Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Põltsamaa Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Põltsamaa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2017, 23

Põltsamaa Raamatukogu põhimäärus
[RT IV, 28.01.2017, 5 - jõust. 31.01.2017, rakendatakse alates 1.02.2017]

Vastu võetud 27.11.2007 nr 62
jõustumine 07.12.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.01.2010KO 2010, 28, 38401.02.2010
18.12.2012RT IV, 28.12.2012, 301.01.2013
24.01.2017RT IV, 28.01.2017, 531.01.2017, rakendatakse alates 1.02.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.
[RT IV, 28.01.2017, 5 - jõust. 31.01.2017, rakendatakse alates 01.02.2017]

§ 1.  Üldsätted

 (1) Põltsamaa Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Põltsamaa Linnavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus)hallatav üldkasutatav universaalse koostisega rahvaraamatukogu. Raamatukogu teeninduspiirkond on Põltsamaa linn.

 (2) Raamatukogu ametlik nimetus on Põltsamaa Raamatukogu. Raamatukogu ametlik nimetus inglise keeles on Põltsamaa Library.

 (3) Raamatukogu asukohaks on Põltsamaa linn. Raamatukogu postiaadress on Veski tänav 3, Põltsamaa 48106, Jõgeva maakond.

 (4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, käesolevast põhimäärusest ning teistest õigusaktidest.

 (5) Raamatukogu täidab Jõgeva maakonnas raamatukoguteeninduse maakondliku koordineerimise ülesandeid.

 (6) Raamatukogul on oma eelarve, registrikood, kassa, nimega pitsat ja sümboolika.
[RT IV, 28.01.2017, 5 - jõust. 31.01.2017, rakendatakse alates 01.02.2017]

§ 2.  Raamatukogu eesmärk

  Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 3.  Raamatukogu ülesanded

 (1) Raamatukogu põhiülesanne on koguda, säilitada ja lugejale kättesaadavaks teha temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning avalikud andmebaasid.

 (2) Põhiülesannete täitmiseks raamatukogu:
 1) osutab lugejale tasuta rahvaraamatukogu põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutamine ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine) ning vajadusel koduteenindust vastavalt rahvaraamatukogu seadusele;
[RT IV, 28.01.2017, 5 - jõust. 31.01.2017, rakendatakse alates 01.02.2017]
 2) osutab tasulisi eriteenuseid (kopeerimine, skaneerimine, kiletamine, andmebaaside kasutamine ja muu), mille eest võetava tasu suuruse kehtestab Põltsamaa Linnavalitsus kui täitevorgan (edaspidi linnavalitsus);
[RT IV, 28.01.2017, 5 - jõust. 31.01.2017, rakendatakse alates 01.02.2017]
 3) komplekteerib raamatukogu kogud, täiendab neid, töötleb ning peab kogude arvestust ja kindlustab nende säilimise õigusaktidega sätestatud korras;
 4) teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajatele kättesaadavaks;
 5) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul;
 6) tagab teatme- ja teabeteeninduse;
 7) võimaldab arvutitöökohtade kasutamist avalikus internetipunktis;
[RT IV, 28.01.2017, 5 - jõust. 31.01.2017, rakendatakse alates 01.02.2017]
 8) korraldab lugejale individuaalset kasutajakoolitust, raamatukogu ja kirjandust tutvustavaid ning muid kultuuriloolisi üritusi, seminare ja konverentse;
 9) teeb koostööd teiste Eesti ja välismaa raamatukogudega;
 10) säilitab arhiivis raamatukogu tegevuse käigus loodud dokumente.

 (3) Raamatukogu ülesanded raamatukoguteeninduse maakondlikul koordineerimisel on:
 1) kogude komplekteerimine ja töötlemine;
 2) rahvaraamatukogude tegevuseks vajalike bibliograafia-, täistekst- ja muude andmebaaside loomine ja pidamine, sh maakonna koduloolise andmebaasi pidamine;
 3) rahvaraamatukogude statistilise aruandluse korraldamine ja tegevuse analüüsimine;
 4) erialane nõustamine ja raamatukogutöötajate täienduskoolituse korraldamine;
 5) teatmebibliograafilise töö korraldamine.

§ 4.  Raamatukogu juhtimise korraldus

 (1) Raamatukogu tööd juhib raamatukogu direktor (edaspidi direktor).

 (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab linnavalitsus.

 (3) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu linnapea. Tööleping on tähtajaline või tähtajatu.

 (4) Direktoril peab olema raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidus või muu kõrghariduse korral raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

 (5) Direktorit asendab tema puhkusel või töölähetuses olemise ajal, haigestumise või vabastamise korral kõigi õiguste ja kohustustega isik, kellele on töölepingu või direktori käskkirjaga tehtud ülesandeks direktori ülesannete täitmine.

 (6) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab Põltsamaa Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

 (7) Raamatukogu raamatupidamist teostab ametiasutus.
[RT IV, 28.01.2017, 5 - jõust. 31.01.2017, rakendatakse alates 01.02.2017]

 (8) Raamatukogu teeninduse korraldamisel ja raamatukogu tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel nõustab direktorit raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu).

§ 5.  Raamatukogu direktori õigused ja kohustused

  Direktor:
 1) tagab raamatukogu ülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu üldseisundi, rahaliste vahendite ja raamatukogu kasutuses oleva vara õiguspärase kasutamise ja säilimise eest;
 2) tagab raamatukogu tegevuse ja arengu, algatab või osaleb raamatukogu tegevust reguleerivate õigusaktide ja raamatukogu põhimääruse eelnõu ning arengukava koostamisel, täiendamisel või muutmisel ja esitab need vastuvõtmiseks, kehtestamiseks või kinnitamiseks omavalitsusorganitele;
 3) koostab raamatukogu eelarve eelnõu ja esitab selle ametiasutusele ning vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest ning juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest raamatukogu majandus- ja finantstegevust;
[RT IV, 28.01.2017, 5 - jõust. 31.01.2017, rakendatakse alates 01.02.2017]
 4) kinnitab raamatukogu töötajate haridusnõuded, töötajate koosseisu, ametipalgad ja premeerimissüsteemi;
 5) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepinguid raamatukogu töötajatega, kinnitab käskkirjaga ametijuhendid ning kohaldab distsiplinaarkaristusi ja ergutusi;
 6) kinnitab käskkirjaga raamatukogu lahtioleku kellaajad;
 7) sõlmib raamatukogu töö korraldamiseks oma pädevuse piires lepinguid, annab välja käskkirju, suulisi või kirjalikke korraldusi ning kontrollib nende täitmist;
 8) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastava töösisekorraeeskirja, töötervishoiu- ja tööohutusalased juhendid ning tagab nende täitmise;
 9) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 10) esindab raamatukogu või volitab teisi isikuid raamatukogu esindama;
 11) täidab muid raamatukogu tegevusega seotud ja kehtivatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja ülesandeid.

§ 6.  Raamatukogu struktuur

  Raamatukogu struktuur koosneb kolmest üksusest:
 1) kogude arenduse osakond;
 2) teenindusosakond;
 3) lasteosakond.
(muudetud Põltsamaa Linnavolikogu 26.01.2010 määrusega nr 1, jõustunud 01.02.2010)

§ 7.  Raamatukogu nõukogu

 (1) Nõukogu moodustatakse raamatukoguteeninduse koordineerimiseks, töö analüüsimiseks ja hindamiseks ning eelarve, arengukava ja linnavalitsusele ja linnavolikogule esitatavate ettepanekute läbivaatamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste arutamiseks.

 (2) Nõukogu nõustab direktorit ja teeb linnavolikogule ja linnavalitsusele ettepanekuid raamatukogu töö korraldamise kohta.

 (3) Oma tegevuses juhindub nõukogu rahvaraamatukogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

 (4) Nõukogu on viieliikmeline, koosseisu kinnitab direktori ettepanekul linnavalitsus korraldusega kuni 4 aastaks. Nõukogu koosseisu kuuluvad lugejate, raamatukogu töötajate ja linnavalitsuse esindaja.

 (5) Nõukogu valib esimehe ja aseesimehe. Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

 (6) Nõukogu töövorm on koosolek. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees, esimehe äraolekul aseesimees. Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui 2 korda aastas. Koosolekud protokollitakse.

 (7) Nõukogul on õigus saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni, dokumente ja aruandeid direktorilt.

 (8) Nõukogu on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt 3 liiget. Nõukogu teeb oma otsused poolthäälte enamusega. Otsused protokollitakse.

 (9) Direktor võtab osa nõukogu koosolekutest, kuid ta ei kuulu nõukogu koosseisu.

§ 8.  Raamatukogu vara

  Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud korrale.

§ 9.  Raamatukogu rahalised vahendid ja finantseerimine

 (1) Raamatukogu finantseeritakse kohaliku omavalitsuse eelarvest, riigieelarvest, annetustest, tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

 (2) Raamatukogu eelarve kinnitab ja selle täitmist kontrollib linnavolikogu.

 (3) Põltsamaa linna eelarvest tagatakse:
 1) töötajate töötasud, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 3 nimetatud töötajate puhul;
 2) kogude regulaarse varustatuse teavikutega, lähtuvalt raamatukogu teeninduspiirkonna elanike arvust;
 3) rahvaraamatukogu eripärale vastavad ruumid, sisustuse ja majandamiskulud.

 (4) Toetusena riigieelarvest finantseeritakse Kultuuriministeeriumi ettepanekul kulud:
 1) teavikute soetamiseks;
 2) riiklike programmide realiseerimiseks;
 3) maakonna raamatukoguteenindusega seotud töötajate töötasudeks ja ülalpidamiseks;
 4) üldkasutatava andmesidevõrguga ühenduse loomiseks ja asjakohaste tehniliste vahendite soetamiseks.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kulude jaotamise korra kehtestab kultuuriminister määrusega.

§ 10.  Kontroll, järelevalve ja aruandlus

 (1) Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostab linnavalitsus.

 (2) Järelevalvet rahvaraamatukogude võrgu üle teostab Kultuuriministeerium.

 (3) Järelevalvet maakonnaraamatukogu ülesannete täitmise üle teostab maavanem.

 (4) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ja lepingutes ettenähtud aruanded.

 (5) Kõik Jõgeva maakonnas asuvad rahvaraamatukogud esitavad raamatukogule statistilise ja sisulise töö aruande, mille põhjal raamatukogu esitab Kultuuriministeeriumile Jõgeva maakonna rahvaraamatukogude statistilise ja sisulise töö koondaruande hiljemalt iga aasta 1. märtsiks.

§ 11.  Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub linnavolikogu otsusel.

 (2) Ametiasutus teatab raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.
[RT IV, 28.01.2017, 5 - jõust. 31.01.2017, rakendatakse alates 01.02.2017]

§ 12.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.