Teksti suurus:

Pärnu linna 2013. aasta eelarve

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.05.2013
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2012, 79

Pärnu linna 2013. aasta eelarve

Vastu võetud 20.12.2012 nr 34

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Pärnu linna 2013. aasta eelarve

  (1) Kinnitada Pärnu linna 2013. aasta eelarve:
  1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
  2) põhitegevuse tulude eelarve vastavalt lisale 2;
  3) põhitegevuse kulude eelarve vastavalt lisale 3;
  4) investeerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 4;
  5) finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 5.

  (2) Käesoleva määruse lisas 4 “Investeerimistegevuse eelarve” toodud põhivara soetus sisaldab nii kapitaliseeritavat kui ka kuludesse kantavat osa.

§ 2.   Aasta eelarve täitmine

  (1) 2014. aasta alaeelarvetesse viiakse üle hallatavate asutuste põhitegevuse tulude eelarve ja põhitegevuse kulude eelarve üle- või alatäitmise summad, millest on maha arvatud raamatupidamise poolt eelarveaastal arvestatud ebatõenäoliselt laekuvad nõuded.

  (2) Põhitegevuse tulude eelarve ja põhitegevuse kulude eelarve üle- või alatäitmise summadesse ei arvestata:
  1) sihtotstarbelised toetused ja nende arvelt tehtavate kulude üle- või alatäitmine;
  2) kütte, vee ja kanalisatsiooni ning elektri eelarve üle- või alatäitmine;
  3) teistelt kohalikelt omavalitsustelt koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemisest laekuvate tulude üle- või alatäitmine.

§ 3.   Volituste andmine linnavalitsusele

  (1) Lubada linnavalitsusel:
  1) täpsustada eelarvet riigieelarve eraldiste, sihtotstarbeliselt planeeritud ja eraldatud vahendite või annetuste võrra pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuse saamist;
  2) linnavalitsuse struktuuriüksuste või linnavalitsuse hallatavate asutuste tegevuse lõpetamisel või ümberkorraldamisel suunata vabanevad vahendid linnavalitsuse reservfondi;
  3) võtta vajadusel eelarveaastal laenu välisabi sildfinantseerimiseks kuni 635 000 eurot;
  4) võtta laenu 1115 000 eurot tagastamise tähtajaga 31.12.2019 eesmärgiga refinantseerida AS-i SEB Pank laen 1073 710 euro ulatuses ja Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali laen 41 290 euro ulatuses.

  (2) Kui eelarveaasta jooksul koostatakse lisaeelarve, tuleb linnavalitsusel selles kavandada käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud eelarve täpsustused.

§ 4.   Linnavalitsuse struktuuriüksuse või linnavalitsuse hallatava asutuse õigused ja kohustused

  (1) Linnavalitsuse struktuuriüksusel või linnavalitsuse hallataval asutusel on õigus soetada materiaalset ja immateriaalset põhivara tegevuskuludeks ettenähtud vahendite arvelt peale eelarve muudatusettepaneku esitamist linnavalitsusele.

  (2) Linnavalitsuse struktuuriüksusel või linnavalitsuse hallataval asutusel on õigusteha personalikuludeks ettenähtud vahendite arvelt tegevuskulusid peale eelarve muudatusettepaneku esitamist linnavalitsusele.

§ 5.   Jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2013.

Vahur Mäe
Volikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve 

Lisa 2 Põhitegevuse tulud 

Lisa 3 Põhitegevuse kulud 

Lisa 4 Investeerimistegevuse eelarve 

Lisa 5 Finantseerimistegevuse eelarve 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json