Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Raasiku valla küladele eraldatud rahaliste vahendite jaotamise kord

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2012, 56

Raasiku valla küladele eraldatud rahaliste vahendite jaotamise kord

Vastu võetud 14.04.2009 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.


1. Üldsätted

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev kord on aluseks Raasiku valla eelarvest küladele määratud rahaliste vahendite jaotamiseks külaelu edendamiseks ja külakeskkonna parendamiseks.

 (2) Raasiku valla eelarve koostamisel planeeritakse igal aastal küladele eraldatud vahendeid 0,5% ulatuses eelneva eelarveaasta üksikisiku tulumaksu laekumisest. Eelarveliste vahendite vähenemisel või suurenemisel on Raasiku Vallavalitsusel õigus eraldatavat summat vähendada või suurendada, teavitades sellest külasid esimesel võimalusel peale eelarveliste vahendite jaotuse selgumist.
2. Rahaliste vahendite jaotamine

§ 2.  Abikõlbulikkus

 (1) Rahalised vahendid jaotatakse külade vahel, millel on valitud külavanem vastavalt Raasiku valla külavanema statuudile, on olemas kehtiv ja küla üldkoosoleku poolt kinnitatud arengukava (edaspidi arengukava) ja kus tegutseb mittetulundusühing, mille põhikirjalistes eesmärkides sisaldub külaelu edendamine (edaspidi külaselts).

 (2) Käesoleva korra alusel ei jaotata rahalisi vahendeid valla suurematele keskasulatele: Aruküla alevik ja Raasiku alevik.

 (3) Külaelanike arvu määramise aluseks on rahvastikuregistri andmed.

§ 3.  Raha jaotamise valem

  Valla eelarvest küladele eraldatavad rahalised vahendid arvutatakse järgnevalt:
T= Tk*[0,5/n + 0,5*(E/∑En)]
kus valemi komponendi tähendavad:
T – külale eraldatava raha suurus;
Tk – külade vahel jaotamisele kuuluv summa;
n – külade arv, mis on abikõlbulikud määruse § 2 lõike 1 tähenduses
E – küla elanike arv;
∑En – külaelanike arv kokku külades, mis on abikõlbulikud määruse § 2 lõike 1 tähenduses

§ 4.  Rahaliste vahendite jaotamise kord

 (1) Rahaliste vahendite jaotamine toimub kaks korda aastas: I poolaastal ja II poolaastal. Kummalgi poolaastal jaotatakse 50% selleks ettenähtud vahenditest, arvestades § 1 lõikes 2 sätestatut.

 (2) Rahaliste vahendite jaotamisel kasutatakse paragrahvis 3 toodud valemit, kus külavanemate ja/või külaseltside olemasolu ning külaelanike arvu aluseks on I poolaastal 1. jaanuari ja II poolaastal 1. juuli seis.

 (3) Rahaliste vahendite jaotus külade lõikes määratakse Raasiku Vallavalitsuse korraldusega I poolaastal hiljemalt ühe kuu jooksul eelarve vastuvõtmisest ning II poolaastal hiljemalt 20. juuliks. Raha eraldatakse täiskroonides.
3. Rahaliste vahendite kasutamine

§ 5.  Rahaliste vahendite kasutamine

 (1) Külale eraldatud rahalisi vahendeid on lubatud kasutada lähtuvalt küla arengukavast ja külaelu edendamise põhimõttest investeeringu- ja tegevuskuludeks ning projektide omafinantseeringuteks.

 (2) Rahaliste vahendite kasutamist korraldavad külavanem ja külaseltsi juhatus lähtuvalt küla arengukavast külaelanike või külaseltsi koosoleku otsuste alusel.

 (3) Külale eraldatud vahendite kasutamiseks esitatakse Raasiku Vallavalitsusele külavanema poolt heakskiidetud külaseltsi juhatuse otsus raha kasutamise sihtotstarbe kohta.

 (4) Lisaks otsusele esitab külaselts korra aastas Raasiku Vallavalitsusele oma järgmise aasta tegevuskava.

 (5) Külaselts on kohustatud hiljemalt ühe kuu jooksul peale poolaasta lõppu (vastavalt 1. veebruariks ja 1. augustiks) koostama eelneva poolaasta rahaliste vahendite kasutamise aruande (edaspidi: aruanne) ja esitama selle koos kuludokumentide koopiatega Raasiku Vallavalitsusele. Koos teise poolaasta aruandega esitab külaselts ka eelseisva aasta tegevuskava.

 (6) Esitatud aruanded vaatab vallavalitsus läbi ja kinnitab aruande laekumisele järgneva 10 tööpäeva jooksul. Aruannetes puuduste esinemisel antakse puuduste kõrvaldamiseks aega kuni 5 tööpäeva (mõjuvatel põhjustel võib Raasiku vallavalitsus oma otsusega seda tähtaega pikendada). Puuduste tähtajaks mittekõrvaldamisel on Raasiku Vallavalitsusel õigus vähendada järgmise poolaasta toetussummat proportsionaalselt puuduste kõrvaldamisega hilinetud ajaga.

 (7) Aruande tähtajaks mitteesitamisel on vallavalitsusel õigus vähendada järgmise poolaasta toetust proportsionaalselt hilinetud ajaga. Aruande esitamisega hilinemine 1–30 päeva tähendab proportsionaalselt ühe kuu võrra väiksemat rahastust, hilinemine 31–60 päeva tähendab kahe kuu võrra väiksemat rahastust. Aruande esitamisega hilinemisel rohkem kui 60 kalendripäeva on vallavalitsusel õigus jätta kogu poolaasta toetus välja maksmata ning jagada see võrdselt teiste määruse § 2 lõike 1 tähenduses abikõlbulike külade vahel.

 (8) Eelneva poolaasta aruande kinnitamine vallavalitsuse poolt on aluseks järgneva poolaasta rahaliste vahendite kasutamisele. Järgmise poolaasta rahalised vahendid kannab vallavalitsus külaseltsi arvelduskontole 5 tööpäeva jooksul peale aruande kinnitamist vallavalitsuse poolt.
4. Rakendussätted

§ 6.  Määruse rakendamine

  Tegevuskava ja aruande vormi kehtestab Raasiku Vallavalitsus.

§ 7.  Määruse jõustumine

 (1) Raasiku Vallavolikogu 11. septembri 2007. a määrus nr 23 „Raasiku valla küladele eraldatud rahaliste vahendite jaotamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub 01. mail 2009 a.

Kaido Kirsip
Volikogu esimees