Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Raasiku valla omandis olevate mitteeluruumide ja eluruumide üürile andmise ja kasutamise kord

Raasiku valla omandis olevate mitteeluruumide ja eluruumide üürile andmise ja kasutamise kord - sisukord
Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2012, 51

Raasiku valla omandis olevate mitteeluruumide ja eluruumide üürile andmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 15.05.2012 nr 6

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 6, Sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõige 1 ja Elamuseaduse § 8 punkti 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Korra reguleerimisala

  Raasiku valla omandis olevate mitteeluruumide ja eluruumide kasutamise kord sätestab Raasiku valla omandis olevate mitteeluruumide ja eluruumide üürile andmise ning eluasemeteenust vajavate isikute registri pidamise korra (edaspidi kord) ning Raasiku valla elamufondi komisjoni pädevuse vastavate toimingute teostamisel.

§ 2.  Mõisted

 (1) Eluruumiks käesoleva korra mõttes loetakse Raasiku valla omandis olevat korteriomandit, mille eseme reaalosaks on piiritletud eluruum; samuti elamut, korterit ja muud ruumi, mis vastab eluruumile kehtestatud nõuetele, kusjuures eelnimetatud eluruumid peavad olema kasutatavad alaliseks elamiseks.

 (2) Sotsiaaleluruum on Raasiku valla omandis olev eluruum, mis on tunnistatud Raasiku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt sotsiaaleluruumiks ja mida antakse üürile eluasemeteenust vajavatele isikutele. Sotsiaaleluruum võib olla kohaldatud erivajadustega inimestele. Sotsiaaleluruumina mõistetakse ka sotsiaalkorterit.

 (3) Sotsiaalkorter – sotsiaalteenust vajava isiku kasutusse antav Raasiku vallale kuuluv vallavolikogu poolt erastamisele mittekuuluvaks tunnistatud eluruum, mis koosneb ühest või mitmest toast ja abiruumist.

 (4) Sotsiaalpind – sotsiaalteenust vajavate isikute kasutusse antav Raasiku vallale kuuluv vallavolikogu poolt erastamisele mittekuuluvaks tunnistatud eluruum, mis koosneb ühest või mitmest toast ja abiruumidest, mida kasutavad mitu sotsiaalteenust vajavat isikut ühiselt.

 (5) Vastavalt Võlaõigusseaduse § 272 lõike 4 punktile 4 ei kohaldata Võlaõigusseaduses eluruumide üürimise kohta sätestatut sotsiaaleluruumi üürilepingutele. Üürnikku tuleb käesolevas lõikes nimetatud asjaolust teavitada enne üürilepingu sõlmimist.

 (6) Sotsiaaleluruumi vajavate isikute register-kirjalik loend, kuhu kantakse sotsiaaleluruumi vajavate isikute andmed.

§ 3.  Vallavalitsuse pädevus

 (1) Eluruumide üürile andmisega ja kasutamisega seotud küsimuste lahendamise otsustab Raasiku Vallavalitsuse elamufondi komisjon (edaspidi komisjon), kui käesolevas korras ja teistes õigustloovates õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

 (2) Kui Raasiku vald omandab eluruumi või vabaneb Raasiku valla omandis olev eluruum, otsustab komisjon eluruumi edasise kasutamise, arvestades eluruumi ja elamu andmeid, eluasemeteenuse vajajana arvel olevate isikute vajadusi ning valla vajadusi munitsipaal- ja tööandja eluruumide järele.

 (3) Mitteeluruumide eraldamise otsustamine on vallavalituse pädevuses.

2. peatükk ELURUUMIDE KASUTUSSE TAOTLEMINE 

§ 4.  Õigustatud isikud

 (1) Eluruumide üürileandmist võivad taotleda:
 1) isikud, kes asuvad tööle või teenistusse Raasiku valla hallatavatesse asutustes töö või teenistuse ajaks;
 2) isikud, kellele eluruumi üürileandmine on põhjendatud avaliku huviga;
 3) isikud, kelle Raasiku vallas asuv eluruum on vääramatu jõu tagajärjel muutunud kasutamiskõlbmatuks ja kellel ei ole teist eluruumi ning puudub võimalus seda endale või oma perekonnale tagada;
 4) Raasiku valla elanik, kellel ei ole eluruumi ning puudub võimalus seda endale või oma perekonnale tagada;
 5) isikud, kes on käesoleva määrusega sätestatud korras tunnistatud Sotsiaalhoolekande seaduse mõistes eluasemeteenust vajavateks isikuteks.

 (2) Eluasemeteenust vajavad isikud, kes on õigustatud taotlema sotsiaaleluruumi, on:
 1) füüsiliste või psüühiliste erivajadustega isikud, kes vajavad abi ja kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid või kelle kasutada olevas Raasiku vallas asuvas eluruumis ei ole võimalik nende hooldamist korraldada;
 2) regulaarseid sotsiaalteenuseid vajavad isikud, kes oma materiaalse olukorra tõttu ei suuda tagada endale või oma perekonnale eluruumi ja kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid;
 3) kinnipidamiskohast vabanenud isikud, kellel ei ole võimalik asuda elama Raasiku vallas asuvasse eluruumi, mida nad kasutasid enne kinnipidamiskohta paigutamist;
 4) täiskasvanuks saanud isikud, kes pöörduvad laste asenduskodust, eestkostja või hooldaja juurest tagasi endisesse elukohta, kuhu neil ei ole võimalik elama asuda.

 (3) Lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud isikud loetakse eluasemeteenust vajavateks isikuteks, kui nende rahvastikuregistrisse kantud elukoht asub Raasiku vallas.

 (4) Lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetatud isikud loetakse eluasemeteenust vajavateks isikuteks, kui nende rahvastikuregistrisse kantud elukoht enne kinnipidamiskohta või asenduskodusse paigutamist, eestkostja või hooldaja juurde elama asumist asus Raasiku vallas.

§ 5.  Avalduse esitamine

 (1) Eluruumi saamiseks esitatakse komisjonile kirjalik avaldus. Avaldusele kirjutab alla eluruumi taotleja või tema esindaja.

 (2) Sotsiaaleluruumi saamiseks esitab § 4 lõikes 2 nimetatud eluasemeteenust vajav isik avalduse komisjonile.

 (3) Avaldus peab sisaldama eluruumi andmise otsustamiseks vajalikke andmeid, sealhulgas:
 1) isiku-, elukoha- ja kontaktandmeid;
 2) andmeid isiku perekonnaliikmete kohta;
 3) andmed isiku seotuse kohta Raasiku vallaga;
 4) andmed seni kasutatava eluruumi kohta (asukoht, tubade arv, üldpind, mugavuse ja heakorrastatuse aste ja muud olulisemad andmed);
 5) eluruumi taotlemise põhjendus (sotsiaaleluruumi taotlemise puhul asjaolud, mille tõttu isik taotleb sotsiaaleluruumi);
 6) elamistingimuste halvenemise või eelmise elukoha kaotamise põhjused;
 7) muud olulised andmed taotluse lahendamiseks.

 (4) Avaldusele peavad olema lisatud dokumendid, mis on vajalikud isikule eluruumi andmise otsustamiseks.

 (5) Sotsiaaleluruumi taotlemisel peavad avaldusele olema lisatud dokumendid, mis tõendavad isiku rasket materiaalset olukorda või tema tervislikku seisundit või tõend hoolekandeasutusest või kinnipidamiskohast vabanemise kohta

 (6) Komisjonil on õigus küsida avalduse esitajalt, tema perekonnaliikmetelt ja kolmandatelt isikutelt selgitusi ja dokumente esitatud taotluse kohta.

§ 6.  Eluruumi taotlejate arvele võtmine

 (1) Taotluste esitajate ja eluruumi vajajate osas peetakse arvestust Raasiku Valla dokumendihaldussüsteemis Postipoiss (edaspidi dokumendihaldussüsteem).

 (2) Avaldus edastatakse dokumendihaldussüsteemi kaudu komisjonile, kelle pädevuses on avalduste läbivaatamine ja seisukoha võtmine, arvestuse pidamine vallale kuuluvate eluruumide osas ning nende staatuse ja saatuse määramise osas ettepanekute esitamine otse vallavalitsusele.

3. peatükk ELURUUMIDE KASUTUSSE ANDMINE 

§ 7.  Avalduse läbivaatamine

 (1) Komisjon vaatab eluruumi saamiseks esitatud avalduse läbi 30 päeva jooksul alates kõigi nõutud dokumentide saamisest arvestades.

 (2) Komisjon lõpetab taotluse menetlemise, kui:
 1) avalduse esitaja ei kuulu §-s 4 nimetatud õigustatud isikute hulka;
 2) vallal puudub vaba eluruum (välja arvatud sotsiaaleluruum).

 (3) Vaba või sobiva sotsiaaleluruumi puudumisel võtab komisjon sotsiaaleluruumi taotleja arvele eluasemeteenust vajava isikuna.

 (4) Avalduse läbivaatamise tulemused tehakse taotlejale teatavaks kirjalikult.

§ 8.  Sotsiaaleluruumi üürile andmine arvelevõetud isikule

 (1) Sotsiaaleluruumi vabanemisel või tekkimisel otsustab komisjon selle üürileandmise ühele isikutest, kes on eluasemeteenuse vajajana arvele võetud.

 (2) Sotsiaaleluruumi üürileandmise otsustamisel kaalub komisjon selle üürileandmist kõigile eluasemeteenuse vajajana arvele võetud isikutele ja arvestab otsuse langetamisel iga isiku arveloleku aega, arvelevõtmise põhjuseid, eluasemeprobleemi tõsidust, vabanenud eluruumi vastavust isiku vajadustele ja muid olulisi asjaolusid.

§ 9.  Arvel olevate isikute andmete uuendamine ja arvelt kustutamine

 (1) Arvele võetud isik on kohustatud avalduses ja sellele lisatud dokumentides esitatud andmete muutumisel andmeid uuendama, esitades komisjonile 30 päeva jooksul muudatuste toimumisest kirjaliku teatise ja vastavad dokumendid.

 (2) Komisjon kustutab arvele võetud isiku arvelt:
 1) tema avalduse alusel;
 2) arvel oleva isikuga eluruumi kasutamiseks üürilepingu sõlmimisel;
 3) arvel olemise asjaolude äralangemise tõttu;
 4) valeandmete või võltsitud dokumentide esitamisel;
 5) eraldatud eluruumi vastuvõtmisest põhjendamatul keeldumisel;
 6) käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustuste täitmata jätmise korral;
 7) muudel asjaoludel, mille tõttu isiku arvelolek ei ole põhjendatud.

§ 10.  Üürilepingu tähtaeg

 (1) Üürilepingu võib sõlmida:
 1) tähtajaga kuni kaks aastat, kohustusega vabastada eluruum pärast tähtaja möödumist;
 2) tähtaega määramata seaduses ettenähtud juhul või kui muul põhjusel on vaja jätta võimalus leping omal äranägemisel lõpetada.

 (2) Paragrahvi 4 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud üürnik on kohustatud eluruumi vabastama hiljemalt ühe kuu jooksul töölepingu või teenistussuhte lõpetamisest, juhul kui temaga oli sõlmitud tähtajatu üürileping.

4. peatükk ELURUUMIDE KASUTAMINE 

§ 11.  Üürilepingu sõlmimine

 (1) Eluruumi üürileandmise otsustab komisjon, määrates kindlaks üürilepingu olulised tingimused, sealhulgas:
 1) eluruumi asukoha;
 2) eluruumi suuruse ja tubade arvu;
 3) üürilepingu tähtaja;

 (2) Eluruumid antakse kasutusse komisjoni protokollitud otsuse alusel.

 (3) Eluruumi kasutamise kohta sõlmitakse kirjalik üürileping.

§ 12.  Eluruumi valduse üleandmine

  Eluruumi valdus antakse üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga, millele kirjutavad alla üürnik ja Raasiku Vallavalitsuse majandusosakonna esindaja (edaspidi eluruumi haldaja).

§ 13.  Eluruumi üür ja kõrvalkulud

 (1) Üür on tasu eluruumi kasutamise eest. Üürileandjal on õigus võtta tasu ka eluruumi teenindamiseks vajalike ruumide ja abiruumide kasutamise eest.

 (2) Kõrvalkuludeks on tasu üürileandja või kolmanda isiku teenuste ja tegude eest, mis on seotud üüritud asja kasutamisega, muuhulgas valitsemiskulud ja kommunaalkulud.

 (3) Raasiku vallale kuuluvate eluruumide üüri piirmäärad kehtestab vallavolikogu.

 (4) Raasiku vallale kuuluvate eluruumide üüri määrad ja Raasiku valla omandis oleva elamu eluruumide kõrvalkulude määrad kinnitab vallavalitsus.

§ 14.  Üürilepingu muutmine ja eluruumi allkasutusse andmine

 (1) Poolte kokkuleppel üürilepingu muutmise otsustab komisjon §-s 11 sätestatud korras.

 (2) Eluruumi üürnikul on õigus majutada temale üürile antud eluruumi oma abikaasat, alaealisi lapsi ning töövõimetuid vanemaid informeerides sellest viivitamata eluruumi haldajat. Eluasemeteenuse vajajana arvelevõtmise taotluses näidatud teiste isikute, kes taotlesid ühist eluruumi, majutamiseks nõusoleku andmise otsustab komisjon.

 (3) Käesoleva määruse järgi üürile antud eluruumide allkasutusse, eelkõige allüürile andmine on keelatud.

§ 15.  Uue üürilepingu sõlmimine

 (1) Eluruumi üürilepingu tähtaja möödumisel on üürnikul õigus taotleda uue üürilepingu sõlmimist, kui eluruumi andmise alused ei ole ära langenud.

 (2) Uue üürilepingu sõlmimiseks esitab üürnik avalduse ja dokumendid §-s 5 sätestatud korra kohaselt hiljemalt kaks kuud enne üürilepingu tähtaja lõppemist.

 (3) Uus üürileping võidakse sõlmida juhul, kui eluruumi andmise alused ei ole ära langenud, üürnik on täitnud lepingujärgsed kohustused ja avaldus ning dokumendid uue üürilepingu sõlmimiseks on esitatud tähtaegselt.

 (4) Uue üürilepingu sõlmimise või sellest keeldumise otsustab komisjon.

§ 16.  Valla esindamine

 (1) Raasiku valla esindamist korteriühistu, elamuühistu, korteriomanike ühisuse liikmena, seltsingulepingu alusel tegutsemisel lepingu poolena või seltsingulepingu sõlmimisel korraldab Raasiku Vallavalituse elamufondi komisjoni esimees.

 (2) Raasiku valla omandis olevast eluruumist kohtuotsuse alusel väljatõstetava isiku suhtes täitemenetluse alustamise, edasilükkamise, peatamise või lõpetamise avalduse esitamise ning avalduse esitamiseks volituste andmise otsustab Raasiku Vallavalitsus.

§ 17.  Kasutusse antud eluruumidele tehtud kulutused

 (1) Eluruumi kasutaja võib üürilepingu alusel kasutatavale eluruumile teha parendusi või muudatusi ainult eluruumi haldaja või komisjoni eelneval kirjalikul nõusolekul. Nõusoleku parenduseks või muudatuseks annab komisjon, kui parenduste ja muudatustega kaasneb kulude hüvitamine, muudel juhtudel eluruumi haldaja.

 (2) Enne kirjaliku nõusoleku andmist hinnatakse parendamisel või muutmisel tehtavate kulutuste jaotumist vajalikeks, kasulikeks ja toreduslikeks Tsiviilseadustiku üldosa seaduse tähenduses. Kasulike ja toreduslike kulutuste tegemist eluruumile võib lubada ainult avalikes huvides.

 (3) Eluruumi parendamisel või muutmisel tehtud kulutuste hüvitamise otsustab vallavalitsus komisjoni ettepaneku alusel enne vastavate töödega alustamist näidates ära millised ja millises ulatuses parendustega seotud kulud hüvitatakse ning näidates vajadusel tehtavate parenduste amortisatsiooni määra.

5. peatükk MITTEELURUUMIDE KASUTUSSE ANDMINE 

§ 18.  Mitteeluruumide kasutusse andmine

 (1) Mitteeluruume antakse:
 1) enampakkumise või otsustuskorras üürile või rendile;
 2) tasuta kasutada.

 (2) Mitteeluruumide kasutusse andmise otsustab vallavalitsus.

 (3) Mitteeluruumide kasutusse andmiseks peab andma loa vallavolikogu, kui:
 1) kasutusse antakse kinnisvara tähtajaga üle kuue aasta;
 2) vallavara koormatakse kasutusse andmisel ostueesõigusega.

 (4) Mitteeluruumide kasutamise kohta sõlmitakse kirjalik leping, kui seaduses ei ole sätestatud lepingu muud kohustuslikku vormi. Mitteeluruumide kasutusse andmise lepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus.

§ 19.  Enampakkumise ettevalmistamine

 (1) Enampakkumise ettevalmistamise käigus kinnitab vallavalitsus:
 1) enampakkumise viisi;
 2) üüri või rendi algsuuruse. Üüri või rendi algsuuruse määramisel peab vallavalitsus arvestama samas piirkonnas samal otstarbel ja seisukorras ning samadel tingimustel kasutatavate üüri-või rendipindade tasumäärasid;
 3) üüri-või rendilepingu põhitingimused, sealhulgas üüri- või rendilepingu järgse tagatisraha suurus;
 4) enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha suuruse;
 5) vara kirjelduse ja varaga tutvumise võimaluse;
 6) muul tingimused (nt kirjaliku enampakkumise korral märgusõna, pakkumuse tegemise tähtaeg ja koht).

 (2) Enampakkumise teade avaldatakse valla veebilehel, vajadusel valla infolehes või üleriigilises ajalehes ning muudes infokanalites.

§ 20.  Enampakkumisest osavõtjad

 (1) Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut, ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

 (2) Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu riiklike ja kohalike maksude võlglased ning isikud, kellel on valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused.

§ 21.  Enampakkumise läbiviimise viisid ja korraldus

 (1) Enampakkumine viiakse läbi avaliku kirjaliku pakkumisena.

 (2) Enampakkumise valmistab ette ja viib läbi vallavalitsus.

§ 22.  Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

 (1) Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus.

 (2) Enampakkumise tulemuste kinnitamine või kinnitamata jätmine peab toimuma hiljemalt 15 tööpäeva jooksul enampakkumise toimumisest.

 (3) Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui enampakkumise ettevalmistamisel või läbiviimisel rikuti oluliselt käesolevas korras sätestatut. Enampakkumiste tulemuste mittekinnitamise korral tuleb vallavalitsuse korralduses ära märkida mittekinnitamise põhjus.

 (4) Enampakkumise tulemuste kinnitamisel sõlmitakse parima pakkumise teinud isikuga kirjalik üüri- või rendileping. Üüri- või rendilepingu sõlmib vallavalitsus.

 (5) Enampakkumise võitjale saadetakse korraldus enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta enampakkumisel osaleja antud kontaktandmetel või väljastatakse allkirja vastu. Korraldusele peab olema lisatud teade üüri- või rendilepingu sõlmimise aja ja koha kohta.

 (6) Kui enampakkumise võitja keeldub lõikes 5 nimetatud korralduse vastuvõtmisest või mõjuva põhjuseta ei ilmu teatatud tähtajal lepingu sõlmimisele, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks ja tagatisraha tagastamiseks.

 (7) Enampakkumise võitja on kohustatud hiljemalt lepingu sõlmimise ajaks esitama üüri- või rendilepingu alusel nõutavad lepingu täitmise tagatised (nt tasuma lepingutingimustes ette nähtud tagatisraha). Nimetatud kohustuse täitmata jätmisel kaotab enampakkumise võitja õiguse lepingu sõlmimiseks ja tagatisraha tagastamiseks.

 (8) Enampakkumises osalejaile, kellele ei laiene käesoleva paragrahvi 4. lõikes sätestatu, tagastatakse tagatisraha 7 tööpäeva jooksul arvates enampakkumiste tulemuste kohta protokolli koostamisest. Osavõtutasu ei tagastata. Osavõtutasu arvel katab vallavalitsus enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamisega seotud kulud.

 (9) Üüri- või rendilepingu sõlmimise korral loetakse tagatisrahana makstud summa makseks sõlmitava lepingu järgi.

 (10) Kui vallavalitsus tunnistab enampakkumise nurjunuks käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud alustel, korraldab vallavalitsus samadel tingimustel uue enampakkumise.

 (11) Kui enampakkumine on nurjunud, enampakkumise tulemusi ei kinnitata või võitjaga lepingut ei sõlmita, tunnistab vallavalitsus enampakkumise menetluse lõppenuks ning otsustab, kas korralda uus enampakkumine, anda vara kasutusse otsustuskorras või käsutada seda muul viisil.

§ 23.  Mitteeluruumide kasutusse andmine otsustuskorras

 (1) Mitteeluruumi võib anda otsustuskorras kasutusse:
 1) valla osalusega juriidilistele isikutele;
 2) avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
 3) mittetulundusühingutele ja sihtasutustele;
 4) teistele isikutele lähtudes avalikest huvidest;
 5) kui mitteeluruumi kasutusse andmine enampakkumise korras on ebaõnnestunud;
 6) isikule, kes soovib temaga sõlmitud vallavara üüri- või rendilepingu tähtaja möödumisel jätkata sama vallavara kasutamist.

 (2) Mitteeluruumi kasutusse andmisel otsustuskorras käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud alusel peab kasutusse andmise otsustaja vastavat avalikku huvi põhjendama.

 (3) Mitteeluruumi kasutusse andmise otsustamisel käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 sätestatud alusel peab vallavalitsus arvestama eelkõige järgmiste asjaoludega:
 1) kehtiva üüri- või rendilepingu järgsete kohustuste täitmine üürniku või rentniku poolt;
 2) mitteeluruumi vajalikkus valla enda ülesannete täitmiseks;
 3) üürile või rendile andmise otstarbekus samale üürnikule või rentnikule olemasolevas turusituatsioonis, sealhulgas teiste isikute huvi selle mitteeluruumi kasutamise vastu.

 (4) Mitteeluruumi füüsilisele isikule kasutusse andmisel käesoleva paragrahvi lõikes 1 punktis 6 nimetatud alusel peab üürniku elukohaks rahvastikuregistris olema registreeritud Raasiku vald.

 (5) Mitteeluruumi otsustuskorras kasutusse andmisel määrab tasu suuruse vallavalitsus.

 (6) Mitteeluruumi kasutamise tasu suuruse määramisel peab vallavalitsus arvestama samas piirkonnas samal otstarbel ja seisukorras ning samadel tingimustel kasutatavate üüri- või rendipindade tasumääradega.

 (7) Mitteeluruumi võib tasuta või alla turuhinna kasutusse anda ainult lähtudes avalikest huvidest. Mitteeluruumi kasutusse andmise otsustaja peab sellist otsust põhjendama.

§ 24.  Üüri- või rendilepingu muutmine ja mitteeluruumi allkasutusse andmine

 (1) Üüri- või rendilepingu muutmise otsustab vallavalitsus.

 (2) Mitteeluruumi allkasutusse andmiseks annab kirjaliku nõusoleku vallavalitsus.

§ 25.  Mitteeluruumi tasuta kasutusse andmine

  Mitteeluruumi tasuta kasutusse andmisel tuleb lähtuda järgmistest tingimustest:
 1) tasuta kasutaja kannab kasutusse antud asjaga seotud kõrvalkulud (kommunaalteenused jms);
 2) kasutaja kannab mitteeluruumiga seotud maksud ja koormised;
 3) tasuta kasutamise lepingu muutmise otsustab vallavalitsus.

§ 26.  Kasutusse antud mitteeluruumile tehtud kulutused

 (1) Mitteeluruumi kasutaja võib üüri- või rendilepingu alusel kasutatavale mitteeluruumile teha parendusi või muudatusi. Nõusoleku parenduseks või muudatuseks annab vallavalitsus.

 (2) Parenduste ja muudatustega kaasnevate kulude hüvitamise otsustab vallavalitsus.

§ 27.  Üüri- või rendilepingu ja tasuta kasutamise lepingu lõppemine ja pikenemine

 (1) Üüri- või rendileping ja tasuta kasutamise leping lõpeb seaduses või lepinguga ettenähtud juhtudel.

 (2) Üürilepingu pikendamise otsustab vallavalitsus.

6. peatükk ELURUUMI TUNNISTAMINE VARISEMISOHTLIKUKS VÕI KASUTAMISKÕLBMATUKS 

§ 28.  Mitteeluruumi ja eluruumi varisemisohtlikuks või kasutamiskõlbmatuks tunnistamise otsustamine

 (1) Mitteeluruumi ja eluruumi varisemisohtlikuks või kasutamiskõlbmatuks tunnistamise, sellise eluruumi remontimise või selle muul viisil kasutamise, samuti lammutamise otsustab vallavalitsus.

 (2) Mitteeluruumi ja eluruumi seisukorra kohta koostatakse hinnang, kus märgitakse eluruumi jääkväärtus, lühiiseloomustus, varisemisohtlikuks või kasutamiskõlbmatuks muutumise põhjused, eluruumiga seotud õigused ja kohustused ja muud eluruumiga seotud olulised andmed.

 (3) Hinnangu andmiseks võib vallavalitsus tellida arvamuse vastavat kvalifikatsiooni omavatelt isikutelt.

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 29.  Määruse rakendamine ja jõustumine

  Määrus jõustub 01. juunil 2012.a ja rakendatakse uute sõlmitavate eluruumi üürilepingute osas.

Kaido Kirsip
Volikogu esimees