KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Rannu valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Rannu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2013, 85

Rannu valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 17.12.2013 nr 4
jõustumine 01.01.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362, loomatauditõrjeseaduse1 § 12 lõike 3 ja loomakaitseseaduse § 5 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Üldsätted

 (1) Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestab koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise nõuded Rannu valla haldusterritooriumil.

 (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kelle omandis või valduses (edaspidi loomapidaja) on loom.

 (3) Kui loomapidaja on juriidiline isik, on tal kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

 (4) Eeskirja täidetakse koosmõjus loomakaitseseaduse, veterinaarkorralduse seaduse, loomatauditõrje seaduse, põllumajandusministri 24.07.2008 määrusest nr 76 “Lemmikloomade pidamise nõuded” ja muude loomapidamist reguleerivate õigusaktidega.

§ 2.  Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) loomaks nimetatakse käesolevas eeskirjas koera ja kassi;
 2) loomapidaja on isik, kellele kuulub koer või kass (omanik) või kes tegeleb koera või kassi pidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel omanikuga;
 3) hulkuv loom on märgistamata loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
 4) häirimine on kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
 5) ohustamine on vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu asetav tegevus;
 6) avalik koht on vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud või piiratud territoorium, ehitis või selleosa (nt teed, tänavad, hoovid, haljasalad, pargid, parklad, ametiasutused, haridus-, tervishoiu- ja kultuuriasutused, toitlustusettevõtted, kauplused, majutusasutused, spordihooned, üldsaunad jms), samuti ühissõiduk;
 7) varjupaik on hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud koht;
 8) lemmikloom on on inimese isiklikuks meelelahutuseks või seltsiks peetav või sellel eesmärgil pidamiseks mõeldud loom.

2. peatükk LOOMADE PIDAMISE KORD 

§ 3.  Loomapidamise nõuded

 (1) Looma on lubatud pidada omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil, mis peab olema piiratud viisil, et oleks välistatud looma omal tahtel välja pääsemine. Koera pidamisel ketis ei ole territooriumi piiramine kohustuslik juhul kui on välistatud looma ärajooksmine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimine.

 (2) Mitmekorterilises elamus lähtutakse loomapidamisel lisaks käesolevale eeskirjale ka korteriühistu põhikirjast, kodukorrast, ühise tegevuse lepingust ja muudest elamu ühist haldamist käsitlevatest dokumentidest.

 (3) Koera pidamisel tarastatud või muul moel eraldatud territooriumil on loomapidaja kohustatud paigaldama temale kuuluva territooriumi sissepääsu juurde nähtavale kohale koera olemasolust teatava hoiatussildi. Loomapidaja peab tagama ameti- või tööülesandeid täitvate isikute ohutu pääsemise territooriumile.

 (4) Loomapidaja võib kassi pidada kinnises ruumis. Avalikku kohta pääsemise võimalusega territooriumil võib pidada üksnes vaktsineeritud ning steriliseeritud kassi.

 (5) Kaasomandis olevas korteris võib looma pidada kõigi korteris elavate täisealiste isikute nõusolekul.

 (6) Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima korteri omanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda.

 (7) Looma poolt inimeste ja teiste loomade häirimine, ohustamine või neile kahju tekitamine on keelatud.

 (8) Loomapidaja kannab täit vastutust oma looma poolt tekitatud varalise või tervisliku kahju korral, kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest.

§ 4.  Loomaga avalikus kohas viibimine

 (1) Loomapidaja võib avalikus kohas viibida loomaga, kes on nõuetekohaselt vaktsineeritud, registreeritud ja märgistatud. Avalikus kohas on keelatud viibida nakkusohtliku ning haige loomaga.

 (2) Looma tohib viia avalikku kohta jalutusrihmaga või kandmisvahendis, tagades inimeste ja nende vara ja teiste loomade ohutuse. Jalutusrihmaga ohjamata võib koeraga avalikus kohas viibida tarastatud koerteparkides, koerte treenimisaladel ning inimasustusest eemalasuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada. Käesolevas punktis sätestatut ei kohaldata vaegnägija juhtkoera ning teenistusülesandeid täitva teenistuskoera suhtes.

 (3) Koeraga rahvarohketes kohtades (sh rahvakogunemistel ja avalikel üritustel) viibimisel peab koer olema ohjatud jalutusrihmaga ja tal peab olema peas suukorv. Seda nõuet ei kohaldata vaegnägija juhtkoera ning teenistusülesandeid täitva teenistuskoera suhtes. Muudel juhtudel avalikus kohas viibimisel peab suukorv olema peas koeral, kes on ohtliku loomuga või kes on varem inimesi või loomi ohustanud või rünnanud.

 (4) Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koertel, kes on süles või kandmisvahendis. Kasse on lubatud ühistranspordis vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.

 (5) Koera tohib jätta suukorviga ja lahtipääsemist välistaval moel kinniseotult avalikku kohta ajaks, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või territooriumil, kui sealjuures ei ohustata avalikku korda, teisi inimesi ja loomi, liiklust ja koera tervist ning loomapidaja eemalviibimine jääb mõistliku aja piiridesse.

§ 5.  Loomapidaja kohustused

 (1) Loomapidaja on kohustatud:
 1) tagama loomale liigikohased pidamistingimused ja piisavas koguses vett ning toitu;
 2) tagama, et loom ei reostaks avaliku või üldkasutatavaid kohti (trepikojad, hoovid kõnniteed, pargid, mängu- ja spordiväljakud jne);
 3) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid ning heakorra eeskirjas sätestatud nõudeid sh koristama oma looma väljaheited;
 4) võtma tarvitusele meetmed, et välistada looma ärajooksmine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus;
 5) looma kadumisel viivitamatult korraldama looma otsimise ning teavitama looma kadumisest Rannu Vallavalitsust;
 6) looma haigestumise või teadmata põhjusel suremise korral pöörduma veterinaararsti poole haigestumise või surma põhjuse väljaselgitamiseks;
 7) inimest või teist looma hammustanud loomast koheselt teatama veterinaararstile;
 8) laskma marutaudi vastu vaktsineerida kolme kuu vanuse looma ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal;
 9) jälgima muid õigusaktidega loomapidamisele kehtestatud nõudeid.

 (2) Kui marutaudi vastu vaktsineerimata loom või vastava kahtlusega loom või metsloom on hammustanud looma või inimest, peab hammustanud looma viivitamatult inimestest ning teistest loomadest eraldama ja teavitama veterinaararsti.

 (3) Loomapidajal on keelatud:
 1) lubada loomal reostada avalikku kohta ja hoone ühiskasutuses olevaid ruume;
 2) viibida loomaga avalikus kohas, kuhu on paigaldatud vastava loomaga viibimist keelav märk;
 3) viibida loomaga rahvakogunemistel ja avalikel üritustel, kui see võib häirida ürituse läbiviimist või on korraldaja poolt keelatud;
 4) viibida loomaga kalmistul;
 5) lubada loomal viibida spordi- ja lastemänguväljakutel ning liivakastides;
 6) ujutada ja pesta looma avalikes supluskohtades väljaspool selleks ette nähtud kohti;
 7) looma hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 2, 3, ja 4 sätestatud nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva teenistuskoera kohta.

§ 6.  Hulkuvad loomad

 (1) Rannu valla haldusterritooriumil korraldab hulkuvate loomade püüdmist Rannu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (2) Hulkuva looma püüdmisel tuleb kontrollida, kas loom on identifitseeritav ja kas teda on võimalik kohe tagastada omanikule.

 (3) Püütud loomi hoitakse varju- või hoiupaigas 14 päeva arvates hulkuva looma kirjelduse avalikustamisest varjupaiga koduleheküljel või Rannu valla koduleheküljel. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda, kui ta tasub looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse loom uuele loomapidajale või hukatakse.

 (4) Ohtliku looma võib hukata enesekaitseks, kui looma rünnak ohustab inimese elu või tervist ja rünnakut ei ole võimalik teisiti vältida või tõrjuda.

3. peatükk VASTUTUS 

§ 7.  Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumine

  Koerte ja kasside pidamise eeskirjade nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66 ³ alusel.

§ 8.   Väärtegude menetlejad

  Käesoleva määruse paragrahvis 7 nimetatud alusel toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lõikes 2 nimetatud isikud ja politseiasutus.

§ 9.  Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ja politseiasutus vastavalt oma pädevusele.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 10.  Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Rannu Vallavolikogu 06.02.2003 määrus nr 8 „Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine“.

§ 11.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014.a.

Heino Gottlob
Volikogu esimees