Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Uue-Kariste rahvamaja põhimäärus

Väljaandja:Halliste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2012, 30

Uue-Kariste rahvamaja põhimäärus

Vastu võetud 19.12.2012 nr 32

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Uue-Kariste rahvamaja (edaspidi rahvamaja) on Halliste Vallavalitsuse hallatav asutus.

  (2) Rahvamaja postiaadress on 69504 Viljandimaa Halliste vald Uue-Kariste küla.

  (3) Rahvamaja teeninduspiirkond on Halliste valla territoorium.

  (4) Rahvamaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Halliste valla õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (5) Rahvamaja põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Halliste Vallavolikogu.

  (6) Rahvamaja ei taotle oma tegevusega tulu, ta kasutab oma tulusid üksnes põhimääruses toodud eesmärkide saavutamiseks.

  (7) Rahvamaja elanikkonnale suunatud tegevus toimub Uue-Kariste rahvamajas kokkuleppel asutuse juhiga.

§ 2.   Põhiülesanded

  Rahvamaja põhiülesanded on:
  1) vallaelanike kultuurialane teenindamine;
  2) taidlus- ja huviringide töö korraldamine;
  3) rahvakultuuri säilitamine ja arendamine;
  4) kultuuriürituste korraldamine;
  5) vallaelanikele õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine ja vabaharidusliku koolituse korraldamine;
  6) elanike vaba aja veetmise korraldamine;
  7) kohaliku seltsielu edendamine, kursuste, õpiringide korraldamine;
  8) professionaalse kunsti vahendamine;
  9) koostöö arendamine teiste kultuuri- ja haridusasutuste ning muude asutuste ja organisatsioonidega;
  10) projektide koostamine ja juhtimine oma tegevuse valdkonnas.

§ 3.   Õigused

  (1) Rahvamajal on oma ülesannete täitmiseks õigus:
  1) kasutada sihtotstarbeliselt valla vara;
  2) võtta või anda ühekordseks kasutamiseks hooneid, ruume, inventari;
  3) osutada tasulisi eriteenuseid kooskõlastatult vallavalitsusega;
  4) teostada vallavalitsuse nõusolekul muid seadusega kooskõlas olevaid tehinguid, mis on vajalikud rahvamaja tegevuseks.

  (2) Rahvamaja saab vallavalitsuseIt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (3) Rahvamaja võib osaleda kooskõlastatult Halliste Vallavalitsusega organisatsioonide, liitude ja töögruppide (sealhulgas rahvusvahelised) tegevuses.

§ 4.   Juhtimine

  (1) Rahvamaja personal koosneb juhatajast ja teistest töötajatest.

  (2) Rahvamaja struktuuri ja koosseisu kinnitab vallavolikogu.

  (3) Rahvamaja tegevust juhib rahvamaja juhataja.

  (4) Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.

  (5) Rahvamaja juhataja:
  1) juhib rahvamaja tegevust ja vastutab asutusele pandud ülesannete täitmise eest;
  2) tegutseb rahvamaja nimel ja esindab teda suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  3) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepinguid Uue-Kariste rahvamaja töötajatega;
  4) käsutab rahvamaja vara ja rahalisi vahendeid õigusaktidega kehtestatud korras;
  5) koostab rahvamaja tegevuse aastaplaanid ja esitab need vallavalitsusele eelarveaasta alguseks;
  6) koostab rahvamaja eelarve ja esitab selle kohalikule omavalitsusele kinnitamiseks ja vastutab sellest kinnipidamise eest;
  7) kehtestab rahvamaja sisekorra eeskirja ja koostab oma alluvatele ametijuhendid;
  8) teeb ettepanekuid rahvamaja sisulise tegevuse arendamiseks ja majandusliku olukorra parandamiseks;
  9) töötab välja rahvamaja üldised pikemaajalised arengusuunad;
  10) sõlmib lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega vallavalitsuse poolt antud pädevuse piirides;
  11) tagab rahvamaja valdusse antud vallavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
  12) täidab talle õigusaktidega pandud muid ülesandeid.

§ 5.   Vara ja vahendid

  (1) Rahvamaja varad moodustuvad Halliste Vallavalitsuse poolt tema valdusse antud põhi- ja väikevahenditest ja muust varast, mis on talle antud või omandatud tegevuse käigus.

  (2) Rahvamaja eelarvelised kulud kaetakse kohaliku omavalitsuse eelarvest eraldatud vahenditest.

  (3) Rahvamaja finantseerimise aluseks on eelarve, mille kinnitab Halliste Vallavolikogu.

  (4) Rahvamaja võib saada täiendavaid rahalisi vahendeid organisatsioonide, fondide, sponsorite, ja üksikisikute poolt eraldatud summadest, õppemaksudest, tasulistest üritustest ja teenustest, oksjonitest jm. saadavatest tuludest.

  (5) Rahvamaja poolt osutatavate tasuliste teenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus. Tasu laekub Halliste valla eelarvesse.

  (6) Rahvamaja valduses oleva vallavara omandi muutmine ja varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

  (7) Rahvamaja rahalisi vahendeid kasutatakse sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parandamiseks.

  (8) Rahvamaja raamatupidamisarvestust korraldab vallavalitsus.

  (9) Kontrolli rahvamaja tegevuse üle teostab vallavalitsus.

§ 6.   Aruandlus

  Rahvamaja on aruandekohustuslik vallavolikogu ja vallavalitsuse ees.

§ 7.   Rahvamaja tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

  Rahvamaja tegevuse korraldab ümber või lõpetab Halliste Vallavolikogu vastavalt seadusega sätestatud korrale.

§ 8.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Halliste Vallavolikogu 14.09.2000 määrusega nr 12 kinnitatud “Uue-Kariste rahvamaja põhimäärus”.

Rein Tarkus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json