Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Ülenurme valla tiheasustusalal raieloa andmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Ülenurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2013, 71

Ülenurme valla tiheasustusalal raieloa andmise kord

Vastu võetud 25.01.2005 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p.1 ja § 22 lg 2, looduskaitseseaduse § 45, haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja mõisted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Ülenurme valla tiheasustusaladel asuvate üksikpuude raiumiseks loa taotlemise ning selle väljaandmise tingimused ja kord (edaspidi kord).

  (2) Raiumiseks on vajalik luba, kui puu läbimõõt kännu kõrguselt (15 cm kõrguselt maapinnast) on vähemalt 15 cm ning puul on selgelt nähtav(ad) või määratav(ad) tüvi(ed) ja võra.

  (3) Tiheasustusala käesoleva korra tähenduses on aleviku või küla selgelt piiritletud kompaktse hoonestusega olemasolev või planeeritav territooriumi osa.

  (4) Raieluba ei ole vajalik eravalduses olevate viljapuude ja põõsaste eemaldamiseks või lõikamiseks.

  (5) Kord ei reguleeri metsaseaduse § 3 lõikest 1 tulenevaid juhtumeid, mil raiet teostatakse
metsaseaduse § 23 kohaselt.

  (6) Raie käesoleva korra mõistes on:
  1) puu likvideerimine;
  2) puu mõõtmete vähendamine nii, et puu kõrgus jääb madalamaks kui 6 m, seejuures puu okstega võra pikkus jääb väiksemaks kui 2 m;
  3) puu võra vähendamine rohkem kui 25% võrra.

§ 2.   Raieloa taotlemine ja selle menetlemine

  (1) Ülenurme valla haldusterritooriumil kasvava puu raiumiseks annab loa Ülenurme Vallavalitsus ( edaspidi vallavalitsus).

  (2) Raieloa taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku avalduse, milles märgib ära järgmised andmed:
  1) avalduse esitaja andmed (nimi, aadress, kontakttelefon, e-posti aadress, jms);
  2) puu asukoha täpse kirjelduse, võimalusel puu äranäitamise asendiplaanil või avalduse esitaja omakäeline joonis puu asukoha selgitamiseks;
  3) põhjendus puu raiumiseks;
  4) avalduse esitamise õiguslik alu s ( omandiõigus või volitus). Volituse puhul tuleb avaldusele lisada selle ärakiri;
  5) kinnitus selle kohta, et puu raiumisel järgitakse ohutusnõudeid ning tagatakse puu raiumise järel heakord.

  (3) Kui puu, mida soovitakse raiuda, asub kaitstaval loodusobjektil või on kaitstav looduse üksikobjekt, on enne vallavalitsuselt loa taotlemist vaja saada nõusolek puu raiumiseks kaitstava loodusobejkti valitsejalt. Ärakiri nõusolekust lisatakse taotlusele.

  (4) Kui puu, mida soovitakse raiuda, asub kinnismälestisel või muinsuskaitseala või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis, on enne loa taotlemist vaja saada luba puu raiumiseks Muinsuskaitseametilt. Ärakiri loast lisatakse taotlusele.

  (5) Kui puu, mida soovitakse raiuda, asub vee kaitsmiseks hajureostuse eest ja veekogu kallaste uhtumise vältimiseks moodustatud veekaitsevööndis, on enne loa taotlemist vaja saada nõusolek maakonna keskonnateenistuselt, välja arvatud juhul, kui raiet soovitakse teha maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandustööde tegemiseks. Ärakiri nõusolekust lisatakse taotlusele.

§ 3.   Raieloa andmine või sellest keeldumine

  (1) Puu raiumiseks loa andmise menetluses vallavalitsus:
  1) registreerib taotluse ja kontrollib esitatud andmete õigsust ning puu raiumise otstarbekust;
  2) nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi ning annab dokumentide ja selgituste esitamiseks tähtaja;
  3) võib otsuse tegemiseks kaasata eksperte ning kuulata ära nende seisukohti;
  4) otsustab puu(de) raiumiseks loa andmise või sellest keeldumise ühe kuu jooksul alates selle taotlemisest;
  5) märgistab vajadusel raiumisele kuuluva puu looduses.

  (2) Vallavalitsus võib keelduda puu raiumiseks loa andmisest eelkõige juhtudel, kui:
  1) avalduse esitaja ei ole saanud korra §-s 2 lg 2 ja lg 4 sätestatud nõusolekuid ja/või § 2 lg 3
sätestatud luba;
  2) avalduse puu raiumiseks on esitanud isik, kellel ei ole selleks õigust
  3) kui avalduse esitaja ei ole puu raiumise vajadust põhjendanud või põhjendused osutuvad ebapiisavateks või muul moel väärateks.

  (3) Puu raiumise taotluses esitatud valeandmete korral lõpetab vallavalitsus menetlemise raieluba väljastamata.

  (4) Raieloa kehtivus on kuni üks aasta. Juhul kui tööd selle aja jooksul ei ole lõpetatud, on võimalik taotleda loa pikendamist.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Erandkorras võib puud raiuda korras nimetatud loata, kui on tekkinud avariiolukord ning korras sätestatud loa taotlemise ajal tekiks oht inimeste elule, tervisele või varale. Käesolevas lõikes nimetatud asjaoludel teostatud puu raiumisel tuleb esimesel võimalusel teatada vallavalitsusele.

  (2) Määrus jõustub 31.jaanuaril 2005.a.

Aavo Lang
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json