Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Vallavara valitsemise korra kehtestamine

Vallavara valitsemise korra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.06.2020, 3

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Vallavara valitsemise korra kehtestamine

Vastu võetud 08.04.2008 nr 13
jõustumine 01.05.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.11.201001.01.2011
08.02.201121.02.2011
09.06.2020RT IV, 13.06.2020, 116.06.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 6 ja Raasiku valla põhimääruse § 39 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Eeskirja eesmärk

  Raasiku vallavara valitsemise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Raasiku valla omandis oleva vara (edaspidi vallavara) valdamise, kasutamise ja käsutamise korra.

§ 2.   Vallavara mõiste

  Vallavaraks käesoleva eeskirja tähenduses on vallale kuuluv kinnis- ja vallasvara ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused.

§ 3.   Vallavara valitsemine ja kasutamine

  (1) Vallavara valitsejad on:
  1) vallavalitsus;
  2) vallavalitsuse hallatavad asutused.

  (2) Vallavara kasutajaks võib olla kolmas isik.

  (3) Vallavara valitsejad ja kasutajad on kohustatud nende valitsemisel olevat või kasutada antud vallavara majandama heaperemehelikult ning hoolitsema kõigiti selle säilimise ja korrashoiu eest. Vallavara majandamisega seotud lepingud sõlmib vallavara valitseja, kui käesolevast eeskirjast või vallavara kasutusse andmise otsusest ei tulene teisiti.

  (4) Vallavara jaotuse valitsejate vahel ja vallavara üleandmise otsustab vallavalitsus. Vallavara maksumusega alla 2000,00 eurot üleandmine ühelt valitsejalt teisele võib toimuda vastavate valitsejate kokkuleppel.
[ - jõust. 01.01.2011]

  (5) Vallavara üleandmisel koostavad üleandja ja vastuvõtja akti, milles näidatakse üleandmise alus, vara koosseis, vara soetamismaksumus ja kulum. Üleandmise-vastuvõtmise akt koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks jääb üleandjale, üks vastuvõtjale ja üks raamatupidamisele.

  (6) Vallavalitsuse valitseda on vallale kuuluvad varalised õigused, sealhulgas väärtpaberid. Väärtpaberitest tulenevaid õigusi teostatakse seaduses ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktides sätestatud korras.

§ 4.   Vallavara arvestus

  Vallavara arvestust korraldab vallavalitsus raamatupidamise seaduses ja selle alusel antud õigusaktides ning vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatud korras.

2. peatükk VALLAVARA OMANDAMINE JA VALLALE RAHALISTE KOHUSTUSTE VÕTMINE 

§ 5.   Asja ostmine, teenuse või ehitustöö tellimine maksumusega alla riigihanke piirmäära

  (1) Asja ostmise, teenuse või ehitustöö tellimise (vallavara omandamise) maksumusega alla riigihanke piirmäära otsustab:
  1) vallavara valitseja jooksva aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires, kui vara hind ei ületa 6400,00 eurot ja vallavara omandamine on vajalik nimetatud vallavara valitseja korrapärase tegevuse tagamiseks;
[ - jõust. 01.01.2011]
  2) vallavolikogu, kui sellega võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes või mille võtmist pole delegeeritud vallavalitsusele;
  3) muudel juhtudel vallavalitsus.

  (2) Vallavara omandamisel maksumusega alla riigihanke piirmäära tuleb jälgida hankijate paljususe ja eraldatud vahendite säästliku kasutamise põhimõtet.

  (3) Ostueesõiguse kasutamise või sellest loobumise otsustab vallavalitsus. Kui ostueesõiguse kasutamisel võetakse vallale rahalisi kohustusi, milliseid ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes, otsustab ostueesõiguse kasutamise vallavolikogu.

  (4) Pärandi ja kingi vastuvõtmise ning leiu omandamise otsustab vallavalitsus.

  (5) Vallavara omandamise lepingu sõlmib vallavanem või tema poolt volitatud isik. Kui vallavara omandamine kuulub vallavalitsuse hallatava asutuse pädevusse, sõlmib lepingu asutuse juht.

§ 6.   Asja ostmine, teenuse või ehitustöö tellimine riigihanke korras

  (1) Riigihankeid korraldab valla nimel vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsus kehtestab riigihangete teostamise täpsema korra.

  (3) Vallavalitsus on kohustatud asja ostmisel, teenuse või ehitustöö tellimisel kasutama riigihanke seadusest tulenevaid pakkumisvorme.

  (4) Riigihanke, mille puhul sõlmitakse hankeleping tähtajaga üle ühe eelarveaasta või võetakse vallale rahalisi kohustusi, milliseid ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes, väljakuulutamiseks annab loa vallavolikogu.

  (5) Pakkumise edukaks tunnistamise ja hankelepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus.

§ 7.   Vallale varaliste kohustuste võtmine

  (1) Laenu võtmise otsustab vallavolikogu.

  (2) Laenu võtmist eelarves sätestatud mahus korraldab vallavalitsus.

  (3) Muu rahalise kohustuse võtmise otsustab:
  1) vallavolikogu, kui sellega võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes või mille võtmist pole delegeeritud vallavalitsusele;
  2) muudel juhtudel vallavalitsus.

§ 8.   Peremehetu ehitise hõivamine.

  (1) Ehitise peremehetuse selgitab välja vallavalitsus vastavalt vabariigi valitsuse poolt kinnitatud peremehetu ehitise hõivamise korrale.

  (2) Pärast ehitise arvelevõtmist avaldab vallavalitsus ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus ajalehes teate hõivatava ehitise, selle asukoha ning viimase teadaoleva omaniku kohta. Teade peab sisaldama üleskutset esitada vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta teates määratud tähtpäevaks. Vastuväidete esitamise tähtaeg ei või olla lühem kui kaks kuud.

  (3) Vallavolikogu vaatab läbi esitatud vastuväited ja otsustab, kas ehitis on peremehetu või mitte.

  (4) Pärast volikogu otsuse jõustumist ehitise peremehetuse tuvastamise kohta võtab hõivaja ehitise oma valdusse, mille kohta koostatakse senise valdaja või hooldajaga akt. Nimetatud akt koos volikogu otsusega on aluseks hõivaja kandmiseks riiklikusse ehitusregistrisse ehitise omanikuna.

3. peatükk VALLAVARA KASUTUSSE ANDMINE 

§ 9.   Vallavara kasutusse andmise põhimõtted

  (1) Vallavara antakse:
  1) enampakkumise, eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras üürile või rendile;
  2) tasuta kasutada.

  (2) Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavara valitseja, kui:
  1) kasutusse antakse inventari;
  2) kasutusse antakse vastava vallavara valitseja kasutuses olevaid ruume mitte kauemaks kui 24 tunniks (kultuuriüritusteks, kaubanduse korraldamiseks jmt);

  (3) muudel juhtudel otsustab vara kasutusse andmise vallavalitsus.

  (4) Vallavara kasutusse andmiseks peab andma loa vallavolikogu, kui:
  1) vallavara antakse kasutusse tähtajaga üle kümne aasta;
  2) vallavara koormatakse kasutusse andmisel ostueesõigusega.

  (5) Vallavara kolmandate isikute kasutusse andmisel ei või kasutusse andmise tähtaeg olla pikem kui:
  1) vallasasja puhul – kümme aastat;
  2) kinnisasja puhul – kakskümmend viis aastat, v.a juhul kui pikem tähtaeg tuleneb seadusest võib pikemaks tähtajaks kasutusse andmine on avalikes huvides.

  (6) Vallavara üüritasu suuruse määramisel peab võimalusel arvestama samas piirkonnas, samal otstarbel ja seisukorras ning samadel tingimustel kasutatava vara tasumäärasid.

  (7) Vallavara võib tasuta või alla turuhinna kasutusse anda ainult lähtudes avalikest huvidest. Vara kasutusse andmise otsustaja peab sellist otsust põhjendama.

  (8) Vallavara antakse kasutusse tähtaega määramata seaduses ettenähtud juhul või kui on tõenäoline, et vallavara on vallale vajalik muuks otstarbeks või kui muul põhjusel on vaja jätta võimalus leping omal äranägemisel lõpetada.

  (9) Vallavara kasutusse andmise lepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus. Kui vallavara kasutusse andmine kuulub vallavalitsuse hallatava asutuse pädevusse, sõlmib vara kasutusse andmise lepingu vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 2 vastava vallavara valitseja.

  (10) Vallavara kasutamisest laekuv tasu laekub valla eelarvesse.

§ 10.   Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras

  (1) Vallavara võib anda otsustuskorras kasutusse:
  1) valla osalusega äriühingutele;
  2) valla asutatud sihtasutustele;
  3) mittetulundusühingutele, mille liikmeks on vald;
  4) avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
  5) teistele isikutele lähtudes valla arengukavas kajastatud avalikest huvidest;
  6) kui vallavara kasutusse andmine enampakkumise korras või eelläbirääkimistega pakkumise korras on nurjunud.

  (2) Vallavara otsustuskorras kasutusse andmisel määrab tasu suuruse vallavalitsus.

  (3) Vallavara kasutamise tasu suuruse määramisel peab vallavalitsus võimaluse korral arvestama samas piirkonnas samal otstarbel ja seisukorras ning samadel tingimustel kasutatavate üüripindade tasumäärasid. Tasu suuruse kindlaksmääramisel kaasatakse vajadusel sõltumatu ekspert.

  (4) Vallavara võib tasuta või alla turuhinna kasutusse anda ainult lähtudes avalikest huvidest. Vallavara kasutusse andmise otsustaja peab sellist otsust põhjendama.

§ 11.   Vallavara enampakkumise korras kasutusse andmine

  (1) Enampakkumise ettevalmistamise käigus kinnitab vallavalitsus oma korraldusega:
  1) enampakkumise tingimused ja viisi;
  2) alghinna;
  3) enampakkumise läbiviija;
  4) sõlmitava lepingu põhitingimused;
  5) osavõtumaksu ja tagatisraha suuruse.

  (2) Enampakkumise läbiviimisest antakse teada vastava kuulutuse kaudu maakondlikus ajalehes, vajadusel ühes üleriigilise leviga ajalehes või muus teabe edastamise kanalis. Kuulutus avaldatakse vähemalt 15 päeva enne enampakkumise läbiviimist. Teistkordsel enampakkumisel võib kuulutuse avaldamise tähtaeg olla lühem. Kuulutus peab sisaldama järgmisi enampakkumise tingimusi ja andmeid:
  1) enampakkumise läbiviija;
  2) vallavara nimetus, täpne asukoht ja iseloomustus või teave võimalusest tutvuda varaga kuulutuses nimetatud kohas ja ajal;
  3) enampakkumise läbiviimise koht ja aeg;
  4) enampakkumise läbiviimise viis (suuline, kirjalik);
  5) enampakkumise tingimustega tutvumiseks ettenähtud aeg ja koht, kui tingimused ei ole ära näidatud kuulutuses;
  6) enampakkumises osalemise osavõtumaks ja tagatisraha, nende tasumise tähtajad ning viis.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kuulutuse avaldamise tagab enampakkumise läbiviija.

§ 12.   Enampakkumises osaleda võivate isikute ring

  (1) Enampakkumisest võivad üldjuhul osa võtta kõik isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

  (2) Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu:
  1) enampakkumise läbiviimisega seotud isikud (enampakkumise läbiviijad; ekspert, kelle abi kasutati alghinna määramisel; isikud, kelle pädevusse kuulub enampakkumise tulemuste kinnitamine) ja nende abikaasad ning otseliinis sugulased;
  2) maksuvõlglased ja isikud, kellel on valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused.

§ 13.   Enampakkumise läbiviimise viisid ja korraldus

  (1) Enampakkumine viiakse läbi avaliku suulise või kirjaliku pakkumisena. Enampakkumise läbiviimise viisi otsustab vallavalitsus.

  (2) Enampakkumise valmistab ette ja viib läbi vallavalitsuse määratud komisjon.

§ 14.   Suulise enampakkumise läbiviimise kord

  (1) Enampakkumise läbiviija, kuulutades suulise enampakkumise määratud ajal ja kohas avatuks, teeb enampakkumise ruumis kohalviibijatele ettepaneku registreerida end enampakkumisest osavõtjatena. Enampakkumisest osa võtta soovivate isikute nimed ning elu- või asukohad protokollitakse. Enampakkumisest osa võtta soovijad esitavad isikut tõendava dokumendi, juriidilise isiku esindajal tuleb lisaks esitada volitusi tõendav dokument.

  (2) Enne pakkumiste alustamist annavad kõik enampakkumisest osavõtjatena registreerunud isikud allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise tingimustest ning esitavad tõendid selle kohta, et nad on tasunud osavõtumaksu ja tagatisraha. Isikuid, kes ei nõustu andma käesolevas lõikes ettenähtud allkirja või ei esita tõendeid osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta, pakkumisest osa võtma ei lubata. Kui enampakkumises osaleja on täitnud käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 talle esitatud nõuded, väljastatakse talle registreerimisnumber, mille all ta esineb enampakkumise lõpuni. Seejärel tutvustab enampakkumise läbiviija (juhataja) enampakkumise läbiviimise ja kaebuste esitamise korda ning kuulutab välja enampakkumise alghinna, enampakkumises osalejad ning enampakkumise sammu suuruse.

  (3) Pärast lõigetes 1 ja 2 nimetatud toimingute tegemist ning enampakkumise läbiviija (juhataja) vastavat korraldust (esimest haamrilööki) alustavad enampakkumisest osavõtjad pakkumist. Kui enampakkumisel on määratud alghind, alustatakse pakkumistega alghinnast. Kui alghinda ei määrata, siis alustatakse pakkumist hinnast, mida esimesena pakutakse. Osavõtja annab enampakkumise läbiviijale (juhatajale) märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab pakkumise suuruse pärast seda, kui ta on saanud enampakkumise läbiviijalt (juhatajalt) vastava loa. Pakkumise kuulutab enampakkumise läbiviija (juhataja) haamrilöögiga lõppenuks pärast kõrgeima pakutud summa kolmekordset teatamist.

  (4) Enampakkumise tulemused ja käik protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed. Enampakkumisest osavõtjatel on õigus enampakkumise protokolliga tutvuda ja esitada protokolli ning enampakkumisega seonduva kohta kirjalikult märkusi või kaebusi 3 tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisest.

  (5) Osavõtja, kelle pakkumine on suurim, annab enne lahkumist allkirja selle kohta, et ta kohustub sõlmima vastava lepingu enampakkumiseks esitatud tingimustel. Allkirja andmisest keeldumisel kaotab ta õiguse lepingu sõlmimisele, talle ei tagastata tagatisraha ning enampakkumise komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks.

§ 15.   Kirjaliku enampakkumise läbiviimise kord

  (1) Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitatakse enampakkumise läbiviijale kinnine ümbrik, millele on peale märgitud, millisele enampakkumisele see on esitatud. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht;
  2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
  3) dokumendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;
  4) sõnadega väljendatud pakkumise summa;
  5) pakkumise esitaja allkiri;
  6) esindaja volitusi tõendav dokument.

  (2) Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud.

  (3) Pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras (ära märgitakse saabumise kuupäev ja kellaaeg). Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta eelnimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale. Pakkumine loetakse esitatuks kuupäeval, mis on märgitud saatekoha postitemplis, selle puudumisel sihtkoha postitemplis või pakkumise saabumisel selleks ettenähtud kohta, kui pakkumist ei saadetud posti kaudu.

  (4) Pakkumiste läbivaatamise käigus avab enampakkumise komisjon pakkumised nende registreerimise järjekorras.

  (5) Kui enampakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks ei saabu ühtegi pakkumist või ükski pakkumine ei vasta lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuetele, tunnistab enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks.

  (6) Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll. Protokolli kantakse pakkuja nimi ja pakutud summa. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed. Kõigil pakkujatel on õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumiste avamisel ning tutvuda pakkumiste avamise protokolliga § 13 lõikes 4 sätestatud korras.

  (7) Kui kirjaliku pakkumise korral on vähemalt kahe suurema pakkumise summad võrdsed, annab enampakkumise komisjon võrdse pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada uus kirjalik
pakkumine viie tööpäeva jooksul. Kui kindlaksmääratud ajaks ei tee pakkujad uut pakkumist, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks.

§ 16.   Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus.

  (2) Enampakkumise tulemuste kinnitamine või kinnitamata jätmine peab toimuma hiljemalt 15 päeva jooksul enampakkumise toimumisest.

  (3) Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui tehakse kindlaks, et:
  1) enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise läbiviimise korda;
  2) enampakkumise ettevalmistamisel on rikutud selleks ettenähtud korda;
  3) osavõtjatevahelised kokkulepped on mõjutanud enampakkumise käiku;
  4) enampakkumise võitjaks osutus § 11 lõikes 2 nimetatud isik;
  5) enampakkumine toimus alghinda määramata ning sellisest enampakkumisest võttis osa ainult üks isik, kelle pakutud hind oli põhjendamatult väike.

  (4) Kui enampakkumist ei toimu, enampakkumine kuulutatakse nurjunuks, tulemusi ei kinnitata või võitjaga lepingut ei sõlmita, otsustab vallavalitsus, kas korraldada uus enampakkumine, anda vara kasutusse otsustuskorras või käsutada seda muul viisil.

  (5) Enampakkumise tulemuste kinnitamisel sõlmitakse parima pakkumise teinud isikuga leping. Lepingu sõlmib vallavanem. Lepingus sätestatakse lisaks enampakkumise ettevalmistamise käigus kindlaksmääratud tingimustele:
  1) lepingupoole nimi, elu- või asukoht, juriidilise isiku puhul registreerimisnumber;
  2) üksikasjalikud andmed vara kohta (asukoht; ruumide puhul korrus ja nende üldpinna suurus ruutmeetrites; kinnisasja puhul kinnisasja iseloomustavad andmed vastavalt kinnistusraamatu seadusele, samuti muud olulised andmed);
  3) vara kasutusotstarve;
  4) tasu suurus ja selle muutmise alused;
  5) nõutavad lepingu täitmise tagatised;
  6) lepingu sõlmimise aeg ja koht.

  (6) Enampakkumise võitjale teatatakse enampakkumise tulemuste kinnitamisest (kinnitamata jätmisest) pärast vastava otsuse tegemist tähitud kirjaga. Enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma lepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta hiljemalt kümne päeva jooksul arvates vastava teate kättesaamise päevast.

  (7) Teate vastuvõtmisest keeldumisel või lepingu sõlmimisele teates ettenähtud tähtajaks mõjuva põhjuseta mitteilmumisel, kaotab enampakkumise võitja õiguse tagatisraha tagastamisele ja lepingu sõlmimisele.

  (8) Enampakkumise võitja on kohustatud hiljemalt lepingu sõlmimise ajaks esitama lepingu alusel nõutavad lepingu täitmise tagatised. Nimetatud kohustuse täitmata jätmisel kaotab enampakkumise võitja õiguse tagatisraha tagastamisele ja lepingu sõlmimisele.

  (9) Lepingu sõlmimise korral muutub tagatisraha lepingujärgseks makseks.

  (10) Enampakkumises osalejaile, kes ei osutunud võitjaks, tagastatakse tagatisraha kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste (mitte)kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Osavõtumaks tagastamisele ei kuulu. Osavõtumaksu arvel katab enampakkumise korraldaja enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamisega seotud kulud.

§ 17.   Vallavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras

  (1) Vallavara antakse kasutusse eelläbirääkimistega pakkumise korras, kui lisatingimuste täitmine on olulisem vallavara kasutamise eest makstava tasu suurusest.

  (2) Lisatingimusteks võivad olla:
  1) tähtajalise teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
  2) keskkonnakaitsealaste tingimuste täitmine;
  3) vallavalitsuse poolt kehtestatud muud lisatingimused.

  (3) Vallavalitsusel on õigus kehtestada arvuliselt väljendatavatele lisatingimustele piirsuurusi.

  (4) Vallavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras toimub käesoleva eeskirja §-des 10–12, 14 ja 15 sätestatud korras arvestades järgmisi erisusi:
  1) eelläbirääkimistega pakkumise esemeks on tasu suurus ja lisatingimused;
  2) eelläbirääkimistega pakkumise kuulutusse märgitakse lisaks eeskirja § 10 lõikes 2 nimetatud andmetele ära eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused ning pakkumise võitja väljaselgitamise alused;
  3) isikuid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumise, läbirääkimistele ei lubata;
  4) eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu, avalikustada võib seda, mitu pakkumist on tehtud ja mitu vastab nõuetele;
  5) eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad;
  6) pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult lõpliku pakkumise vara kasutamise tasu ja kõigi lisatingimuste kohta;
  7) võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon pakkujatele võimaluse oma pakkumisi kümne tööpäeva jooksul täiendada;
  8) eelläbirääkimistega pakkumise võitjaks on isik, kelle pakkumise on vallavalitsus tunnistanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda.

  (5) Sobivate pakkumiste puudumisel tunnistab komisjon eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks.

§ 18.   Lepingute muutmine ja uuendamine ning vallavara allrendile või -üürile andmine

  (1) Lepingute muutmise ja uuendamise otsustab vallavalitsus.

  (2) Vallavara allüürile andmiseks nõusoleku andmise otsustab vallavalitsus.

§ 19.   Kasutusse antud vallavara parendamine

  (1) Vallavara kasutaja peab tema kasutusse antud vallavara parendamiseks tehtavad tööd kooskõlastama vallavalitsuse määratud vallavara valitsejaga enne vastavate töödega alustamist. Kooskõlastamisel hinnatakse planeeritavate tööde jaotumist vajalikeks, kasulikeks ja toreduslikeks kulutusteks asjaõigusseaduse tähenduses.

  (2) Vallavara kasutaja poolt vallavara parendamisel tehtud kulusid hüvitatakse ainult juhul, kui see tuleneb vallavara kasutamise lepingust. Vallavalitsus võib sõlmida vallavara kasutamise lepinguid, millest tuleneb vallavara parendamisega seotud kulude hüvitamise kohustus, ainult lähtuvalt avalikest huvidest. Vallavalitsus peab vastavat otsust põhjendama. Lepingus võib sätestada vaid vajalike kulude hüvitamise kohustuse. Hüvitamisele kuuluvad vaid ehitusloa alusel tehtud parendustega seotud kulud.

  (3) Taotlus vallavara parendamisega seotud kulude hüvitamiseks tuleb vallavara kasutajal esitada enne vastavate töödega alustamist. Vallavara parendamisega seotud kulude hüvitamise otsustab vallavalitsus, näidates otsuses ära millised ja millises ulatuses parendustega seotud kulud hüvitatakse ning milline on tehtud parenduste amortisatsiooni määr.

  (4) Vallavara parendamisega seotud kulud hüvitatakse tulevikus tasumisele kuuluva rendi arvel (s.t. vallavara kasutaja vabastatakse tasu maksmisest). Rentniku võib rendi tasumisest vabastada alles pärast ehituse kasutusloa saamist ning tehtud tööde kohta vallavara valitsejale dokumentatsiooni esitamist.

4. peatükk VALLAVARA VÕÕRANDAMINE 

§ 20.   Vallavara võõrandamise mõiste

  Vallavara võõrandamine on vallavara müük või muul viisil kolmandate isikute omandisse andmine käesolevas eeskirjas kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 21.   Vallavara võõrandamise tingimused

  (1) Vallavara võib võõrandada, kui:
  1) vallavara ei ole enam vallale vajalik;
  2) vallavara on antud vallale üle võõrandamise kohustusega.

  (2) Vallavalitsus või vallavalitsuse hallatav asutus, kelle valitseda oli võõrandatud vara, kontrollib võõrandamise lepingu täitmist ja on kohustatud tarvitusele võtma kõik seaduslikud abinõud vältimaks vallale kahju tekitamist.

§ 22.   Vallavara võõrandamise otsustamine

  (1) Vallavara võõrandamise otsustab:
  1) vallavolikogu, kui võõrandatava vara bilansiline maksumus on suurem kui kuus tuhat nelisada (6400) eurot või vara võõrandatakse enampakkumiseta ning selle bilansiline maksumus on suurem kui kolm tuhat kakssada (3200) eurot või vara võõrandatakse tasuta või alandatud hinna eest ning sellise vara väärtus on suurem kui kuussada nelikümmend (640) eurot või vara võõrandatakse eelläbirääkimistega pakkumisel;
[ - jõust. 01.01.2011]
  2) vallavara valitseja, kui võõrandatava vara jääkmaksumus on alla 640,00 euro (v.a. kinnisasjad ja ehitised kui vallasasjad);
[ - jõust. 01.01.2011]
  3) muudel juhtudel vallavalitsus.

  (2) Vallavara võõrandamise lepingu ning vajadusel asjaõiguslepingu ja hüpoteegi seadmise lepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus. Kui vallavara võõrandamise otsustamine kuulub vallavara valitseja pädevusse, sõlmib vallavara võõrandamise lepingu vastava vallavara valitseja. Järelmaksuga müügi korral sätestatakse lepingus selle täitmise tagatised.

§ 23.   Vallavara võõrandamise viisid

  (1) Vallavara võõrandatakse:
  1) otsustuskorras tasu eest, tasuta või alandatud hinna eest;
  2) enampakkumise korras;
  3) eelläbirääkimistega pakkumise korras.

  (2) Vallavara võõrandamisel tasuta või alandatud hinna eest peab võõrandamise otsustaja vastavat otsust põhjendama.

  (3) Vallavara müügilepingu ning vajadusel asjaõiguslepingu ja hüpoteegi seadmise lepingu sõlmib vallavanem või §-s 21 lg 1 p 2 nimetatud juhul vallavalitsuse hallatava asutuse juht.

  (4) Järelmaksuga müügi korral määrab vallavalitsus kindlaks lepingu täitmise tagatised, v.a kui vallavara müüakse alandatud hinna eest kooskõlas käesoleva paragrahvi lõikega 2.

§ 24.   Vallavara võõrandamine otsustuskorras

  Vallavara võõrandamine otsustuskorras võib toimuda:
  1) kui võõrandatav vara võib laguneda või hävineda enne enampakkumise lõpuleviimist;
  2) kui enampakkumise korras või eelläbirääkimistega pakkumise korras võõrandamine on nurjunud;
  3) kui vara võõrandatakse valla osalusega äriühingutele, valla asutatud sihtasutustele või avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
  4) kui võõrandatakse vallavalitsuse või vallavalitsuse hallatava asutuse poolt tellitud ning valla eelarvest rahastatud väikevahendeid võõrandaja määratud hinnaga;
  5) muudel juhtudel lähtudes arengukavas kajastatud avalikest huvidest.

§ 25.   Vallavara müük enampakkumise korras

  (1) Vallavara müük enampakkumise korras toimub käesoleva eeskirja paragrahvides 10-15 sätestatud korras arvestades järgmisi erisusi:
  1) enampakkumise esemeks on ostuhind;
  2) enampakkumise kuulutuses märgitakse lisaks eeskirja paragrahvi 10 lõikes 2 nimetatud andmetele ära müüdava vara ostjale üleandmise kord, ostuhinna tasumise kord ja tähtajad ning ostuhinna järelmaksuga tasumisel lepingu täitmise tagatised. Käesolevas punktis nimetatud andmeid võib mitte avaldada, kuid sellisel juhul peab kuulutus sisaldama lepinguga tutvumiseks ettenähtud kohta ja aega;
  3) enampakkumise võitjaga sõlmitakse ostu-müügi leping;
  4) pärast enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse saamist on enampakkumise võitja kohustatud tasuma ostuhinna või järelmaksu rakendamisel osa sellest enampakkumise tingimustes ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul;
  5) enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma ostu-müügilepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta hiljemalt ühe kuu jooksul korralduse kättesaamisest.

  (2) Kui laekunud enampakkumise osavõtumaksudest ei piisa vallavara võõrandamise enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamisega tehtud kulude katmiseks, arvestatakse eelnimetatud kulud maha vallavara müügist laekunud summadest enne viimaste kandmist vallaeelarvesse.

§ 26.   Vallavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras

  (1) Vallavara müüakse eelläbirääkimistega pakkumisel, kui lisatingimuste täitmine on olulisem müügihinnast.

  (2) Lisatingimusteks võivad olla:
  1) tähtajalise teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
  2) investeeringute suurus;
  3) keskkonnakaitsealaste tingimuste täitmine;
  4) vallavolikogu poolt kehtestatud muud lisatingimused.

  (3) Vallavolikogul on õigus kehtestada arvuliselt väljendatavatele lisatingimustele piirsuurusi.

  (4) Vallavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras toimub käesoleva eeskirja §-des 10, 12, 14 ja 15 sätestatud korras arvestades järgmisi erisusi:
  1) eelläbirääkimistega pakkumise esemeks on müügihind ja lisatingimused;
  2) eelläbirääkimistega pakkumise kuulutusse märgitakse lisaks eeskirja § 10 lõikes 2 nimetatud andmetele eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused ning pakkumise võitja väljaselgitamise alused;
  3) isikuid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumise, läbirääkimistele ei lubata;
  4) eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu; avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on tehtud ja mitu vastab nõuetele;
  5) eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad;
  6) pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult lõpliku pakkumise vara müügihinna ja kõigi lisatingimuste kohta;
  7) võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon pakkujatele võimaluse oma pakkumisi kümne tööpäeva jooksul täiendada;
  8) eelläbirääkimistega pakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping. Võitjaks on isik, kelle pakkumise on vallavalitsus tunnistanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda. Sobivate pakkumiste puudumisel tunnistab vallavalitsus eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks;
  9) pärast eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamise korralduse saamist on eelläbirääkimistega pakkumise võitja kohustatud tasuma müügihinna või järelemaksu rakendamisel osa sellest pakkumise tingimustes ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul;
  10) eelläbirääkimistega pakkumise võitja on kohustatud ilmuma müügilepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta hiljemalt ühe kuu jooksul korralduse kättesaamisest. Nimetatud kohustuse täitmata jätmisel on vallavalitsusel õigustühistada korraldus eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamise kohta ja korraldada uus eelläbirääkimistega pakkumine.

  (5) Kui laekunud enampakkumise osavõtumaksudest ei piisa vallavara võõrandamise enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamisega tehtud kulude katmiseks, arvestatakse eelnimetatud kulud maha vallavara müügist laekunud summadest enne viimaste kandmist vallaeelarvesse.

§ 27.   Alghind

  (1) Alghinna määramisel võetakse aluseks:
  1) eksperdi hinnang;
  2) vara eeldatav turuväärtus;
  3) vara erilised omadused.

  (2) Alghinda ei pea määrama, kui on alust arvata, et selle määramisel võib enampakkumine nurjuda ning seetõttu võib vara rikneda, hävineda, selle väärtus muul viisil väheneda või selline sunnitud viivitus oleks kahjulik. Alghinda ei määrata teistkordsel enampakkumisel, kui alghinna määramisel võib mitte leida varale ostjat. Alghinna määramata jätmise otsus peab olema põhjendatud.

§ 28.   Vallavara erastamine

  (1) Vallavara erastamine toimub seaduses, käesolevas eeskirjas ja teistes erastamist reguleerivates õigusaktides sätestatud korras.

  (2) Erastamise korraldamise aluseks on vallavolikogu poolt kinnitatud erastamisprogramm.

  (3) Erastamise korraldajaks on vallavalitsus.

5. peatükk VALLAVARA KOORMAMINE 

§ 29.   Vallavara koormamise mõiste

  Vallavara koormamine käesoleva eeskirja tähenduses on valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, isikliku servituudi, reaalkoormatise, asjaõigusliku ostueesõiguse või hoonestusõiguse seadmine.

§ 30.   Reaalservituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse seadmine

  (1) Valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse seadmine on lubatud, kui:
  1) see toimub selleks seadusest tulenevat õigust omava isiku nõudel ja kasuks;
  2) see toimub avalikes huvides.

  (2) Valla omandis oleva kinnisasja koormamine tehnorajatiste või võrkude omanike või haldajate kasuks toimub vallavalitsuse igakordse korralduse alusel. Ülejäänud juhtudel toimub vallavara koormamine vallavolikogu otsuse alusel.
[RT IV, 13.06.2020, 1 - jõust. 16.06.2020]

  (3) Vallavara koormamise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmib vallavanem.

§ 31.   Isikliku servituudi seadmine

  (1) Valla omandis olevale kinnisasjale isikliku servituudi seadmine on lubatud, kui:
  1) see toimub selleks seadusest tulenevat õigust omava isiku nõudel ja kasuks;
  2) see toimub avalikes huvides.

  (2) Isikliku servituudi seadmise otsustab:
  1) vallavalitsus, kui see toimub vastaval kinnisasjal asuva tehnovõrgu või -rajatise omaniku kasuks;
  2) muudel juhtudel vallavolikogu.

  (3) Isiklik servituut seatakse tasu eest või tasuta. Tasu suuruse määrab kindlaks isikliku servituudi seadmise otsustaja. Tasu suuruse kindlaksmääramisel kaasatakse vajadusel sõltumatu ekspert. Tasuta isikliku servituudi seadmine võib toimuda seaduses sätestatud juhtudel või arengukavas kajastatud avalikest huvidest lähtuvalt.

  (4) Isikliku servituudi seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmib vallavanem.

§ 32.   Hoonestusõiguse seadmine

  (1) Hoonestusõigus seatakse hoonestamata munitsipaalmaale või munitsipaalmaal asuva ehitise omaniku kasuks.

  (2) Hoonestusõigust võib seada enampakkumise või otsustuskorras. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras võib toimuda:
  1) valla osalusega äriühingute kasuks;
  2) valla asutatud sihtasutuste kasuks;
  3) mittetulundusühingute kasuks, mille liikmeks on vald;
  4) avalik-õiguslike juriidiliste isikute kasuks;
  5) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

  (3) Hoonestusõiguse seadmise otsustab vallavolikogu.

  (4) Hoonestusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmib vallavanem.

§ 33.   Hoonestusõiguse seadmise algatamine ja ettevalmistamine

  (1) Hoonestusõiguse seadmise algatab ning vajalikud materjalid valmistab ette vallavalitsus omal algatusel või huvitatud isiku taotlusel.

  (2) Hoonestusõiguse seadmise ettevalmistamisel vallavalitsus:
  1) korraldab kehtestatud planeeringut arvestades kinnisasjale katastriüksuse moodustamise sellele hoonestusõiguse seadmise eesmärgil;
  2) määrab hoonestusõiguse aastatasu algsuuruse.

  (3) Hoonestusõiguse seadmiseks vajalike ettevalmistustööde lõppedes võtab vallavolikogu vastu otsuse hoonestusõiguse seadmiseks või enampakkumise korraldamiseks, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) hoonestusõigusega koormatava maa suurus, asukoht, sihtotstarve ja katastritunnus;
  2) hoonestusõiguse aastatasu (alg)suurus;
  3) hoonestusõiguse seadmise tingimused;
  4) hoonestamise tingimused (katastriüksuse sihtotstarve, lubatud ehitiste arv krundil, ehitiste lubatud suurim ehitusalane pind, ehitiste lubatud kõrgus) ja hoonestamise tähtaeg;
  5) hoonestusõiguse seadmise viis (enampakkumine või otsustuskord);
  6) enampakkumise läbiviimise viis (suuline või kirjalik);
  7) enampakkumises osalemise osavõtumaks ja tagatisraha;
  8) lepingu sõlmimiseks nõutavad tagatised;
  9) enampakkumise korraldaja.

  (4) Hoonestusõiguse seadmisel otsustuskorras ei märgita otsusesse käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 6–7 ja 9 nimetatud andmeid.

  (5) Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise korras toimub käesoleva eeskirja §-des 10–15 sätestatud korras arvestades järgmisi erisusi:
  1) enampakkumise esemeks on hoonestusõiguse aastatasu;
  2) enampakkumise kuulutuses märgitakse lisaks eeskirja § 10 lõikes 2 nimetatud andmetele hoonestusõiguse tähtaeg ning hoonestamise tingimused ja tähtaeg;
  3) enampakkumise võitjaga sõlmitakse hoonestusõiguse leping;
  4) enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma hoonestusõiguse lepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta hiljemalt ühe kuu jooksul korralduse kättesaamisest.

§ 34.   Hoonestusõiguse lepingu tingimused

  Hoonestusõiguse lepingus tuleb kindlaks määrata:
  1) hoonestusõigusega koormatava maa asukoht, katastriüksuse sihtotstarve, katastritunnus ja kinnistu registriosa number;
  2) hoonestusõiguse tähtaeg, selle pikendamise tingimused;
  3) hoonestusõigusega koormatava maa üleandmise tähtaeg ja kord;
  4) hoonestusõiguse tasu suurus, maksmise kord ja sanktsioonid selle rikkumise eest;
  5) maksude tasumise kohustus ja reaalkoormatise teostamise kohustus;
  6) kindlustamiskohustus (vajadusel);
  7) hoonestamise tähtaeg;
  8) lepingu täitmise tagatised;
  9) muud vajalikud andmed.

§ 35.   Ehitise omaniku kasuks hoonestusõiguse seadmine

  (1) Munitsipaalmaal asuva ehitise omaniku kasuks seatakse hoonestusõigus otsustuskorras.

  (2) Ehitise omaniku kasuks hoonestusõiguse seadmisel lähtutakse käesoleva eeskirja §-de 31-33 sätetest.

6. peatükk VALLAVARA MAHAKANDMINE JA NÕUETEST LOOBUMINE 

§ 36.   Vallavara mahakandmine

  (1) Vallavara kuulub mahakandmisele kui:
  1) see on muutunud kasutamiskõlbmatuks;
  2) selle võõrandamine ei ole võimalik.

  (2) Vallavara mahakandmisel koostab vallavara valdaja mahakandmise akti, milles peavad sisalduma järgmised andmed: mahakandmisele kuuluva vallavara täpne koosseis, bilansiline maksumus, lühiiseloomustus, kõlbmatuks muutumise põhjused, vallavaraga seotud rahalised õigused ja kohustused, vallavara hävitamise tegevuskava ja selle maksumus, samuti muud vallavaraga seotud olulised andmed.

  (3) Vallavara mahakandmise otsustab:
  1) vallavolikogu, kui vara jääkmaksumus on 6400 eurot või rohkem;
[ - jõust. 21.02.2011]
  2) vallavalitsus, kui vara jääkmaksumus on väiksem kui 6400 eurot;
[ - jõust. 21.02.2011]
  3) vallavalitsuse hallatav asutus, kui maha kantakse väikevahendeid.

  (4) Kui vallavara ei ole säilinud, vallavara mahakandmise vajadus tuleneb seadusest, pankrotihalduri või audiitori põhjendatud ettepanekust, otsustab vallavara mahakandmise vallavalitsus ning informeerib sellest vallavolikogu.

  (5) Vallavara hävitamise kohta koostab vallavara valdaja akti, mis peab sisaldama andmeid hävitamise kulude ja viisi kohta, samuti andmeid vallavara hävitamisest saadud materiaalsete väärtuste kohta.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud akti koostajad korraldavad vastava kande tegemise raamatupidamisdokumentidesse.

§ 37.   Nõuetest loobumine

  Vallavara hulka kuuluvatest nõuetest loobumise otsustab:
  1) vallavalitsus, kui nõue on väiksem kui 3200,00 eurot või kui nõue on lootusetu või selle sissenõudmine ei ole majanduslikult põhjendatud;
[ - jõust. 01.01.2011]
  2) muudel juhtudel vallavolikogu.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 38.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine ja määruse jõustumine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json