendusel, kohaldatakse 1. aprillist 2020 kuni 30. septembrini 2021 pooleteisekordset diferentseeritud maksumäära ja alates 1. oktoobrist 2021 kahekordset diferentseeritud maksumäära. Kui vahelduva reklaamiga välireklaamikandja vahendusel eksponeeritava reklaami objekt on käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud reklaam, kohaldatakse alates 1. aprillist 2020 viiekordset diferentseeritud maksumäära.
[RT IV, 20.06.2019, 6 - jõust. 01.04.2020]

  (6) Kui vahelduva reklaamiga välireklaamikandja vahendusel eksponeeritakse kalendripäevas vaheldumisi maksustatavat ja mittemaksustatavat või maksusoodustusega reklaami, arvutatakse reklaamimaks käesoleva paragrahvi lõikes 5 kehtestatud diferentseeritud maksumääraga.
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]

  (7) Kui vahelduva reklaamiga välireklaamikandja vahendusel eksponeeritakse kalendripäevas vaheldumisi maksusoodustusega ja mittemaksustatavat reklaami, arvutatakse reklaamimaks käesoleva paragrahvi lõikes 5 kehtestatud diferentseeritud maksumääraga vähendades seda antud soodustuse võrra.
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]

§ 6.  Maksu arvutamine

  (1) Maksustamisel võetakse aluseks reklaampind, milleks on asja pindala, mille vahendusel reklaami eksponeeritakse. Reklaami maksustatakse reklaami tervikliku eksponeerimise ulatuses.
(Tvk m 17.11.2011 nr 36 - jõust. 01.01.2012)

  (2) Reklaampind arvutatakse kümnendik ruutmeetri täpsusega, üks kuni neli sajandikku reklaampinna ruutmeetrit ümardatakse eelnenud kümnendik ruutmeetrini ja viis kuni üheksa sajandikku reklaampinna ruutmeetrit ümardatakse järgneva kümnendik ruutmeetrini. Kui reklaampinna suurus on 0,5 ruutmeetrit või alla selle, loetakse reklaampinna suuruseks 0,5 ruutmeetrit.
[RT IV, 13.03.2013, 7 - jõust. 16.03.2013]

  (3)
(Kehtetu - Tvk m 17.11.2011 nr 36 - jõust. 01.01.2012)

  (4) Reklaamimaks arvutatakse maksustatava väärtuse korrutamisel maksumääraga. Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse sendi täpsusega.
[RT IV, 18.12.2015, 13 - jõust. 21.12.2015]

§ 7.  Maksukohustuse tekkimise periood

  (1) Maksustamisperiood on kalendrinädalas, kalendrikuus, kalendrikvartalis või kalendriaastas mõõdetav ajavahemik, mil reklaami eksponeeritakse.
(Tvk m 17.11.2011 nr 36 - jõust. 01.01.2012)

  (2) Reklaamimaksu tasutakse iga reklaami eksponeerimise päeva eest maksustamisperioodil.
[RT IV, 13.03.2013, 7 - jõust. 16.03.2013]

  (3) Maks tuleb tasuda sularahata arvelduse korras. Maksukohustuse puhul, mis tekib maksustamisperioodi eest alates 1. jaanuarist 2014, on maksukohustuslane kohustatud maksu tasuma Maksu- ja Tolliametile (edaspidi MTA). MTA ja keskus avaldavad veebilehel andmed, mis on vajalikud maksu tasumiseks.
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Maksu tasumise tähtpäev on reklaamimaksu maksudeklaratsiooni esitamise tähtpäev.
(Tvk m 17.11.2011 nr 36 - jõust. 01.01.2012)

  (5) Kui maksukohustuslane ei ole tasunud reklaamimaksu määrusega sätestatud tähtpäevaks, on ta kohustatud arvestama ja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi. Intressi arvestatakse alates päevast, mis järgneb päevale, mil maksu tasumine määruse järgi pidi toimuma, kuni tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud. Intress arvutatakse maksukorralduse seadusega sätestatud määraga

  (6)
(Kehtetu - Tvk m 17.11.2011 nr 36 - jõust. 01.01.2012)

  (7) Maksudeklaratsiooni esitamata jätmise korral määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur vastavalt maksukorralduse seadusele.

§ 8.  Reklaamimaksu maksudeklaratsioon

  (1) Maksukohustuslane on kohustatud esitama maksuhaldurile maksudeklaratsiooni maksustamisperioodi esimesel tööpäeval maksuhalduri ametiruumides, elektroonilist andmesidet kasutades või e-posti teel. Maksukohustuse puhul, mis on tekkinud maksustamisperioodi eest kuni 31. detsembrini 2013, esitatakse maksudeklaratsioon ettevõtlusametile. Maksukohustuse puhul, mis tekib maksustamisperioodi eest alates 1. jaanuarist 2014, esitatakse maksudeklaratsioon MTA-le.
[RT IV, 26.06.2013, 13 - jõust. 29.06.2013]

  (2) Kalendriaasta esmakordses maksudeklaratsioonis valib maksukohustuslane maksustamisperioodi kogu kalendriaastaks. Maksukohustuslane ei saa valitud maksustamisperioodi kalendriaasta jooksul muuta. Kui maksukohustuslane ei ole kalendriaastal maksustamisperioodi valinud, loetakse maksustamisperioodiks kalendrinädal.
[RT IV, 18.12.2015, 13 - jõust. 21.12.2015]

  (21) Maksustamisperioodiks kalendrinädala valinud maksukohustuslasel on kohustus liita:
  1) jooksva aasta esimesele maksustamisperioodile jooksva aasta kalendripäevad, mis kuuluksid eelmise kalendriaasta viimase maksustamisperioodi hulka. Säte ei ole kohustuslik maksukohustuslasele, kes on maksustamisperioodiks valinud kalendrinädala mõlemal asjaomasel kalendriaastal;
  2) jooksva aasta viimasele maksustamisperioodile jooksva aasta kalendripäevad, mis kuuluksid järgmise kalendriaasta esimese maksustamisperioodi hulka. Säte ei ole kohustuslik maksukohustuslasele, kes valib maksustamisperioodiks kalendrinädala mõlemal asjaomasel kalendriaastal.
[RT IV, 18.12.2015, 13 - jõust. 21.12.2015]

  (3) Ühe maksustamisperioodi kohta saab esitada ainult ühe maksudeklaratsiooni.

  (31) Maksukohustuslane esitab maksudeklaratsiooni elektrooniliselt, kui sellel näidatakse rohkem kui kümme maksuobjekti.
[RT IV, 26.06.2013, 13 - jõust. 01.01.2014]

  (4) Kõik maksustamisperioodil eksponeeritud reklaamid deklareeritakse samal maksudeklaratsioonil, kasutades selleks ettenähtud maksudeklaratsiooni lisavormi.

  (5) Maksudeklaratsioon tuleb koostada määruse lisaga kehtestatud vormi kohaselt. Maksudeklaratsioon koosneb maksudeklaratsiooni põhivormist ja lisavormidest. Maksudeklaratsiooni igal lehel peab olema maksukohustuslase esindusõigusliku isiku allkiri.

  (6) Maksudeklaratsioonile lisatakse eksponeeritava(te) reklaami(de) näidis(ed). Maksudeklaratsiooni allkirjastab maksukohustuslase esindusõiguslik isik.
[RT IV, 13.03.2013, 7 - jõust. 16.03.2013]

  (7)
[Kehtetu - RT IV, 26.06.2013, 13 - jõust. 29.06.2013]

  (8) Maksukohustuse puhul, mis on tekkinud maksustamisperioodi eest kuni 31. detsembrini 2013, tasutakse reklaamimaks ettevõtlusametile. Maksukohustuse puhul, mis tekib maksustamisperioodi eest alates 1. jaanuarist 2014, tasub maksukohustuslane maksu MTA-le.
[RT IV, 18.12.2015, 13 - jõust. 21.12.2015]

§ 81.  Maksudeklaratsiooni parandamine

  (1) Kui maksukohustuslane enne maksusumma määramise aegumist, maksukorralduse seaduse §-ga 98 sätestatud korras, avastab, et tema poolt või tema nimel esitatud maksudeklaratsioon on deklareeritud vigaselt või puudustega, teavitab ta sellest viivitama maksuhaldurit kirjalikult.
(Tvk m 21.10.2010 nr 50 - jõust. 01.11.2010)

  (2) Maksuhaldur teavitab maksukohustuslast, kas maksukohustuslane peab:
  1) taotlema maksudeklaratsiooni muutmist või kehtetuks tunnistamist;
  2) esitama parandatud õigete andmetega maksudeklaratsiooni;
  3)
(Kehtetu - Tvk m 17.11.2011 nr 36 - jõust. 01.01.2012)

§ 9.  Maksu tagastamine

  (1) Kui maksumaksja on tasunud maksu teatud maksuobjekti osas teatud ajavahemiku lõikes, kuid ta loobub enne selle ajavahemiku lõppu antud reklaami eksponeerimisest, on maksukohustuslasel õigus saada tagasi maksuhaldurile määruses ette nähtud suuremas summas tehtud makse või rahalise kohustuse tasumisel või tasaarvestamisel tekkinud enammakse, sealhulgas enne kohustuse tasumise tähtpäeva tehtud makse.

  (2) Tagastusnõue esitatakse maksuhaldurile hiljemalt reklaami eksponeerimise lõpetamisele järgneval päeval maksuhalduri ametiruumides, posti või e-posti teel. Hiljem esitatud tagastusnõude korral võetakse enamtasutud maksusumma arvutamisel aluseks tagastusnõude esitamise kuupäev.

  (3) Tagastusnõudes tuleb märkida maksustamisperiood, reklaami eksponeerimise koht ja ajavahemik, tagastamisele kuuluv maksusumma ning pangakonto rekvisiidid.
[RT IV, 13.03.2013, 7 - jõust. 16.03.2013]

  (4) Enam tasutud maksu ei tagastata, kui maksukohustuslasel on möödunud maksustamisperioodide eest tasumata maksusumma või maksu kõrvalkohustustest tulenevad summad, mille täitmise tähtpäev on saabunud.
[RT IV, 13.03.2013, 7 - jõust. 16.03.2013]

  (5) Maksuhaldur võib seoses tagastusnõude kontrollimisega pikendada motiveeritud otsuse alusel tagastusnõude täitmise tähtaega kuni 30 kalendripäeva.
[RT IV, 13.03.2013, 7 - jõust. 16.03.2013]

§ 10.  Maksuhaldur

  (1) Maksukohustuse puhul, mis tekib maksustamisperioodi eest kuni 31. detsembrini 2013, on alates 1. jaanuarist 2021 maksuhaldur keskus ning maksuhalduri volitused on järgmistel keskuse ametnikel:
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]
  1) linnakantsler;
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]
  2) õigusbüroo jurist;
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]
  3) linna ettevõtlusteenistuse direktor;
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]
  4) linna ettevõtlusteenistuse kohalike maksude büroo juht;
[RT IV, 28.11.2023, 25 - jõust. 01.12.2023]
  5) linna ettevõtlusteenistuse kohalike maksude büroo peaspetsialist.
[RT IV, 28.11.2023, 25 - jõust. 01.12.2023]

  (2) Maksukohustuse puhul, mis tekib pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maksustamisperioodi, on maksuhaldurid MTA ja keskus. MTA ja keskuse vaheline täpne reklaamimaksu kogumisega seotud ülesannete jaotus on sätestatud halduslepingus.
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Maksukohustuse puhul, mis tekib pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maksustamisperioodi, on maksuhalduri volitused käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud keskuse ametnikel ja keskuse ülesanded on:
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]
  1) maksukohustuslaste nõustamine;
  2) maksukohustuslaste teavitamine maksuobjektidest, mida ei ole esitatud maksudeklaratsioonis, ja maksudeklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamise nõudmine;
  3) maksukohustuslastelt esitamata maksudeklaratsioonide nõudmine;
  4) maksu arvutamise ja tasumise õigsuse kontrollimine ja tasumisele kuuluva maksusumma määramine, kui maksukohustuslane on esitanud deklaratsioonis valeandmeid või ei ole esitanud deklaratsiooni;
  5) sunnimeetmete rakendamine maksukorralduse seaduse alusel ja maksuõigusrikkumiste eest karistuste kohaldamine oma pädevuse piires;
  6) ettevõtlusameti või keskuse määratud reklaamimaksu kõrvalkohustuste (sunniraha) ja trahvide osas arvestuse pidamine ja võlgade sissenõudmine;
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]
  7) ettevõtlusameti või keskuse otsuste, tegevuse ja tegevusetuse peale esitatud vaiete lahendamine.
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Maksukohustuse puhul, mis tekib pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maksustamisperioodi, on MTA ülesanded:
  1) maksukohustuslaste nõustamine reklaamimaksu deklareerimise ja tasumisega seotud tehnilistes, st e-maksuameti keskkonnaga seotud küsimustes;
  2) maksudeklaratsioonide vastuvõtmine, asjassepuutuvate andmete arvestusse kandmine ja arhiveerimine;
  3) esitatud maksudeklaratsioonide vormiline ja loogilisuse (arvutuskäikude õigsus) kontrollimine;
  4) maksukohustuslaste teavitamine vormi- ja arvutusvigadega maksudeklaratsioonidest, nende parandamise nõudmine ja vastavate sunnimeetmete rakendamine;
  5) reklaamimaksu võlgade sissenõudmine ja selle ülesandega seotud kohtumenetlustes osalemine;
  6) maksukohustuslasele, samuti muule huvitatud isikule või asutusele maksukorralduse seaduses nimetatud teabe või tõendi andmine maksuvõlgade puudumise kohta;
  7) maksukohustuslase maksuvõlgade suuruse, ajatatud maksuvõla suuruse ja maksuvõla ajatamiseks esitatud tagatise kohta ning maksuvõla tasumise ajakava kestuse andmete avaldamine;
  8) maksukohustuslaste teavitamine reklaamimaksu küsimustes vastavalt keskuse edastatud sõnumile ja sihtrühmale;
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]
  9) MTA otsuste, tegevuse ja tegevusetuse peale esitatud vaiete lahendamine või osalemine kohtumenetluses.
[RT IV, 18.12.2015, 13 - jõust. 21.12.2015]

§ 11.  Vaidemenetlus

  (1) Maksukohustuslane või muu menetlusosaline, kes leiab, et maksuteate, maksuotsuse, korralduse või muu maksuhalduri haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib taotleda selle haldusakti kehtetuks tunnistamist, muutmist või uue haldusakti väljaandmist.

  (2) Menetlusosalisel on õigus vaidlustada ka:
  1) viivitust;
  2) tegevusetust;
  3) muid maksuhalduri toiminguid.

  (3) Vaie maksuhalduri haldusakti või toimingu peale esitatakse haldusakti või toimingu teinud maksuhaldurile.
[RT IV, 27.04.2018, 8 - jõust. 01.01.2019]

  (4) Maksuhaldur võib vaide maksukorralduse seaduses sätestatud juhtudel tagastada. Vaide tagastamise otsuse peale võib esitada kaebuse maksuhaldurile.
(Tvk m 21.10.2010 nr 50 - jõust. 01.11.2010)

  (5) Vaie haldusakti peale tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates haldusakti teatavakstegemise või kättetoimetamise päevast.

  (6) Vaie toimingu peale tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, mil vaide esitaja sai vaidlustatavast toimingust teada või pidi teada saama.

§ 12.  Maksuõigusrikkumiste eest kohaldatavad karistused

  (1) Maksualase väärteo eest kohaldatakse vastutust maksukorralduse seaduse § 153¹ ja/või § 154 järgi.

  (2) Maksualase kuriteo eest kohaldatakse vastutust karistusseadustiku § 389¹ ja/või § 389² järgi.

§ 13.  Rakendussätted

  (1) Määrusega reguleerimata küsimustes kohaldatakse kohalike maksude seadust, maksukorralduse seadust, reklaamiseadust ja teisi õigusakte.
(Tvk m 21.10.2010 nr 50 - jõust. 01.11.2010)

  (2)
[Kehtetu - RT IV, 27.04.2018, 8 - jõust. 01.01.2019]

  (21) Reklaami osas, mida eksponeeritakse linna ühiskondlikuks objektiks oleval välireklaamikandjal, mis on paigutatud Tallinna linnale kuuluva ehitise pinnale linna ametiasutusega enne 1. jaanuarit 2019 sõlmitud ehitise pinna kasutusse andmise lepingu alusel, tekib maksukohustus siis, kui on möödunud lepingus sätestatud tähtaeg maksu mittekohaldamise kohta või kui leping on lõppenud.
[RT IV, 27.04.2018, 8 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Maksukohustuslased, kes valivad 2012. aasta maksustamisperioodiks kalendrinädala, liidavad 2012. aasta esimese jaanuari 2012. aasta esimesele maksudeklaratsioonile.
(Tvk m 17.11.2011 nr 36 - jõust. 01.01.2012)

  (4) 2016. aastal maksustamisperioodiks kalendrinädala valinud maksukohustuslastele rakendub 52. kalendrinädala eest reklaamimaksu maksumäär 0,45 eurot.
[RT IV, 18.12.2015, 13 - jõust. 21.12.2015]

  (5) Määruse § 4 lõike 1 punktis 6 toodud maksusoodustust võib 2023. ja 2024. aastal anda kuni kolmeks kuuks taotlejale, kes vastas määruse § 4 lõikes 21 toodud tingimustele 2023. aasta jooksul.
[RT IV, 28.11.2023, 25 - jõust. 01.12.2023]

§ 14.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 15.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010.

Lisa 1 Tallinna reklaamimaksu deklaratsioon
[RT IV, 20.06.2019, 6 - jõust. 01.01.2020]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json